Kapitel 14 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 14 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 14 Deck (46):
1

Ämnen som inte är absolut nödvändiga för cellens ständiga ämnesomsättning.
Vad är detta?

Sekundära metaboliter

2

Vad är en fotobiont?

En organism som kan genomföra fotosyntes

3

Vad växer som hyfer?

Sporsäckssvampar och basidiesvampar

4

Vad är skillnaden mellan bakterier och svampar som nedbrytare i naturen?

- Svampar tål lägre pH-värde i marken
- Svampar kräver god syretillförsel

5

I vilka grupper brukar man dela in svampar i?

- Nedbrytare
- Parasiter
- De som lever i mutualism

6

Vad är jästsvampar, när det kommer till ämnesomsättningen?

Fakultativt anaeroba

7

Långa grenade celltrådar som svampar byggs upp av.
Vad är detta?

Hyfer

8

Vad är kitin?

Ett ämne som svampcellernas cellväggar består av.

9

Nämn en encellig svamptyp

Jäst

10

- Hyfer
- Enskilda celler
Vad är detta?

Svampar

11

Ge ett exempel på obligat anaeroba

Svamparna i komagen

12

Vad fungerar som nedbrytare i naturen?

Bakterier och svampar

13

Vad är gemensant för sporsäckssvampar och basidiesvampar?

De växer som hyfer

14

Vad är svampar, när det kommer till ämnesomsättningen?

Heterotrofa

15

Hur förökar sig jästceller?

Genom avknoppning

16

Vad är mycel?

Ett nätverk av svamphyfer

17

Vad är jäst?

En encellig svamptyp

18

Vad funger bakterier och svampar som?

Som nedbrytare i naturen

19

Vad är svamparna i komagen, när det kommer till ämnesomsättningen?

Obligat anaeroba

20

Ge exempel på sekundära metaboliter

Svampgifter

21

Vilken svamptyp förökar sig genom avknoppning?

Växtceller

22

Vad finner man i insekternas yttre skal?

Kitin

23

Vad betyder mykorrhiza på gregiska?

Svamprot

24

Hur ser förhållandet ut mellan växten och mykorrhizan?

Växten ger svampen kolhydrater, svampen ger växten vatten och mineralnäringsämnen

25

Ett nätverk av svamphyfer.
Vad är detta?

Mycel

26

Hur förökar sig svampar, förutom jästceller?

Både könlöst och könligt

27

- Lavar
- Mykorrhiza
Vad är detta?

Mutualistiska levnadssätt hos svampar

28

Vad består svampcellernas cellväggar av?

Kitin

29

Vad är hyfer?

Långa grenade celltrådar som svampar byggs upp av

30

Vilka delar utgör svampriket?

- Algsvampar (enklare)
- Sporsäckssvampar
- Basidiesvampar

31

- Mykobiont (svamp)
- Fotobiont (grönalg/blågrön bakterie)
Vad är bygger dessa tillsammans upp?

En lav

32

Vad består en lav av?

- Mykobiont (svamp)
- Fotobiont (grönalg/blågrön bakterie)

33

- Nedbrytare
- Parasiter
- De som lever i mutualism
Vad är detta?

Svampar

34

Ge ett exempel på fakultativt anaeroba

Jästsvampar

35

Nämn några mutualistiska levnadssätt hos svampar

- Lavar
- Mykorrhiza

36

Vad kallas sjukdomar orsakade av svampar?

Mykoser

37

Vad är sekundära metaboliter?

Ämnen som inte är absolut nödvändiga för cellens ständiga ämnesomsättning

38

I vilken form lagrar svampar energi?

Glykogen

39

Var växer encelliga svamptyper?

I vätskor

40

En organism som kan genomföra fotosyntes.
Vad kallas detta?

Fotobiont

41

I vilka former kan svampar förekomma?

- Hyfer
- Enskilda celler

42

Ge ett exempel på parasiter

Mykoser

43

Vad är mykoser?

Sjukdomar hus människan orsakade av svampar

44

Hur tar svampar upp näring?

På samma sätt som med bakterier

45

Var kan man hitta kitin, förutom i svamcellernas cellväggar?

Insekternas yttre skal

46

Vad är svamprot på gregiska?

Mykorrhiza