Section 8C English to Greek Flashcards Preview

Reading Greek: Text part 2, Sections 7-10 > Section 8C English to Greek > Flashcards

Flashcards in Section 8C English to Greek Deck (114):
1

lead, bring; live in, be at

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην

2

worth, worthy of (+ gen.)

ἄξιος, ᾱ, ον

3

I shall kill, destroy

ἀπολέω

4

right-hand; clever

δεξιός, ᾱ́, όν

5

through (+ gen.)

δία (+ gen.)

6

near (+ gen.)

ἐγγύς (+ gen.)

7

peace

εἰρήνη, ἡ

8

live in peace, be in peace

εἰρήνην ἄγω

9

opposite, in front of (+ gen.)

ἐναντίον (+ gen.)

10

since

ἐπεί

11

on (+ dat. and gen.)

ἐπί (+ dat.)

12

ready to (+ inf.)

ἐτοῖμος, η, ον

13

lead; think, consider (+ dat.)

ἡγέομαι

14

pleasure

ἡδονή, ἡ

15

Herakles

Ἡρακλῆς, οῦς, ὁ

16

take hold of (+ gen.)

λαμβάνομαι (+ gen.)

17

with (+ gen)

μετά (+ gen.)

18

alone

μόνος, η, ον

19

then (= “thus”; contrast νῦν, “at this time”)

νυν (vs. νῦν)

20

one ... another

ὁ μέν ... ὁ δέ

21

about

περί (+ gen.)

22

full of (+ gen.)

πλέως, ᾱ, ων (+ gen.)

23

make

ποιέομαι

24

food; plural τὰ σῖτα

σῖτος, ὁ (pl. σῖτα, τά)

25

libations; treaty, truce

σπονδαί, αἱ

26

relative, relation

συγγενής, ὁ

27

my dear chap (condescendingly)

τᾶν

28

for, on behalf (+ gen.)

ὑπέρ (+ gen.)

29

by, at the hands of (+ gen.)

ὑπό (+ gen.)

30

philosopher

φιλόσοφος, ὁ

31

difficult, hard

χαλεπός, ή, όν

32

worse

χείρων, χεῖρον (χειρον- )

33

DIKAIOPOLIS “You seem to speak the truth, Peisetairos.”

ΔΙΚ. ἀληθῆ γε δοκεῖς λέγειν, ὦ Πεισέταιρε.

34

“But who will save the city, since the orators seem to be worth nothing?”

ἀλλὰ τίς σώσει τὴν πόλιν, ἐπεὶ οὐδενὸς ἄξιοι φαίνονται ὄντες οἵ γε ῥήρορες;

35

“Perhaps the people themselves?”

ἴσως αὐτὸς ὁ δῆμος—

36

EUELPIDES “O Herakles, don’t say that!”

EY. ὦ Ἡράκλεις, μὴ λέγε τοῦτό γε.

37

“For the people are most skilled at home, but absolute idiots in the assembly.”

ὁ γὰρ δῆμος οἴκοι μέν ἐστι δεξιώτατος, ἐν δὲ τῇ ἐκκλησίᾳ μωρότατος.

38

RHAPSODE “But if Pericles ...”

ΡΑΨ. ἀλλ’ εἰ Περικλῆς—

39

DIK. “Don’t speak of Pericles!”

ΔΙΚ. τὸν Περικλέα μὴ λέγε.

40

RHAP. “What do you mean, my friend?”

ΡΑΨ. πῶς φής, ὦ τᾶν;

41

“Pericles seemed to be the best of them all, so they say.”

πάντων ἄριστός γε ἐδόκει ὁ Περικλῆς, ὡς φασίν.

42

PEISETAIROS “But the good citizen makes the citizens better instead of worse.”

ΠΕΙΣ. ἀλλ’ ὁ ἀγαθὸς πολίτης βελτίονας ποιεῖ τοὺς πολίτας ἀντὶ χειρόνων.

43

“Did Pericles do this or not?”

τοῦτ’ ἐποίει Περικλῆς, ἢ οὔ;

44

RHAP. “He did it, by Zeus!”

ΡΑΨ. ἐποίει νὴ Δία.

45

PEI. “When Pericles began to speak in the assembly, therefore, were the Athenians worse, and when they died were they better?”

ΠΕΙΣ. οὐκοῦν, ὅτε Περικλῆς ἤρχετο λέγειν ἐν τῷ δήμῳ, χείρονες ἦσαν οἱ Ἀθηναῖοι, ὅτε δὲ ἀπέθανε, βελτίονες;

46

RHAP. “It is probable that they were.”

ΡΑΨ εἰκος.

47

“For the good citizen makes the others better.”

ὁ γὰρ ἀγαθὸς πολίτης βελτίους ποιεῖ τοὺς ἄλλους.

48

PEI. “But we know clearly, you and I, that at first Pericles was well thought of, when the Athenians were, as you say, worse; ...

ΠΕΙΣ. ἀλλ’ ἴσμεν σαφῶς καὶ ἐγὼ καὶ σύ, ὅτι πρῶτον μὲν εὐδόκιμος ἦν Περικλῆς ὅτε χείρους, ὡς σὺ φής, ἦσαν οἱ Ἀθηναῖοι, ...

49

but when they became better, because of him, they condemned him for theft, and it is clear that he was a villain.”

ἐπειδὴ δὲ ἐγένοντο βελτίους διὰ αὐτόν, κλοπὴν κατεψηφίσαντο αὐτοῦ, δῆλον ὅτι πονηροῦ ὄντος.

50

DIK. “You speak the truth, I know it well.”

ΔΙΚ. ἀληθῆ λέγεις, εὖ οἶδ’ ὅτι.

51

“So who will save the city?”

τίς οὖν σώσει τὴν πόλιν;

52

“For a man who loves the city will save it and not destroy it.”

ἀνὴρ γὰρ φιλόπολις σώσει τὴν πόλιν, ἀλλ’ οὐκ ἀπολεῖ.

53

“What must we do?”

τί δεῖ ποιεῖν;

54

RHAP. “Dikaiopolis, you must seek the good of the city.”

ΡΑΨ. δεῖ σε, ὦ Δικαιόπολι, ζητεῖν τὸ τῆς πόλεως ἀγαθόν.

55

DIK. “But what is the good, rhapsode?”

ΔΙΚ. τί τὸ ἀγαθόν, ὦ ῥαψῳδέ;

56

“For I don’t happen to know what it is that is the good [of the city].”

οὐ γὰρ αὐτό, ὅ τι ποτ’ ἐστὶ τὸ ἀγαθόν, τυγχάνω εἰδώς.

57

RHAP. “You don’t know what ‘the good’ is?”

ΡΑΨ. σὺ δ’ οὐκ οἶσθα τί τὸ ἀγαθόν;

58

“But on the ship you seemed to be some sort of philosopher, knowing their jargon.”

ἐν δὲ τῇ νηὶ ἔδοξάς γε φιλόσοφός τις εἶναι, γνοὺς τὰ τῶν φιλοσόφων.

59

DIK. “Don’t mock me, rhapsode!”

ΔΙΚ. μὴ παῖζε πρὸς ἐμέ, ὦ ῥαψῳδέ.

60

“For the philosophers search, as I hear, for ‘the good,’ but no one can discover it.”

οἱ γὰρ φιλόσοφοι ζητοῦσιν, ὡς ἀκούω, τί ἐστιν ἀγαθόν, εὑρίσκειν δ’ οὐδεὶς δύναται.

61

“Some think that it is virtue, and others think that it is justice, ...

οἱ μὲν γὰρ ἀρετήν, οἱ δὲ δικαιοσύνην ἡγοῦνται τὸ ἀγαθόν.

62

... but they do not know.”

ἀλλ’ οὐδὲν ἴσασιν ἐκεῖνοι.

63

“But the farmers know what is good.”

οἱ δὲ γεωργοὶ τὸ ἀγαθὸν ἴσασι, τί ἐστιν.

64

“They have found it in the fields.”

ἐν ἀγρῷ γὰρ ἔτυχον εὑρόντες αὐτό.

65

“It is peace.”

ἔστι δ’ εἰρήνη.

66

“For war is full of events, perplexity and plague, and fitting out ships; ...

ὁ μὲν γὰρ πόλεμος πλέως πραγμάτων, ἀπορίας, νόσου, παρασκευῆς νεῶν, ...

67

... but peace is full of weddings, feasts, relatives, children, friends, wealth, health, food, wine, and pleasure.”

ἡ δ’ εἰρήνη πλέα γάμων, ἑορτῶν, συγγενῶν, παίδων, φίλων, πλούτου, ὑγιείας, σίτου, οἴνου, ἡδονῆς.

68

“I do not know if any one wants to make a treaty and live in peace, ...

εἰ δ’ ἄλλος τις βούλεται σπονδὰς ποιεῖσθαι καὶ εἰρήνην ἄγειν, οὐκ οἶδα.

69

... but I would like to, myself.”

ἀλλ’ ἐγὼ αὐτὸς ἂν βουλοίμην.

70

“But how shall I alone persuade the people?”

ἀλλὰ πῶς μόνος ὢν τὸν δῆμον ἀναπείσω;

71

“What shall I say or shout or order, if I am going to make a treaty?”

τί λέγων, ἢ τί βοῶν, ἢ τί κελεύων, σπονδὰς ποιήσομαι;

72

“But I shall go, ready to shout and abuse anyone who speaks about anything except peace.”

ἀλλ’ οὖν εἶμι, ἐτοῖμος ὢν βοᾶν καὶ κακὰ λέγειν τὸν ἄλλο τι πλὴν περὶ εἰρήνης λέγοντα.

73

“Come on now, Dikaiopolis, off to the assembly!”

φέρε νυν, εἰς τὴν ἐκκλησίαν, Δικαιόπολι.

74

EU. and PEI. “Yet we are setting off for a place that is peaceful. Farewell!”

ΕΥ. καὶ ΠΕΙΣ. καίτοι ἡμεῖς γ’ ἀνιστάμεθα εἰς τὸν τόπον τὸν ἀπράγμονα. χαίρετε.

75

RHAP. “I think these men are stupid.”

ΡΑΨ. μώρους δὴ ἡγοῦμαι τούτους τοὺς ἀνθρώπους.

76

“I wouldn’t do that.”

ἐγὼ γὰρ οὐκ ἂν ποιοίην ταῦτα.

77

“I wouldn’t hurry off to the assembly, nor would I want to flee from my own country.”

οὔτε γὰρ εἰς ἐκκλησίαν σπεύδοιμι ἄν, οὔτε ἂν ἐκ τῆς πατρίδος φυέγειν βουλοίμην.

78

“Don’t they know that the poet spoke truly who said ...

ἆρ’ οὐκ ἴσασιν ὅτι ἀληθῆ ἐποίησεν ὁ ποιητὴς ὁ ποιήσας·

79

'These matters lie in the lap of the gods' ”

“ἀλλ’ ἦ τοι μὲν ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται;”

80

“For we must accept the gifts of the gods with resignation, both the bad and the better.”

δεῖ γὰρ ἡμᾶς τὰ τῶν θεῶν δῶρα καρτερεῖν, καὶ χαλεπὰ καὶ τὰ βελτίω.

81

“ 'We men must endure the gifts of the gods, though grieving.' ”

“αλλὰ θεῶν μὲν δῶρα, καὶ ἀχνύμενοί περ, ανάγκῃ / τέτλαμεν ἄνθρωποι. ...

82

“ 'For the yoke lies upon our necks.' ”

ἐπὶ γὰρ ζυγὸς αὐχένι κεῖται.”

83

lead, bring; live in, be at

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην

84

worth, worthy of (+ gen.)

ἄξιος, ᾱ, ον

85

I shall kill, destroy

ἀπολέω

86

right-hand; clever

δεξιός, ᾱ́, όν

87

through (+ gen.)

δία (+ gen.)

88

near (+ gen.)

ἐγγύς (+ gen.)

89

peace

εἰρήνη, ἡ

90

live in peace, be in peace

εἰρήνην ἄγω

91

opposite, in front of (+ gen.)

ἐναντίον (+ gen.)

92

since

ἐπεί

93

on (+ dat. and gen.)

ἐπί (+ dat.)

94

ready to (+ inf.)

ἐτοῖμος, η, ον

95

lead; think, consider (+ dat.)

ἡγέομαι

96

pleasure

ἡδονή, ἡ

97

Herakles

Ἡρακλῆς, οῦς, ὁ

98

take hold of (+ gen.)

λαμβάνομαι (+ gen.)

99

with (+ gen)

μετά (+ gen.)

100

alone

μόνος, η, ον

101

then (= “thus”; contrast νῦν, “at this time”)

νυν (vs. νῦν)

102

one ... another

ὁ μέν ... ὁ δέ

103

about

περί (+ gen.)

104

full of (+ gen.)

πλέως, ᾱ, ων (+ gen.)

105

make

ποιέομαι

106

food; plural τὰ σῖτα

σῖτος, ὁ (pl. σῖτα, τά)

107

libations; treaty, truce

σπονδαί, αἱ

108

relative, relation

συγγενής, ὁ

109

my dear chap (condescendingly)

τᾶν

110

for, on behalf (+ gen.)

ὑπέρ (+ gen.)

111

by, at the hands of (+ gen.)

ὑπό (+ gen.)

112

philosopher

φιλόσοφος, ὁ

113

difficult, hard

χαλεπός, ή, όν

114

worse

χείρων, χεῖρον (χειρον- )

Decks in Reading Greek: Text part 2, Sections 7-10 Class (54):