Kapitel 6 Flashcards Preview

Biologi 2 > Kapitel 6 > Flashcards

Flashcards in Kapitel 6 Deck (43)
Loading flashcards...
1

En organism som fått en gen från en annan art.
Vad är detta?

Transgen organism

2

Vad står PCR för?

Polymerase Chain Reaction

3

Vad är en gensond?

En enkel DNA-sekvens som tillverkas på konstgjord väg, på vilken man fäster molekyler som ger olika färg i UV-ljus

4

Vad är en transgen organism?

En organism som fått en gen från en annan art

5

Ett ord eller men mening som har samma lydelse oavsett om det läses framifrån eller bakifrån.
Vad är detta?

Palindrom

6

Varför har bakterier restriktionsenzymer?

För att försvara sig mot virus

7

Eukaryota celler omvandlar vissa proteiner längs metabolistiska vägar som prokaryoter saknar.
Vad innebär detta?

Alla eykaryota proteiner kan inte bildas av bakterier med hjälp av cDNA.

8

Bakterier med klonade gener används för vadå?

För att industriellt producera proteiner

9

Vad är en vektor?

En struktur som kan kopplas till ett DNA-fragment och som kan föra in det i cellen

10

Då man vet:
- Dess sekvens
- Dess läge i kromosomerna
- Vilket protein den bildar
- Vilka egenskaper den påverkar
Vad säger man då?

Att genen har blivit isolerad

11

Vad används som vektorer?

Plasmider

12

Bakterier har enzymer som klipper sönder främmande DNA. Vad kallas dessa enzymer?

Restriktionsenzymer

13

Varför kan inte gener från människan direkt föras in i bakterier?

För att de innehåller introner

14

Xenotransplantation.
Vad är detta?

Transplantering av ett organ från en art till en annan art.

15

Vad förökar sig inom bakterien?

Plasmider

16

Vad kallas transplantering av ett organ från en art till en annan art?

Xenotransplantation

17

Varför kan inte alla eykaryota proteiner bildas av bakterier med hjälp av cDNA?

Eukaryota celler omvandlar vissa proteiner längs metabolistiska vägar som prokaryoter saknar.

18

Var förökar sig plasmider?

Inom bakterien

19

Vad går genterapi ut på?

Att ersätta icke-fungerande gener med fungerande alleler, som förs in i cellens arvsmassa

20

Vad har bakterier för att försvara sig mot virus?

Restriktionsenzymer

21

En enkel DNA-sekvens som tillverkas på konstgjord väg, på vilken man fäster molekyler som ger olika färg i UV-ljus.
Vad är detta?

Gensond

22

Restriktionsenzymer, gelelektrofores och gensonder.
Vad kan dessa tillsammans användas till?

Sekvensering av DNA

23

Vad används gensonder till?

För att känna igen en särskild sekvens i DNA

24

Vad är hypervariabla sekvenser?

DNA-sträckor som inte kodar för proteiner, där mutationer inträffar väldigt ofta

25

Att ersätta icke-fungerande gener med fungerande alleler, som förs in i cellens arvsmassa.
Vad är detta?

Genterapi

26

Vad är restriktionsfragment?

De sönderklippta DNA-bitarna som har bildats av restriktionsenzymer

27

En struktur som kan kopplas till ett DNA-fragment och som kan föra in det i cellen.
Vad är detta?

Vektor

28

Vad är restriktionsenzymer?

Enzymer hos bakterier som klipper sönder främmande DNA

29

Vad gör man med cDNA?

Föra in det med en plasmid i en bakterie

30

Vad kallas de sönderklippta DNA-bitarna som har bildats av restriktionsenzymer?

Restriktionsfragment