Section 9F Greek to English Flashcards Preview

Reading Greek: Text part 2, Sections 7-10 > Section 9F Greek to English > Flashcards

Flashcards in Section 9F Greek to English Deck (65):
1

ἀναμένω (ἀναμεινα- )

wait, hold on

2

ἀτάρ

but

3

δεινός, ή, όν

clever at (+ inf.); dire, terrible

4

ἐάω (ἐᾱσα-, aor. εἴᾱσα)

allow

5

ἐκφέρω (ἐξενεγκ- )

carry out; carry out for burial

6

ἐνθάδε

here

7

ἔξεστι

it is possible (+ dative and infinitive)

8

ἐσθίω (φαγ- )

eat (future ἔδομαι)

9

ὅμως

nevertheless, however

10

ὅ τι

what? (in reply to τί;)

11

χρή

it is necessary (+ acc. and inf.)

12

(Βδελυκλέων τῷ πατρὶ λέγει)

(Bdelykleon speaks to his father)

13

ΒΔΕΛ. ἄκουε, ὦ πάτερ, οὐκέτι σε ἐάσω εἰς τὸ δικαστήριον ἀπιέναι,

BDELYKLEON “Listen, Father, I shall not allow you to go out to the courtroom any longer, ...

14

οὐδ’ ἐμὲ λήσεις πειρώμενος ἐξιέναι.

... nor will you escape my notice by trying to go out.”

15

ΦΙΛ. (dismayed) τί τοῦτο; ἀλλ’ ἀπολεῖς με, οὐκ ἐάσας ἐξιέναι.

PHILOKLEON “What’s this?” “But you will destroy me, not allowing me to go out.”

16

ΒΔΕΛ. (firmly) ἐνθάδε μένειν σε χρή, πάτερ, καὶ ἐμοὶ πιθέσθαι.

BDEL. “You must stay here, Father, and obey me.”

17

ΦΙΛ. ἀλλ’ ὅμως ἐγὼ δικάζειν βούλομαι. (falls to the floor in a rage)

PHIL. “But nevertheless I want to be a juror.”

18

ΒΔΕΛ. ἀνίστασο, ὦ πάτερ, ἐπεὶ τήμερον δικάσαι δυνήσῃ.

BDEL. “Get up, Father, since today you will be able to be a juror.”

19

ΦΙΛ. ἀλλὰ πῶς δικάζειν μοι ἐξέσται, ἐνθάδε μένοντι;

PHIL. “But how will it be possible for me to be a juror if I stay here?”

20

ΒΔΕΛ. ἐν τῇ σαυτοῦ οἰκίᾳ ἔσται σοι δικαστήριον ...

BDEL. “There will be a courtroom for you in your own house, ...

21

καὶ τοῖς οἰκέταις δικάσαι ἐξέσται.

... and you will be able to judge them members of the household.”

22

ΦΙΛ. τί φῇς;

PHIL. “What do you say?”

23

ἀλλὰ τίνι τρόπῳ καὶ περὶ τίνος;

“But in what way and about what?”

24

ΒΔΕΛ. περὶ πολλῶν.

BDEL. “About many things.”

25

φέρε γάρ.

“Come then.”

26

εἰσὶ γάρ σοι πολλοὶ οἰκέται, ...

“For you have many household slaves, ...

27

ἀλλ’ εὖ οἶσαιθ’ ὅτι οἱ οἰκέται οὐ βούλονται παύσασθ ἀδικοῦντες, ...

... but you know well that the slaves do not want to stop doing wrong, ...

28

χρὴ οὖν σε κατάσκοπον γενέσθαι τῶν πραγμάτων τῶν ἐν τῇ οἰκιᾳ γιγνομένων.

... but are responsible for many bad things.”

29

ἀλλ’ αἴτιοί εἰσι πολλῶν κακῶν.

“So you must become a spy of the affairs which happen in the house.”

30

καὶ ταῦτα τὰ κακὰ ἐξέσται σοι σκοπουμένῳ τήμερον ἐξευρεῖν, ἐξευρόντι δὲ δίκην λαβεῖν.

“And it will be possible for you being a spy to discover these evils today, and having discovered them to exact justice.

31

οὔκουν ἂν βούλοιο τοῦτο δρᾶν, καὶ ἀναγκάζειν τοὺς οἰκέτας τῶν κακῶν παύσασθαι καὶ βελτίους γενέσθαι;

“So wouldn’t you like to do this, and to force the household slaves to cease from their evils and become better?”

32

ΦΙΛ. (eagerly) καὶ πάνυ βουλοίμην ἄν.

PHIL. “I certainly would like to.”

33

ἀναπείθεις γάρ με τοῖς λόγοις.

“For you convince me with your words.”

34

ἀλλ’ ἐκεῖνο οὔπω λέγεις, τὸν μισθὸν ὁπόθεν λαβεῖν δυνήσομαι.

“But you have not yet said this, from where I shall be able to get the pay.”

35

οὔκουν βούλοιο ἂν τὸ πρᾶγμα δηλοῦν;

“Wouldn’t you like to reveal the matter?”

36

ΒΔΕΛ. λήψῃ παρ’ ἐμοῦ.

BDEL. “You will get it from me.”

37

ΦΙΛ. (satisfied) καλῶς λέγεις.

PHIL. “You speak well.”

38

ΒΔΕΛ. καὶ ποιήσαι τοῦτο ἐθέλοις ἄν;

BDEL. “And you would be willing to do this?”

39

ΦΙ. τοῦτο ἂν ποιοίην.

PHIL. “I would do this.”

40

ΒΔΕΛ. ἀνάμενέ νυν.

BDEL. “Hold on now.”

41

ἐγὼ γὰρ ταχέως ἥξω φέρων τὰ τοῦ δικαστηρίου ταῖς χερσί.

“For I shall come quickly bringing the things of the lawcourt in my hands.”

42

νὴ Δία, ἐξοίσω πάντα.

“By Zeus, I shall bring everything out.”

43

(ἀναμένει μὲν ὁ γέρων, ὁ δ’ υἱὸς εἰς τὴν οἰκίαν εἰσέρχεται.)

(The old man waits around, but the son goes into the house.)

44

(δι’ ὀλίγου Βδελυκλέων ἐξελθὼν τὰ τοῦ δικαστηρίου ταῖς χερσὶ μόγις ἐκφέρει.)

(After a short while Bdelykleon, on coming out, carries the things of the lawcourt in his hands with difficulty.)

45

ΒΔΕΛ. (panting, and finally depositing the equipment) ἰδού. τέλος γὰρ ἐξήνεγκον τὰ τοῦ δικαστηρίου ἐγώ.

BDEL. “Look. For at last I have brought the things of the lawcourt.”

46

ΦΙΛ. (looking at what Bdelykleon brought in) ἐξήνεγκας δὴ σὺ πάντα;

PHIL. “Indeed, have you brought out everything?”

47

ΒΔΕΛ. νὴ Δία, δοκῶ γ’ ἐνεγκεῖν πάντα.

BDEL. “[Yes] by Zeus, I think at any rate that I have brought everything.”

48

(points to a brazier) καὶ πῦρ γε τουτὶ ἐξήνεγκον.

“And I have brought out this fire, at least.”

49

ἰδού, ἐγγὺς τοῦ πυρὸς φακῆ τίς σοί ἐστιν.

“Look, near the fire there is some lentil soup for you.”

50

ΦΙΛ. (joyfully) ἰοὺ ἰού. ἐξέσται γάρ μοι δικάζοντι τὴν φακῆν ἐσθίειν.

PHIL. Hurrah, hurrah! For it will be possible for me to eat the lentil-soup while I am judging.”

51

καὶ νὴ τὸν Δία αὐτὴν ἔδομαι, ὡς ἔμοιγε δοκεῖ, πάσῃ προθυμίᾳ, δεινὸς δὴ ὢν φαγεῖν.

“And by Zeus I shall eat it, as it seems to me, with all eagerness, being clever at eating.”

52

(pointing to a cockerel) ἀτὰρ τί βουλόμενος τὸν ἀλεκτρυόνα ἐξήνεγκας;

“But wanting what have your brought out the cockerel.”

53

ΒΔΕΛ. ὅ τι; ὁ ἀλεκτρυών σ’ ἐγείρειν οἷός τ’ ἔσται τῇ φωνῇ.

BDEL. “What? The cock will be able to wake you up with its voice.”

54

μακροὶ μὲν γάρ εἰσιν οἱ τῶν κατηγόρων λόγοι, σὺ δὲ δεινὸς καθεύδειν, καίπερ ἐν τῷ δικαστηρίῳ καθιζόμενος.

“For the speeches of the prosecutors are long, and you are clever at sleeping, although sitting in the lawcourt.”

55

ἀναμένω (ἀναμεινα- )

wait, hold on

56

ἀτάρ

but

57

δεινός, ή, όν

clever at (+ inf.); dire, terrible

58

ἐάω (ἐᾱσα-, aor. εἴᾱσα)

allow

59

ἐκφέρω (ἐξενεγκ- )

carry out; carry out for burial

60

ἐνθάδε

here

61

ἔξεστι

it is possible (+ dative and infinitive)

62

ἐσθίω (φαγ- )

eat (future ἔδομαι)

63

ὅμως

nevertheless, however

64

ὅ τι

what? (in reply to τί;)

65

χρή

it is necessary (+ acc. and inf.)

Decks in Reading Greek: Text part 2, Sections 7-10 Class (54):