Kapitel 9 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 9 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 9 Deck (78):
1

- Membranhölje med proteinutskott
- Proteinkapsel
- Inuti proteinkapseln: Nukleinsyra (DNA eller RNA) + enzymer
Vad är detta?

Ett virus

2

Ge exempel på kemoautotrofa bakterier

- Nitrifikationsbakterier
- Svavelbakterier
- Järnbakterier

3

- Kocker
- Stavformiga
- Spiralformiga (spirochaeter och spiriller)
Vad är detta?

Bakterier

4

Vad finns det för kocker?

- Monokocker
- Diplokocker
- Streptokocker
- Stafylokocker

5

Hur ser grampositiva bakteriers yttre hölje ut?

- Inre cellmembran
- Tjock cellvägg

6

Att man försöker bli av med alla andra mikroorganismer än dem som ska studeras.
Vad är detta?

Sterilteknik

7

Vad tar kväve från luften och omvandlar det till ammoniumjoner och proteiner?

Kvävefixerare

8

Vad använder vätesulfid, H2S?

Vissa fotoautotrofa bakterier i fotosyntesen

9

Vad är provirus?

Virus-DNA som ingår i värdcellens DNA

10

Vad är streptokocker?

Bakterierna sitter i kedjor

11

Vad betecknar om kolkällan är koldioxid eller ognaiska föreningar?

Autotrof- eller heterotrof-

12

Vad innebär sterilteknik?

Att man försöker bli av med alla andra mikroorganismer än dem som ska studeras

13

Vad används sexpili till?

För att utväxla plasmider

14

Hur replikeras RNA-virus?

Virusets RNA transkriberas till mRNA, som sedan translateras till proteiner

15

Vad bygger peptidoglukan upp?

Bakteriernas cellväg

16

Bakterierna sitter i kedjor.
Vad är detta?

Streptokocker

17

Hur ser bakteriernas flageller ut?

De är smalare och innehåller inte mikrotubuli.

18

Vad innebär det att prokaryoter är heterotrofer?

Att de använder organiska ämnen från andra organismer för att skaffa sig kol till sina egna organiska föreningar

19

Hur replikeras retrovirus?

Virusets RNA kopieras till DNA genom omvänd transkription, som sedan uttrycks i proteiner

20

Vad gör autoklavering?

Med hjälp av övertryck fås vatten att koka först vid 120 grader

21

Vad kan bakterier ha för att sätta sig fast på olika underlag?

Pili

22

Vad kallas virus-DNA som ingår i värdcellens DNA?

Provirus

23

Vad betecknar autotrof- eller heterotrof-?

Om kolkällan är koldioxid eller ognaiska föreningar

24

Vad är smalare och innehåller inte mikrotubuli?

Bakteriernas flageller

25

Med hjälp av övertryck fås vatten att koka först vid 120 grader.
Vad är detta?

Autoklavering

26

Vad sker vid cellmembranet hos bakterier?

Elektrontransporten och ATP-bildningen

27

- Inre cellmembran
- Tjock cellvägg
Vad är detta?

Grampositiva bakterier

28

Vad är järnbakterier?

Överför Fe(2+) till Fe(3+)

29

Vad gör svavelbakterier?

Överför vätesulfid till sulfat

30

Överför ammoniumjoner till nitritjoner och sedan till nitratjoner.
Vad är detta?

Nitrifikationsbakterier

31

Vad innehåller ofta plasmider?

Gener som ökar bakteriens överlevnadsmöjligheter

32

Vad är stafylokocker?

Bakterierna sitter i klumpar

33

Vad innebär lysogen livscykel?

Virusets arvsmassa byggs in i värdcellens DNA, ligger vilande, och aktiveras av en miljöhändelse.

34

Vad är prokaryoter helt ensamma om?

Kemoautotrof ämnesomsättning

35

- Nitrifikationsbakterier
- Svavelbakterier
- Järnbakterier
Vad är dessa?

Kemoautotrofa

36

Vad betecknar om energikällan är solljus eller kemiska föreningar?

Foto- eller kemo-

37

Var sker elektrontransporten och ATP-bildningen i bakterier?

Cellmembranet

38

Utnyttjar nitratjoner i anaerob miljö och bildar kvävgas..
Vad är detta?

Denitrifikationsbakterier

39

Var finns omvänt transkriptas?

I retrovirusets kapsel

40

Vad används pili till?

För att sätta sig fast på olika underlag

41

Nämn några andra typer av utskott som bakterier har

- Pili
- Sexpili

42

Överför vätesulfid till sulfat.
Vad är detta?

Svavelbakterier

43

DNA-avsnittet med bakteriofagens arvsanlag i bakterier.
Vad kallas detta?

Profag

44

Virusets RNA transkriberas till mRNA, som sedan translateras till proteiner.
Vad är detta?

RNA-virus

45

Hur tar bakterier upp ämnen?

Utsöndrar enzym till omgivningen, som bryter ner makromolekyler

46

Virusets arvsmassa byggs in i värdcellens DNA, ligger vilande, och aktiveras av en miljöhändelse.
Vad kallas detta för?

Lysogen livscykel

47

Vad är bakteriers cellvägg uppbyggd av?

Peptidoglukaner

48

Vad kan bakterir använda för att utväxla plasmider?

Sexpili

49

Virusets RNA kopieras till DNA genom omvänd transkription, som sedan uttrycks i proteiner.
Vad är detta?

Retrovirus

50

Att de använder organiska ämnen från andra organismer för att skaffa sig kol till sina egna organiska föreningar.
Vad kallas dessa för?

Heterotrofer

51

- Pili
- Sexpili
Vad är detta?

Utskott som bakterier har

52

Vilka organismer har kemoautotrof ämnesomsättning?

Vissa prokaryoter

53

- Inre cellmembran
- Tunn cellvägg
- Yttre cellmembran
Vad är detta?

Gramnegativa bakterier

54

Vad kallas virus som angriper bakterier?

Bakteriofager

55

Överför Fe(2+) till Fe(3+).
Vad är detta?

Järnbakterier

56

Vad är bakteriofager?

Virus som angriper bakterier

57

Nukleinsyran förs in i värdcellen, förökar sig snabbt och förstör värdcellen.
Vad kallas detta för?

Lytisk cykel

58

Vilka använder bakterieklorofyll?

Vissa fotoautotrofa bakterier som utnyttjar vätesulfid, H2S i fotosyntesen

59

Vad gör nitrifikationsbakterier?

Överför ammoniumjoner till nitritjoner och sedan till nitratjoner

60

Bakterierna sitter i klumpar.
Vad är detta?

Stafylokocker

61

Vad oinnehåller gener som ökar bakteriens överlevnadsmöjligheter?

Plasmider

62

Ibland kan en viruspartikel ha fått med sig värdcell-DNA i stället för sitt eget.
Vad kan detta bidra till?

Ökad genetisk variation hos organismer

63

Vilken typ av klorofyll har vissa fotoautotrofa bakterier som utnyttjar vätesulfid, H2S i fotosyntesen?

Bakterieklorofyll

64

Vad gör kvävefixerare?

De tar kväve från luften och omvandlar det till ammoniumjoner och proteiner

65

Vad innebär lytisk cykel?

Nukleinsyran förs in i värdcellen, förökar sig snabbt och förstör värdcellen

66

Hur ser gramnegativa bakteriers yttre hölje ut?

- Inre cellmembran
- Tunn cellvägg
- Yttre cellmembran

67

Vad finns i retrovirusets kapsel?

Omvänt transkriptas

68

Vad är peptidoglukaner?

Långa kedjor av sockermolekyler med aminogrupper

69

Hur ser ett typiskt virus ut?

- Membranhölje med proteinutskott
- Proteinkapsel
- Inuti proteinkapseln: Nukleinsyra (DNA eller RNA) + enzymer

70

Vad är en profag?

DNA-avsnittet med bakteriofagens arvsanlag i bakterier

71

Långa kedjor av sockermolekyler med aminogrupper.
Vad är detta?

Peptidoglukaner

72

Vad delas bakterier in i?

- Kocker
- Stavformiga
- Spiralformiga (spirochaeter och spiriller)

73

Vad kallas området kring bakteriekromosomen som har en annorlunda struktur än resten av cellen?

Nukleoid eller nukleosom

74

Vad är nukleoid eller nukleosom?

Området kring bakteriekromosomen som har en annorlunda struktur än resten av cellen

75

Vad betecknar foto- eller kemo-?

Om energikällan är solljus eller kemiska föreningar

76

Vad utnyttjar vissa fotoautotrofa bakterier i fotosyntesen?

Vätesulfid, H2S

77

Vad gör denitrifikationsbakterier?

Utnyttjar nitratjoner i anaerob miljö och bildar kvävgas.

78

Vad kan bidra till ökad genetisk variation hos organismer?

Ibland kan en viruspartikel ha fått med sig värdcell-DNA i stället för sitt eget