Section 9I Greek to English Flashcards Preview

Reading Greek: Text part 2, Sections 7-10 > Section 9I Greek to English > Flashcards

Flashcards in Section 9I Greek to English Deck (60):
1

αἱρέω (ἑλ- )

take, capture; convict

2

αἰτέω

ask (for)

3

ἀμφότεροι, αι, α

both

4

ἀπολογία, ἡ

speech in one’s own defense

5

ἄρχομαι (+ gen.)

begin (+ gen.); begin to (+ part. or inf.)

6

αὖ

again, moreover

7

ἐλπίζω

hope, expect (+ fut. inf.)

8

θάνατος, ὁ

death

9

καταδικάζω

condemn, convict (X in gen. / on charge of y in acc.)

10

κλέπτης, ὁ

thief

11

παιδίον, τό

child; slave

12

παρά (+ gen.)

from (+ gen.)

13

τυγχάνω (τυχ- )

hit, chance, happen upon, be subject to (+ gen.); happen to be, be actually (+ part.)

14

ὑφαιρέομαι

steal, take for oneself by stealth

15

(ὁ Βδελυκλέων, τῆς ἀπολογίας ἀρχόμενος, λέγει)

(Bdelykleon speaks, beginning the defense.)

16

ΒΔΕΛ. χαλεπὸν μέν, ὧνδρες, ἐστὶν ὑπὲρ κυνὸς τοσαύτης διαβολῆς τυχόντος ἀποκρίνασθαι, λέξω δ’ ὅμως.

BDELYKLEON “It is difficult, gentlemen, to reply on behalf of a dog who has met with such a great slander, but none the less I shall speak.”

17

γίγνώσκω γὰρ αὐτὸν ἀγαθὸν ὄντα καὶ διώκοντα τοὺς λύκους.

“For I know that he is good and chases wolves.”

18

ΦΙΛ. (dissenting) κλέπτης μὲν οὖν οὗτος γ’ εἶναί μοι δοκεῖ καὶ ἄξιος θανάτου.

PHILOKLEON “No, rather this one seems to me to be a thief and worthy of death.”

19

δεῖ οὖν με ἑλεῖν αὐτὸν κλέψαντα, ἑλόντα δ’ ἑτέραν αὖ δίκην δικάζειν.

“So I must convict him as a thief, and having convicted him, judge another case as well.”

20

ΒΔΕΛ. μὰ Δί’, ἀλλ’ ἄριστός ἐστι πάντων τῶν νυνὶ κυνῶν, ἐπειδὴ οἷός τ’ ἐστὶ πολλὰ πρόβατα φυλάττειν.

BDEL. “By Zeus, but he is the best of all dogs now [alive], since he is able to guard many sheep.”

21

ΦΙΛ. τί οὖν ὄφελος, εἰ τὸν τυρὸν ὑφαιρεῖται, ὑφελόμενος δὲ κατεσθίει;

PHIL. “So what is the use, if he steals the cheese and, having stolen it, eats it up.”

22

ΒΔΕΛ. ὅ τι; φυλάττει γὰρ καὶ τὴν θύραν.

BDEL. “What use? For he also guards the door.”

23

εἰ δ’ ὑφείλετο τόν τυρόν, συγγνώμην ἔχετε.

“But if he stole the cheese, forgive him.”

24

κιθαρίζειν γὰρ οὐκ ἐπίσταται.

“For he does not know how to play the lyre.” [i.e. “He’s not refined.”]

25

ἄκουσον, ὦ δαιμόνιε, τῶν μαρτύρων.

“Listen, my good fellow, to the witnesses.”

26

ἀνάβηθι, τυρόκνηστι, καὶ λέξον μέγα.

“Come up, cheese-grater, and speak loudly.”

27

σὺ γὰρ τὸν τυρὸν φυλάττουσα ἔτυχες.

“For you happened to be guarding the cheese.”

28

(ανίσταται ἡ τυρόκνηστις)

(The cheese-grater comes up.)

29

ἀπόκριναι σαφῶς· ἆρα κατέκνησας τὸν τυρὸν ἀμφοτέροις τοῖς κυσίν;

“Answer clearly; did you grate the cheese for both the dogs?”

30

(bends his head towards the grater and pretends to listen) λέγει ὅτι πάντα κατέκνησεν ἀμφοτέροις.

(to the court) “She says that she grated all (of it) for both (of them).”

31

ΦΙΛ. νὴ Δία, ἀλλὰ γιγνώσκω αὐτὴν ψευδομένην.

PHIL. “By Zeus, but I know she is lying.”

32

ΒΔΕΛ (pleading) ἀλλ’ ὦ δαιμόνιε, οἴκτιρε τοὺς κακὰ πάσχοντας.

BDEL. “But, good fellow, pity those who suffer evil things.”

33

οὗτος γὰρ ὁ Λάβης οὐδέποτε ἐν τῇ οἰκίᾳ μένει, ἀλλὰ τὰ σιτία ζητῶν ἐκ τῆς οἰκίας ἐξέρχεται.

“For this Labes never stays in the house, but goes out of the house looking for food.”

34

ὁ δ’ ἕτερος κύων τὴν οἰκίαν φυλάττει μόνον.

“But the other dog only guards the house.”

35

ἐνθάδε γὰρ μένων ἐλπίζει τὰ σιτία ὑφαιρήσεσθαι παρὰ τῶν ἄλλων.

“For by staying here he hopes to steal the food from the others.”

36

́καὶ ὑφελόμενος μηδέν, δάκνει.

“And when he steals nothing, he bites.”

37

ΦΙΛ. (feels his resolve weakening) αἰβοῖ· τί κακόν πότ’ ἐστι τόδε;

PHIL. “Arghh! Whatever evil is this?”

38

κακόν τι περιβαίνει με, καὶ ὁ λέγων με πείθει τοῖς λόγοις.

“An evil surrounds me, and the speaker persuades me with his words.”

39

ΒΔΕΛ. (still pleading) ἰθ’ ἀντιβολῶ σε, οἰτίρατε αὐτόν, ὦ πάτερ, κακὰ παθόντα, καὶ ἀπολύσατε.

BDEL. “Come, I bet you, pity him, Father, who has suffered evil things, and acquit him.”

40

ποῦ τὰ παιδία;

“Where are the children?”

41

ἀναβαινετε, ὦ πονηρά, αἰτεῖτε καὶ ἀντιβολεῖτε δακρύοντα.

“Come up, wretched ones, ask and plead weeping.”

42

ΦΙΛ. (exasperated) κατάβηθι, κατάβηθι, κατάβηθι, κατάβηθι.

PHIL. “Get down, get down, get down, get down.”

43

ΒΔΕΛ. καταβήσομαι.

BDEL. “I shall get down.”

44

καίτοι τὸ ‘κατάβηθι’ τοῦτο πολλοὺς δὴ πάνυ ἐξαπατᾷ.

“And yet, this ‘get down’ deceives many very much.”

45

οἱ γὰρ δικασταὶ τὸν φεύγοντα καταβῆναι κελεύουσιν, εἶτα καταβάντος αὐτοῦ καταδικ́αζουσιν.

“For the jurors order the defendant to get down, then when he has got down, they find him guilty.”

46

ἀτὰρ ὅμως καταβήσομαι.

“But none the less I shall get down.”

47

αἱρέω (ἑλ- )

take, capture; convict

48

αἰτέω

ask (for)

49

ἀμφότεροι, αι, α

both

50

ἀπολογία, ἡ

speech in one’s own defense

51

ἄρχομαι (+ gen.)

begin (+ gen.); begin to (+ part. or inf.)

52

αὖ

again, moreover

53

ἐλπίζω

hope, expect (+ fut. inf.)

54

θάνατος, ὁ

death

55

καταδικάζω

condemn, convict (X in gen. / on charge of y in acc.)

56

κλέπτης, ὁ

thief

57

παιδίον, τό

child; slave

58

παρά (+ gen.)

, from (+ gen.)

59

τυγχάνω (τυχ- )

hit, chance, happen upon, be subject to (+ gen.); happen to be, be actually (+ part.)

60

ὑφαιρέομαι

steal, take for oneself by stealth

Decks in Reading Greek: Text part 2, Sections 7-10 Class (54):