Gastroenterologi Flashcards Preview

Medicine > Gastroenterologi > Flashcards

Flashcards in Gastroenterologi Deck (18)
Loading flashcards...
1

Vad kännetecknar ett milt skov av ulcerös kolit?

< 4 avföringar/dygn
Obetydligt blod
Inga allmänsymtom

(Behandlas med dosökning av 5-ASA)

2

Vad kännetecknar ett måttligt skov av ulcerös kolit?

4–6 avföringar/dygn
Blodtillblandade
Lätta allmänsymtom

(Behandlas med Prednisolon 30–40 mg/dygn)

3

Vad kännetecknar ett allvarligt skov av ulcerös kolit?

> 6 avföringar/dygn
Blodtillblandade
Påverkan på laboratorievärden
Feber
Takykardi

(Kräver inneliggande vård)

4

Både vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom är extraintestinala manifestationer vanliga. Förekomsten av sådana symtom bör aktivt efterfrågas vid första besöket och stärker misstanken om IBD. Vilka symtom kan man tänka sig?

leder (artralgi, artrit, sakroiliit, pelvospondylit)
hud (eryhtema nodosum, pyoderma gangrenosum)
ögon (irit, uveit, episklerit)
lever/gallvägar (primär skleroserande kolangit)

5

Vilket är det i princip enda känsliga labprovet vid inflammatorisk tarmsjukdom?

F-kalprotektin

6

Vid refraktära fall av Crohns sjukdom kan man använda antikroppsläkemedel, vilka?

Infliximab (Remicade) som ges som intravenös infusion och adalimumab (Humira) som ges subkutant.

Man räknar med att två tredjedelar av behandlade patienter svarar på behandlingen varav hälften uppnår komplett symtomatisk remission.

7

Vid mikroskopiska koliter är det en specifik undersökning som ofta ger diagnosen, vilken?

Koloskopi med biopsi från högerkolon (colon ascendens)

8

Diagnosen IBS ges av Rom III-kriterierna, vilka är dessa?

Återkommande buksmärta eller obehag under minst 3 dagar/månad de 3 senaste
månaderna. Symtomdebut för minst 6 månader
sedan och med minst 2 av 3 kännetecken:
1.Smärtan lättar vid tarmtömning.
2.Smärtan är associerad med ändrad avförings-frekvens.
3.Smärtan är associerad med ändrad avförings-konsistens.

9

Vad gäller angående tarmen och absorbtion av kolhydrater?

Det finns en fysiologisk gräns för hur mycket kolhydrater tarmen kan absorbera. Om man överskrider denna gräns ger detta gasbesvär och diarré, utan att man för den skull kan tala om en sjukdom.

10

Ventrikelsår orsakas i regel av tre olika saker, vilka?

H. Pylori (70%), ASA och NSAID (30%).

11

Vid multipla ulcus ska man misstänka vad?

Gastrinproducerande tumör (Zollinger-Ellisons syndrom)

12

Behandling av duodenalulcus?

Eradikeringsbehandling av H.pylori. Kontrollskopi endast vid fortsatta symtom.

13

Behandling av ventrikelulcus?

PPI (omeprazol) samt eradikering vid H.pyloriverifierat ulcus. För samtliga patienter med ventrikelulcus gäller att PPI-behandling ska fortsätta tills sårläkning konstaterats endoskopiskt efter 4–8 veckor.

14

Akut behandling av blödande ulcus?

Behandlingen består av högdos PPI intravenöst samt endoskopisk behandling, i undantagsfall operation.

15

Om man misstänker leversjukdom och enbart ALP är högt, vad bör man göra då?

Misstänka sjukdom i annat organ. Leversjukdom som ger ALP-stegring ger också oftast GT-stegring. ALP kan stiga av bland annat skelettsjukdomar.

16

Vilken är den vanligaste ärftliga leversjukdomen?

Hemokromatos, där man utöver leverpåverkan ser ökad hudpigmentering och svullna metakarpofalangealleder.

17

Vilket syndrom kan man misstänka hos en lätt ikterisk patient som har en normal infektion?

Om den lätt ikteriske patienten har normala levervärden är det troligt att det rör sig om Gilberts syndrom. Gilberts syndrom innebär intermittent okonjugerad hyperbilirubinemi och beror på en minskad konjugeringsförmåga hos levercellerna. Sjukdomen är vanlig, ofarlig och ger inga symtom.

18

Vilka två labprov kan peka mot leversvikt?

PK(INR) samt Albumin. Stigande PK och sjunkande albumin är allvarliga symtom på leversvikt och transplantationscentrum bör kontaktas omgående.