Psykiatri Flashcards Preview

Medicine > Psykiatri > Flashcards

Flashcards in Psykiatri Deck (79)
Loading flashcards...
0

Inte helt ovanlig och mycket allvarlig bieffekt av klozapin (Leponex) som föranleder upprepade lab.status vid insättning?

Agranoluctos.

1

Vilka indikationer är det för ECT-behandling?

Svår depressiv episod (psykotiska symtom, hög självmordsrisk, mat/dryck-vägran), Mani, Cykloid psykos, Postpartumpsykos, Terapirefraktär måttlig depression

2

Vilken av befintliga SSRI är inte lämplig för en patient som är gravid eller har graviditetsönskan?

Paroxetin (Seroxat).
De övriga ska vara OK.

3

Varför ska man vara försiktig med antidepressiv medicin hos patienter med bipolär sjukdom?

Dessa mediciner kan driva in patienten i en hypomani/mani.
Om man "behöver" behandla så är det bra att skydda med ett stämningsstabiliserare.

5

Vilka är de tre kraven för att tvångsvård enligt LPT kan utfärdas?

1. Patienten lider av allvarlig psykisk störning.
2. Patienten har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt.
3. Patienten motsätter sig vården i punkt 2, eller det finns grundad orsak att p.g.a. patientens psykiatriska tillstånd kommer denne motsätta sig vården.

5

För vilka ångestsyndrom finns goda vetenskapliga bevis att KBT fungerar?

Paniksyndrom, Social fobi, Specifik fobi, Tvångssyndrom

6

För att kunna bli vårdad enligt LPT krävs det att patienten lider av en s.k. allvarlig psykisk störning. Vad innefattas i detta begrepp?

I första hand tillstånd av psykotisk svårighetsgrad, oavsett etiologi. Men svårare depressioner med överhängande suicidrisk går även de in i denna kategori.
Slutligen kan de flesta psykiska tillstånd av tillräckligt allvarlig karaktär innefattas. Krävs dock en erfaren bedömning.

7

Finns det någon annan terapiform än KBT som har starka vetenskapliga bevis att fungera (anno 2011)?

Nej.

8

Vid symtom på ångest utan att patienten uppfyller kriterierna för något enskilt ångestsyndrom kan det ofta vara adekvat med vad?

Aktiv expektans, d.v.s. återbesök inom en rimlig tid för uppföljning.

9

Vilken klass av psykofarmaka är förstahandsval vid ångestsyndrom, exkl. Specifik fobi?

SSRI

10

Behandlingsrekommendation för GAD?

Behandlingsrekommendationerna från Läkemedelsverket rekommenderas SSRI eller SNRI (serotonin-noradrenalinåter­upptagshämmare) samt KBT.

11

Vid social fobi fungerar SSRI bra, men man kan också lägga till ett v.b. preparat. Vilket?

Betablockerare.

12

Vid specifika fobier fungerar mediciner dåligt. Vad fungerar däremot bra?

KBT

13

Vid medikamentell behandling av ångestsyndrom kan ångesten bli värre, varför?

Bieffekt av medicinen. Ovanligare med SSRI än TCA. Försvinner oftast inom 2 veckor efter insättande. Men p.g.a. detta bör man gå in med en låg startdos.

14

Antikolinerga biverkningar förekommer hos alla SSRI. Vilka är dessa? Kan man undvika dessa?

Antikolinerga biverkningar som muntorr­het, miktionsbesvär och ackomodationsstör­ningar förekommer hos alla SSRI, men är mest uttalade för paroxetin. Biverknings­frekvensen är beroende av vilka doser som används.

16

Vad ingår i suicidal intention?

• Vilja att dö
• Vilja att göra ett aktivt suicidförsök
• Varaktighet av suicidtankar
• Frekvens av suicidtankar
• Suicidal planering
• Faktiska förberedelser

17

Vid vilken sjukdom är självmordsrisken som störst, unipolär depression eller bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom i ett depressivt skov. Risken ligger kring 15-20%.

18

Vilka är de nio kriterium som innefattar egentlig depression?

• Nedstämdhet eller irritabilitet
• Anhedooni
• Aptitstörning/Viktminskning
• Sömnstörning
• Psykomotorisk störning
• Energilöshet
• Känsla av värdelöshet/skuld
• Koncentrations-, Tanke- och beslutssvårigheter
• Livsleda -> Suicidtankar

19

Vid en svår melankolisk depression är, utöver medikamentell behandling, vad indicerat?

ECT

20

Vad är melankolisk depression?

Svår form av depression med svåra och specifika inslag.

21

Vanliga differentialdiagnoser vid depression?

• Tyroidea- och paratyroideasjukdomar
• Diabetes
• Anemi
• Maligna sjukdomar (hjärntumörer)
• Demens
• Läkemedelsbiverkan

22

Hur stor är ärftligheten vid depression?

50%, dock mest relevant förstagradssläktningar.

23

Hur ska lindriga depressioner behandlas?

Psykoterapi; KBT är det som har vetenskapligt stöd.

24

Hur ska medelsvåra depressioner behandlas?

Psykoterapi samt någon form av medicin, förstahandsval är SSRI. Exempelvis Citalopram (Slutdos 30-40 mg/dygn)

25

Vad är paradoxal ångest och hur relaterar det till seratonerg antidepressiv behandling?

Paradoxal ångest är ökad ångest under de två första veckorna efter insättande av serotoninpåverkande medicin. Dosberoende och risken kan således minska genom att ha en låg startdos eller behandla temporärt med antianxiolytika (exempelvis Oxascand eller Theralen).

26

Vad är en vanlig anledning till att antidepressiva inte fungerar (givet att diagnos och terapi är rätt)?

För låg dos.

27

Hur snart bör man få effekt av ett antidepressivum efter att kommit upp i terapeutisk dos?

2 veckor

28

Vad är skillnaden mellan mani och hypomani?

En hypomani medför inte en allvarlig försämring av funktion socialt eller i yrkeslivet. En hypomani går ej heller med psykotiska symtom.

29

Vad är skillnaden mellan Bipolär sjukdom typ 1 och typ 2?

Typ 1 går med mani medan typ 2 går med hypomani.

30

Vad är prevalensen hos modern av depression under graviditet?

10%