Obstetrik Flashcards Preview

Medicine > Obstetrik > Flashcards

Flashcards in Obstetrik Deck (49)
Loading flashcards...
1

Vad är definitionen av kronisk hypertoni hos en gravid kvinna?

BT >140/90 uppmätt vid två tillfällen med mer än 6h mellanrum, samt att det är gjort innan vecka 20.

2

Vad är definitionen av gestationshypertoni?

BT >140/90 uppmätt efter vecka 20. BT ska dessutom vara normaliserat 6-12 veckor efter partus.

3

Vad är definitionen av preklampsi?

BT >140/90 efter vecka 20 samt proteinuri (minst 2+ på sticka, eller >0.3 g/dygn 2 ggr med minst 4h mellan)

4

Vad står HELLP för?

Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets.

5

Vad är HELLP?

En svår form av preklampsi med hemolys, påverkad koaguation och leverpåverkan. Patienterna klagar ofta över epigastrialgi samt smärta under höger arcus.

6

Vid preklampsi, vad övervakas och hur? Detta är sedan en bas för hur tillståndet behandlas.

Fostrets tillväxt övervakas medelst UL. Om den ter sig påverkad görs noggrannare övervakning med CTG.
Moderns BT samt relaterade symtom övervakas också. Laborativt övervakas Trc, kreatinin.

7

ACE-hämmare är ett förstahandsval vid behandling hos personer med kronisk hypertoni. Detta medel ska dock inte användas hos gravida. Varför inte?

Man har sett ökad frekvens av oligohydramnios samt fetal oliguri.

8

VIlka tre kärl går genom navelsträngen och var tar de vägen i fostret?

Två stycken a. umbilicalis: utgår ifrån a. iliaca interna sin/dx.
Ett styck v. umbilicalis som via ductus venosus tömmer sig i vena cava inferior, in i höger atrium direkt mot foramen ovale.

9

Vilka shuntar har ett foster som ska försvinna vid födsel?

* Ductus venosus (förbindelse mellan v. umbilicalis, v. cava inferior och höger atrium.)
* Foramen ovale (öppning mellan förmaksseptum)
* Ductus arteriosus (förbindelse mellan a. pulmonalis och aorta descendens)

10

Av vad bildas mekonium?

Från celler och protein i fostervattnet. Ett foster sväljer mellan 300 - 1000 ml fostervatten om dagen.

11

Hur skiljer sig den endokrina funktionen mellan testiklar och ovarier hos foster?

Testiklarnas leydigceller producerar testosteron efter vecka 8. Ovarierna har ingen endokrin funktion under fosterstadiet.

12

Vad kallas den fjunliknande behåring som finns hos ett foster, som endast brukar vara kvar på ryggen och skuldror iom födsel?

Lanugo.
(Intresseklubben antecknar)

13

Ur ett genetiskt perspektiv, hur är placenta unik?

Det är det enda organ som bildas från två genetiskt unika individer.

14

Räcker frånvaron av menstruation och en normal diet att täcka det ökade järnbehovet som återfinns hos gravida?

Nej, profylaktiskt järntillskott rekommenderas till gravida från graviditetens mitt.

15

Varför försämras tömningen av ventrikeln och förlångsammas passagen genom tarmen under en graviditet?

Progesteron har en relaxerande effekt på glatt muskulatur. Troligtvis p.g.a. detta är det inte ovanligt med obstipation hos gravida.

16

Vilket endokrint organ anses vara en central del av genesen till gestationsdiabetes?

Placenta.
Flera av de placentära hormonen är antiinsulinära.

17

Hur behandlas hyperemesis (illamående)?

Rekommendera att äta lite och ofta. Maten får igång den förlångsammade tarmen.

18

Varför är det vanligt med nästäppa under graviditet?

Det allmänna ödemet i kroppen av slemhinnor påverkar även näsan. Således nästäppa. Behandlas bäst med Rhinocort aqua.

19

Vilka leder drabbas ffa vid foglossning (symphysiolysis)?

Symfysen, S1- samt S2-lederna

20

Hur ser Rh-profilen ut hos modern, barnet samt fadern när det föreligger risk för Rh-immunisering vid graviditet?

Moder: Rh-
Fader: Rh+
Barn: Rh+

21

Hur påverkas Hb-nivåerna vid en graviditet?

Fysiologisk sänkning pga ansamling av vatten. Hb ska ligga över >105.

22

Vilka infektioner ingår i TORCH?

TORCH Infections. Toxoplasmosis, Other (syphilis, varicella-zoster, parvovirus B19), Rubella, Cytomegalovirus (CMV), and Herpes infections.

23

Hur är det med astmamedicinering under graviditet, skall den fortsätta.

Ja, inhallationssteroider påverkar inte graviditeten nämnvärt.

24

Vilka profylaktiska åtgärder generellt sett kan man tänka sig om modern har en medicinbehandlad epilepsi?

Folsyrasubs., K-vitamintillskott samt extra UL för hjärtgranskning. Ex. Lamotrigin ökar risken för hjärtmissbildningar.

25

Vad är kopplingen mellan östrogen, serotonin och migrän?

Nivåerna av serotonin påverkas av nivåerna av östrogen. Serotoninnivåerna följer östrogen. Låga serotoninnivåer är korrelerade med migrän.
Således, i början av en graviditet när den primära hormonproducenten är ovarierna svänger nivåerna av östrogen mycket. Detta kan leda till att kvinnan upplever migränattacker i tidig graviditet, tills hormonproduktionen tas över av placenta (~v.15).

26

Varför behöver man vanligtvis öka levaxin-behandling vid en graviditet?

Barnet producerar inget eget thyroxin förrän v.12. Det är således beroende av moderns produktion.

27

Varför rekommenderar man kvinnor med diabetes att få barn tidigt?

Om man är yngre är det statistiskt vanligare att inte ha utvecklat någon diabeteskomplikation. Går man in i en graviditet utan diabeteskomplikationer, går man också då oftast ut ur den utan diabeteskomplikationer.
Däremot är det vanligt med progress av diabeteskomplikationer om man går in med dessa i en graviditet.

28

Risken för missbildningar hos fostret är ökade om modern har diabetes. Är det några specifika missbildningar som ökar?

Nej, det är den generella risken som ökar. Dock är det viktigast att vara välreglerad under perioden för organogenesen.
Risken är 3-10 ggr högre. Normalrisken för missbildning är 3.5%.
Hjärta > CNS > UG > skelett > GI

29

Hur diagnostiseras gestationsdiabetes i förhållande till glukosbelastning (vilket görs i v.28 i södra sjvdregionen)?

Kapillärt plasmavärde 2-timmar efter 75g OGTT
S-Glu >10.0 mmol/L (8.6–9.9)
Om värdet är över 15 mmol/L föranleder detta inläggning för inställning för att undvika allvarliga hypoglykemier.

30

Plötslig huvudvärk med synpåverkan kan vara en förhållandevis tidigt symtom på en allvarlig graviditetskomplikation, vilken och vilket ytterligare senare symtom är korrelerat med detta?

Preklampsi, och risken för kramper är ökad.

31

Vilka labprover tas för att värdera koagulation, leverstatus samt njurfunktion hos gravida?

Hb, EVF, trc - koagulation
ASAT, ALAT - leverfunktion
Urat, Kreatinin (eller cystatin C som är ett bättre värde hos gravida) - njurfunktion

32

Vilka två diagnoser är grunden till att man behandlar GBS-positiva blivande mödrar med Bensyl-PC?

Kolonisation av barnet sägs kunna leda till:
Tidigt: GBS-sepsis
Sent: Meningit

33

Hur utvecklar sig vanligtvis blodtrycket hos en blivande moder under en graviditet?

Sjunker successivt fram till mitten av graviditeten för att sedan öka. Slutar ofta ngt högre än ingångsvärdet. Normaliseras dock ngt dygn efter partus.

34

Hur kontrollerar man en patient som är överburen?

Varannan dag, CTG, BT, palpation.

35

Hur behandlar du en mastit hos en ammande kvinna?

Heracillin

36

Hur behandlar du prematura värkar med syftet att stävja dessa?

Bricanyl

37

Hur bör en patient med gestationsdiabetes handläggas under graviditeten?

Regelbundna besök på Spec.Mödravården, kostbehandling, glukosövervakning.

38

Rimliga orsaker till prematur vattenavgång?

Infektion, ideopatiskt.

39

Efter vilken vecka behandlar man inte med Betapred för att undvika RDS?

34

40

Vad är cervixinsufficiens?

* ovanligt
* snabbt, smärtfritt och oblodigt missfall i mellersta trimestern
* medfött eller sekundärt till tex slyngning, konisering, tidigare vaginal förlossning
* dilaterad cx men få kontraktioner
* ingen bra behandling finns, ev cerklage (får inte sy in infektion eller ablatio!

41

Vid sekundär amenorré kan man misstänka ovarial insufficiens. Man tar då FSH, LH, TSH och prolaktin. Hur tolkas olika värden av FSH i relation till prolaktin?

Ett högt FSH talar för ovariell insufficiens och ett lågt för störning i hypofys/hypothalamus. Vid hypothalamusstörningar ses även lågt prolaktin

42

När kan man göra medicinsk abort och hur går det till?

* om graviditetslängden är kortare än vecka 8+6
* lämpligt för nulliparae
* verifiera intrauterin grav mha UL
* antiprogesteron (Mifegyne ®) blockerar det graviditetsbevarande progesteronet i livmodern
2 dagar senare misoprostol (Cytotec ®, PGE) eller Cervagem ® vaginalt ⇒ uterus kontraheras så att graviditeten kan stötas ut fullständigt förloppet därefter ungefär samma som vid tidigt spontant missfall
* smärtlindring samt ev Rh-immunisering
* uppföljning med vag UL eller U-hCG efter 2-3 v
* skrapning krävs hos 2 %

43

När kan man göra kirurgisk abort och hur går det till?

* under de första tolv graviditetsveckorna kan en abort utföras genom vakuumaspiration (skrapning)
ev även t.o.m. vecka tretton
* förbehandling med Cervagem ® 2 h vaginalt
cervix vidgas och livmoderns innehåll sugs ut
tar 10-15 minuter, görs polikliniskt under lokalbedövning/kortvarig narkos

44

På vilka indikationer görs urakut sectio?

• Uterusruptur
• Ablatio placentae
• Navelsträngsprolaps

45

På vilka indikationer görs akut sectio?

• Dystoci (utebliven progress)
• Hotande asfyxi
• Fetal position/ disproportion
• Maternell sjd

46

Vilka indikationer finns för elektiva sectio?

• Säte/tvärläge
• Flerbörd
• Interkurrenta sjd
• Tidigare sectio
• Psykosocial
• ’På begäran’
• Missbildning, IUGR • Placenta praevia
• HIV/ Herpes

47

Maternella riskfaktorer för intrauterin tillväxthämmning hos fostret?

- essentiell eller graviditetshypertoni
- preeklampsi
- kronisk njursjukdom
- kronisk hjärt- el. lungsjukdom
- diabetes mellitus
- autoimmuna sjukdomar (SLE)
- undernäring
- rökning, alkohol, narkotika

48

Enkel metod att screena för IUGR (intrauterin tillväxthämning)?

Symfys-fundusmått

49

Kvinna med vaginal blödning i 2 eller 3e trimestern. Handläggning och tänkbara orsaker?

Skicka til förlossningen samma dag.
Orsaker:
• Teckningsblödning
• Placenta praevia
• Ablatio placentae
• sår/rifter
• cervical polyp
• vulva varicer
• cervix cancer