Kapitel 17 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 17 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 17 Deck (89):
1

Vad är ett skiktat lamellsystem?

Finns i näshålan, som luften passerar

2

Vad är andelen koldioxid i utandningsluften?

5 %

3

0,04 %.
Vad är detta?

Andelen koldioxid i luften

4

Vad är luftstrupen?

Ett rör utspänt av broskringar och med cilieförsedda celler på insidan

5

Vad använder fiskar för att förbättra syreupptagningen?

Motströmsprincipen

6

Vad använder insekter för sitt gasutbyte?

Trakéer

7

- Värma/kyla luften
- Fuktar luften
Vad är detta?

Bihålorna

8

Vad sköter andningen?

- Muskler mellan revbenen
- Diafragmamuskeln

9

Vad innebär ett förlängt luftrör?

Volymen "gammal" luft ökar

10

Ge ett exempel på en restriktiv lungsjukdom

Dammlunga

11

Vad är jämviktsreaktionerna i blodet utanför cellerna?

- CO(2) + H(2)0 H(2)CO(3) HCO(3)(-) + H(+)
- H(+) + HbO(2) HHb + O(2)

12

Vad ökar volymen "gammal" luft?

Ett förlängt luftrör

13

Vad gör struplocket?

Stängs automatiskt när man sväljer

14

Över 80 %.
Vad är detta?

Andelen av vattnets lösta syrgas som kan tas upp med hjälp av motströmsprincipen

15

Hos vilka djur sker hudandning?

Hos amfibier

16

Vad är BPG(2)?

Ett ämne som bildas vid anaerob nedbrytning av glukos

17

Vilken faktor har störst effekt på hemoglobinets förmåga att släppa ifrån sig syret som den transporterar?

Bohr-skiftet (pH-sänkning)

18

14 %.
Vad är detta?

Andelen syrgas i utandningsluften

19

Vad är residualvolym?

En viss mängd luft finns alltid i lungorna

20

Vad finns för att lungorna inte ska kollapsa?

Residualvolym

21

Ett hormon som bildas i njurarna, som stimulerar benmärgen att producera mer röda blodkroppar.
Vad är detta?

EPO

22

Vad är andelen syrgas i utandningsluften?

14 %

23

Vad leder motströmsprincipen till?

Att diffusionen av syret kan ske längs hela gälbladets lamell

24

21 %.
Vad är detta?

Andelen syrgas i luften

25

Vad löser sig bättre i kallt vatten?

Syrgas

26

Vad är restriktiva lungsjukdomar?

De minskar lungvolymen

27

Vilka faktorer påverkar hemoglobinets förmåga att binda syre?

-pH
- Kroppstemperatur
- Mängden BPG(2)

28

Vad är andelen koldioxid i luften?

0,04 %

29

Vad är skillnaden mellan jämnvarma och växelvarma djur när det kommer till gasutbytet?

Gasutbytet hos jämnvarma djur måste ske över en större yta

30

Vad händer om pH i blodet är lågt?

Signaler skickas till hjärnstammen

31

De minskar flödet i andningsvägarna.
Vad är detta?

Obstruktiva lungsjukdomar

32

Vad står KOL för?

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom

33

Vad omger näshålan?

Bihålorna

34

Vad innebär motströmsprincipen?

Att blodet rinner i motsatt riktning som vattenströmmen

35

De minskar lungvolymen.
Vad är detta?

Restriktiva lungsjukdomar

36

Hur stor andel syrgas finns i luften?

21 %

37

Var finns bihålor?

Omger näshålan

38

Ett ämne som bildas vid anaerob nedbrytning av glukos.
Vad är detta?

BPG(2)

39

Av kemoreceptorer i halsartären och i stora kroppspulsådern.
Vad gör dessa?

Registrerar pH i blodet

40

Vad är dammlunga?

En restriktiv lungsjukdom

41

Filken funktion har bihålorna?

- Värma/kyla luften
- Fuktar luften

42

- O(2) + HHb H(+) + HbO(2)
- HCO(3)(-) + H(+) H(2)CO(3) H(2)O + CO(2)
Vad är detta?

Jämviktsreaktionerna i blodet utanför alveolerna

43

- CO(2) + H(2)0 H(2)CO(3) HCO(3)(-) + H(+)
- H(+) + HbO(2) HHb + O(2)

Vad är detta?

Jämviktsreaktionerna i blodet utanför cellerna

44

Vad är Bohr-skiftet?

Den effekt som lägre pH i blodet har på hemoglobinets förmåga att släppa ifrån sig syret som den transporterar

45

Vad passerar luften efter luftröret?

- En bronk till vardera lunga
- Bronkioler
- Alveoler

46

Vad är obstruktiva lungsjukdomar?

De minskar flödet i andningsvägarna

47

Vad är jämviktsreaktionerna i blodet utanför alveolerna?

- O(2) + HHb H(+) + HbO(2)
- HCO(3)(-) + H(+) H(2)CO(3) H(2)O + CO(2)

48

-pH
- Kroppstemperatur
- Mängden BPG(2)
Vad är dessa?

Faktorer som påverkar hemoglobinets förmåga att binda syre

49

Vilka delar består insekternas andningssystem av?

- Luftsäckar
- Trakéer
- Trakéöppningar

50

Vad registrerar pH i blodet?

Av kemoreceptorer i halsartären och i stora kroppspulsådern

51

För att skydda sina fuktiga gasutbytescellen från kraftig avdunstning (hos djur på land).
Vad?

Andningsorganen ligger alltid inuti kroppen

52

Vad är EPO?

Ett hormon som bildas i njurarna, som stimulerar benmärgen att producera mer röda blodkroppar

53

Vad är trakéer?

Insekternas "lungor"

54

5 %.
Vad är detta?

Andelen koldioxid i utandningsluften

55

En viss mängd luft finns alltid i lungorna.
Vad är detta?

Residualvolym

56

Ett enda lager plattepiteler med mycket tunna cellmembran.
Vad är detta?

Alveolernas väggar

57

Vad är starkt temperaturberoende?

Syrgasens löslighet i vatten

58

Vad gör myoglobin?

Transporterar och korttidslagrar syre i musklerna

59

Var löser sig syrgas mycket dåligt?

I vatten

60

- Luftsäckar
- Trakéer
- Trakéöppningar
Vad är detta?

Insekternas andningssystem

61

Vad är syrgasens löslighet i vatten?

Starkt temperaturberoende

62

Att gaser som har varit lösta i blodet bildar gasbubblor.
Vad beror av detta?

Dykarsjuka

63

Varför ligger alltid andningsorganen inuti kroppen hos djur på land?

För att skydda sina fuktiga gasutbytescellen från kraftig avdunstning

64

Vad passerar luften i näshålan?

Ett skiktat lamellsystem

65

Vad består alveolernas väggar av?

Ett enda lager plattepiteler med mycket tunna cellmembran

66

Vad är skillnaden mellan trakéer och lungor?

- Lungor har endast en öppning för gasutbytet
- Lungor försörjer inte kroppens celler direkt, utan kombineras med ett cirkulationssystem

67

- En celltyp som utsöndrar ett smörjande sekret som sänker ytspänningen
- Makrofager som tar hand om mikroorganismer som har följt med luften
Var finner man dessa?

Runt varje alveol

68

Vad finns runt varje alveol?

- En celltyp som utsöndrar ett smörjande sekret som sänker ytspänningen
- Makrofager som tar hand om mikroorganismer som har följt med luften

69

Ge ett exempel på en obstruktiv lungsjukdom

KOL

70

- Muskler mellan revbenen
- Diafragmamuskeln
Vad gör dessa?

Sköter andningen

71

Vilken funktion har det skiktade lamellsystemet?

- Värma/kyla luften
- Registrera doftmolekyker

72

Transporterar och korttidslagrar syre i musklerna.
Vad är detta?

Myoglobin

73

I vilket vatten löser sig syrgas bättre?

I kallt vatten

74

Blodet rinner i motsatt riktning som vattenströmmen.
Vad är detta?

Motströmsprincipen

75

Vad är en likhet mellan djur på land och djur i vatten när det kommer till respiration?

Gasutbytet är alltid passivt och sker genom diffusion över en fuktig yta

76

Ett rör utspänt av broskringar och med cilieförsedda celler på insidan.
Vad är detta?

Luftröret

77

Hur löser sig syrgas i vatten?

Mycket dåligt

78

- Värma/kyla luften
- Registrera doftmolekyker
Vad är detta?

Det skiktade lamellsystemet i näshålan

79

Den effekt som lägre pH i blodet har på hemoglobinets förmåga att släppa ifrån sig syret som den transporterar.
Vad är detta?

Bohr-skiftet

80

Vad beror dykarsjuka på?

Att gaser som har varit lösta i blodet bildar gasbubblor

81

Stängs automatiskt när man sväljer.
Vad är detta?

Struplocket

82

Varför är residualvolymen viktig?

För att lungorna inte ska kollapsa

83

Vad är KOL?

En obstruktiv lungsjukdom

84

Var ligger andningscentrum?

I hjärnstammen

85

Vad är den mest artrika djurgruppen på land?

Insekter

86

Vad kompletteras amfibiers gasutbyte med?

Hudandning

87

Vad är insekter, när det kommer till arter?

Den mest artrika djurgruppen på land

88

När skickas signaler till hjärnstammen?

När pH i blodet är lågt

89

Hur stor andel av vattnets lösta syrgas kan tas upp med hjälp av motströmsprincipen?

Över 80 %