Psykofarmaka Flashcards Preview

Medicine > Psykofarmaka > Flashcards

Flashcards in Psykofarmaka Deck (42)
Loading flashcards...
1

Vad är venlafaxin och duloxetin för typ av psykofarmaka?

SNRI- Minskar återupptaget av serotonin och noradrenalin från synapsspalten.

2

Vad är citalopram, escitalopram, fluoxetin,
fluvoxamin, paroxetin och sertralin för typ av psykofarmaka?

SSRI- Minskar återupptaget av serontonin från synapsspalten.

3

Vad är bupropion för typ av psykofarmaka?

NDRI- Minskar återupptaget av dopamin och noradrenalin från synapsspalten.

4

Vad är klomipramin, nortriptylin, amitriptylin och maprotilin för typ av psykofarmaka?

TCA- Minskar återupptaget av serotonin och noradrenalin.

5

Vad är mirtazapin för typ av psykofarmaka?

Alfa-2-antagonist- Ökad mängd noradrenalin genom att blockera alfa2 samt ökad serotonerg neurotransmission specifikt via 5-HT1-receptorer genom att blockera 5-HT2- och 5-HT3-receptorer. Det är 5HT1 som förmedlar den ångestlindrande och antidepressiva effekten.

6

Vad är agomelatin för typ av psykofarmaka?

Företagsnamn: Valdoxan
melatonerg-agonist & 5HT2C-antagonist. Verkar på melatoninreceptorerna M1 och M2 vilket leder till ökad frisättning av dopamin och noradrenalin. Blockerar också den serotonerga 5HT2-receptorn som förmedlar ångest, panik, och ger sexuella biverkningar

7

Vad är moklobemid för typ av psykofarmaka?

Företagsnamn: Aurorix
MAO-hämmare- Hämmar nedbrytningen av främst serotonin men även av noradrenalin genom att hämma enzymet MAO

8

Vad är reboxetin för typ av psykofarmaka?

Företagsnamn: Edronax
NRI-Minskar återupptaget av noradrenalin från synapsspalten.

9

Vad är minaserin för typ av psykofarmaka?

Alfa-2-antagonist- Ökad mängd noradrenalin genom att blockera alfa2 samt blockerar den serotonerga 5HT2-receptorn som förmedlar ångest, panik, och ger sexuella biverkningar

10

Vid användning av icke-selektiva MAO-hämmare måste man informera patienten om "osteffekten", vad är det?

MAO bryter ner tyramin som bland annat finns i hög halt i vissa lagrade ostar. Om nivåerna av tyramin blir höga i kroppen så kan man drabbas av hypertensiv kris. Moklobemid är en selektiv MAO-hämmare och med den riskerar man ej att få "osteffekt"

11

Vad är symtomen på serotonergt syndrom?

– Feber, svettningar, diarré och rysningar
– Agitation, förvirring och mani
– Muskelkramper, tremor, ökad retbarhet
och koordinationssvårigheter

12

Sexuella biverkningar är vanligt förekommande vid antidepressiv behandling, speciellt med läkemedel som stimulerar 5HT2, vad kan vi göra för att försöka få bort dem?

1. Avvakta
2. Reducera dosen
3. Byta antidepressivt
preparat
4. Kombinera med andra
preparat

13

Vid behandling med SSRI föreligger ökad blödningsrisk, vad är mekanismen bakom det?

Serotonin tas upp i trombocyterna genom en likadan transportör som den som finns i nervceller, vid upptag aktiveras trombocyterna och trombocytaggregation sker. SSRI blocker den här funktionen.

14

Vilken biverkan som drabbar synen är väl känd för TCA?

Ackomodationssvårigheter (dimsyn)

15

Är antidepressiva läkemedel beroendeframkallande?

Uppfyller inga av kriterierna för beroende i ICD 10.

16

Vilka två antidepressiva läkemedel är första hands val på skånelistan för behandling av depression hos vuxna?

Sertralin och mirtazapin.

17

Vilket antidepressivt läkemedel är första hands val på skånelistan för behandling av depression hos barn?

Fluoxetin

18

Ange tre symtom på överdosering av antidepressiva läkemedel.

koma
epileptiska anfall
kardiella symtom (arytmier)

19

Varför bör många antidepressiva läkemedel trappas ut när det är dags att avsluta behandlingen?

För att undvika utsättningssymtom som:
Gastrointestinala besvär
Sömnbesvär
Humörpåverkan
Ångest
Influensaliknande symtom

20

Vad är prevalensen för bipolär sjukdom I och II?

Prevalens för bipolär typ I är 1% och för
typ II 4-5%

21

Lamotrigin används som stämningsstabilserande behandling vid bipolär sjukdom, ffa typ II, vilken fruktad biverkan försöker man undkomma genom långsam upptrappning av dosen?

Hudbiverkning med risk för Stevens-Johnson syndrome.

22

Hur vanligt är det att drabbas av en ångestsjukdom under en livstid?

ca 25 av 100 personer insjuknar i ett
ångestsyndrom under en livstid

23

Vad är den rekommenderade behandlingstiden för en förstagångsdepression?

6-12 månader

24

Vilket hjälpmedel har vi för att skatta djupet av en depression?

MADRS

25

Vad är målet för antidepressiv behandling?

Fullt tillfrisknande från depressionssymptom med återvunnen arbetsförmåga och social funktion.

26

Vilket alternativ finns till läkemedelsbehandling vid lätt till måttlig depression?

KBT

27

Varför rekommenderas idag maxdos 40mg istället för tidigare 60 mg vid behandling av Citalopram?

Rapporter om dosberoende QTc-förändringar har föranlett dosrekommendationen.

28

Vilka är de två vanligaste biverkningarna vid behandling med mirtazapin?

Sedering och viktuppgång.

29

Behandling med Agomelatin (valdoxan) är kontraindicerad vid ett visst tillstånd hos patienten, vilket?

Nedsatt leverfunktion. Man har noterat stegring av levertransaminaser under behandling.

30

Vad är största fördelen med Bupropion (Voxra) jämför med SSRI?

Mindre frekvens av sexuella biverkningar. Alternativ till SSRI/SNRI vid intolerabla serotonerga biverkningar.

31

Venlafaxin är ett SNRI som ofta använd som andrahandsalternativ efter SSRI, vilken dos måste man komma upp i för att få medlets dubbla verkningsmekanism?

150-300mg/ dag

32

Vilken preparat grupp är ofta förstahandsvalet vid behandling av depression vid bipolär sjukdom och vad måste man tänka på?

SSRI, om patienten ej står på stämningsstabiliserande behandling kan antidepressiv behandling leda till att patienten svänger över till hypomani/mani.

33

Vilka långtidsbiverkningar finns det risk för vid behandling med Litium?

Skador på sköldkörtel och njurar. TSH och Krea bör följas under behandlingen.

34

Varför är det viktigt att kontrollera koncentrationen i blodet med jämna mellanrum under behandling med Litium?

Snävt terapeutisk intervall.
Målvärde 0,6–0,8 mmol/L

35

Vilka fyra läkemedel står på skånelistan som förstahandsval vid bipolär sjukdom?

Litium
Valproat (antiepileptika)
Olanzapin (neuroleptika)
Quetiapin (neuroleptika)

36

Förstahandsvalet vid tillfällig ångest hos vuxna?

Alimemazin (Theralen), antihistamin. Har sederande och antikolinerga egenskaper, olämpligt till äldre.

Oxazepam (Sobril), bensodiazepin med kort halveringstid, risk för beroende och missbruk.

37

Vad är första- och andrahandsvalet vid behandling av ångestsyndrom?

1:a SSRI, Sertralin rekommenderas.
2:a SNRI, Venlafaxin eller duloxetin.

38

Vad är viktigt att tänka på inför start av läkemedelsbehandling (ex. SSRI) mot ångest- och depressionssyndrom?

Ångesten kan förstärkas initialt av behandlingen. Överväg kortvarig ångestlindrande behandling med ex oxazepam (Sobril).

39

Vilka preparat är förstahandaalternativen vid sömnstörningar hos vuxna?

Zopiklon
Propiomazin (Propavan)

40

Vad bör tänkas på innan man påbörjar behandling med propavan mot sömnstörningar hos äldre?

Antikolinerga effekter gör att man bör vara försiktig med att ge Propavan till äldre.

41

Vad är viktigt att informera patienten om när man påbörjar behandling mot sömnstörning med läkemedel?

Risk för sedation och dageneftertrötthet.

42

Vilka preparat rekommenderas i första hand på skånelistan vid psykotiska symtom/Schizofreni?

Olanzapin och risperidon. Väldokumenterad effekt och långvarig klinisk erfarenhet.