Kapitel 18 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 18 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 18 Deck (187):
1

Var finns den röda benmärgen?

Framför allt i bröstben, höftben samt i lårens och armarnas rörben

2

Vad är myelocyter?

- Eosinofil granulocyt
- Basofil granulocyt
- Neutrofil granulocyt

3

Vilken livslängd har röda blodkroppar?

120 dagar

4

Hormoner som talar om för njurarna om de ska avge mer eller mindre urin.
Vad är detta?

Långsiktigt reglering av blodtrycket

5

Vad finns där lungartären och aorta lämnar kammarna?

Fickklaffar

6

Vad bildas av tromber i blodkärlen?

Trombos

7

Vilket blodomlopp har alla landlevande, ryggradsdjur?

Dubbelt, slutet blodomlopp

8

Vad blir pluripotent stamcell till?

- Röda blodkroppar
- Blodplättar
- Monocyt
- Lymfoid stamcell
- Myeloid stamcell

9

Varför är koaguleringsprocessen så komplicerad?

För att blodproppar inte ska uppkomma

10

Vad kallas kärlkram?

Angina pectoris

11

Att blodet rinner i både kärl och öppna hålrum.
Vad är detta?

Ett öppet system

12

Vad är kärlkramp?

Kranskärlen är förfettade, så att syre och näring inte flödar tillräckligt till hjärtat

13

Järn, som skickas till benmärgen.
Vad är detta?

Återanvänds vid nedbrytning av röda blodkroppar

14

Vad består plasman av?

- Vatten
- Joner
- Plasmaproteiner
- Näringsämnen
- Avfallsprodukter
- Gaser
- Hormoner

15

Av vad bildas blodplättar?

Megakaryocyter

16

- Endotel
- Glatt muskel
- Bindväv
Vad är detta?

Artärernas och venernas väggar

17

Vad har mindre, ryggradslösa djur när det kommer till cirkulation?

Oftast ett öpptet system

18

Beskriv blodgrupp A

På sitt cellmembran bär de röda blodkropparna antigen A och har antikroppar mot B i blodplasman

19

På sitt cellmembran bär de röda blodkropparna antigen B och har antikroppar mot A i blodplasman.
Vad är detta?

Blodgrupp B

20

Ge exempel på antikoagulerande medel

- Acetylsalicylsyra
- Waran

21

- Blodplättar
- Röda blodkroppar
- Monocyt
- Lymfoid stamcell
- Myeloid stamcell
Vad är detta?

Det som pluripotent stamcell blir till

22

Hur transporteras blodet runt i ett öppet system?

Med hjälp av kroppsmuskulatur och ibland med hjälp av ett extrahjärta

23

Den vätska som av blodtrycket pressas ut från den arteriella sidan av kapillärerna till utrymmet mellan cellerna.
Vad är detta?

Vävnadsvätska

24

Vad är leukocyter?

Vita blodkroppar

25

Vad är det öppna systemets motsvarande hemoglobin?

Hemocyanin

26

Vilka djur har ett fyrarummigt hjärta?

Däggdjur och fåglar

27

Vad bildas i den röda benmärgen?

Alla blodkroppar

28

Var finns SA-noden?

I höger förmaks vägg

29

Cirkulationen fungerar dåligt.
Vad är detta?

Medicinsk chock

30

Vad är trombos?

Blodpropp

31

Beskriv blodgrupp B

På sitt cellmembran bär de röda blodkropparna antigen B och har antikroppar mot A i blodplasman

32

Vad finns mellan förmak och kammare?

Segelklaffar

33

Hur lång är fördröjningen mellan kontraktionen av förmaken respektive kamrarna?

O.1 sekunder

34

Vilka djur har ett öppet system?

Mindre ryggradslösa djur

35

Vad är vävnadsvätska?

Den vätska som av blodtrycket pressas ut från den arteriella sidan av kapillärerna till utrymmet mellan cellerna

36

Hur många syrgasmolekyler kan varje hemoglobinmolekyl binda?

4

37

Vad finns i väggen mellan höger förmak och kammare?

AV-noden (atrioventrikularnoden)

38

Vad blir lymfoid stamcell till?

Lymfocyter

39

I mjälten och i levern.
Vad händer här?

Röda blodkroppar bryts ner

40

Vad leder 30% blodförlust till?

Medicinsk chock

41

Att nervfibrerna som leder den elektriska signalen till hjärtspetsen är tunna.
Vad leder detta till?

Fördröjning

42

Hur får röda blodkroppar energi?

Genom anareob förbränning

43

Vad händer med vävnadsvätskan i lymfkärlen?

Den återförs till blodet i övre hålvenen

44

Vad beror fördröjningen på?

Att nervfibrerna som leder den elektriska signalen till hjärtspetsen är tunna

45

För att blodproppar inte ska uppkomma.
Vad är detta?

Koaguleringsprocessen är så komplicerad

46

Plasminogen avges i koaguleringsprocessen som bryter ner koagelen när de friska cellerna har bildat en ny kärlvägg.
Vad leder detta till?

Koagelen försvinner

47

Vad har en livslängd på 120 dagar?

Röda blodkroppar

48

Vad finns i höger förmaks vägg?

SA-noden

49

Vilken hjälp får venerna för att kunna transportera blodet?

- Venklaffar
- Skelettmuskler
- Det tryck som bröstkorgen ger upphov till varje gång man andas

50

Den tas tillbaka från den venösa sidan av kapillärerna genom osmos.
Vad är detta?

Den största delen av vävnadsvätskan mellan cellerna

51

Vad kallas blodpropp?

Trombos

52

Nämn ett kärlvidgande medel

Nitroglycerin

53

Beskriv blodgrupp Rh-

På sitt cellmembran bär de röda blodkropparna inte Rh antigen

54

Tryckreceptorer i halsregionen.
Vad gör dessa?

Registrerar blodtrycket

55

Blodcancer- okontrollerad tillväxt av vita blodkroppar.
Vad kallas detta?

Leukemi

56

Blodet transporteras runt med hjälp av kroppsmuskulatur och ibland med hjälp av ett extrahjärta.
Vad är detta?

Ett öppet system

57

Vad händer med de delar av hemoglobinmolekylerna som inte kan återanvändas?

De skickas till levern och omvandlas till färgämnet bilirubin

58

- Dränera vätska som har läckt ut i vävnaderna
- Hjälpa till med kroppens försvar
Vad är detta?

Lymkärlssystemet

59

Vad är hirudin?

Blodiglarnas antikoagulerande medel

60

Vad är albuminer viktiga för?

För blodets osmotiska egenskaper genom att de hjälper till att hålla kvar vätskan i blodkärlen

61

Vad kallas kontrationsförloppet?

Systole

62

Vad består blodet av?

- 55 % plasma
- 45 % celler

63

Två kontraktionsfaser och två vilofaser.
Vad är detta?

Hjärtcykeln

64

Ge exempel på plasmaproteiner

- Albumin
- Fibrinogen
- Immunoglobuliner (antikroppar)

65

Hur är blodtrycket i ett öppet system?

Ojämt, och varierar med musklernas arbete

66

Vad är medicinsk chock?

Cirkulationen fungerar dåligt

67

Hur bildas trombos?

Av tromber i blodkärlen

68

Vad är pluripotent stamcell?

Det som bildas först i benmärgen

69

Vad kan kärlkramp leda till?

Hjärtinfarkt

70

Vad stabiliserar nätverket av fibrintrådar?

Kalciumjoner

71

Vad är erytrocyter?

Röda blodkroppar

72

Vad pumpar blodet till lungorna via lungartären?

Höger kammare

73

Hur stor blodförlust leder till medicinsk chock?

30 %

74

Vad är trombocyter?

Blodplättar

75

Vad gör AV-noden?

Tar emot den elektriska signalen och för den vidare till hjärtspetsen, där kontraktionen av kamrarna börjar

76

- Acetylsalicylsyra
- Waran
Vad är detta?

Antikoagulerande medel

77

Vad sitter under vänster njure?

Mjälten

78

Vad möjliggjör det låga trycket i kapillärerna?

Effektivt utbyte mellan blod och celler

79

Blodtrycket är ojämt, och varierar med musklernas arbete.
Vad är detta?

Ett öppet system

80

Vad innebär en snabb blodtransport till?

Blodvolymen behöver inte vara så stor

81

Vad återförs till blodet i övre hålvenen?

Vävnadsvätska genom lymfkärl

82

Vad är hemocyanin?

Det öppna systemets motsvarande hemoglobin

83

Varför är det farligt då en gravid Rh- väntar ett Rh+ barn?

Modern utvecklar Rh antikroppar, som vid andra graviditeten förstör barnets röda blodkroppar

84

Vad har större djur och alla ryggradsdjur när det kommer till cirkulation?

Ett slutet system

85

Hur stor del av hjärtmuskelns volym upptar mitokondrier?

25 %

86

- Hjärtats slagkraft
- Den totala blodvolymen
- Motståndet mot blodströmmen i blodomloppet
Vad gör dessa?

Påverkar blodtrycket

87

Vad heter blodiglarnas antikoagulerande medel?

Hirudin

88

Vad behöver inte växelvarma djur ha?

En snabb blodtransport

89

Vad har 250 gånger högre benägenhet att binda till hemoglobin?

Kolmonoxid jämfört med syre

90

Vilka behöver inte ha en snabb blodtransport?

Växelvarma djur

91

Vad är kapillärernas tryck?

20 % av trycket nära hjärtat

92

- 55 % plasma
- 45 % celler
Vad är detta?

Blodet

93

Vad finns framför allt i bröstben, höftben samt i lårens och armarnas rörben?

Den röda benmärgen

94

Var finner man segelklaffar?

Mellan förmak och kammare

95

Beskriv kortfattat blodets koaguleringsprocess

- Skadade celler sänder ut ämnen som lockar blodplättar
- Blodplättar täpper kortvarigt till hålet
- Blodplättar och skadade celler sänder ut ämnen som aktiverar protrombin till trombin
- Trombin aktiverar fibrinogen till fibrin
- Fibrin bildar ett nät där blodplättar, blodceller och bakterier fastnar

96

Vad är tromber?

Små klumpar i blodkärlen

97

Vad är samlingsnamnet för förändringarna i blodkärlen?

Ateroskleros

98

Vad är ateroskleros?

Samlingsnamnet för förändringarna i blodkärlen

99

Vad pumpar blodet till kroppen via aorta?

Vänster kammare

100

Vad kallas blodplättar för?

Trombocyter

101

Vad händer vid svält?

Halten albuminer minskar

102

Vad kallas vita blodkroppar för?

Leukocyter

103

Tar emot den elektriska signalen och för den vidare till hjärtspetsen, där kontraktionen av kamrarna börjar.
Vad är detta?

AV-noden

104

Vilka djur har ett slutet system?

Större djur och alla ryggradsdjur

105

Vad har kolmonoxid jämfört med syre?

250 gånger högre benägenhet att binda till hemoglobin

106

Ge ett exempel på ett djur som har enkelt och slutet blodomlopp

Benfiskar

107

När bildas kolmonoxid?

Vid ofullständig förbränning

108

Vad bildas vid ofullständig förbränning?

Kolmonoxid

109

De skickas till levern och omvandlas till färgämnet bilirubin.
Vad är detta?

De delar av hemoglobinmolekylerna som inte kan återanvändas

110

Vart pumpar höger kammare blodet?

Till lungorna via lungartären

111

Vart pumpar vänster kammare blodet?

Till kroppen genokm aorta

112

På sitt cellmembran bär de röda blodkropparna antigen A och antigen B, men har inga antikroppar i blodplasman.
Vad är detta?

Blodgrupp AB

113

- Vatten
- Joner
- Plasmaproteiner
- Näringsämnen
- Avfallsprodukter
- Gaser
- Hormoner
Vad är detta?

Plasman

114

På sitt cellmembran bär de röda blodkropparna Rh antigen.
Vad är detta?

Blodgrupp Rh+

115

250 miljoner.
Vad är detta?

Antalet hemoglobinmolekyker som finns i varje röd blodkropp

116

Vad kallas röda blodkroppar för?

Erytrocyter

117

- Albumin
- Fibrinogen
- Immunoglobuliner (antikroppar)
Vad är detta?

Plasmaproteiner

118

Vad bildas alla blodkroppar?

I den röda benmärgen

119

På sitt cellmembran bär de röda blodkropparna antigen A och har antikroppar mot B i blodplasman.
Vad är detta?

Blodgrupp A

120

Vilka djur har ett trerummigt hjärta?

Amfibier, orgmar, ödlor och sködpaddor

121

Vad registerar blodtrycket?

Tryckreceptorer i halsregionen

122

Vad är angina pectoris?

Kärlkramp

123

Från vad tar det högra förmaket emot blod?

Övre och nedre hålvenen

124

Vad tar emot blod från övre och nedre hålvenen?

Det högra förmaket

125

Skickar ut en elektrisk signal , som får förmakarna att kontrahera.
Vad är detta?

SA-noden

126

Amfibier, orgmar, ödlor och sködpaddor.
Hur ser deras hjärta ut?

Trerummigt hjärta

127

Fåglarna och däggdjuren har oberoende av varandra utvecklat ett slutet, dubbelt blodomlopp.
Vad är detta?

Konvergent evolution

128

Vilket blodomlopp har benfiskar?

Enkelt och slutet

129

Vad består cellerna av i blodet?

- Röda blodkroppar
- Vita blodkroppar
- Blodplättar

130

Vad händer röda blodkroppar under bildningen i benmärgen?

De tappar sin cellkärna och de flesta av sina organeller, bland annat alla mitokondrier

131

- B-cell
- T-cell
Vad är detta?

Lymfocyter

132

Vad delas hjärtcykeln in i?

Två kontraktionsfaser och två vilofaser

133

Vad händer med bilirubin?

Det utsöndras med gallan till tunntarmen och ger avföringen dess bruna färg

134

Kranskärlen är förfettade, så att syre och näring inte flödar tillräckligt till hjärtat.
Vad är detta?

Kärlkramp

135

Beskriv blodgrupp Rh+

På sitt cellmembran bär de röda blodkropparna Rh antigen

136

Vad är lymfkärlssystemets funktion?

- Dränera vätska som har läckt ut i vävnaderna
- Hjälpa till med kroppens försvar

137

På sitt cellmembran bär de röda blodkropparna inte Rh antigen.
Vad är detta?

Blodgrupp Rh-

138

Däggdjur och fåglar.
Hur ser deras hjärta ut?

Fyrarummigt hjärta

139

Hur många hemoglobinmolekyler finns det i varje röd blodkropp?

250 miljoner

140

Blodvolymen behöver inte vara så stor.
Vad är detta?

Snabb blodtransport

141

Vad blir myeloid stamcell till?

Myelocyter

142

Hur regleras blodtrycket långsiktigt?

Hormoner som talar om för njurarna om de ska avge mer eller mindre urin

143

- Röda blodkroppar
- Vita blodkroppar
- Blodplättar
Vad är detta?

Cellerna i blodet

144

Hur stor del av skelletmusklers volym upptar mitokondrier?

2-3 %

145

Var finns AV-noden?

I väggen mellan höger förmak och kammare

146

Vad återanvänds exempelvis vid nedbrytningen av röda blodkroppar?

Järn, som skickas till benmärgen

147

Av vad bildas myelocyter?

Myeloid stamcell

148

Var bryts röda blodkroppar ner?

I mjälten och i levern

149

Vad består artärernas och venernas väggar av? (Börja innifrån)

- Endotel
- Glatt muskel
- Bindväv

150

Hur försvinner koagelen?

Plasminogen avges i koaguleringsprocessen som bryter ner koagelen när de friska cellerna har bildat en ny kärlvägg

151

Vad kallas små klumpar i blodkärlen?

Tromber

152

Vad är leukemi?

Blodcancer- okontrollerad tillväxt av vita blodkroppar

153

Beskriv blodgrupp 0

På sitt cellmembran bär de röda blodkropparna ingen antigen och har antikroppar mot A och B i blodplasman

154

Vad kan leda till hjärtinfarkt?

Kärlkramp

155

Vad påverkas blodtrycket av?

- Hjärtats slagkraft
- Den totala blodvolymen
- Motståndet mot blodströmmen i blodomloppet

156

Vad startar kontraktionsförloppet?

SA-noden (sinoatrialnoden)

157

De tappar sin cellkärna och de flesta av sina organeller, bland annat alla mitokondrier.
Vad är detta?

Röda blodkroppar

158

När minskar halten albuminer?

Vid svält

159

Från vad tar det vänstra förmaket emot blod?

Två lungvener

160

Vad bildas först i benmärgen?

Pluripotent stamcell

161

För blodets osmotiska egenskaper genom att de hjälper till att hålla kvar vätskan i blodkärlen.
Vad är detta?

Albuminer

162

Var sitter mjälten?

Under vänster njure

163

- Eosinofil granulocyt
- Basofil granulocyt
- Neutrofil granulocyt
Vad är detta?

Myelocyter

164

Ge ett exempel på konvergent evolution

Fåglarna och däggdjuren har oberoende av varandra utvecklat ett slutet, dubbelt blodomlopp

165

- Nervsignaler skickas till hjärtat så att de börjar arbeta hårdare
- Nervsignaler skickas till den glatta muskulaturen om att dra ihop sig
Vad leder detta till?

Högre blodtryck

166

Vad innebär ett öppet system?

Att blodet rinner i både kärl och öppna hålrum

167

Vad är blodvolymen hos en man respektive hos en kvinna?

5 liter respektive 4 liter

168

Vad händer med den största delen av vävnadsvätskan mellan cellerna?

Den tas tillbaka från den venösa sidan av kapillärerna genom osmos

169

Vad möjliggjör effektivt utbyte mellan blod och celler?

Det låga trycket i kapillärerna

170

Vad är systole?

Kontraktionsförloppet

171

Vilka blodgrupper ska den gravida mamman och barnet ha för att det ska bli farligt?

Mamman: Rh-
Barnet: Rh+

172

Genom anareob förbränning.
Vad är detta?

Röda blodkroppar får energi

173

Vad gör SA-noden?

Skickar ut en elektrisk signal , som får förmakarna att kontrahera

174

Av vad bildas lymfocyter?

Lymfoid stamcell

175

Vad gör megakaryocyter?

Bildar blodplättar

176

På sitt cellmembran bär de röda blodkropparna ingen antigen och har antikroppar mot A och B i blodplasman.
Vad är detta?

Blodgrupp 0

177

Vad är nitroglycerin?

Ett kärlvidgande medel

178

Vad händer om blodtrycket måste höjas?

- Nervsignaler skickas till hjärtat så att de börjar arbeta hårdare
- Nervsignaler skickas till den glatta muskulaturen om att dra ihop sig

179

Beskriv blodgrupp AB

På sitt cellmembran bär de röda blodkropparna antigen A och antigen B, men har inga antikroppar i blodplasman

180

5 liter respektive 4 liter.
Vad är detta?

Blodvolymen hos en man respektive hos en kvinna

181

Var finner man fickklaffar?

Där lungartären och och aorta lämnar kammarna

182

Det utsöndras med gallan till tunntarmen och ger avföringen dess bruna färg.
Vad är detta?

Bilirubin

183

Vilka djur har ett dubbelt, slutet blodomlopp?

Alla landlevande ryggradsdjur

184

Varför har större djur ett slutet system?

Transporten behöver vara snabbare, och trycket måste vara högre och jämnare

185

Vad tar emot blod från två lungvener?

Vänstra förmaket

186

Vad gör kalciumjoner bland annat?

Stabiliserar nätverket av fibrintrådar

187

Vad är lymfocyter?

- B-cell
- T-cell