KB und AB, s 23, Sehen und Hören Flashcards Preview

Deutsch > KB und AB, s 23, Sehen und Hören > Flashcards

Flashcards in KB und AB, s 23, Sehen und Hören Deck (88)
Loading flashcards...
1

1. němý film

Stummfilm der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

2

1. j-n / etw. (po)dívat se na koho/co (na řečníka ap.) , prohlížet (si) koho/co (budovu ap.)

2. etw. Akk dívat se na co , sledovat (film ap.) , prohlížet si co (nový byt ap.)

3. sich a_______n vypadat , zdát se

4. j-m etw. Akk (z)pozorovat , vidět co na kom

5. als j-n / etw. vidět jako koho/co , dívat se jako na koho/co , považovat za koho/co (posuzovat, hodnotit)

das, podstatné jméno ~s
1. úcta , vážnost , respekt
2. vzhled , vzezření

ansehen nepravidelné sloveso sieht an, a, e

1 Sieh mich nicht so an! → Nedívej se na mě tak!
sich eine Stadt ansehen → prohlížet si město

3 Das sieht sich ganz hübsch an. → To vypadá docela hezky.

fráze
1. (nur) von Ansehen (jen) od vidění
Er ist mir nur vom Ansehen bekannt. → Znám ho jen od vidění.

2. Sieh (mal) (einer) an! To se podívejme!

3. j-n von oben herab ansehen dívat se na koho spatra

3

1. j-m, auf j-n / etw. důvěřovat , věřit komu, v koho/co , spoléhat na koho/co

vertrauen sloveso

+ j-m voll vertrauen → plně důvěřovat komu

4

1. nutný , nezbytný , potřebný , naléhavý (oprava ap.)

2. nutný , nevyhnutelný , neodvratný (reakce, následky ap.)

notwendig přídavné jméno

1 die notwendigen Formalitäten erledigen → vyřídit potřebné formality

2 die notwendigen Folgen tragen → nést nevyhnutelné důsledky

5

1. nálada

2. (střídavé) nálady , náladovost

3. atmosféra , rozpoložení , nálada (obecně)

Stimmung die, podstatné jméno ~, ~en

1 + j-m die Stimmung verderben → zkazit komu náladu
für gute Stimmung sorgen → (po)starat se o dobrou náladu

6

1. koště , smeták

2. pometlo , škatule (nepříjemná žena)

3. metlička (u bicích)

Besen der, podstatné jméno ~s, ~

fráze
1. unter dem Besen getraut sein žít na psí knížku

2. Ich fresse einen Besen, wenn das stimmt!
Ať se propadnu , jestli je to pravda!

7

1. sich s_____n um j-n / etw. strachovat se , mít starost o koho/co , wegen etw. znepokojovat se čím

2. für j-n / etw. pečovat , starat se o koho/co

3. für etw. starat se o co , mít na starosti co

sorgen sloveso

2 für die Kinder sorgen → pečovat o děti

8

1. zmeškat , propást , nestihnout (začátek filmu ap.)

2. promeškat , propást (šanci ap.)

verpassen sloveso

1 Er hat seine Frau verpasst. → Propásl svou ženu.

fráze
1. j-m eins verpassen jednu vlepit komu

9

1. náhoda

Zufall der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

10

1. čin , skutek
2. děj (filmu ap.)
3. obchod

Handlung die, podstatné jméno ~, ~en

11

1. límec

2. hrdlo (láhve)

Kragen der, podstatné jméno ~s, ~/ SüD, ÖrD, SwD -ä-

1 den Kragen hochschlagen → vyhrnout si límec

fráze
1. j-m, j-n den Kragen kosten stát koho krk
2. j-m den Kragen (her)umdrehen zakroutit komu krkem

12

1. vina (pocit odpovědnosti)

2. dluh , závazek

Schuld die, podstatné jméno ~, ~en

1 seine Schuld bekennen → uznat svou vinu
aus eigener Schuld → vlastní vinou

fráze
1. an etw. Schuld haben mít vinu na čem , být zodpovědný za co

13

1. jasnovidec , prorok , věštec

Hellseher der, podstatné jméno ~s, ~

14

1. (mýdlová) bublina

Seifenblase die, podstatné jméno ~, ~n

fráze
1. wie eine Seifenblase zerplatzen prasknout jako mýdlová bublina

15

1. laskavě , milostivě

gefälligst příslovce

16

1. rozumný (dítě ap.)

2. rozumný , přiměřený , pořádný (odpověď ap.)

vernünftig přídavné jméno

17

1. postavit , (vy)stavět , (vy)budovat (dům, dálnici ap.)

2. an etw. Dat stavět , budovat co (most, cestu ap.)

3. zhotovit , postavit , zkonstruovat (vozidlo, stroj ap.)

4. auf j-n / etw. spolehnout / spoléhat se na koho/co

5. udělat , složit (zkoušku ap.)

6. zavinit , způsobit (neštěstí ap.)

bauen sloveso

1 Sie haben sich ein Haus gebaut. → Postavili si dům.

5 den Doktor bauen → udělat doktorát

6 Er hat Mist gebaut. → Všechno zvrtal.

fráze
1. Luftschlösser bauen stavět vzdušné zámky

18

1. žárovka

Glübirne die, podstatné jméno ~, ~n

19

1. spálit se , shořet (pojistka ap.) , přepálit se (vlákno žárovky ap.)

2. rozžhavit se , žhnout (uhlí ap.)

3. hořet , svítit (neustále celou noc ap.)

4. mit etw. zdrhnout , vzít roha , vypařit se s čím (z domu ap.)

durchbrennen nepravidelné sloveso brannte durch, i./h. durchgebrannt

20

1. zaměnit , splést si
2. vyměnit , nahradit
3. etw. Akk mit etw. změnit , vyměnit co za co

vertauschen sloveso

21

1. kufr (zavazadlo)

Koffer der, podstatné jméno ~s, ~

einen Koffer auspacken → vybalovat kufr

ein Koffer voll Geld → kufr plný peněz

fráze
1. die Koffer packen sbalit si kufry (odcestovat)

22

1. předpis , nařízení , pravidlo

2. pravidlo , zákonitost

3. menstruace , měsíčky , perioda

Regel die, podstatné jméno ~, ~n

1 die Regeln beachten/übertreten → dodržovat/porušovat předpisy
eine Regel aufstellen → stanovit předpis

fráze
1. nach allen Regeln der Kunst
, , někoho zbít ap. podle všech pravidel , předpisově , jakse patří (po všech stránkách správně)
2. in der/aller Regel zpravidla , většinou , obvykle

23

1. osamělý , opuštěný (člověk ap.)

einsam přídavné jméno

24

1. nástupiště

Bahnsteig der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

25

1. přetrhnout se , roztrhnout se

2. in etw. Akk roztrhat , trhat na co

3. protrhnout (si) , udělat díru

4. škrábnout se , zranit se (o hřebík ap.)

5. strhnout (šaty ap.) , vytrhnout (peníze ap.)

6. sich r_____n von/aus etw. vytrhnout se , utrhnout se z čeho

reißen nepravidelné sloveso riss, i./h. gerissen

1 Mir ist das Schuhband gerissen. → Přetrhla se mi tkanička.

2 das Hemd in tausend Fetzen reißen → roztrhat košili na tisíc cárů

4 Ich habe mich blutig gerissen. → Zranila jsem se do krve.

5 + j-n aus den Träumen reißen → vytrhnout koho ze snů

6 sich aus + j-s Armen reißen → vytrhnout se komu z náručí

26

1. vlákno (nervové ap.)

Faser die, podstatné jméno ~, ~n

27

1. zpevnit , zesílit , vyztužit

2. posílit (armádu ap.)
3. zesílit , zintenzivnit
4. sich verstärken sílit , zesilovat se

verstärken loveso

1 die Befestigung verstärken → zesílit opevnění

4 Der Lärm verstärkt sich. → Hluk sílí.

28

1. někdo , kdosi

2. ledaskdo , jen tak někdo

irgendwer zájmeno

1 Irgendwer hat meine Geldtasche gestohlen. → Někdo mi ukradl peněženku.

29

1. nach/von v_____(e) dopředu / zepředu

2. vpředu (na přední straně)

3. v____(e) sein být vpředu (v závodě)

4. von v____(e) od začátku

vorn(e) příslovce

1 von vorn(e) kommen → přijít zepředu
nach vorn gehen → jít dopředu

4 wieder von vorn(e) mit etw. anfangen (müssen) → (muset) začít s čím znovu od začátku

30

1. mit j-m / etw. srazit se s kým/čím (auto s tramvají ap.)

2. mit etw. sbíhat se , střetávat se , sousedit s čím (pozemky ap.)

zusammenstoßen nepravidelné sloveso stößt zusammen, ie, i. o