Section 10C Greek to English Flashcards Preview

Reading Greek: Text part 2, Sections 7-10 > Section 10C Greek to English > Flashcards

Flashcards in Section 10C Greek to English Deck (67):
1

οἷος, οἷα, οἷον

what a! what sort of a!

2

προσαγορεύω

address, speak to

3

σπουδή, ἡ

haste, zeal; seriousness

4

τεῖχος, τείχεος (τείχους), τό

wall (of a city)

5

φίλτατος, η, ον

most dear

6

φύλαξ, φύλακος, ὁ, ἡ

guard

7

(αἱ μὲν οὖν γρᾶες ἀπέρχονται, ὁ δὲ Κινησίας ἀφικνεῖται, προσιὼν δ’ ὀλοφύρεται.)

(The old women go away while Kinesias arrives and as he approaches, he laments.)

8

ΚΙΝΗΣΙΑΣ οἴμοι κακοδαίμων, οἷος ὁ σπασμός μ’ ἔχει.

KINESIAS “Oh, poor me, what discomfort tortures me!”

9

ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ (ἀπὸ τοῦ τείχους λέγουσα)

LYSISTRATA (speaking from the wall)

10

τίς οὗτος ὃς διὰ τῶν φυλάκων λαθὼν ἐβιάσατο;

“Who is this man who has forced his way through the guards without our noticing?”

11

ΚΙΝ. ἐγώ.

KIN. “It’s me.”

12

ΛΥ. ἀνὴρ εἶ;

LYS. “Are you a man?”

13

ΚΙΝ. ἀνὴρ δῆτα.

KIN. “A man, to be sure.”

14

ΛΥ. οὐκ ἄπει δῆτ’ ἐκποδών;

LYS. “Won’t you get the hell out of here then?”

15

ΚΙΝ. σὺ δ’ εἶ τίς, ἣ ἐκβάλλεις με;

KIN. “Who are you, who are throwing me out?”

16

ΛΥ. φύλαξ.

LYS. “A guard.”

17

ΚΙΝ. οἴμοι.

KIN. “Woe is me.”

18

(πρὸς ἑαυτὸν λέγων)

(Speaking to himself)

19

δῆλον ὅτι δεῖ με—δυστυχῆ ὄντα—εὔξασθαι τοῖς θεοῖς ἄπασιν.

“It’s clear that I must, unlucky as I am, pray to all the gods.”

20

ἴσως δὲ οἱ θεοί, οἷς εὔχομαι, δώσουσί μοι τὴν γυναῖκα ἰδεῖν.

“Perhaps the gods, to whom I am praying, will grant that I can see my wife.”

21

(εὔχεται ὁ ἀνήρ)

(The man prays.)

22

ἀλλ’ ὦ πάντες θεοί, δότε μοι τὴν γυναῖκα ἰδεῖν.

“(But) all you gods, grant that I may see my wife.”

23

(αὖθις τὴν Λυσιστράτην προσαγορεύει)

(Again he addresses Lysistrata.)

24

πρὸς τῶν θεῶν νῦν ἐκκάλεσόν μοι Μυρρίνην.

“By the gods, call Myrrhine out here (to me) now.”

25

ΛΥ. (appearing to soften) σὺ δὲ τίς εἶ;

LYS. “Who are you?”

26

ΚΙΝ. ἀνὴρ ἐκείνης, Κινησίας Παιονίδης, ᾧ συνοικεῖ.

KIN. “Her husband, Kinesias of the deme Paionis, with whom she lives.”

27

(πρὸς ἑαυτὸν λέγων)

(Speaking to himself)

28

εὖ γε, ὡς εὐξαμένῳ ἔδοσάν μοι οἱ θεοὶ τὴν Μυρρίνην ἰδεῖν.

“Hurray! Because I’ve prayed, the gods have granted that I can see Myrrhine.”

29

ΛΥ. (very friendly) ὦ χαῖρε, φίλτατε Κινησία.

LYS. “Hello, dearest Kinesias.”

30

εὖ ἴσμεν γὰρ τὸ σὸν ὄνομα καὶ ἡμεῖς.

“For we too know your name well.”

31

ἀεὶ γὰρ ἡ γυνή σ’ ἔχει διὰ στόμα.

“For you are always on your wife’s lips.”

32

καὶ μὴν λαβοῦσα μῆλον “ὡς ηδἐως”, φησί, “Κινησίᾳ τοῦτ’ ἂν διδοίην.”

And in fact taking an apple, she says, ‘How gladly would I give this to Kinesias.’”

33

ΚΙΝ. (his passion increasing) ὢ πρὸς θεῶν· ἐγὼ ὁ ἀνὴρ ᾧ Μυρρίνη βούλεται μῆλα διδόναι;

KIN. “Oh by the gods, am I the man to whom Myrrhine wants to give apples?”

34

ΛΥ. νὴ τὴν Ἀφριδίτην.

LYS. “[Yes] by Aphrodite.”

35

καὶ δὴ καὶ χθές, ὅτε περὶ ἀνδρῶν ἐνέπεσε λόγος τις, ἡ σὴ γυνὴ “παντῶν”, ἔφη “ἄριστον νομίζω τὸν Κινησίαν.”

“Indeed, even yesterday, when some discussion concerning men arose, your wife said, ‘I consider Kinesias the best of all.’”

36

ΚΙΝ. (desperately) ἴθι νυν κάλεσον αὐτήν.

KIN. “Then go and call her.”

37

ΛΥ. (stretching out her hand) τί οὖν;

LYS. “What then?”

38

δώσεις τί μοι;

“Will you give me something?”

39

ΚΙΝ. νὴ τὸν Δία ἔγωγέ σοί τι δώσω.

KIN. “By Zeus, I’ll give you something.”

40

ἔχω δὲ τοῦτο· ὅπερ οὖν ἔχω δίδωμί σοι.

“I have this; so what I have, I give to you.”

41

σὺ οὖν, ᾗ δίδωμι τόδε, κάλεσον αὐτήν.

“So you, to whom I give this, call her.”

42

(ὃ ἔχει ἐν τῇ χειρὶ δίδωσι τῇ Λυσιστράτῃ.)

(He gives what he has in his hand to Lysistrata.”

43

ΛΥ. εἶεν· καταβᾶσα καλῶ σοι αὐτήν.

LYS. “Well then, I’ll go down and call her for you.”

44

(καταβαίνει ἀπὸ τοῦ τείχους.)

(She goes down quickly from the wall.)

45

ΚΙΝ. ταχέως.

KIN. “Quickly.”

46

ΜΥ. (ἔνδον οὖσα) σὺ δ’ ἐμὲ τούτῳ μὴ κάλει, Λυσιστράτη.

MYRRHINE (inside) “Don’t you call to him, Lysistrata.”

47

οὐ γὰρ βούλομαι καταβῆναι.

“For I don’t want to go down.”

48

ΚΙΝ. ὦ Μυρρινίδιον, τί ταῦτα δρᾷς;

KIN. “Myrrhine baby, why are you doing this?”

49

καταβᾶσα πάσῃ σπουδῇ δεῦρ’ ἐλθέ.

“Come down with all haste and come here.”

50

ΜΥ. μὰ Δί’ ἐγὼ μὲν οὔ.

MYR. “By Zeus, I won’t.”

51

ἀλλ’ ἄπειμι.

“I’ll go away instead.”

52

ΚΙΝ. μὴ δῆτ’ ἄπιθι, ἀλλὰ τῷ γοῦν παιδίῳ ὑπάκουσον.

KIN. “Don’t go away, but listen to our baby at any rate.”

53

(τῷ παιδίῳ λέγει, ὃ θεράπων τις φέρει.)

(He speaks to the baby, which a servant carries.)

54

οὗτος, οὐ καλεῖς τὴν μαμμίαν;

“You there, won’t you call mama?”

55

ΠΑΙΔΙΟΝ μαμμία μαμμία μαμμία.

BABY “Mama mama mama.”

56

ΚΙΝ. αὕτη, τί πάσχεις;

KIN. “You there, what’s up with you?”

57

ἆρ’ οὐκ οἰκτίρεις τὸ παιδίον, ὃ ἄλουτον ὂν τυγχάνει;

“Don’t you pity the baby, which is unwashed?”

58

ΜΥ ἔγωγε οἰκτίρω δῆτα.

MYR. “In that case I do pity it.”

59

ΚΙΝ. κατάβηθι οὖν, ὦ δαιμονία, τοῦ παιδίου ἔνεκα.

KIN. “Come down then, my dear lady, for the sake of the baby.”

60

ΜΥ. (sighing) οἷον τὸ τεκεῖν.

MYR. “What it is to bear children!”

61

χρὴ καταβῆναι.

“I must go down.”

62

οἷος, οἷα, οἷον

what a! what sort of a!

63

προσαγορεύω

address, speak to

64

σπουδή, ἡ

haste, zeal; seriousness

65

τεῖχος, τείχεος (τείχους), τό

wall (of a city)

66

φίλτατος, η, ον

most dear

67

φύλαξ, φύλακος, ὁ, ἡ

guard

Decks in Reading Greek: Text part 2, Sections 7-10 Class (54):