L 4.1 Lesen Flashcards Preview

Deutsch > L 4.1 Lesen > Flashcards

Flashcards in L 4.1 Lesen Deck (232)
Loading flashcards...
1

____ Ausland arbeiten

im

2

ein Praktikum _________

absolvieren

3

___ einer Uni studieren

an

4

eine _______ machen

Ausbildung

5

________ bald Geld verdienen

möglichst

6

eine lange und weite Reise _______

unternehmen

7

nepravidelné sloveso

podniknout , uskutečnit

unternehmen

8

přídavné jméno
stupňování

daleký , dlouhý (cesta ap.)

velký (odstup, vzdálenost ap.)

široký (košile ap.)

širý , široký , rozsáhlý

dlouho , daleko (časově)

dalece , velice , velmi (pokročit ap.)

weit

fráze

von weitem z dálky , zdaleka
bei weitem zdaleka (s velkým náskokem)
weit und breit široko daleko

9

sloveso

doprovodit (hosta ke dveřím ap.)
doprovázet (úspěch podnikání ap.)
j-n auf/an etw. Dat doprovázet koho na co (na kytaru ap.)

begleiten

10

die, podstatné jméno ~, -ü-e

ubytování , přístřeší , nocleh

Unterkunft

11

sloveso

sich ____________ für j-n / etw. angažovat se za koho/co (za práva menšin ap.)

sich ____________ angažovat se (vojensky ap.)

angažovat , zaměstn(áv)at (umělce)

engagieren

12

Sie ist sozial ______________ und sucht eine entsprechende Tätigkeit in ihrer Heimatstadt.

engagiert

13

sich entscheiden _______ etwas

für

14

sloveso

etw. Akk naučit se co (řeč ap.)
vyučit se čemu (řemeslu ap.)

erlernen

15

das, podstatné jméno ~s, ~e

řemeslo (povolání)

Handwerk

ein Handwerk erlernen → vyučit se řemeslu

fráze

j-m ins Handwerk pfuschen fušovat komu do řemesla

16

Sie erlernen einen Beruf ____ Handwerk.

im

17

přídavné jméno

kupecký , obchodnický (učeň ap.)

kaufmännisch

18

die, podstatné jméno ~, ~en

spravování , správa (majetku ap.)
správní oddělení
správa , správní orgány (obce ap.)

Verwaltung

19

die, podstatné jméno ~, ~en; mst Sg

platba , úhrada (v měsíčních splátkách ap.)
plat , mzda (za práci ap.)

Bezahlung

20

das, podstatné jméno ~s, ~

podstata , základ , jádro (demokracie ap.)

podstata , povaha (světa ap.)

charakter , povaha (člověka)

bytost , existence

Wesen

4) ein außerirdisches Wesen → mimozemská bytost

fráze

ein einnehmendes Wesen haben nechat si pro korunu koleno vrtat

sein Wesen treiben řádit , vyvádět hlouposti

viel Wesen um etw. machen dělat si těžkou hlavu z čeho

21

die, podstatné jméno ~

vzájemnost , reciprocita

Gegenseitigkeit

22

sloveso

j-n / etw. pečovat , starat se o koho/co (o nemocného, hosty ap.)

opatrovat koho/co (dítě ap.)

etw. Akk starat se o co (o projekt ap.)

spravovat co (obchod ap.)

betreuen

23

der podstatné jméno ~(e)s, ~e

domácnost
rozpočet (města, kraje ap.)

Haushalt

24

_______ besten Fall

im

25

der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

3. případ

Fall

Für den Fall, dass... → Pro případ, že...

Was würdest du in meinem Fall tun? → Co bys dělal v mém případě?

26

platný

ein _________ Mitglied der Gesellschaft sein → být platným členem společnosti

vollwertiges

27

6. přijmout , zaměstnat (pracovníka)

aufnehmen, nimmt auf, a, o

28

předložka s 2. pád/hovorově také 3. pád

během , v průběhu (prázdnin, roku ap.)

während

während des Sommers → během léta

29

während

Genitiv

30

das, podstatné jméno ~s, -ka

praxe , stáž

Praktikum

!!!!!!!!!! Praktika