Trafikkregler for syklister Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > Trafikkregler for syklister > Flashcards

Flashcards in Trafikkregler for syklister Deck (243)
Loading flashcards...
1

traffic

trafikk/en

2

rule

regel/en

3

cyclist

syklist/en

4

to cycle

å sykle
sykler
syklet
har syklet

5

to move (oneself)

å bevege seg
beveger
bevegde
har bevegd

6

traffic areas

trafikkarealer

7

area (or surface area)

areal/et

8

bike path

sykkelveg/en

9

sidewalk

fortau/et

10

right, privilege

rettighet/en

11

duty, obligation

plikt/en

12

to change (it changes)

å forandre seg
forandrer
forandret
har forandret seg

13

mixed traffic

blandet trafikk

14

vehicle

kjøretøy/et

15

with the exception of

med unntak av (unntak/et)

16

bike ban

sykkelforbud/et

17

ban

forbut/et

18

exception

unntak/et

19

footpath

gangveg/en

20

allowed

tillatt

21

foot traffic

gangtrafikk/en

22

cycling

sykling/en

23

to bring about, causes

å medføre
medfører
medførte
har medført

24

walking, I came walking

gående, Jeg kom gående

25

is a hindrance to

er til hinder for

26

hindrance, obstruction

hinder/en

27

pedestrian

fotgjenger/en, gående/n

28

passing (of)

passering

29

distance

avstand/en

30

to approach

å tilnærme
tilnærmer
tilnærmet
har tilnærmet

31

speed

fart/a el. en

32

walking speed

gangfart/a el. en

33

past time

tidsfordriv/et

34

approaching walking speed

i tilnærmet gangfart

35

construction site

anlegg/et

36

cycling facility

sykkelanlegg/et

37

roadway

kjørebane/n

38

overtaking, passing

forbikjøring/a el. en

39

to form, arise, come into existence

å oppstå
oppstår
oppsto
har oppstått

40

safe

trygg

41

area, field (fagområde)

felt/et

42

bike lane

sykkelfelt/et

43

public, government or state (adj.)

offentlig

44

traffic lane

kjørefelt/et

45

traffic sign

trafikkskilt/et

46

marking (out)

oppmerking/a el. en

47

is intended for (cycling)

er bestemt for (syklende)

48

I came cycling

Jeg kom syklende

49

to the right

til høyre

50

on the right side

på høyre side

51

direction

retning/en

52

to stop, come to a halt, stall

å stanse
stanser
stanset
har stanset

53

nor

heller ikke

54

wheel, tire

hjul/et

55

shown

vist

56

collective transport lane

kollektivfelt/et

57

motorcycle

motorsykkel/en

58

moped, vespa

moped/en

59

road's shoulder

vegens skulder/a el. en

60

outside

utenfor

61

edge line

kantlinje/a el. en

62

edge, curb

kant/en

63

line

linje/a el. en

64

stretch, stretches

strekning/en, strekninger

65

motor vehicle

motorvogn/en

66

forbidden

forbudt

67

lawn

gressplen/en

68

ditch, trench

grøft/a

69

fence

gjerde/et

70

curb stone

kantstein/en

71

marked

merket

72

to mark

å marke
marker
market
har market

73

other, remaining

øvrig

74

in general

for øvrig

75

to apply, be valid, applicable

å gjelde
gjelder
gjeldte / gjeldet
har gjeldt / gjeldet

76

consideration

hensyn/et

77

take into account

ta hensyn til

78

doorbell / bicycle bell

ringeklokke/a el. en

79

to notify

å varsle
varsler
varslet
har varslet

80

to adapt, adjust

å avpasse
avpasser
avpasset
har avpasset

81

pursuant to, under, according to

i henhold til

82

pedestrian street

gågate/a el. en

83

pedestrian area

fotgjengerareal/et

84

danger

fare/n

85

disadvantage

ulempe/n

86

accordingly, therefor, consequently

altså

87

to roll, wheel

å trille
triller
trillet
har trillet

88

precaution, measure

forholdregel/en

89

relative to

i forhold til

90

regulated

regulerte

91

to regulate

å regulere
regulerer
regulerte
har regulert

92

one way street

envegsgate/a el. en

93

the signs shown

underskilt vist

94

attentive, observant

oppmerksom

95

motorist, driver

bilist/en

96

to expect

å forvente
forventer
forventet
har forventet

97

to cross

å krysse
krysser
krysset
har krysset

98

bridge

bro/a el. en

99

tunnel

tunnel/en

100

alternative

alternativ

101

to utilise, make use of

å benytte
benytter
benyttet
har benyttet

102

except (prep.)

unntatt

103

to exclude

å unnta
unntar
unntok
har unntatt

104

Bicycle can be stopped or parked

Sykkel kan stanses eller parkeres

105

section of an urban street

gatetun/et

106

if, in case, providing

dersom

107

unnecessary, needless

unødig

108

leader, driver

fører/en

109

drivers license

førerkort/et

110

road user

trafikant/en

111

to behave

å oppføre seg
oppfører
oppførte
har oppført

112

considerate

hensynsfull

113

everyone, each, something for everyone

enhver, ethvert
noe for enhver smak

114

watchful, attentive

aktpågivende

115

to travel, journey

å ferdes (unknown)

116

careful, cautious

varsom

117

act, action

handling/a el. en

118

pattern

mønster/et

119

driving pattern

kjøremønster

120

ground rule

grunnregel/en

121

The Road Traffic Act

Veitrafikkloven

122

to cause, bring about

å volde
volder
voldte
har voldt

123

such, this/that kind (of thing)

slik

124

to disturb, interrupt

å forstyrre
forstyrrer
forstyrret
har forstyrret

125

wayfaring, traveling, wayfarers, travelers

vegfarende

126

to keep, delay

å oppholde
oppholder
oppholdt
har oppholdt

127

duty to yield

vikeplikt/a el. en

128

duty, obligation

plikt/a el. en

129

to retreat, recede

å vike
viker
vek
har veket

130

clear, legible

tydelig

131

obviously

tydeligvis

132

not necessarily

nødvendigvis

133

nevertheless, nonetheless

imidlertid

134

sight, visibility

sikt/en

135

cause, reason

årsak/en

136

accident, casualty

ulykker/en

137

to observe, comply

å overholde
overholder
overholdt
har overholdt

138

attention, attentiveness

oppmerksomhet/a el. en

139

halt

stans/en

140

unless otherwise

mindre annet

141

light signal

lyssignal/et

142

signal

signal/et

143

to swing, turn (to)

å svinge (til)
svinger
svang
har svunget

144

opposite, oncoming

motgående

145

to concern, relate to

å angå
angår
angikk
har angitt

146

in front, ahead of

foran

147

to collide

å kollidere
kolliderer
kolliderte
har kollidert

148

exit point(s)

utkjørsel (utkjørsler)

149

parallel

parallell

150

railing, guard rail

rekkverk/et

151

farm road

gårdsveg/en

152

common, general

alminnelig

153

traffic

ferdsel/a el. en

154

to change, shift

å skifte
skifter
skiftet
har skiftet

155

to find oneself

å befinne seg
befinner
befant
har befunnet

156

current, present

aktuell

157

crosswalk

kryss/et

158

aim, bearing, clue

peiling/en

159

translation

oversettelse/n

160

to evaluate, judge

å bedømme (om)
bedømmer
bedømte
har bedømt

161

paragraph before

avsnitt/et foran

162

to mention

å nevne
nevner
nevnte
har nevnt

163

be in doubt

være i tvil

164

drawing

tegning/a el. en

165

top, uppermost

øverst

166

roundabout, traffic circle

rundkjøring/a el. en

167

to lead the bicycle

å leie sykkelen

168

care, carefulness

aktsomhet/a el. en

169

to undertake

å foreta
foretar
fortok
har fortatt

170

to assure, insure

å forsikre
forsikrer
forsikret
har forsikret

171

just as

som om

172

illustration

illustrasjon/en

173

condition, term

premiss/a el. en

174

pedestrians terms

fotgjengernes premisser

175

marking of roads

skilting

176

particular, special

særskilt

177

to involve

å innebære
innebærer
innebar
har innebåret

178

nothing, nothingness, no (light, gender)

intet

179

operation (out of operation)

drift/a el. en, ute av drift

180

to take place

å foregå
foregår
foregikk
har foregått

181

stationary

stillestående

182

give a sign

å gi et tegn / tegn/et

183

concerned, in question

vedkommende

184

it is clear

det er klart

185

passenger

passasjer/en

186

up to (3 f.eks.)

inntil (tre f.eks.)

187

limitation, restriction

begrensning/en

188

age and number

alder og antall

189

follower, trailer

tilhenger/en

190

to transport

å transportere
transporterer
transporterte
har transportert

191

payload, live load

nyttelast/a el. en

192

cargo

last/a el. en

193

producer, manufacturer

produsent/en

194

age limit

aldersgrense/a el. en

195

maximum

maksimal

196

has provided

har oppgitt

197

to give up, abandon (or to state, provide)

å oppgi
oppgir
oppga
har oppgitt

198

to exceed

å overskride
overskrider
overskred
har overskredet

199

energy-saving

energibesparende

200

air pollution

luftforurensning/en

201

noise

støy/en

202

increased bicycle use

økt sykkelbruk

203

pollution

forurensning/en

204

motion, movement

bevegelse/n

205

vascular disease

karsykdom/men

206

amount

beløp/et

207

ahead of, before (in preference)

fremfor

208

sedentary

stillesittende

209

behind the wheel

bak rattet

210

to contribute

å bidra
bidrar
bidro
har bidratt

211

to strengthen

å styrke
styrker
styrkte / styrket
har styrkt / styrket

212

muscle mass

muskelmasse/n

213

to achieve

å oppnå
oppnår
oppnådde
har oppnådd

214

lasting

varig

215

joint (som et kne)

ledd/et

216

tendon, ligament

sene/n

217

strain injury

belastningsskade/n

218

injury

skade/n

219

considerable

betydelig

220

road tolls

bompenger

221

purchase

kjøp/et

222

predictable

forutsigbar

223

reflection, reflector

refleks/en

224

breaks

for og bakbrems/en

225

command, mandate

påbud/et

226

mandated

påbudt

227

equiptment

utstyr/et

228

to fasten, fix

å feste
fester
festet
har festet

229

(in)dependent

(u)avhengig

230

front and back wheel

fram og bakhjul/et

231

pedal

pedal/en

232

crank

pedalarm/en

233

dusk, twilight

skumring/a el. en

234

lantern, lamp

lykt/a el. en

235

fixed, permanent

fast

236

blinking

blinkende

237

seat, childseat

sete/t, barnesete/t

238

a hanger-on

påheng/et

239

sense(s), wits

vett/et

240

visible

synlig

241

priority, first claim

førsterett/en

242

dark

mørk/et

243

helmet

hjelm/en