Section 9E Greek to English Flashcards Preview

Reading Greek: Text part 2, Sections 7-10 > Section 9E Greek to English > Flashcards

Flashcards in Section 9E Greek to English Deck (75):
1

ἀμείνων, ἄμεινον (ἀμεινον- )

better

2

ἀποτρέχω (ἀπορδραμ- )

run away

3

ἐγκλείω

shut in, lock in

4

ἐκφεύγω (ἐκφυγ- )

escape

5

ἐξάγω (ἐξαγαγ- )

lead out, bring out

6

ἡμίονος, ὁ

mule

7

μηκέτι

no longer

8

μιαρός, ᾱ́, όν

foul, polluted

9

ὅμοιος, ᾱ, ον (+ dat.)

similar to (+ dat.)

10

παρέχω (παρασχ- )

give to, provide

11

πρᾱ́γματα παρέχω

cause trouble

12

πωλέω

sell

13

στένω

groan

14

χράομαι (+ dat.)

use, employ (+ dat.)

15

ΦΙΛΟΚΛΕΟΝ ἀλλ’ ἄνοιγε τὴν θύραν.

PHILOKLEON “But open the door.”

16

BDELYKLEON μὰ τὸν Ποσειδῶ, πάτερ, οὐδέποτέ γε.

BDELYKLEON “By Poseidon, father, never.”

17

ΦΙΛ. ἀλλ’ ἔστι νουμηνία τήμερον.

PHIL. “But it is the first day of the month today.”

18

ΒΔΕΛ. ὁ ἄνθρωπος οὗτος μέγα τι κακὸν παρασκευάζεται, ὡς ἔμοιγε δοκεῖ.

BDEL. “This man is preparing a great mischief, it seems to me, at any rate.”

19

τί σοι δοκεὶ, Ξανθία;

“What do you think, Xanthias?”

20

ΞΑΝΘ. καὶ ἔμοιγε δοκεῖ.

XANTHIAS “It seems so to me too.”

21

ΦΙΛ. (overhears) μὰ τὸν Δία οὐ δῆτα, ἀλλ’ ἔξειμι, ...

PHIL. “By Zeus, not at all, but I am coming out ...

22

... ἐπεὶ τὸν ἡμίονον ἐν τῇ ἀγορᾷ πωλεῖν βούλομαι αὐτοῖς τοῖς κανθηλίοις.

... since I want to sell the mule in the market place, pack-saddle and all.”

23

ΒΔΕΛ. πωλεῖν βούλῃ τὸν ἡμίονον αὐτοῖς τοῖς κανθηλίοις;

BDEL. “You want to sell the mule, pack-saddle and all?”

24

ἀλλ’ ἐγὼ τοῦτο ἂν δρᾶν δυναίμην.

“But I could do this.”

25

ΦΙΛ. ἐγὼ δὲ τοῦτο ἂν δυναίμην ἄμεινον ἢ σύ.

PHIL. “But I could do this better than you.”

26

ΒΔΕΛ. οὐ μὰ τὸν Δία, ἀλλ’ ἐγὼ σοῦ ἄμεινον.

BDEL. “No, by Zeus, but I [could do it] better than you.”

27

ΦΙΛ. ἀλλὰ εἰσιὼν τὸν ἡμίονον ἔξαγε.

PHIL. “Well, go in and lead out the mule.”

28

ΒΔΕΛ. (the mule is led out of the courtyard) ἀλλὰ τί παθῶν στενεῖς, ἡμίονε;

BDEL. “But suffering what are you groaning, mule?”

29

ἆρα ὅτι τήμερον πωλήσομέν σε;

“Is it because today we are going to sell you?”

30

ἀλλὰ μὴ στένε μηκέτι, ἡμίονε.

“But don’t groan any longer, mule.”

31

τί δὲ τουτὶ τὸ πρᾶγμα;

“What is this affair?”

32

τί στένεις, εἰ μὴ φέρεις Ὀδυσσέα τινά;

“Why are you groaning, if you are not carrying an Odysseus?”

33

ΣΩΣΙΑΣ (looks under the mule) ἀλλὰ ναὶ μὰ Δία φέρει κάτω γε τουτονί τινα.

SOSIAS “But by Zeus it is carrying this certain someone underneath, at any rate.”

34

ΒΔΕΛ. τίνα φέρει ὁ ἡμίονος;

BDEL. “Who is the mule carrying?”

35

τίς εἶ ποτ’, ὦ ’νθρωπε;

“Who are you, fellow?”

36

ΦΙΛ. Οὖτις νὴ Δία.

PHIL. “Nobody, by Zeus.”

37

ΒΔΕΛ. Οὖτις σύ;

BDEL. “You, nobody?”

38

ποδαπὸς εἶ;

“From which country are you?”

39

ΦΙΛ. Ἰθακήσιος, ὁ τοῦ Ἀποδραιππίδου.

PHIL. “An Ithakan, the son of runaway horse.”

40

ΒΔΕΛ. (to Sosias) ὕφελκε αὐτόν.

BDEL. “Drag him from beneath.”

41

(looks at Philokleon with disgust) ὦ μιαρώτατος.

“O most foul man.”

42

γιγνώσκω γάρ σε πάντων πονηρότατον ὄντα.

“I know you are the most wicked of all men.”

43

τῷ γὰρ Ὀδυσσεῖ δὴ ὁμοιότατός ἐστιν ὁ πατήρ, ὡς ἔμοιγε δοκεῖ.

“For my father is most like Odysseus, as it seems to me at any rate.”

44

ἀλλ’ ὦ πάτερ, σπουδῇ πάσῃ ὤθει τὸν ἡμίονον καὶ σεαυτὸν εἰς τὴν οἰκίαν.

“But, Father, push the mule and yourself into the house with all urgency.”

45

(points to a pile of stones) σύ δέ, Σωσία, ὤθει ταῖς χερσὶ πολλοὺς τῶν λίθων πρὸς τὴν θύραν.

“You then, Sosias, push away many of the stones towards the door with your hands.”

46

ΣΩΣΙΑΣ (busies himself with the task. Suddenly ... ) οἴμοι τάλας.

SOS. “Alas, poor me!”

47

τί τοῦτο;

“What is this?”

48

πόθεν ποτ’ ἐνέπεσέ μοι τὸ βώλιον;

“From wherever did the clod of earth fall on me?”

49

ΞΑΝΘ. (points to the roof) ἰδού, ὦ δέσποτα.

XAN. “Look, master!”

50

ὁ ἀνὴρ στρουθὸς γίγνεται.

“The man is becoming a sparrow.”

51

ΒΔΕΛ. οἴμοι κακοδαίμων.

BDEL. “Alas, wretched me!”

52

οὐ γάρ με λανθάνει ὁ πατὴρ στρουθὸς γιγνόμενος.

For it does not escape my notice that my father is becoming a sparrow.”

53

ἀλλὰ φθήσεται ἡμᾶς ἐκφυγών.

“But he will anticipate us by escaping.”

54

ποῦ ποῦ ἐστί μοι τὸ δίκτυον;

“Where, where is my net?”

55

σοῦ σοῦ, πάλιν σοῦ.

“Shoo, shoo, shoo back!”

56

(τῷ δικτύῳ διώκει τὸν πάτερα)

(He pursues his father with the net.)

57

ΣΩΣΙΑΣ (with relief) ἄγε δη.

SOS. “Come now.”

58

ἐπειδὴ τουτονὶ μὲν ἐνεκλείσαμεν, ...

“Since we have shut this one here in, ...

59

... ἐγκλείσασι δ’ ἡμῖν καὶ φύλαξιν οὖσι πράγματα οὐκ αὖθις παρέξει ὁ γέρων ...

... and the old man will not again give trouble to us to us who have shut him in and are guarding him, ...

60

... οὐδὲ λήσει ἡμᾶς ἀπορδαμών, ...

... nor will he escape our notice by running away, ...

61

... τί οὐ καθεύδομεν ὀλίγον χρόνον;

... why don’t we sleep for a little while?”

62

ἀμείνων, ἄμεινον (ἀμεινον- )

better

63

ἀποτρέχω (ἀπορδραμ- )

run away

64

ἐγκλείω

shut in, lock in

65

ἐκφεύγω (ἐκφυγ- )

escape

66

ἐξάγω (ἐξαγαγ- )

lead out, bring out

67

ἡμίονος, ὁ

mule

68

μηκέτι

no longer

69

μιαρός, ᾱ́, όν

foul, polluted

70

ὅμοιος, ᾱ, ον (+ dat.)

similar to (+ dat.)

71

παρέχω (παρασχ- )

give to, provide

72

πρᾱ́γματα παρέχω

cause trouble

73

πωλέω

sell

74

στένω

groan

75

χράομαι (+ dat.)

use, employ (+ dat.)

Decks in Reading Greek: Text part 2, Sections 7-10 Class (54):