2 , s 26, 27 , Sprechen 1, KB und AB Flashcards Preview

Deutsch > 2 , s 26, 27 , Sprechen 1, KB und AB > Flashcards

Flashcards in 2 , s 26, 27 , Sprechen 1, KB und AB Deck (162)
Loading flashcards...
1

1. sich b_______n irgendwo nacházet se , nalézat se , vyskytovat se kde

2. sich b_____n in etw. Dat být , nacházet se v čem (v určité situaci)

3. sich b_______n irgendwie cítit se jak

4. j-n / etw. als/für irgendwie shledat , uznat koho/co jakým , považovat koho/co za co

5. usoudit , prohlásit

das, podstatné jméno ~s 
1. (zdravotní) stav
2. mínění , úsudek

befinden nepravidelné sloveso a, u 

4 + etw. für gut befinden → shledat co dobrým

einen Verräter für schuldig befinden → shledat zrádce vinným

2

přídavné jméno 
1. rovný , přímý (linie ap.)

2. přímý , upřímný

3. pravý (okamžik ap.) , přesný (opak ap.)

4. sudý (o číslech)

příslovce 
1. právě / zrovna (teď) (v tento okamžik)

2. právě (před chvílí)

částice 
1. právě , zrovna

2. nicht g_____e ne- zrovna (upřímný ap.)

3. g_____e noch ještě , taktak

die, podstatné jméno ~n, ~n 
1. přímka
2. rovinka (běžecké dráhy)
3. direkt

gerade přídavné jméno 

1 auf gerader Landstraße havarieren → vybourat se na rovné silnici

3 gerade umgekehrt → přesně obráceně

příslovce

1 Ich habe gerade keine Zeit. → Teď zrovna nemám čas.

částice

1 Er kommt gerade zur rechten Zeit. → Přichází zrovna v pravý čas.

fráze 
1. Jetzt gerade! A (teď) zrovna jo! , A just jo!

3

sloveso 
1. (u)dělat , zhotovit , vyrobit

2. (u)dělat , způsobit (hluk ap.)

3. dělat , vykonávat , činit

4. (u)dělat jakým

5. j-n zu etw. udělat , (u)stanovit koho čím (správcem ap.)

6. sich m_____n an etw. Akk pustit se do čeho , chopit se čeho , začít s čím

7. sich m_______n (vy)dařit se , lepšit se (počasí ap.)

8. dělat , dávat (dohromady) (částku)

9. být , činit (výsledek)

10. auf/in etw. Akk vydat se , (od)cestovat , (od)jet kam v perfektu může být i sein


machen sloveso 

1 Die Firma macht Möbel. → Firma vyrábí nábytek.

sich einen Anzug machen lassen → nechat si ušít oblek

das Zimmer machen → uklidit pokoj

Tee/Kaffee machen → udělat čaj/kávu

2 einen Fehler machen → udělat chybu

3 Was machst du heute Nachmittag? → Co děláš dnes odpoledne?
eine Bemerkung machen → poznamenat, udělat poznámku
einen Spaziergang machen → jít na procházku
Sport machen → sportovat
einen Besuch + bei + j-m machen → navštívit koho
ein Spiel machen → (za)hrát (si)

4 Diese Hitze macht mich durstig. → Z tohoto vedra jsem žíznivý.

5 + j-n zum Direktor machen → jmenovat ředitelem koho

6 sich an die Arbeit machen → pustit se do práce

7 Der Urlaub hat sich gemacht. → Dovolená se vydařila.
Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle. → Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.
Das Kind hat ins Bett gemacht. → Dítě nadělalo do postele.

8 Wie viel macht das zusammen? → Kolik to dělá celkem?

9 4 und 3 macht 7 → 4 a 3 je 7

10 Machen wir uns auf den Weg! → Vydejme se na cestu!

fráze 
1. Macht nichts! To nevadí! , To nic (není)!
2. sich wenig aus j-m / etw. machen nedělat si nic z koho/čeho
3. das Bett machen ustlat postel(e)
4. j-m Platz machen udělat místo komu
5. j-m Spaß machen bavit koho , dělat radost komu
6. sich Dat Sorgen machen dělat si starosti , strachovat se
7. j-m zu schaffen machen dávat zabrat , dělat potíže komu
Die Arbeit macht mir zu schaffen. → Práce mi dává zabrat.
8. Mach's gut! Měj se hezky! , Ať se ti daří! , Drž se!
9. j-m (schöne) Augen machen dělat hezké oči na koho , házet okem po kom
10. j-n / etw. ausfindig machen dopátrat se koho/čeho , vypátrat koho/co
11. Bankrott machen zbankrotovat , udělat bankrot
12. j-n mit j-m bekannt machen seznámit koho s kým
13. sich über etw. Gedanken machen lámat si hlavu s čím
14. Mach keine Geschichten! Nedělej blbosti!
15. Pipi machen čurat
16. Pleite machen zbankrotovat

4

1. vynalézt , objevit , vymyslet (žárovku, dynamit ap.)

2. vymyslet si , vybájit si (postavy románu ap.)

erfinden epravidelné sloveso a, u 

5

1. činnost , aktivita

2. zaměstnání , pracovní činnost , práce

3. funkčnost , činnost , provoz (stroje ap.)

Tätigkeit die, podstatné jméno ~, ~en 

1 eine rastlose Tätigkeit → neúnavná činnost

6

1. (peněžní) příspěvek (členský ap.)

2. přispění , příspěvek (k ochraně životního prostředí ap.)

3. příspěvek (do novin ap.)

Beitrag der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e 

7

1. (po)radit , dát radu , doporučit

2. hádat (odpověď ap.)

3. uhodnout

raten nepravidelné sloveso rät, riet, h. geraten 

1 Was rätst du mir? → Co mi radíš?

8

1. portrét , podobizna , obraz

2. portrét , charakteristika

Porträt das, podstatné jméno ~s, ~s 

9

1. polední přestávka

Mittagspause die, podstatné jméno ~, ~n 

10

1. kantýna

Kantine die, podstatné jméno ~, ~n 

11

1. für j-n / etw. příslušný pro koho/co , oprávněný , kompetentní k čemu (soud, úředník ap.)

zuständig přídavné jméno 

12

television programmes that deal with important subjects in a way that people can enjoy

in‧fo‧tain‧ment / ˌɪnfəʊˈteɪnmənt $ -foʊ- / noun [ uncountable ]

13

 1. propojit (v síť) , vytvořit síť

vernetzen sloveso

14

1. na cestě / cestách , cestou

2. venku

unterwegs příslovce 

1 Unterwegs traf sie ihren Bruder. → Cestou potkala svého bratra.

Wir waren vier Wochen unterwegs. → Byli jsme na cestách čtyři týdny.

fráze 
1. bei j-m ist ein Baby unterwegs čí dítě je na cestě , kdo čeká dítě , kdo bude chovat

15

1. zásuvka , šuplík
2. truhla , truhlice

Lade die, podstatné jméno ~, ~n 

16

1. stav (silnice ap.) , skupenství (látky ap.)

2. poměry , situace , podmínky

Zustand der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e 

1 in betrunkenem Zustand → v podnapilém stavu

fráze 
1. Zustände bekommen dostat záchvat , zbláznit se

17

1. dopravní prostředek (vozidlo, plavidlo ap.)

Fahrzeug das, podstatné jméno ~(e)s, ~e 

18

1. j-n, j-m etw. Akk (vy)zkoušet , testovat koho z čeho, na co

2. vyvolávat (data z počítače ap.)

abfragen sloveso 

1 Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab. → Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

das Einmaleins abfragen → zkoušet násobilku

19

1. přibližně , asi , kolem

přídavné jméno 
1. přibližný , nepřesný

ungefähr částice 

1 Er kommt ungefähr um Mitternacht zurück. → Vrátí se kolem půlnoci.

20

1. počítat (na kalkulačce ap.)

2. počítat , odhadovat (hodinu na cestu ap.)

3. zu etw. připočítat , započítat k čemu

4. mit etw. počítat s čím , předpokládat co , domnívat se co

5. zu etw., unter etw. Akk počítat , řadit koho k čemu, mezi co , považovat koho za co

6. auf j-n / etw. počítat s kým/čím , spolehnout se na koho/co (na něčí diskrétnost ap.)

7. mit j-m / etw. počítat s kým/čím (s nejhorším ap.)

rechnen sloveso 

1 eine Aufgabe rechnen → počítat úlohu

3 Dazu musst du noch die Kinder rechnen. → K tomu musíš ještě připočíst děti.

7 mit allem rechnen → počítat se vším

21

1. vzedmutí , vzdutí
2. dopravní zácpa

Stau der, podstatné jméno ~(e)s, ~s/~e 

22

1. dopravní špička

Berufsverkehr der, podstatné jméno ~(e)s 

23

1. strávit , pobýt

2. strávit , prožít

verbringen nepravidelné sloveso verbrachte, h. verbracht 

1 ein Wochenende mit Freunden verbringen → strávit víkend s přáteli
den Urlaub an der See verbringen → strávit dovolenou u moře

2 den ganzen Tag mit Aufräumen verbringen → strávit celý den uklízením

24

1. vypracovat , zpracovat , vyhotovit (plán ap.)

ausarbeiten sloveso 

25

1. čas od času , tu a tam , sem tam (časově)

2. místy , tu a tam , sem tam (místně)

zwischendurch příslovce 

26

1. pod(áv)at , dá(va)t (knihu, zapalovač ap.)

2. servírovat , podávat (hlavní chod ap.)

3. (po)stačit , vystačit (peníze na nákup ap.)

4. dosahovat , sahat (rukou na stůl ap.)

reichen sloveso 

1 + j-m die Hand reichen → podat komu ruku
Reiche mir bitte das Salz! → Podej mi prosím sůl!

4 Der Mantel reichte ihr bis über die Knie. → Kabát jí sahal až po kolena.

27

1. ostrov

Insel die, podstatné jméno ~, ~n 

auf einer öden Insel leben → žít na pustém ostrově

fráze 
1. reif für die Insel sein být zralý do blázince / na blázinec

28

1. rozmluva , rozhovor , diskuse (o problémech ap.)

2.
über etw. Akk jednání , porada , rokování o čem

3. recenze , kritika (knihy, filmu ap.)

Besprechung die, podstatné jméno ~, ~en 

29

1. k(e) (zdi ap.) , proti (světlu ap.)

2. proti , vstříc (matce ap.)

3. + Zeitangabe kolem , přibližně , asi + časový údaj

4. proti , vůči , k komu/čemu

5. na (lékařský předpis ap.) , za (hotové peníze ap.)

gegen předložka s 4. pád 

1 sich gegen die Wand drehen → otočit se ke stěně 

das Gläschen gegen das Licht halten → držet sklenku proti světlu

2 gegen die Strömung schwimmen → plavat proti proudu

3 gegen Mittag → kolem poledne

4 gegen die Todesstrafe protestieren → protestovat proti trestu smrti

5 nur gegen Rezept erhältlich → pouze na lékařský předpis

das Spiel Sparta gegen Slavia → utkání Sparta proti Slávii

30

1. ven

raus příslovce 

Geh raus! → Jdi ven!