Psykiatri Flashcards Preview

Medicine > Psykiatri > Flashcards

Flashcards in Psykiatri Deck (79)
Loading flashcards...
0

Inte helt ovanlig och mycket allvarlig bieffekt av klozapin (Leponex) som föranleder upprepade lab.status vid insättning?

Agranoluctos.

1

Vilka indikationer är det för ECT-behandling?

Svår depressiv episod (psykotiska symtom, hög självmordsrisk, mat/dryck-vägran), Mani, Cykloid psykos, Postpartumpsykos, Terapirefraktär måttlig depression

2

Vilken av befintliga SSRI är inte lämplig för en patient som är gravid eller har graviditetsönskan?

Paroxetin (Seroxat).
De övriga ska vara OK.

3

Varför ska man vara försiktig med antidepressiv medicin hos patienter med bipolär sjukdom?

Dessa mediciner kan driva in patienten i en hypomani/mani.
Om man "behöver" behandla så är det bra att skydda med ett stämningsstabiliserare.

5

Vilka är de tre kraven för att tvångsvård enligt LPT kan utfärdas?

1. Patienten lider av allvarlig psykisk störning.
2. Patienten har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt.
3. Patienten motsätter sig vården i punkt 2, eller det finns grundad orsak att p.g.a. patientens psykiatriska tillstånd kommer denne motsätta sig vården.

5

För vilka ångestsyndrom finns goda vetenskapliga bevis att KBT fungerar?

Paniksyndrom, Social fobi, Specifik fobi, Tvångssyndrom

6

För att kunna bli vårdad enligt LPT krävs det att patienten lider av en s.k. allvarlig psykisk störning. Vad innefattas i detta begrepp?

I första hand tillstånd av psykotisk svårighetsgrad, oavsett etiologi. Men svårare depressioner med överhängande suicidrisk går även de in i denna kategori.
Slutligen kan de flesta psykiska tillstånd av tillräckligt allvarlig karaktär innefattas. Krävs dock en erfaren bedömning.

7

Finns det någon annan terapiform än KBT som har starka vetenskapliga bevis att fungera (anno 2011)?

Nej.

8

Vid symtom på ångest utan att patienten uppfyller kriterierna för något enskilt ångestsyndrom kan det ofta vara adekvat med vad?

Aktiv expektans, d.v.s. återbesök inom en rimlig tid för uppföljning.

9

Vilken klass av psykofarmaka är förstahandsval vid ångestsyndrom, exkl. Specifik fobi?

SSRI

10

Behandlingsrekommendation för GAD?

Behandlingsrekommendationerna från Läkemedelsverket rekommenderas SSRI eller SNRI (serotonin-noradrenalinåter­upptagshämmare) samt KBT.

11

Vid social fobi fungerar SSRI bra, men man kan också lägga till ett v.b. preparat. Vilket?

Betablockerare.

12

Vid specifika fobier fungerar mediciner dåligt. Vad fungerar däremot bra?

KBT

13

Vid medikamentell behandling av ångestsyndrom kan ångesten bli värre, varför?

Bieffekt av medicinen. Ovanligare med SSRI än TCA. Försvinner oftast inom 2 veckor efter insättande. Men p.g.a. detta bör man gå in med en låg startdos.

14

Antikolinerga biverkningar förekommer hos alla SSRI. Vilka är dessa? Kan man undvika dessa?

Antikolinerga biverkningar som muntorr­het, miktionsbesvär och ackomodationsstör­ningar förekommer hos alla SSRI, men är mest uttalade för paroxetin. Biverknings­frekvensen är beroende av vilka doser som används.

16

Vad ingår i suicidal intention?

• Vilja att dö
• Vilja att göra ett aktivt suicidförsök
• Varaktighet av suicidtankar
• Frekvens av suicidtankar
• Suicidal planering
• Faktiska förberedelser

17

Vid vilken sjukdom är självmordsrisken som störst, unipolär depression eller bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom i ett depressivt skov. Risken ligger kring 15-20%.

18

Vilka är de nio kriterium som innefattar egentlig depression?

• Nedstämdhet eller irritabilitet
• Anhedooni
• Aptitstörning/Viktminskning
• Sömnstörning
• Psykomotorisk störning
• Energilöshet
• Känsla av värdelöshet/skuld
• Koncentrations-, Tanke- och beslutssvårigheter
• Livsleda -> Suicidtankar

19

Vid en svår melankolisk depression är, utöver medikamentell behandling, vad indicerat?

ECT

20

Vad är melankolisk depression?

Svår form av depression med svåra och specifika inslag.

21

Vanliga differentialdiagnoser vid depression?

• Tyroidea- och paratyroideasjukdomar
• Diabetes
• Anemi
• Maligna sjukdomar (hjärntumörer)
• Demens
• Läkemedelsbiverkan

22

Hur stor är ärftligheten vid depression?

50%, dock mest relevant förstagradssläktningar.

23

Hur ska lindriga depressioner behandlas?

Psykoterapi; KBT är det som har vetenskapligt stöd.

24

Hur ska medelsvåra depressioner behandlas?

Psykoterapi samt någon form av medicin, förstahandsval är SSRI. Exempelvis Citalopram (Slutdos 30-40 mg/dygn)

25

Vad är paradoxal ångest och hur relaterar det till seratonerg antidepressiv behandling?

Paradoxal ångest är ökad ångest under de två första veckorna efter insättande av serotoninpåverkande medicin. Dosberoende och risken kan således minska genom att ha en låg startdos eller behandla temporärt med antianxiolytika (exempelvis Oxascand eller Theralen).

26

Vad är en vanlig anledning till att antidepressiva inte fungerar (givet att diagnos och terapi är rätt)?

För låg dos.

27

Hur snart bör man få effekt av ett antidepressivum efter att kommit upp i terapeutisk dos?

2 veckor

28

Vad är skillnaden mellan mani och hypomani?

En hypomani medför inte en allvarlig försämring av funktion socialt eller i yrkeslivet. En hypomani går ej heller med psykotiska symtom.

29

Vad är skillnaden mellan Bipolär sjukdom typ 1 och typ 2?

Typ 1 går med mani medan typ 2 går med hypomani.

30

Vad är prevalensen hos modern av depression under graviditet?

10%

31

Vad är prevalensen hos modern av post-partum psykos?

0.1%

32

Kan man amma medan man står på SSRI?

Ja, det är valstuderat. SSRi-preparaten går över via bröstmjölken men påverkar inte barnet nämnvärt. Fluoxetin är det enda som man bör vara försiktig med.

33

Vid vilken systemsjukdom är ätstörningar vanligt?

Diabetes

34

Vid vilken fritridsaktivitet är ätstörningar vanligt?

Elitidrott

35

Vid misstanke om psykossjukdom hos barn, vad bör man göra som skolhälsovård/distriksläkare?

Remittera skyndsamt till BUP utan att medicinera.

36

Vad är prevalensen för hörselhallucinos eller icke-korrigerbara vanföreställningar?

5-10%, dock endast 1-2% som har en psykossjukdom.

37

Vad är schizofreni?

Den vanligaste förekommande psykossjukdom vars kriterium är:
A: Minst två av vanföreställningar, hallucinationer, desorganiserat tal, påtagligt desorganiserat eller katatont beteende, negativa symtom.
B: Social eller yrkesdysfunktion.
C: Minst 6 månaders duration.
D: Inte depression eller bipolärsjukdom.
E: Ej substans- eller somatiskt betingat.
F: Ej genomgripande störning i utvecklingen, ex. autism.

38

Vid vilken ålder är insjuknandet i schizofreni som störst?

15-30 år

39

Hur ska en psykossjukdom behandlas i egenskap av distriktsläkare?

Kontakt med psykiatri, avstå från medicinering första veckorna under utredningen.

40

Vilka mediciner används vid psykossjukdomar?

Dopaminblockerare.
Exempelvis: Risperdon (Risperdal), Haloperidol (Haldol), Aripiprazol (Abilify), Olanzapin (Zyprexa), Quetiapin (Seroquel), Klozapin (Leponex).

41

Koncist, vad är ADHD?

Attention Deficit, Hyperactivity Disorder.
Vanligast en kombinerad form sänkt uppmärksamhet och impulskontroll samt hyperaktivitet i minst två miljöer (ex. hemmet och skolan).

42

Vad är DAMP?

ADHD plus störning i förmågor rörande motorik och perception.

43

Generellt sett, vad är autismspektrumstörning?

Nedsatt förmåga att interagera socialt, kommunicera samt begränsade stereotypa och repetitiva beteenden.

44

Vad är Tourettes syndrom?

Motoriska och vokala tics.

45

Hur behandlas lätt Tourettes?

Information räcker ofta. Vid svårare fall krävs dopaminblockerare och terapi.

46

Vilka tre läkemedelsgrupper har god evidens för medikamentell behandling av ADHD?

Metylfenidat (bl a concerta, ritalin), amfetamin, Atomoxetin (strattera).

47

Vilket läkemedel ska man börja med när det kommer till okomplicerad ADHD?

Metylfenidat.

48

Vid medikamentel behandling av ADHD då man prövat metylfenidat, men det hjälper inte nog, vad ska man pröva då?

Atomoxetin kan prövas om otillräcklig effekt erhålls av metylfenidat eller när det av andra skäl anses olämpligt med behandling med centralstimulerande medel, t ex vid aggraverade tics, missbruk eller svår sömnstörning.

49

När behandlar man ADHD med amfetamin?

När metylfenidat och atomoxetin inte har givit tillräcklig effekt.

50

Vanliga biverkningar av centralstimulantia?

Magvärk, nedsatt aptit och huvudvärk. Höjning av puls och blodtryck förekommer och gör att hjärtsjukdom kan vara en kontraindikation. Genom att följa puls och blodtryck går det att se om behandlingen måste avbrytas.

51

Långsiktiga biverkningar av risperdon?

Viktökning, metabolt syndrom och dyskinesier.

52

Vilken medicinkategori hjälper vid Tourettes syndrom?

Eftersom det är neuroleptika som har effekt, bör enbart tics som verkligen stör individen medicineras. Det kan handla om så kraftiga tics att dessa ger smärtor, eller tics som är socialt störande, t ex skrikljud.

53

Vilken medicinkategori fungerar ofta vid tvångssyndrom?

SSRI

54

Symtom vid serotonergt syndrom?

Symptomen är främst muskelryckningar, illamående och förhöjt blodtryck, förvirring, feber, hypomana symtom, koordinationsstörningar, hyperreflexi, tremor, agitation.

55

Ange några extrapyramidala biverkningar av neuroleptika?

akatisi, parkinsonism, akut dystoni, tardiv dyskinesi

56

Vilket läkemedel kan reducera extrapyramidala biverkningar av neuroleptika?

Akineton (biperiden)

57

Två grundkriterier som är gemensamma för samtliga personlighetsstörningar och som krävs för att man skall kunna sätta en personlighetsstörningsdiagnos över huvud taget?

Det ska röra sig om: a) stabila beteenden eller karaktärsdrag som har börjat senast i tonåren och b) innebär en social eller yrkesmässig funktionsnedsättning eller subjektivt lidande.

58

Vanligt förekommande symtom förenade med malignt neuroleptikasyndrom?

muskelrigiditet, diafores/svettningar, dysfagi, förhöjd kroppstemperatur, medvetandepåverkan, konfusion, mutism, förhöjt/labilt blodtryck mm

59

Förklara kortfattat begreppet pseudodemens.

Demensliknande sjukdomstillstånd som orsakas av en psykisk sjukdom (depression, förvirring mm) och inte i första hand av en organisk hjärnsjukdom.

60

Ett av två obligatoriska symtom måste föreligga för att man skall kunna ställa egentlig depression som diagnos. Vilka är dessa två symtom?

Nedstämdhet och minskat intresse/glädje

61

Ange några SSRI.

Sertralin, citalopram (Cipramil), escitalopram (Cipralex), fluoxetin (Prosac), paroxetin (Seroxat)

62

Ange några SNRI.

Venlafaxin (Efexor), duloxetin (Cymbalta)

63

Ange några Tetracykliska.

Mirtazapin (Remeron)

64

Ange några Tricykliska.

Klomipramin (Anafranil), amitryptilin (Saroten)

65

Ange ett NRI.

Atomoxetin (Strattera)

66

Ange en NDRI.

Bupropion (Voxra)

67

Ange en MAO-hämmare.

Moklobemind (Aurorix)

68

Ange tre kategorier av stämningsstabiliserare och ngt exempel av varje.

Litium: Lithionit
Antiepileptika: Valproat, Lamotrigin, Karbamazepin
Antipsykotika: Quetiapin (Seroquel), olanzapin (Zyprexa), ariprprazol (Abilify)

69

Benzo-preparat och dess derivat har i princip samma effektmekanism, vilken är detta?

GABA-agonist. Dvs ökar GABAerg aktivitet, vilket i praktiken betyder sänkt aktivitet.

70

Ange tre viktiga biverkningar av GABA-erga hypnotika.

Anterograd amnesi, kan inträffa flera timmar efter intag.
Intag med alkohol kan ge andningspåverkan.
Pga muskelrelaxerande effekt kontraindicerat vid Myastenia Gravis och sömnapnésyndrom.

71

Bensodiazepiner finns det fyra som används som hypnotika. VIlka?

Nitrazepam (Apodorm)
Flunitrazepam (Rohypnol)
Triazolam (Halcion)
Oxazepam (Sobril)

72

Vad mer specifikt kan beaktas om en blind person har sömnstörning?

Melatoninproduktionen. Då denna styrs till viss del av förändringar av ljus/mörker i ögat. Tillskott till natten kan normalisera sömnbeteendet.

73

Utsättning av sömnmedel bör utföras på vilket sätt?

Nedtrappning under 2-3 veckor, helst i samband med KBT med sömnutbildning.

74

Ångest som härrör från långvarig kronisk belastning kan diagnostiseras i två egentliga kategorier, vilka?

Vid övergående belastning och ångesten ger vika inom 6 månader: Maladaptiv stressreaktion. Annars Dysfunktionell reaktion.

75

Ångest är inte en helt ovanlig biverkan av läkemedel. Ange några kategorier av LM som är vanligare bovar.

Antidepresiva, Kortikosteroider, Tyreoideahorminer, Antihypertensiva medel (Betablockare, Alfa-1-blockare, angiotensin 2-blockare)

76

Bör man screena efter ångest?

Nej. De metoder som finns har för lågt positivt prediktivt värde.

77

Varför kan man inte lita på terapirekomendationerna i Läkemedelsboken avseende ångestsyndrom?

Därför att de terapirekommendationer som klassas som effektiva har valts ut efter antingen evidens eller godkänd indikation. Godkänd indikation har väldigt lite att göra med huruvida det finns evidens för ngt. Således är rekommendationerna ett sammelsurium.

78

Vid insjuknande i klinisk depression hos person i ålder 14-20, vilken diagnos bör man också då beakta?

Bipolär sjukdom. Föreligger det ärftlighet för detta?

79

Vad finns det för alarmsymtom gällande självmordsrisk?

* Tidigare självmordsförsök.
* Tidigare självmord hos anhörig eller nära vän.
* Djup depression med MADRS > 40.
* Depression med psykotiska symtom: djupa orea­listiska skuld- eller skamupplevelser, ovanliga eller bisarra föreställningar om kroppslig sjuk­dom.
* Depression vid bipolär sjukdom.
* Depression i samband med plötslig oönskad livs­förändring eller besked om egen svår sjukdom.
* Depression i kombination med alkoholmissbruk.
* Depression och svår outhärdlig ångest.
* Depression efter förlossning.