2 , s 26, 27 , Sprechen 1, KB und AB Flashcards Preview

Deutsch > 2 , s 26, 27 , Sprechen 1, KB und AB > Flashcards

Flashcards in 2 , s 26, 27 , Sprechen 1, KB und AB Deck (162):
1

1. sich b_______n irgendwo nacházet se , nalézat se , vyskytovat se kde

2. sich b_____n in etw. Dat být , nacházet se v čem (v určité situaci)

3. sich b_______n irgendwie cítit se jak

4. j-n / etw. als/für irgendwie shledat , uznat koho/co jakým , považovat koho/co za co

5. usoudit , prohlásit

das, podstatné jméno ~s 
1. (zdravotní) stav
2. mínění , úsudek

befinden nepravidelné sloveso a, u 

4 + etw. für gut befinden → shledat co dobrým

einen Verräter für schuldig befinden → shledat zrádce vinným

2

přídavné jméno 
1. rovný , přímý (linie ap.)

2. přímý , upřímný

3. pravý (okamžik ap.) , přesný (opak ap.)

4. sudý (o číslech)

příslovce 
1. právě / zrovna (teď) (v tento okamžik)

2. právě (před chvílí)

částice 
1. právě , zrovna

2. nicht g_____e ne- zrovna (upřímný ap.)

3. g_____e noch ještě , taktak

die, podstatné jméno ~n, ~n 
1. přímka
2. rovinka (běžecké dráhy)
3. direkt

gerade přídavné jméno 

1 auf gerader Landstraße havarieren → vybourat se na rovné silnici

3 gerade umgekehrt → přesně obráceně

příslovce

1 Ich habe gerade keine Zeit. → Teď zrovna nemám čas.

částice

1 Er kommt gerade zur rechten Zeit. → Přichází zrovna v pravý čas.

fráze 
1. Jetzt gerade! A (teď) zrovna jo! , A just jo!

3

sloveso 
1. (u)dělat , zhotovit , vyrobit

2. (u)dělat , způsobit (hluk ap.)

3. dělat , vykonávat , činit

4. (u)dělat jakým

5. j-n zu etw. udělat , (u)stanovit koho čím (správcem ap.)

6. sich m_____n an etw. Akk pustit se do čeho , chopit se čeho , začít s čím

7. sich m_______n (vy)dařit se , lepšit se (počasí ap.)

8. dělat , dávat (dohromady) (částku)

9. být , činit (výsledek)

10. auf/in etw. Akk vydat se , (od)cestovat , (od)jet kam v perfektu může být i sein


machen sloveso 

1 Die Firma macht Möbel. → Firma vyrábí nábytek.

sich einen Anzug machen lassen → nechat si ušít oblek

das Zimmer machen → uklidit pokoj

Tee/Kaffee machen → udělat čaj/kávu

2 einen Fehler machen → udělat chybu

3 Was machst du heute Nachmittag? → Co děláš dnes odpoledne?
eine Bemerkung machen → poznamenat, udělat poznámku
einen Spaziergang machen → jít na procházku
Sport machen → sportovat
einen Besuch + bei + j-m machen → navštívit koho
ein Spiel machen → (za)hrát (si)

4 Diese Hitze macht mich durstig. → Z tohoto vedra jsem žíznivý.

5 + j-n zum Direktor machen → jmenovat ředitelem koho

6 sich an die Arbeit machen → pustit se do práce

7 Der Urlaub hat sich gemacht. → Dovolená se vydařila.
Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle. → Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.
Das Kind hat ins Bett gemacht. → Dítě nadělalo do postele.

8 Wie viel macht das zusammen? → Kolik to dělá celkem?

9 4 und 3 macht 7 → 4 a 3 je 7

10 Machen wir uns auf den Weg! → Vydejme se na cestu!

fráze 
1. Macht nichts! To nevadí! , To nic (není)!
2. sich wenig aus j-m / etw. machen nedělat si nic z koho/čeho
3. das Bett machen ustlat postel(e)
4. j-m Platz machen udělat místo komu
5. j-m Spaß machen bavit koho , dělat radost komu
6. sich Dat Sorgen machen dělat si starosti , strachovat se
7. j-m zu schaffen machen dávat zabrat , dělat potíže komu
Die Arbeit macht mir zu schaffen. → Práce mi dává zabrat.
8. Mach's gut! Měj se hezky! , Ať se ti daří! , Drž se!
9. j-m (schöne) Augen machen dělat hezké oči na koho , házet okem po kom
10. j-n / etw. ausfindig machen dopátrat se koho/čeho , vypátrat koho/co
11. Bankrott machen zbankrotovat , udělat bankrot
12. j-n mit j-m bekannt machen seznámit koho s kým
13. sich über etw. Gedanken machen lámat si hlavu s čím
14. Mach keine Geschichten! Nedělej blbosti!
15. Pipi machen čurat
16. Pleite machen zbankrotovat

4

1. vynalézt , objevit , vymyslet (žárovku, dynamit ap.)

2. vymyslet si , vybájit si (postavy románu ap.)

erfinden epravidelné sloveso a, u 

5

1. činnost , aktivita

2. zaměstnání , pracovní činnost , práce

3. funkčnost , činnost , provoz (stroje ap.)

Tätigkeit die, podstatné jméno ~, ~en 

1 eine rastlose Tätigkeit → neúnavná činnost

6

1. (peněžní) příspěvek (členský ap.)

2. přispění , příspěvek (k ochraně životního prostředí ap.)

3. příspěvek (do novin ap.)

Beitrag der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e 

7

1. (po)radit , dát radu , doporučit

2. hádat (odpověď ap.)

3. uhodnout

raten nepravidelné sloveso rät, riet, h. geraten 

1 Was rätst du mir? → Co mi radíš?

8

1. portrét , podobizna , obraz

2. portrét , charakteristika

Porträt das, podstatné jméno ~s, ~s 

9

1. polední přestávka

Mittagspause die, podstatné jméno ~, ~n 

10

1. kantýna

Kantine die, podstatné jméno ~, ~n 

11

1. für j-n / etw. příslušný pro koho/co , oprávněný , kompetentní k čemu (soud, úředník ap.)

zuständig přídavné jméno 

12

television programmes that deal with important subjects in a way that people can enjoy

in‧fo‧tain‧ment / ˌɪnfəʊˈteɪnmənt $ -foʊ- / noun [ uncountable ]

13

 1. propojit (v síť) , vytvořit síť

vernetzen sloveso

14

1. na cestě / cestách , cestou

2. venku

unterwegs příslovce 

1 Unterwegs traf sie ihren Bruder. → Cestou potkala svého bratra.

Wir waren vier Wochen unterwegs. → Byli jsme na cestách čtyři týdny.

fráze 
1. bei j-m ist ein Baby unterwegs čí dítě je na cestě , kdo čeká dítě , kdo bude chovat

15

1. zásuvka , šuplík
2. truhla , truhlice

Lade die, podstatné jméno ~, ~n 

16

1. stav (silnice ap.) , skupenství (látky ap.)

2. poměry , situace , podmínky

Zustand der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e 

1 in betrunkenem Zustand → v podnapilém stavu

fráze 
1. Zustände bekommen dostat záchvat , zbláznit se

17

1. dopravní prostředek (vozidlo, plavidlo ap.)

Fahrzeug das, podstatné jméno ~(e)s, ~e 

18

1. j-n, j-m etw. Akk (vy)zkoušet , testovat koho z čeho, na co

2. vyvolávat (data z počítače ap.)

abfragen sloveso 

1 Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab. → Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

das Einmaleins abfragen → zkoušet násobilku

19

1. přibližně , asi , kolem

přídavné jméno 
1. přibližný , nepřesný

ungefähr částice 

1 Er kommt ungefähr um Mitternacht zurück. → Vrátí se kolem půlnoci.

20

1. počítat (na kalkulačce ap.)

2. počítat , odhadovat (hodinu na cestu ap.)

3. zu etw. připočítat , započítat k čemu

4. mit etw. počítat s čím , předpokládat co , domnívat se co

5. zu etw., unter etw. Akk počítat , řadit koho k čemu, mezi co , považovat koho za co

6. auf j-n / etw. počítat s kým/čím , spolehnout se na koho/co (na něčí diskrétnost ap.)

7. mit j-m / etw. počítat s kým/čím (s nejhorším ap.)

rechnen sloveso 

1 eine Aufgabe rechnen → počítat úlohu

3 Dazu musst du noch die Kinder rechnen. → K tomu musíš ještě připočíst děti.

7 mit allem rechnen → počítat se vším

21

1. vzedmutí , vzdutí
2. dopravní zácpa

Stau der, podstatné jméno ~(e)s, ~s/~e 

22

1. dopravní špička

Berufsverkehr der, podstatné jméno ~(e)s 

23

1. strávit , pobýt

2. strávit , prožít

verbringen nepravidelné sloveso verbrachte, h. verbracht 

1 ein Wochenende mit Freunden verbringen → strávit víkend s přáteli
den Urlaub an der See verbringen → strávit dovolenou u moře

2 den ganzen Tag mit Aufräumen verbringen → strávit celý den uklízením

24

1. vypracovat , zpracovat , vyhotovit (plán ap.)

ausarbeiten sloveso 

25

1. čas od času , tu a tam , sem tam (časově)

2. místy , tu a tam , sem tam (místně)

zwischendurch příslovce 

26

1. pod(áv)at , dá(va)t (knihu, zapalovač ap.)

2. servírovat , podávat (hlavní chod ap.)

3. (po)stačit , vystačit (peníze na nákup ap.)

4. dosahovat , sahat (rukou na stůl ap.)

reichen sloveso 

1 + j-m die Hand reichen → podat komu ruku
Reiche mir bitte das Salz! → Podej mi prosím sůl!

4 Der Mantel reichte ihr bis über die Knie. → Kabát jí sahal až po kolena.

27

1. ostrov

Insel die, podstatné jméno ~, ~n 

auf einer öden Insel leben → žít na pustém ostrově

fráze 
1. reif für die Insel sein být zralý do blázince / na blázinec

28

1. rozmluva , rozhovor , diskuse (o problémech ap.)

2.
über etw. Akk jednání , porada , rokování o čem

3. recenze , kritika (knihy, filmu ap.)

Besprechung die, podstatné jméno ~, ~en 

29

1. k(e) (zdi ap.) , proti (světlu ap.)

2. proti , vstříc (matce ap.)

3. + Zeitangabe kolem , přibližně , asi + časový údaj

4. proti , vůči , k komu/čemu

5. na (lékařský předpis ap.) , za (hotové peníze ap.)

gegen předložka s 4. pád 

1 sich gegen die Wand drehen → otočit se ke stěně 

das Gläschen gegen das Licht halten → držet sklenku proti světlu

2 gegen die Strömung schwimmen → plavat proti proudu

3 gegen Mittag → kolem poledne

4 gegen die Todesstrafe protestieren → protestovat proti trestu smrti

5 nur gegen Rezept erhältlich → pouze na lékařský předpis

das Spiel Sparta gegen Slavia → utkání Sparta proti Slávii

30

1. ven

raus příslovce 

Geh raus! → Jdi ven!

31

1. start , startovní místo

2. odtékání (vody ap.)

3. odtok , odpad (vany ap.)

4. průběh (událostí ap.)

5. vypršení , uplynutí (lhůty ap.)

Ablauf der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e 

4 der Ablauf eines Gerichtsverfahrens → průběh soudního jednání

5 nach Ablauf des Visums → po vypršení platnosti víza

32

1. společná vlastnost , společný znak / rys

2. pospolitost , sounáležitost , soudržnost

Gemeinsamkeit die, podstatné jméno ~, ~en 

33

1. zatykač

Steckbrief der, podstatné jméno ~(e)s, ~e 

34

1. vyobrazit , zobrazit , vypodobnit (císaře ap.)

abbilden sloveso 

35

1. kancelář , úřad
2. pobočka , zastoupení (firmy ap.)
3. úředníci , zaměstnanci úřadu

Büro das, podstatné jméno ~s, ~s 

36

1. samostatný , individuální
2. samostatný , autonomní , nezávislý

selbstständig přídavné jméno 

fráze 
1. sich selbständig machen osamostatnit se , založit podnik , postavit se na vlastní nohy

37

1. přihrádka , polička
2. obor

Fach das, podstatné jméno ~(e)s, -ä-er 

fráze 
1. vom Fach sein být od fochu , být odborník

38

1. uzávěr (láhve ap.)

2. (ozdobný) lem (tapety ap.)

3. konec , ukončení , závěr (výzkumu ap.)

4. závěrečná zkouška

5. uzavření , sjednání (smlouvy, obchodu ap.)

Abschluss der, podstatné jméno ~es, -ü-e 

1 ein luftdichter Abschluss → vzduchotěsný uzávěr

3 + etw. zum Abschluss bringen → dovést ke konci, skončit, uzavřít co

4 keinen Abschluss haben → nemít dokončenu (žádnou) školu

39

1. sich Dat etw. Akk dopracovat se čeho (nového domu ap.) , dosáhnout (prací) čeho

2. sich Dat etw. Akk zpracovat (si) , vypracovat (si) co (maturitní otázku ap.)

3. vypracovat (plán ap.)

erarbeiten sloveso 

1 Ich habe mir meine jetzige Stellung allein erarbeitet. → Svého nynějšího postavení jsem se dopracovala sama.

40

1. balení (činnost)
2. obal , balení

Verpackung die, podstatné jméno ~, ~en 

41

1. lepicí páska

Klebeband das, podstatné jméno ~(e)s, -bänder 

42

1. nápis
2. adresa

Aufschrift die, podstatné jméno ~, ~en 

43

1. opatrnost , obezřetnost , prozíravost

Vorsicht die, podstatné jméno ~; mst o.Art. 

hovor. žert. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! → Opatrnost je matka moudrosti!

44

1. spontánnost

Spontaneität die, podstatné jméno ~, ~en 

45

1. organizační talent

Organisationstalent das, podstatné jméno ~(e)s, ~e 

46

1. kadeřník , holič

Friseur der, podstatné jméno ~s, ~e 

47

1. vrstva

2. vrstva , třída (společenská)

3. šichta , směna , služba

Schicht die, podstatné jméno ~, ~en 

1 eine Schicht Sand → vrstva písku
lichtempfindliche Schicht → vrstva citlivá na světlo

3 die Schicht antreten → nastoupit na šichtu

48

1. služba (zaměstnání)

2. služba (projev péče, pozornosti ap.)

Dienst der, podstatné jméno ~(e)s, ~e 

1 in/außer Dienst sein → být ve službě/mimo službu
den/zum Dienst antreten → nastoupit do služby

+ j-m einen guten/großen Dienst erweisen → prokázat komu dobrou/velkou službu

fráze 
1. der öffentliche Dienst veřejná služba , veřejné služby , veřejný sektor

49

1. vstát , zvednout se

2. (opět) vstát (po nemoci ap.)

3. gegen j-n povstat , vzbouřit se proti komu

4. in j-m probudit se v kom (zloba ap.)

5. auf etw. Dat stát na čem (židle na nohách ap.)

aufstehen nepravidelné sloveso stand auf, i./h. aufgestanden 

1 vom Tisch/Essen aufstehen → vstá(va)t od stolu/jídla
vom Stuhl aufstehen → zvednout se ze židle

50

1. tramvaj

Straßenbahn die, podstatné jméno ~, ~en 

51

1. činný , zaměstnaný

2. činný , aktivní

3. účinný

tätig přídavné jméno 

1 als Lehrer tätig sein → pracovat jako učitel

3 eine tätige Hilfe leisten → poskytnout účinnou pomoc

52


1. silný (muž ap.)

2. pevný , zdravý , odolný (srdce ap.)

3. silný , tlustý , obézní

4. silný , tlustý , široký

5. silně , bohatě , hojně (osídlený ap.)

6. početný , hojný (účast ap.)

7. silný (cigarety, čaj ap.)

8. výkonný , silný (motor ap.)

9. schopný , šikovný (žák ap.)

10. výborný , vynikající (výkon ap.)

11. pořádný , silný , hrozný (vítr ap.)

12. skvělý , perfektní , famózní (film ap.)

stark přídavné jméno stärker, stärkst- 

1 groß und stark sein → být velký a silný

4 ein 3 cm starkes Brett → prkno silné 3 cm

11 starke Schmerzen überwinden → překonávat silné bolesti

stark erkältet sein → být pořádně nachlazený

přen. Das ist stark! → Tak to je síla!, To je silný kafe!

fráze 
1. das starke Geschlecht silné pohlaví (muži)

53

1. zaměstnanec / zaměstnankyně

Angestellte der/die, podstatné jméno ~n, ~n 

54

1. městský (lázně ap.)

städtisch přídavné jméno 

55

1. provoz , doprava (silniční)

2. styk , kontakt (společenský)

Verkehr der, podstatné jméno ~s/ řidč. ~es, odb. ~e 

1 Der Verkehr bricht zusammen. → Doprava se hroutí.

56

1. společnost (lidská, konzumní ap.)

2. (obchodní) společnost

Gesellschaft die, podstatné jméno ~, ~en 

1 die Stellung der Frauen in der Gesellschaft → postavení žen ve společnosti

eine geschlossene Gesellschaft → uzavřená společnost
j-s Gesellschaft suchen → vyhledávat čí společnost

2 Gesellschaft mit beschränkter Haftung → společnost s ručením omezeným

fráze 
1. j-m Gesellschaft leisten dělat komu společnost
2. zur Gesellschaft (jen) ze společenských důvodů (zúčastnit se ap.)

57

1. žádost , objednávka (zboží ap.)

2. požadavek

Anforderung die, podstatné jméno ~, ~en 

58

1. vzdělání (vědomosti, znalosti)

2. vzdělávání

3. vývoj , rozvoj (vlastností ap.) 
tvorba (květů ap.)

Ausbildung die, podstatné jméno ~, ~en 

59

1. obytná stavba

Wohnbau der, podstatné jméno ~(e)s, ~ten 

60

1. nájemní byt

Mietwohnung die, podstatné jméno ~, ~en 

61

1. sever (světová strana)

Norden der, podstatné jméno ~s 

62

1. malíř (umělec)

2. malíř (pokojů)

Maler der, podstatné jméno ~s, ~ 

63

1. vlastně , v podstatě , ve skutečnosti

2. nakonec , vlastně

3. vlastně , ani

eigentlich částice 

1 Er ist eigentlich ziemlich nett. → On je vlastně celkem milý.

64

1. staveniště

Baustelle die, podstatné jméno ~, ~n 

65

1. všude

2. všude , vždy

überall příslovce 

1 Er ist überall bekannt. → On je známý všude.

von überall → odevšud

66

1. spolek , svaz(ek) , sloučení , spojení

2. spolek , svaz , společenství (státní útvar)

3. armáda SRN

4. pas (na sukni ap.)

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e 
1. svaze(če)k (ředkviček ap.)

Bund der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

fráze 
1. mit j-m im Bunde sein být spolčený s kým

2. den Bund der Ehe mit j-m eingehen uzavřít s kým svazek manželský 

67

1. spolková dráha , státní železnice (v německy mluvících zemích)

Bundesbahn die, podstatné jméno ~, ~en 

68

1. mobilní , pohyblivý , přenosný (zařízení ap.) , movitý (majetek ap.)

mobil přídavné jméno 

69

1. prod(áv)at

2. sich v_______n prodávat se , jít na odbyt

verkaufen sloveso 

1 + j-m sein Auto billig verkaufen → levně prodat své auto komu

70

1. látka , textilie

2. látka , substance

3. hmota , hýlé , materie

4. alkohol

5. droga , omamná látka

6. benzin , pohonná látka

7. látka , téma , námět

Stoff der, podstatné jméno ~(e)s, ~e 

1 knittriger Stoff → pomačkaná látka

2 wasserlösliche Stoffe → látky rozpustné ve vodě

7 ein Stoff für eine Komödie → námět na komedii

71

1. reálná škola , reálka

Realschule die, podstatné jméno ~, ~n 

72

1. šířit se , kolovat

2. strašit

3. zabývat se , zaobírat se

4. mit j-m / etw. zacházet , nakládat s kým/čím

5. stýkat se , scházet se

nepravidelné sloveso 

1. obejít / obcházet , objet / objíždět (překážku ap.)

2. etw. Akk vyhnout se čemu

3. obejít , vyhnout se (předpisům ap.

umgehen nepravidelné sloveso ging um, i. umgegangen 

1 Im Kindergarten gehen die Masern um. → Ve školce se šíří spalničky.

3 mit einem Plan umgehen → zabývat se plánem

nepravidelné sloveso umging, h. umgangen 

Odvozená slova
Umgehung

73

1. naložit / nakládat (uhlí ap.)

2. etw. Akk aus etw. vyložit , složit co z čeho (zboží ap.)

3. nabít / nabíjet , ládovat (zbraň ap.)

4. nabít , dobít (mobilní telefon ap.)

5. auf sich laden naložit na sebe (vinu ap.)

nepravidelné sloveso 

1. pozvat , přizvat

2. předvolat (svědky ap.)

der, podstatné jméno ~s, -ä-/ řidč. ~ 

1. obchod , krám (se sportovním zbožím ap.)

2. kšeft , krám , podnik , záležitost
3. okenice , roleta

laden nepravidelné sloveso lädt, lud, h. geladen 

1 einen Waggon mit Kisten laden → naložit vagon bednami

2 die Kisten aus dem Waggon laden → vyložit bedny z vagonu

4 eine Batterie laden → nabít baterii

nepravidelné sloveso lädt/ zast. ladet, lud, h. geladen 

1 + j-n zu sich laden → pozvat koho k sobě

2 Er wurde vor Gericht geladen. → Byl předvolán k soudu.

der, podstatné jméno ~s, -ä-/ řidč. ~ 

1 ein teurer Laden → drahý obchod

fráze 
1. Der Laden läuft. Obchody jdou. , Kšefty se hýbou.

74

1. experimentální , pokusný (metoda ap.)

experimentell přídavné jméno 

75

1. j-n / etw. irgendwie zacházet , jednat , nakládat s kým/čím jak

2. ošetřit (stromy postřikem ap.)

3. etw. Akk pojednávat o čem (o válce ap.) 
zabývat se čím (minulostí ap.)

4. etw. Akk probírat co 
diskutovat o čem

5. probírat , brát (učivo ap.)

6. etw. Akk pojednat o čem 
vyložit , analyzovat co (téma ap.)

7. ošetřit (pacienta ap.) 
léčit (nemoc ap.)

behandeln sloveso 

1 Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss. → Ví, jak se musí na šéfa.
die neue Maschine bedachtsam behandeln → zacházet opatrně s novým strojem

3 Seine Diplomarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit. → Jeho diplomová práce pojednává o problému nezaměstnanosti.

4 Können wir das nicht morgen behandeln? → Nemohli bychom to probrat zítra?

7 die Allergie homöopathisch behandeln → léčit alergii homeopaticky

76

1. přednáška

2. předčítání , čtení (románu ap.)

Vorlesung die, podstatné jméno ~, ~en 

1 Vorlesungen bei Professor Meier besuchen → navštěvovat přednášky profesora Meiera

77

1. studující , student / studentka

Studierende der/die, podstatné jméno ~n, ~n 

78

stále dokola

rund um die Uhr 

79

1.etw. Akk durch/um etw. doplnit , rozšířit co o co (smlouvu o dodatky)

2. sich e_______n doplnit se (novými členy ap.)

3. doplnit (vysvětlivky článek ap.)

4. etw. Akk zu etw. dodat , podotknout co k čemu (komentář k textu ap.)

ergänzen sloveso 

1 das Fehlende ergänzen → doplnit chybějící

80

1. tabulka

2. tabulka , žebříček

Tabelle die, podstatné jméno ~, ~n 

2 die Tabelle anführen → vést tabulku

81

1. pokud , když , jestliže

falls spojka 

Falls er nach Prag kommt, besucht er uns. → Pokud přijede do Prahy, navštíví nás.

82

1. mše , bohoslužba

die, podstatné jméno ~, ~n 
1. veletrh

die, podstatné jméno ~, ~n 
1. jídelna mužstva (na lodi)

Messe die, podstatné jméno ~, ~n 

1 zur Messe gehen → jít na mši

83

1. (u)vázat , zavázat (šátek ap.)

2. zavázat (si) (na uzel) , zauzlit (tkaničky ap.)

3.etw. Akk an etw. Akk navázat , (u)vázat , přivázat co na co

4. sich k_______n an etw. Akk vázat se na co, k čemu (pověst k hradu ap.)

knüpfen sloveso 

84

1. vizitka , navštívenka

Visitenkarte die, podstatné jméno ~, ~n 

85

1. posunout dopředu (židli ap.)

2. posunout dopředu (hodinové ručičky ap.)

3. představit (přítele rodičům ap.)

4. sich v_______n bei j-m, irgendwo představit se komu, kde

5.představovat , zobrazovat (umělecké dílo ap.)

6. sich v________n představit si , vybavit si

vorstellen sloveso 

1 ein Bein vorstellen → nakročit nohou

3 Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen. → Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.

6 sich + etw. lebhaft vorstellen können → umět si co živě představit

Darunter kann ich mir nichts vorstellen. → Pod tím si nic nevybavím.

86

1. vyučit se (řemeslu)

auslernen sloveso 

87

1. profil (pohled ze strany)

2. profil , charakter (umělecký, vědecký ap.)

3. profil , obrys , průřez (silnice ap.)

4. profil , vzorek (podrážky ap.)

Profil das, podstatné jméno ~s, ~e 

88

1.pozdravit , přivítat , uvítat (návštěvu ap.)

2. (u)vítat , schválit (návrh ap.)

begrüßen sloveso

89

1. vysvětlit , objasnit (text, teorii ap.)

erläutern sloveso 

90

1. obvod , území , oblast

2. obor , oblast

Bereich der, podstatné jméno ~(e)s, ~e 

1 Die Fahrkarte gilt nur im Bereich der Stadt. → Jízdenka platí jen na území města.

2 im Bereich der Kunst tätig sein → být činný v oblasti umění

fráze 
1. im Bereich des Möglichen liegen být v mezích možností

91

1. für j-n (z)odpovědný (spolupracovník ap.) za koho

2. für etw. (z)odpovědný , vinný za co

3.(z)odpovědný , vyžadující (z)odpovědnost (činnost ap.)

verantwortlich přídavné jméno 

92

1. být si jistý

sichergehen nepravidelné sloveso ging sicher, i. sichergegangen 

93

1. hůl(ka) , klacek

2. pařez


der, podstatné jméno ~(e)s, ~ 

1. poschodí , patro , podlaží

2. der, podstatné jméno ~s, ~s 

1. zásoba zboží , stav zásob

2. kmenový kapitál

Stock der, podstatné jméno ~(e)s, -ö-e 

1 sich auf einen Stock stützen → opírat se o hůl
ein Blinder mit Stock → slepec s hůlkou

fráze 

1. am Stock gehen 
o holi být marod

94

1. vsadit (okno ap.) , zasadit (rostliny ap.) , nasadit (ryby ap.)

2. zařadit (posilové spoje ap.)

3.j-n zu etw., als etw. Akk ustanovit koho čím (dědicem, nástupcem ap.) , ustavit (výbor ap.)

4. nasadit (stroje, odborníky ap.)

5. vsadit (život ap.) , riskovat (čest ap.)

6. sich e________n für j-n / etw. zasadit se o koho/co , zastat se koho/čeho

einsetzen sloveso 

1 einen Flicken in die Hose
einsetzen → vsadit záplatu do kalhot

In dem Satz ist ein Wort einzusetzen. → Do věty je třeba dosadit jedno slovo.

3 Sein Onkel setzte ihn zu seinem Erben ein. → Jeho strýc ho ustanovil svým dědicem.

4 Er musste alle seine Kräfte einsetzen. → Musel nasadit všechny své síly.

6 Als wir in Not waren, hat er sich für uns eingesetzt. → Když jsme byli v nouzi, zastal se nás.

95

1. gestikulace

Gestik die, podstatné jméno ~ 

96

1. udržovat , zachovávat (mír, pořádek ap.)

aufrechterhalten nepravidelné sloveso erhält aufrecht, ie, a 

97

Guten Tag, darf ich mich vorstellen?

Mein name ist....

Ich bin ...

Ich bin in der Firma ... tätig.

98

Darf ich Ihnen Frau - Herrn ... vorstellen?

Ich möchte Ihnen meine Kollegin - meinen Kollegen vorstellen.

Das ist meine Kollegin - mein Kollege, Frau / Herr ...

99

Wir sind Mitarbeiter der Firma ... in der Abteilung ...

Ich bin Leiterin / Leiter des ... Bereichs ...

100

Ich porsönlich bin verantwortlich für ...

Frau*Herr ist zuständich für ...

101

Sie*er kümmert sich um ...

Unser Aufgabenbereich ist ...

102

Zu unseren Aufgaben gehört es, ...

Wir haben häufig * viel mit ... zu tun .

103

1. život , průběh života
2. životopis

Lebenslauf der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e 

104

1. odborné vzdělání

Berufsausbildung die, podstatné jméno ~, ~en 

105

1. pracovní smlouva

Arbeitsvertrag der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e 

106

1. nástupní plat

Anfangsgehalt das, podstatné jméno ~(e)s, -gehälter 

107

1. vedoucí osobního / personálního oddělení

Personalchef der, podstatné jméno ~s, ~s 

108

1. výstup , stoupání (k vrcholu hory ap.)

2. stoupání (svahu ap.)

3. vzestup , postup , rozvoj (hospodářský ap.)

Aufstieg der, podstatné jméno ~(e)s, ~e 

1 ein gefährlicher Aufstieg zum Gipfel → nebezpečný výstup na vrchol

109

1. džob , brigáda (krátkodobé zaměstnání)

2. (pracovní) místo , zaměstnání

Job der, podstatné jméno ~s, ~s 

1 Für die Ferien suche ich mir einen Job. → Na prázdniny si hledám brigádu.

110

1. um j-n / etw. ucházení se o koho/co (o stipendium, dívku ap.)

2. (písemná) žádost (o pracovní místo)

3. propagace , reklama

Bewerbung die, podstatné jméno ~, ~en 

2 eine Bewerbung abfassen → zkoncipovat žádost

111

1. auf etw. Akk šance na co , příležitost k čemu

2. naděje , šance

Chance die, podstatné jméno ~, ~n 

2 + bei + j-m Chancen haben → mít u koho šanci

112

1. plat

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e; mst Sg 
1. obsah , ideový základ (díla ap.)

2. an etw. Dat obsah , podíl čeho (železa v rudě ap.)

Gehalt das, der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-er 

113

1. příslušnost , oprávněnost , kompetence

Zuständigkeit die, podstatné jméno ~, ~en 

114

1. reklama
2. reklamní oddělení
3. získávání , nábor (členů ap.)

Werbung die, podstatné jméno ~, ~en

115

1. sekretářka
2. tajemnice

Sekretärin die, podstatné jméno ~, ~nen 

116

1. jednání , vyjednávání , projednávání

2. (soudní) (pře)líčení

Verhandlung die, podstatné jméno ~, ~en; mst Pl 

117

1. udat , uvést (své jméno ap.)

2. udat , stanovit (tempo, takt ap.)

3. udat , ohlásit (na policii ap.)

4. mit etw. vytahovat se , chlubit se , vychloubat se (s) čím

5. rozehrát (míč)

angeben nepravidelné sloveso gibt an, a, e 

1 + etw. als Grund angeben → uvést co jako důvod

3 einen Diebstahl angeben → ohlásit krádež
Das gebe ich an! → To udám!

4 Gib bloß nicht so an! → Jen se tak nechlub!

118

der Lebens(-)

Lauf

119

der Arbeits (-)

Vertrag

120

der Personal(-)

Chef

121

der Traum(-)

Job

122

das Bewerbungs(-)

Foto

123

das Anfangs(-)

Gehalt

124

die Berufs(-)

Ausbildung

125

die Aufstiegs(-)

Chance

126

Wer Vorlesungen hält,

muss wissenschaftliche Vorträge vor Studierenden halten.

127

Wer seinen Arbeitsplatz an verschiedenen Orten hat,

muss mobil sein.

128

Wer 24 Stunden am Tag verfügbar ist,

muss rund um die Uhr arbeiten.

129

přídavné jméno

použitelný , upotřebitelný , k dispozici

verfügbar

130

Wer einen Vertrag abschließen will,

muss vorher Verhandlungen führen.

131

příslovce

předtím , předem , před

vorher

kurz vorher → krátce předtím
am Tag vorher → den předtím

132

nepravidelné sloveso o, o

1. (u)zamknout (byt ap.)

2. uzavřít (ulici ap.) , odříznout (vesnici ap.)

3. ukončit , uzavřít (přípravy, výzkum ap.)

4. mit etw. (s)končit (s) čím (se ziskem ap.)

5. skoncovat (se životem, s minulostí ap.)

6. uzavřít (smlouvu, sázku ap.)

abschließen

1 Die Tür war abgeschlossen. → Dveře byly zamčené.

3 ein abgeschlossenes Universitätsstudium → ukončené studium na univerzitě

4 das Jahr mit Verlust abschließen → skončit rok (se) ztrátou

6 + mit + j-m ein Geschäft abschließen → uzavřít obchod s kým

133

Wer ein Praktikum macht,

kann Berufserfahrung sammeln.

134

Wer im Schichtdienst arbeitet,

muss frühmorgens, tagsüber oder spätabends arbeiten.

135

Wer sein Profil für eine Bewerbung erstellt,

gibt seine Ausbildungszeiten und seine Berufserfahrung an.

136

sloveso

1 vystavět , zřídit (sociální byty ap.)

2 vyhotovit , zhotovit , vypracovat (plán, rozpočet, protokol ap.)

erstellen

137

sloveso

1 sich _____ snažit se , namáhat se (splnit úkol ap.)

2 sich _____ um j-n starat se , pečovat o koho (o dítě ap.)

3 sich _____ um j-n / etw. ucházet se , usilovat o koho/co

4 sich _____ obtěžovat se , odebrat se kam

bemühen

138

2-25

Tom ist als Marketing-Chef zuständig ___

für die Werbung seiner Firma.

139

2-25

Anna ist Fremdsprachensekretärin und kümmert sich ___

um die Korespondenz mit dem Ausland.

140

2-25

Max hat Medizin studiert. Jetzt arbeitet er ___

als Arzt.

141

2-25

Tina ist Journalistin und baschäftigt sich hauptsächlich ___

mit Kulturpolitik.

142

2-25

Sie berichtet vor allem ___

über die Filme von jungen Regisseuren.

143

2-25

Lara arbeitet in einem Service-Center und telefoniert oft ___

mit Kunden.

144

4-26

Sie sind seit drei Jahren die Leiterin ___

des Bereichs Crossmedia-Marketing.

145

4-26

Könnten Sie uns bitte Ihre ___

Tätigkeit erläutern?

146

4-26

Ich bin mit rund 15 Mitarbeitern für neue Werbeideen

zuständig.

147

4-26

Zu meinen Aufgaben gehört es,

Kontakte zu neuen Kunden knüpfen und für unsere Kunden Werbekonzepte für verschiedene Kommunikationskanäle zu entwickeln.

148

4-26

Wenn Sie ein neues Projekt starten, wie gehen Sie dann ___

vor?

149

1. jít (dopředu)

2. jít první / napřed

3. jít napřed (o hodinách)

4. gegen j-n / etw. zasáhnout , zakročit proti komu/čemu

5. postupovat , počínat si (opatrně, energicky ap.)

6. dít se

das, podstatné jméno ~s

postup , jednání

vorgehen nepravidelné sloveso ging vor, i. vorgegangen

6 Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht. → Nikdo neví, co se tady vlastně děje.

150

4-26

Wir haben sehr viel mit unseren Kunden ___

zu tun.

151

4-26

Ich bemühe mich. die Vorstellungen der Kunden genau kennenzulernen und

diese dan zusammen mit meinen Mitarbeitern umzusetzen.

152

1. přemístit , přesunout , přestavět (bedny ap.)

2. posunout , přeřadit (vagon ap.)

3. přehmátnout (na bradlech ap.)

4. přesadit / přesazovat (rostliny)

5. přeměnit / přeměňovat

6. etw. Akk in etw. Akk (pro)měnit , vyměnit co v co, za co

umsetzen sloveso

1 einen Schüler in eine andere Schulbank umsetzen → přesadit žáka do jiné lavice

153

4-26

Ich bin persönlich für die Zufriedenheit unserer Kunden

verantwortlich.

154

4-26

Problematisch wird es nur dann, wenn die Kommunikation zwischen mir, meinen Mitarbeitern und unseren Kunden nicht richtig läuft und

ins Stocken gerät.

155

der, podstatné jméno ~(e)s, -ö-e

1. hůl(ka) , klacek

2. pařez

der, podstatné jméno ~(e)s, ~

poschodí , patro , podlaží

der, podstatné jméno ~s, ~s

1. zásoba zboží , stav zásob

2. kmenový kapitál

der Stock

1 sich auf einen Stock stützen → opírat se o hůl
ein Blinder mit Stock → slepec s hůlkou

fráze

am Stock gehen - jít o žebrácké holi být marod

156

1. dostat se , ocitnout se (na scestí ap.)

2. an j-n / etw. narazit , natrefit na koho/co

3. in etw. Akk dostat se , upadnout do čeho (do potíží ap.)

4. dařit se , prospívat

5. (po)dařit se , povést se (oběd ap.)

6. nach j-m podobat se komu , vyvést se , vydařit se po kom

přídavné jméno

záhodný , vhodný


geraten, nepravidelné sloveso gerät, ie, i. a

1 in eine unbekannte Gegend geraten → dostat se do neznámé krajiny

3 in Gefahr geraten → dostat se do nebezpečí
in Vergessenheit geraten → upadnout v zapomnění
in Verlegenheit geraten → upadnout do rozpaků
in Brand geraten → vznítit se, vzplanout

5 Unter ihren Händen gerät alles. → Jí se daří vše.

6 Sie gerät nach dem Vater. → Podobá se otci

fráze

1. außer sich geraten být bez sebe

2. an die falsche Adresse geraten obrátit se na špatnou adresu

3. auf die schiefe Bahn geraten dostat se na šikmou plochu

157

1. váznout , zastavovat se (o tělesných funkcích)

2. bei etw., in etw. Dat zarazit se , zadrhnout se při/v čem

3. srážet se (mléko ap.)

stocken, nepravidelné sloveso h./i.

1 Der Verkehr stockte. → Doprava vázla.
Die Produktion stockte immer wieder. → Produkce stále vázla.

2 Sie stockte beim Lesen. → Zadrhla se při čtení.

158

4-26

Dann fehlt uns das nötige

Feedback.

159

1. chybět (knoflík na kabátě ap.)

2. chybět (postrádat)

3. an etw. Dat chybět co , nedostávat se čeho

fehlen sloveso

1 Besondere Kennzeichen fehlen. → Zvláštní znamení chybějí.
Ihm fehlt jeder Sinn für Humor. → Chybí mu smysl pro humor.

2 Du hast mir sehr gefehlt! → Moc jsi mi chyběl!

3 Ihm fehlt es an Arbeitseifer. → Chybí mu pracovní nadšení.
Es fehlte uns am Nötigsten. → Chybělo nám to nejnutnější.

fráze

1. Weit gefehlt! Kdepak! , Samá voda!

2. Fehlt dir was? Chybí ti něco? , Je ti něco? , Nejsi nemocný?

160

4-26

Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel

Erfolg!

161

(na)dále (i v budoucnu)

weiterhin příslovce

162

úspěch

Erfolg

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

von Erfolg gekrönt sein → být korunován úspěchem

etw. mit/ohne Erfolg tun → dělat co s úspěchem/bez úspěchu