Section 9H Greek to English Flashcards Preview

Reading Greek: Text part 2, Sections 7-10 > Section 9H Greek to English > Flashcards

Flashcards in Section 9H Greek to English Deck (77):
1

ἀκούω

hear, listen to (+ gen. of person / thing)

2

ἀπολογέομαι

defend oneself; make a speech in one’s own defense

3

γραφή, ἡ

indictment, charge

4

γράφομαι

indict, charge

5

γραφὴν φράφομαι

indict X (acc.) on a charge of Y (gen.)

6

διώκω

prosecute, pursue

7

ἐθέλω

wish, want (to)

8

κατηγορέω

prosecute X (gen.) on a charge of Y (acc.)

9

κατηγορίᾱ, ἡ

speech for the prosecution

10

κύων, κυνός, ὁ, ἡ

dog

11

μάρτυς, μάρτυρος, ὁ, ἡ

witness

12

μέρος, μέρεος, τό

share, part

13

πολύ

much (adv.)

14

πρός (+ gen.)

in the name of, under the protection of (+ gen.)

15

φεύγω (φυγ- )

be a defendant, be on trial; flee

16

ψῆφος, ἡ (2nd declension but feminine)

vote, voting-pebble

17

ΒΔΕΛ. εἴ τις ἠλιαστὴς ἔξω ὢν τυγχάνει, εἰσίτω καὶ σπευδέτω.

BDELYKLEON “If any juror happens to be outside, let him come in and make haste.”

18

ΦΙΛ. (looks around expectantly) τίς ἐσθ’ ὁ φεύγων;

PHILOKLEON “Who is the defendant?”

19

προσίτω.

“Let him come forward.”

20

(προσέρχεται ὁ φεύγων, κύων ὤν.)

(The defendant, who is a dog, comes forward.)

21

ΒΔΕΛ. ἀκούσατ’ ἤδη τῆς γραφῆς. (He reads out the charge)

BDEL. “Listen now to the charge.”

22

ἐγράψατο Κύων Κυδαθηναιεὺς κύνα Λάβητ’ Αἰξωνέα κλοπῆς.

“Dog of the deme Kydathenaion has indicted the dog Labes of the deme Aixone for theft.”

23

ἠδίκησε γὰρ ὁ φεύγων, μόνος τὸν τυρὸν καταφαγών.

“For the defendant has done wrong by eating up the cheese on his own.”

24

καὶ μὴν ὁ φεύγων οὑτοσὶ Λάβης πάρεστιν.

“And indeed the defendant, this here Labes, is present.”

25

ΦΙΛ. προσίτω.

PHIL. “Let him come forward.”

26

ὦ μιαρὸς οὗτος, γιγνώσκω σε κλέπτην ὄντα.

“O you most foul one, I know you are a thief.”

27

ἀλλ’ ἐξαπατήσειν μ’ ἐλπίζεις, εὖ οἶδα.

“But you hope to deceive me, I know it.”

28

ποῦ δ’ ἐσθ’ ὁ διώκων, ὁ Κυδαθηναιεὺς κύων;

“But where is the prosecutor, the dog from the deme of Kydathenaion?”

29

ἴθι, κύον.

“Come, dog.”

30

ΚΥΩΝ. αὖ αὖ.

DOG “Woof woof.”

31

ΒΔΕΛ. πάρεστιν οὗτος.

BDEL. “He is here.”

32

ΧΑΝΘΙΑΣ ἕτερος οὗτος αὖ Λάβης εἶναί μοι δοκεῖ, ...

XANTHIAS “This one seems to me to be another Labes, ...

33

... λόγῳ μὲν ἀναίτιος ὤν, ...

“... who is in word innocent,

34

... ἔργῳ δὲ κλέπτης καὶ αὐτός,

“... but in deed himself also a thief,

35

... καὶ ἀγαθός γε καταφαγεῖν πάντα τὸν τυρόν.

“... and good at eating all the cheese.”

36

ΒΔΕΛ. σίγα, κάθιζε.

BDEL. “Be quiet, sit down.”

37

σὺ δὲ, ὦ κύον, ἀναβὰς κατηγόρει.

“But you, dog, come up and prosecute.”

38

(ὁ δὲ κύων, ἀναβῆναι οὐκ ἐθέλων, ἀποτρέχει)

(But the dog, not wanting to come up, runs away.)

39

(the dog runs off, but finally he is caught an put on the rostrum) εὖ γε. τέλος γὰρ ἀνέβη ὁ κύων.

PHIL. “Hurrah. For at last the dog has come up.”

40

ἐγὼ δέ, ἅμα δικάζων, πᾶσαν τὴν φακὴν ἔδομαι, τῆς δὲ κατηγορίας ἀκούσομαι ἐσθίων.

“But I, as the same time as judging, will eat all the lentil soup, and I shall listen to the prosecution while eating.”

41

ΚΥΩΝ τῆς μὲν γραφῆς ἠκούσατ’, ὦ ἄνδρες δικασταί.

DOG “You have heard the charge, men of the jury.”

42

οὗτος γὰρ ὁ ἀδικήσας με ἔλαθε ἀπιὼν μόνος, καὶ πάντα τὸν τυρὸν καταφαγών.

“For this dog, the one who has done wrong, escaped my notice by going off alone and eating all the cheese.”

43

καὶ ὅτε μέρος ᾔτησα ἐγώ, οὐ παρεῖχέ μοι αἰτοῦντι.

“And when I asked for a share, he did not give [it] to me asking.”

44

παύσομαι κατηγορῶν· δίκασον.

“I shall stop prosecuting: give judgement.”

45

ΦΙΛ. ἀλλ’ ὦ ’γαθέ, τὸ πρᾶγμα φανερόν ἐστιν.

PHIL. “But, good fellow, the matter is clear.”

46

αὐτὸ γὰρ βοᾷ.

“For it cries out.”

47

τὴν ψῆφον οὖν θέσθαι με δεῖ, καὶ ἑλεῖν αὐτόν.

“So I must cast my vote, and convict him.”

48

ΒΔΕΛ. (appeals to Philokleon.) ἴθι, πάτερ, πρὸς τῶν θεῶν, ἐμοὶ πιθοῦ καὶ μὴ προκαταγίγνωσκε.

BDEL. “Come, father, by the gods, obey me and don’t prejudge.”

49

δεῖ γάρ σε ἀμφοτέρων ἀκοῦσαι, ἀκούσαντα δὲ οὕτω τὴν ψῆφον θέσθαι.

“For you must hear both, and having heard on that basis place your vote.”

50

ΚΥΩΝ κολάσατε αὐτόν, ὡς ὄντα αὖ πολὺ κυνῶν ἁπάντων ἄνδρα μονοφαγίστατον, καὶ ἕλετε τοῦτον.

DOG. “Punish him, since he is moreover a person who much the most selfish eater of all dogs, and convict him.”

51

ΒΔΕΛ. νῦν δὲ τοὺς μάρτυρας εἰσκαλῶ ἔγωγε.

BDEL. “Now for my part I shall call in the witnesses.”

52

(He calls out a summons) προσιόντων πάντες οἱ Λάβητος μάρτυρες, ...

“Let all the witnesses of Labes come in, ...

53

... κυμβίον, τυρόκνητις, χύτρα, καὶ τὰ ἄλλα σκεύη πάντα.

“... the cup, the cheese-grater, the cooking-pot, and all the other equipment.”

54

ἴθι, ὦ κύον, ἀνάβαινε, ἀπολογοῦ.

“Come, dog, come up, make the speech for the defense.”

55

(there is a long silence from Labes) τί παθὼν σιωπᾳς;

“Suffering what are you silent?”

56

λέγοις ἄν.

“You should speak.”

57

ἔξεστι γάρ· καὶ δὴ δεῖ σε ἀπολογεῖσθαι.

“For it is possible; and indeed you must make a speech for the defense.”

58

ΦΙΛ. ἀλλὰ οὐ δύναται οὗτός γ’, ὡς ἔμοιγε δοκεῖ.

PHIL. “But this one at least is not able, as it seems to me.”

59

οὐ γὰρ ἐπίσταται λέγειν.

“For he doesn’t know how to speak.”

60

ΒΔΕΛ. κατάβηθι, ὦ κύον.

BDEL. “Get down, dog.”

61

ἐγὼ γὰρ μέλλω ἀπολογήσεσθαι, εὖ εἰδὼς περὶ τὰ δικανικά.

“For I intend to make the speech for the defense, as I know well about legal matters.”

62

ἀκούω

hear, listen to (+ gen. of person / thing)

63

ἀπολογέομαι

defend oneself; make a speech in one’s own defense

64

γραφή, ἡ

indictment, charge

65

γράφομαι

indict, charge

66

γραφὴν φράφομαι

indict X (acc.) on a charge of Y (gen.)

67

διώκω

prosecute, pursue

68

ἐθέλω

wish, want (to)

69

κατηγορέω

prosecute X (gen.) on a charge of Y (acc.)

70

κατηγορίᾱ, ἡ

speech for the prosecution

71

κύων, κυνός, ὁ, ἡ

dog

72

μάρτυς, μάρτυρος, ὁ, ἡ

witness

73

μέρος, μέρεος, τό

share, part

74

πολύ

much (adv.)

75

πρός (+ gen.)

in the name of, under the protection of (+ gen.)

76

φεύγω (φυγ- )

be a defendant, be on trial; flee

77

ψῆφος, ἡ (2nd declension but feminine)

vote, voting-pebble

Decks in Reading Greek: Text part 2, Sections 7-10 Class (54):