Kapitel 19 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 19 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 19 Deck (102):
1

- Henles slingas vändpunkt
- Uppsamlingsröret
Var finner man dessa?

I innermärgen

2

Vad sitter i hypothalamus?

Receptorer som registrerar salthalten i blodet

3

- De tunnare artärerna drar ihop sig
- Binjurarna utsöndrar hormonet aldosteron, som ökar blodets salt- och vattenupptag i njurarna
Vad är detta?

Renin

4

Hur mycket primärurin bildas varje dygn?

150 liter

5

Var lämnar blodet njuren?

Genom njurvenen

6

Hur är salthalten hos djur som lever i saltvatten?

Lägre än omgivningens salthalt

7

Vad betyder det att urinet är hyperosmotisk?

Den har en högre halt lösta ämnen än kroppsvätskan

8

Hur är artärerna i njurkapseln?

- Diametern är mindre
- Blodtrycket ökar

9

Vad kallar man det borttransporterade?

Exkretion

10

Utfällning av kalciumkristaller som kan blockera njurkanaler eller urinledare.
Vad är detta?

Njursten

11

Vad är beroende av djurets osmosreglering?

Vad som utsöndras

12

Hur blir sjöfåglar och havslevande reptiler av med saltet?

De har körtlar som mynnar i näsan, där salt utsöndras från blodet genom aktiv transport

13

Vad händer i den uppåtgående delen av Henles slinga?

Aktiv transport av natriumjoner och kloridjoner till blodet

14

Vad bildas i njurkapseln?

Primärurin

15

Passiv transport av vatten till blodet.
Var sker detta?

I den nedåtgående delen av Henles slinga

16

Vad är fördelarna med att omvandla aminogrupperna till ammoniak?

- Omvandlingen kräver ingen energi
- Ammoniak är lättlösligt i vatten

17

Vad är nefroner?

De funktionella enheterna som renar blodet

18

Vad gör fåglar och insekter med aminogrupperna?

De omvandlar aminogrupperna till urinsyra

19

Hos vilka djur är salthalten högre än omgivningens salthalt?

Djur som lever i sötvatten

20

Aktiv transport av natriumjoner och kloridjoner till blodet.
Var sker detta?

I den uppåtgående delen av Henles slinga

21

- Aktiv transport till blodet fortsätter
- Främmande substanser som gifter och läkemedelsrester överförs till urinet
Var sker detta?

I den distala delen av njurkanalen

22

- De har körtlar vid gälarna
- De dricker väldigt lite
- Deras urin är mycket koncentrerad
Vad är det för djur?

Saltvattenfiskar

23

- De tar aktivt upp salter genom gälarna
- Deras urin är mycket utspädd
Vilka djur är detta?

Sötvattenfiskar

24

- Filtrering
- Utsöndring
- Reabsorption
- Exkretion
Vad är detta?

Grundprincipen för utsöndringssystem

25

Vad är skillnaden mellan jämnvarma djur och växelvarma djur när det kommer till exkretionen?

Jämnvarma djurs urin är hyperosmotisk

26

Vad kallas urinet efter den distala delen av njurkanalen?

Sekundärurin

27

Vad är nackdelen med omvandling av aminogrupperna till urinämne?

Kräver energi

28

Vilka djurs urin är hyperosmotiskt?

Jämnvarma djurs

29

Vad gör renin?

- De tunnare artärerna drar ihop sig
- Binjurarna utsöndrar hormonet aldosteron, som ökar blodets salt- och vattenupptag i njurarna

30

Vilka omvandlar aminogrupperna till urinsyra?

Fåglar och insekter

31

- Aktiv transport av näringsämnen och natriumjoner till blodet
- Passiv transport av vatten och joner till blodet
- Aktiv transport av ammoniumjoner till urinet
Var sker detta?

I den proximala delen av njurkanalen

32

Vad är sekundärurin?

Urinet efter den distala delen av njurkanalen

33

Vad kallas för filtrering?

Processen i njurkapseln

34

Vad är mycket giftigt?

Ammoniak

35

Var hamnar urinet efter den distala delen av njurkanalen?

I uppsamlingsröret

36

Var är njurarna placerade?

På ryggsidan, skyddade av den understa rebensbågen

37

Hur mycket blod passerar njurarna varje dygn?

1500 liter

38

Vad gör de flesta vattenlevande djur med aminogrupperna?

De omvandlar aminogrupperna till ammoniak

39

Hos vilka djur är salthalten lägre än omgivningens salthalt?

Djur som lever i saltvatten

40

Vad gör alkohol med avseende på exkretionen?

Hämmar produktionen av ADH

41

De har körtlar som mynnar i näsan, där salt utsöndras från blodet genom aktiv transport.
Vilka djur har detta?

Sjöfåglar och havslevande reptiler

42

Vad är nackdelen med omvandlingen av aminogrupperna till ammoniak?

Ammoniak är mycket giftigt

43

Var finns det ett kapillärnystan?

I njurkapseln

44

Vad som utsöndras är beroende av vadå?

Djurets osmosreglering

45

Hur blir saltvattenfiskar av med salt?

- De har körtlar vid gälarna
- De dricker väldigt lite
- Deras urin är mycket koncentrerad

46

Vad är inte giftigt, och därför går att lagra?

Urinämne

47

Vad kallas processen i njurkapseln?

Filtrering

48

Hur kommer blodet till njuren?

Via njurartären

49

Vad är fördelen med omvandling av aminogrupper till urinämne?

- Urinämne är inte giftigt -> går att lagra

50

Vad händer i den nedåtgående delen av Henles slinga?

Passiv transport av vatten till blodet

51

- Njurkapseln
- Den proximala delen av njurkanalen
- Uppsamlingsröret
Var finner man dessa?

I njurbarken

52

Vart kommer blodet först i nefronen?

Till njurkapseln

53

Hur mycket vatten består urin av?

95%

54

Vad heter de funktionella enheterna som renar blodet?

Nefroner

55

Vart rinner blodet efter den proximala delen av njurkanalen?

Först genom den nedåtgående delen av Henles slinga, och sedan genom den uppåtgående delen av Henles slinga

56

Vad kräver energi?

Omvandling av aminogrupperna till urinämne

57

Hypothalamus skickar ut hormonet ADH via hypofysens baklob.
När händer detta?

Då salhalten i blodet är för högt

58

Vilka omvandlar aminogrupperna till urinämne (urea)

Däggdjur, groddjur och hajar

59

Vad händer då salhalten i blodet är för högt?

Hypothalamus skickar ut hormonet ADH via hypofysens baklob

60

Ge exempel på djur som tar sin näring och vätska från havet

Sjöfåglar och havslevande reptiler

61

Vad är grundprincipen hos utsöndringssystem?

- Filtrering
- Utsöndring
- Reabsorption
- Exkretion

62

Hur är artärernas väggar i njurkapseln?

De har porer genom vilka vatten, små molekyler och joner kan tränga igenom

63

Vad är njurvenen?

Blodet lämnar njuren

64

Vad är njurartären?

Blodet kommer via njurartären till njuren

65

Vad sker hos saltvattenfiskarnas gälar och hud?

Vatten läcker ut genom osmos, samtidigt som saltjoner läcker in

66

Vad gör däggdjur, groddjur och hajar med aminogrupperna?

De omvandlar aminogrupperna till urinämne (urea)

67

Vad händer med primärurinet?

Rinner vidare i den proximala delen av njurkanalen

68

Den har en högre halt lösta ämnen än kroppsvätskan.
Vad är detta?

Hyperosmotisk urin

69

Hur blir sötvattenfiskar av med salt?

- De tar aktivt upp salter genom gälarna
- Deras urin är mycket utspädd

70

- Omvandlingen kräver ingen energi
- Det är lättlösligt i vatten
Vad är detta?

Omvandling av aminogrupperna till ammoniak

71

Vad händer i uppsamlingsröret?

- Finjustering av sekundärurinets innehåll
- Leder vidare sekundärurinet till urinblåsan genom urinledaren

72

Vad händer i den distala delen av njurkanalen?

- Aktiv transport till blodet fortsätter
- Främmande substanser som gifter och läkemedelsrester överförs till urinet

73

Hur är salthalten hos djur som lever i sötvatten?

Högre än omgivningens salthalt

74

Hur mycket sekundärurin bildas varje dag?

1.5 liter

75

Vatten läcker ut genom osmos, samtidigt som saltjoner läcker in.
Var sker detta?

Hos saltvattenfiskarnas gälar och hud

76

Vilka omvandlar aminogrupperna till ammoniak?

De flesta vattenlevande djur

77

Vart rinner blodet efter den uppåtgående delen av Henles slinga?

Till den distala delen av njurkanalen

78

På ryggsidan, skyddade av den understa rebensbågen.
Vad finns här?

Njurarna

79

Vad är njursten?

Utfällning av kalciumkristaller som kan blockera njurkanaler eller urinledare

80

Vad finns innuti njurkapseln?

Ett kapillärnystan

81

Vad finns i innermärgen?

- Henles slingas vändpunkt
- Uppsamlingsröret

82

Hur ser insekternas utsöndringssystem ut?

De har malpighiska kärl som börjar i kroppshållan och mynnar ut i tarmen, och sedan transporteras avfallet ut med matavfallet genom analöppningen

83

De har porer genom vilka vatten, små molekyler och joner kan tränga igenom.
Vad är dessa?

Artärernas väggar i njurkapseln

84

Vilka djur i havsmiljö blir av med saltet med hjälp av njurar?

Havslevande däggdjur

85

- Finjustering av sekundärurinets innehåll
- Leder vidare sekundärurinet till urinblåsan genom urinledaren
Var sker detta?

I uppsamlingsröret

86

Vad gör ADH?

- Påverkar uppsamlingskärlen i njurarna så att mer vatten tas upp av blodet
- Påverkar törstcentrum i hjärnan så att man känner sig törstig

87

De har malpighiska kärl som börjar i kroppshållan och mynnar ut i tarmen, och sedan transporteras avfallet ut med matavfallet genom analöppningen.
Vilka?

Insekter

88

Cellerna i njurkanalens vägg utsöndrar renin till omgivande blodkärl.
När sker detta?

När salthalten i blodet är för lågt

89

Vad gör sjöfåglar och havslevande reptiler?

De tar sin näring och vätska från havet

90

Vad står ADH för?

Antidiuretiskt hormon

91

Receptorer som registrerar salthalten i blodet.
Var sitter dessa?

I hypothalamus

92

- Den nedåtgående delen av Henles slinga
- Den uppåtgående delen av Henles slinga
- Uppsamlingsröret
Var finner man dessa?

I yttermärgen

93

Rinner vidare i den proximala delen av njurkanalen.
Vad är detta?

Primärurinet

94

Hur blir havslevande däggdjur av med saltet?

Med hjälp av njurar

95

Vad händer i den proximala delen av njurkanalen?

- Aktiv transport av näringsämnen och natriumjoner till blodet
- Passiv transport av vatten och joner till blodet
- Aktiv transport av ammoniumjoner till urinet

96

- Diametern är mindre
- Blodtrycket ökar
Vad är detta?

Artärerna i njurkapseln

97

Vad hämmar produktionen av ADH?

Alkohol

98

Var bildas primärurin?

I njurkapseln

99

- Påverkar uppsamlingskärlen i njurarna så att mer vatten tas upp av blodet
- Påverkar törstcentrum i hjärnan så att man känner sig törstig
Vad är detta?

ADH

100

Vad finns i yttermärgen?

- Den nedåtgående delen av Henles slinga
- Den uppåtgående delen av Henles slinga
- Uppsamlingsröret

101

Vad händer när salthalten i blodet är för lågt?

Cellerna i njurkanalens vägg utsöndrar renin till omgivande blodkärl

102

Vad finns i njurbarken?

- Njurkapseln
- Den proximala delen av njurkanalen
- Uppsamlingsröret