Section 8C Greek to English Flashcards Preview

Reading Greek: Text part 2, Sections 7-10 > Section 8C Greek to English > Flashcards

Flashcards in Section 8C Greek to English Deck (114):
1

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην

lead, bring; live in, be at

2

ἄξιος, ᾱ, ον

worth, worthy of (+ gen.)

3

ἀπολέω

I shall kill, destroy

4

δεξιός, ᾱ́, όν

right-hand; clever

5

δία (+ gen.)

through (+ gen.)

6

ἐγγύς (+ gen.)

near (+ gen.)

7

εἰρήνη, ἡ

peace

8

εἰρήνην ἄγω

live in peace, be in peace

9

ἐναντίον (+ gen.)

opposite, in front of (+ gen.)

10

ἐπεί

since

11

ἐπί (+ dat.)

on (+ dat. and gen.)

12

ἐτοῖμος, η, ον

ready to (+ inf.)

13

ἡγέομαι

lead; think, consider (+ dat.)

14

ἡδονή, ἡ

pleasure

15

Ἡρακλῆς, οῦς, ὁ

Herakles

16

λαμβάνομαι (+ gen.)

take hold of (+ gen.)

17

μετά (+ gen.)

with (+ gen)

18

μόνος, η, ον

alone

19

νυν (vs. νῦν)

then (= “thus”; contrast νῦν, “at this time”)

20

ὁ μέν ... ὁ δέ

one ... another

21

περί (+ gen.)

about

22

πλέως, ᾱ, ων (+ gen.)

full of (+ gen.)

23

ποιέομαι

make

24

σῖτος, ὁ (pl. σῖτα, τά)

food; plural τὰ σῖτα

25

σπονδαί, αἱ

libations; treaty, truce

26

συγγενής, ὁ

relative, relation

27

τᾶν

my dear chap (condescendingly)

28

ὑπέρ (+ gen.)

for, on behalf (+ gen.)

29

ὑπό (+ gen.)

by, at the hands of (+ gen.)

30

φιλόσοφος, ὁ

philosopher

31

χαλεπός, ή, όν

difficult, hard

32

χείρων, χεῖρον (χειρον- )

worse

33

ΔΙΚ. ἀληθῆ γε δοκεῖς λέγειν, ὦ Πεισέταιρε.

DIKAIOPOLIS “You seem to speak the truth, Peisetairos.”

34

ἀλλὰ τίς σώσει τὴν πόλιν, ἐπεὶ οὐδενὸς ἄξιοι φαίνονται ὄντες οἵ γε ῥήρορες;

“But who will save the city, since the orators seem to be worth nothing?”

35

ἴσως αὐτὸς ὁ δῆμος—

“Perhaps the people themselves?”

36

EY. ὦ Ἡράκλεις, μὴ λέγε τοῦτό γε.

EUELPIDES “O Herakles, don’t say that!”

37

ὁ γὰρ δῆμος οἴκοι μέν ἐστι δεξιώτατος, ἐν δὲ τῇ ἐκκλησίᾳ μωρότατος.

“For the people are most skilled at home, but absolute idiots in the assembly.”

38

ΡΑΨ. ἀλλ’ εἰ Περικλῆς—

RHAPSODE “But if Pericles ...”

39

ΔΙΚ. τὸν Περικλέα μὴ λέγε.

DIK. “Don’t speak of Pericles!”

40

ΡΑΨ. πῶς φής, ὦ τᾶν;

RHAP. “What do you mean, my friend?”

41

πάντων ἄριστός γε ἐδόκει ὁ Περικλῆς, ὡς φασίν.

“Pericles seemed to be the best of them all, so they say.”

42

ΠΕΙΣ. ἀλλ’ ὁ ἀγαθὸς πολίτης βελτίονας ποιεῖ τοὺς πολίτας ἀντὶ χειρόνων.

PEISETAIROS “But the good citizen makes the citizens better instead of worse.”

43

τοῦτ’ ἐποίει Περικλῆς, ἢ οὔ;

“Did Pericles do this or not?”

44

ΡΑΨ. ἐποίει νὴ Δία.

RHAP. “He did it, by Zeus!”

45

ΠΕΙΣ. οὐκοῦν, ὅτε Περικλῆς ἤρχετο λέγειν ἐν τῷ δήμῳ, χείρονες ἦσαν οἱ Ἀθηναῖοι, ὅτε δὲ ἀπέθανε, βελτίονες;

PEI. “When Pericles began to speak in the assembly, therefore, were the Athenians worse, and when they died were they better?”

46

ΡΑΨ εἰκος.

RHAP. “It is probable that they were.”

47

ὁ γὰρ ἀγαθὸς πολίτης βελτίους ποιεῖ τοὺς ἄλλους.

“For the good citizen makes the others better.”

48

ΠΕΙΣ. ἀλλ’ ἴσμεν σαφῶς καὶ ἐγὼ καὶ σύ, ὅτι πρῶτον μὲν εὐδόκιμος ἦν Περικλῆς ὅτε χείρους, ὡς σὺ φής, ἦσαν οἱ Ἀθηναῖοι, ...

PEI. “But we know clearly, you and I, that at first Pericles was well thought of, when the Athenians were, as you say, worse; ...

49

ἐπειδὴ δὲ ἐγένοντο βελτίους διὰ αὐτόν, κλοπὴν κατεψηφίσαντο αὐτοῦ, δῆλον ὅτι πονηροῦ ὄντος.

but when they became better, because of him, they condemned him for theft, and it is clear that he was a villain.”

50

ΔΙΚ. ἀληθῆ λέγεις, εὖ οἶδ’ ὅτι.

DIK. “You speak the truth, I know it well.”

51

τίς οὖν σώσει τὴν πόλιν;

“So who will save the city?”

52

ἀνὴρ γὰρ φιλόπολις σώσει τὴν πόλιν, ἀλλ’ οὐκ ἀπολεῖ.

“For a man who loves the city will save it and not destroy it.”

53

τί δεῖ ποιεῖν;

“What must we do?”

54

ΡΑΨ. δεῖ σε, ὦ Δικαιόπολι, ζητεῖν τὸ τῆς πόλεως ἀγαθόν.

RHAP. “Dikaiopolis, you must seek the good of the city.”

55

ΔΙΚ. τί τὸ ἀγαθόν, ὦ ῥαψῳδέ;

DIK. “But what is the good, rhapsode?”

56

οὐ γὰρ αὐτό, ὅ τι ποτ’ ἐστὶ τὸ ἀγαθόν, τυγχάνω εἰδώς.

“For I don’t happen to know what it is that is the good [of the city].”

57

ΡΑΨ. σὺ δ’ οὐκ οἶσθα τί τὸ ἀγαθόν;

RHAP. “You don’t know what ‘the good’ is?”

58

ἐν δὲ τῇ νηὶ ἔδοξάς γε φιλόσοφός τις εἶναι, γνοὺς τὰ τῶν φιλοσόφων.

“But on the ship you seemed to be some sort of philosopher, knowing their jargon.”

59

ΔΙΚ. μὴ παῖζε πρὸς ἐμέ, ὦ ῥαψῳδέ.

DIK. “Don’t mock me, rhapsode!”

60

οἱ γὰρ φιλόσοφοι ζητοῦσιν, ὡς ἀκούω, τί ἐστιν ἀγαθόν, εὑρίσκειν δ’ οὐδεὶς δύναται.

“For the philosophers search, as I hear, for ‘the good,’ but no one can discover it.”

61

οἱ μὲν γὰρ ἀρετήν, οἱ δὲ δικαιοσύνην ἡγοῦνται τὸ ἀγαθόν.

“Some think that it is virtue, and others think that it is justice, ...

62

ἀλλ’ οὐδὲν ἴσασιν ἐκεῖνοι.

... but they do not know.”

63

οἱ δὲ γεωργοὶ τὸ ἀγαθὸν ἴσασι, τί ἐστιν.

“But the farmers know what is good.”

64

ἐν ἀγρῷ γὰρ ἔτυχον εὑρόντες αὐτό.

“They have found it in the fields.”

65

ἔστι δ’ εἰρήνη.

“It is peace.”

66

ὁ μὲν γὰρ πόλεμος πλέως πραγμάτων, ἀπορίας, νόσου, παρασκευῆς νεῶν, ...

“For war is full of events, perplexity and plague, and fitting out ships; ...

67

ἡ δ’ εἰρήνη πλέα γάμων, ἑορτῶν, συγγενῶν, παίδων, φίλων, πλούτου, ὑγιείας, σίτου, οἴνου, ἡδονῆς.

... but peace is full of weddings, feasts, relatives, children, friends, wealth, health, food, wine, and pleasure.”

68

εἰ δ’ ἄλλος τις βούλεται σπονδὰς ποιεῖσθαι καὶ εἰρήνην ἄγειν, οὐκ οἶδα.

“I do not know if any one wants to make a treaty and live in peace, ...

69

ἀλλ’ ἐγὼ αὐτὸς ἂν βουλοίμην.

... but I would like to, myself.”

70

ἀλλὰ πῶς μόνος ὢν τὸν δῆμον ἀναπείσω;

“But how shall I alone persuade the people?”

71

τί λέγων, ἢ τί βοῶν, ἢ τί κελεύων, σπονδὰς ποιήσομαι;

“What shall I say or shout or order, if I am going to make a treaty?”

72

ἀλλ’ οὖν εἶμι, ἐτοῖμος ὢν βοᾶν καὶ κακὰ λέγειν τὸν ἄλλο τι πλὴν περὶ εἰρήνης λέγοντα.

“But I shall go, ready to shout and abuse anyone who speaks about anything except peace.”

73

φέρε νυν, εἰς τὴν ἐκκλησίαν, Δικαιόπολι.

“Come on now, Dikaiopolis, off to the assembly!”

74

ΕΥ. καὶ ΠΕΙΣ. καίτοι ἡμεῖς γ’ ἀνιστάμεθα εἰς τὸν τόπον τὸν ἀπράγμονα. χαίρετε.

EU. and PEI. “Yet we are setting off for a place that is peaceful. Farewell!”

75

ΡΑΨ. μώρους δὴ ἡγοῦμαι τούτους τοὺς ἀνθρώπους.

RHAP. “I think these men are stupid.”

76

ἐγὼ γὰρ οὐκ ἂν ποιοίην ταῦτα.

“I wouldn’t do that.”

77

οὔτε γὰρ εἰς ἐκκλησίαν σπεύδοιμι ἄν, οὔτε ἂν ἐκ τῆς πατρίδος φυέγειν βουλοίμην.

“I wouldn’t hurry off to the assembly, nor would I want to flee from my own country.”

78

ἆρ’ οὐκ ἴσασιν ὅτι ἀληθῆ ἐποίησεν ὁ ποιητὴς ὁ ποιήσας·

“Don’t they know that the poet spoke truly who said ...

79

“ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται;”

" 'These matters lie in the lap of the gods.' "

80

δεῖ γὰρ ἡμᾶς τὰ τῶν θεῶν δῶρα καρτερεῖν, καὶ χαλεπὰ καὶ τὰ βελτίω.

"For we must accept the gifts of the gods with resignation, both the bad and the better."

81

“αλλὰ θεῶν μὲν δῶρα, καὶ ἀχνύμενοί περ, ανάγκῃ / τέτλαμεν ἄνθρωποι. ...

“ 'We men must endure the gifts of the gods, though grieving.' ”

82

ἐπὶ γὰρ ζυγὸς αὐχένι κεῖται.”

“ 'For the yoke lies upon our necks.' ”

83

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην

lead, bring; live in, be at

84

ἄξιος, ᾱ, ον

worth, worthy of (+ gen.)

85

ἀπολέω

I shall kill, destroy

86

δεξιός, ᾱ́, όν

right-hand; clever

87

δία (+ gen.)

through (+ gen.)

88

ἐγγύς (+ gen.)

near (+ gen.)

89

εἰρήνη, ἡ

peace

90

εἰρήνην ἄγω

live in peace, be in peace

91

ἐναντίον (+ gen.)

opposite, in front of (+ gen.)

92

ἐπεί

since

93

ἐπί (+ dat.)

on (+ dat. and gen.)

94

ἐτοῖμος, η, ον

ready to (+ inf.)

95

ἡγέομαι

lead; think, consider (+ dat.)

96

ἡδονή, ἡ

pleasure

97

Ἡρακλῆς, οῦς, ὁ

Herakles

98

λαμβάνομαι (+ gen.)

take hold of (+ gen.)

99

μετά (+ gen.)

with (+ gen)

100

μόνος, η, ον

alone

101

νυν (vs. νῦν)

then (= “thus”; contrast νῦν, “at this time”)

102

ὁ μέν ... ὁ δέ

one ... another

103

περί (+ gen.)

about

104

πλέως, ᾱ, ων (+ gen.)

full of (+ gen.)

105

ποιέομαι

make

106

σῖτος, ὁ (pl. σῖτα, τά)

food; plural τὰ σῖτα

107

σπονδαί, αἱ

libations; treaty, truce

108

συγγενής, ὁ

relative, relation

109

τᾶν

my dear chap (condescendingly)

110

ὑπέρ (+ gen.)

for, on behalf (+ gen.)

111

ὑπό (+ gen.)

by, at the hands of (+ gen.)

112

φιλόσοφος, ὁ

philosopher

113

χαλεπός, ή, όν

difficult, hard

114

χείρων, χεῖρον (χειρον- )

worse

Decks in Reading Greek: Text part 2, Sections 7-10 Class (54):