KB und AB, s 23, Sehen und Hören Flashcards Preview

Deutsch > KB und AB, s 23, Sehen und Hören > Flashcards

Flashcards in KB und AB, s 23, Sehen und Hören Deck (88):
1

1. němý film

Stummfilm der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

2

1. j-n / etw. (po)dívat se na koho/co (na řečníka ap.) , prohlížet (si) koho/co (budovu ap.)

2. etw. Akk dívat se na co , sledovat (film ap.) , prohlížet si co (nový byt ap.)

3. sich a_______n vypadat , zdát se

4. j-m etw. Akk (z)pozorovat , vidět co na kom

5. als j-n / etw. vidět jako koho/co , dívat se jako na koho/co , považovat za koho/co (posuzovat, hodnotit)

das, podstatné jméno ~s
1. úcta , vážnost , respekt
2. vzhled , vzezření

ansehen nepravidelné sloveso sieht an, a, e

1 Sieh mich nicht so an! → Nedívej se na mě tak!
sich eine Stadt ansehen → prohlížet si město

3 Das sieht sich ganz hübsch an. → To vypadá docela hezky.

fráze
1. (nur) von Ansehen (jen) od vidění
Er ist mir nur vom Ansehen bekannt. → Znám ho jen od vidění.

2. Sieh (mal) (einer) an! To se podívejme!

3. j-n von oben herab ansehen dívat se na koho spatra

3

1. j-m, auf j-n / etw. důvěřovat , věřit komu, v koho/co , spoléhat na koho/co

vertrauen sloveso

+ j-m voll vertrauen → plně důvěřovat komu

4

1. nutný , nezbytný , potřebný , naléhavý (oprava ap.)

2. nutný , nevyhnutelný , neodvratný (reakce, následky ap.)

notwendig přídavné jméno

1 die notwendigen Formalitäten erledigen → vyřídit potřebné formality

2 die notwendigen Folgen tragen → nést nevyhnutelné důsledky

5

1. nálada

2. (střídavé) nálady , náladovost

3. atmosféra , rozpoložení , nálada (obecně)

Stimmung die, podstatné jméno ~, ~en

1 + j-m die Stimmung verderben → zkazit komu náladu
für gute Stimmung sorgen → (po)starat se o dobrou náladu

6

1. koště , smeták

2. pometlo , škatule (nepříjemná žena)

3. metlička (u bicích)

Besen der, podstatné jméno ~s, ~

fráze
1. unter dem Besen getraut sein žít na psí knížku

2. Ich fresse einen Besen, wenn das stimmt!
Ať se propadnu , jestli je to pravda!

7

1. sich s_____n um j-n / etw. strachovat se , mít starost o koho/co , wegen etw. znepokojovat se čím

2. für j-n / etw. pečovat , starat se o koho/co

3. für etw. starat se o co , mít na starosti co

sorgen sloveso

2 für die Kinder sorgen → pečovat o děti

8

1. zmeškat , propást , nestihnout (začátek filmu ap.)

2. promeškat , propást (šanci ap.)

verpassen sloveso

1 Er hat seine Frau verpasst. → Propásl svou ženu.

fráze
1. j-m eins verpassen jednu vlepit komu

9

1. náhoda

Zufall der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

10

1. čin , skutek
2. děj (filmu ap.)
3. obchod

Handlung die, podstatné jméno ~, ~en

11

1. límec

2. hrdlo (láhve)

Kragen der, podstatné jméno ~s, ~/ SüD, ÖrD, SwD -ä-

1 den Kragen hochschlagen → vyhrnout si límec

fráze
1. j-m, j-n den Kragen kosten stát koho krk
2. j-m den Kragen (her)umdrehen zakroutit komu krkem

12

1. vina (pocit odpovědnosti)

2. dluh , závazek

Schuld die, podstatné jméno ~, ~en

1 seine Schuld bekennen → uznat svou vinu
aus eigener Schuld → vlastní vinou

fráze
1. an etw. Schuld haben mít vinu na čem , být zodpovědný za co

13

1. jasnovidec , prorok , věštec

Hellseher der, podstatné jméno ~s, ~

14

1. (mýdlová) bublina

Seifenblase die, podstatné jméno ~, ~n

fráze
1. wie eine Seifenblase zerplatzen prasknout jako mýdlová bublina

15

1. laskavě , milostivě

gefälligst příslovce

16

1. rozumný (dítě ap.)

2. rozumný , přiměřený , pořádný (odpověď ap.)

vernünftig přídavné jméno

17

1. postavit , (vy)stavět , (vy)budovat (dům, dálnici ap.)

2. an etw. Dat stavět , budovat co (most, cestu ap.)

3. zhotovit , postavit , zkonstruovat (vozidlo, stroj ap.)

4. auf j-n / etw. spolehnout / spoléhat se na koho/co

5. udělat , složit (zkoušku ap.)

6. zavinit , způsobit (neštěstí ap.)

bauen sloveso

1 Sie haben sich ein Haus gebaut. → Postavili si dům.

5 den Doktor bauen → udělat doktorát

6 Er hat Mist gebaut. → Všechno zvrtal.

fráze
1. Luftschlösser bauen stavět vzdušné zámky

18

1. žárovka

Glübirne die, podstatné jméno ~, ~n

19

1. spálit se , shořet (pojistka ap.) , přepálit se (vlákno žárovky ap.)

2. rozžhavit se , žhnout (uhlí ap.)

3. hořet , svítit (neustále celou noc ap.)

4. mit etw. zdrhnout , vzít roha , vypařit se s čím (z domu ap.)

durchbrennen nepravidelné sloveso brannte durch, i./h. durchgebrannt

20

1. zaměnit , splést si
2. vyměnit , nahradit
3. etw. Akk mit etw. změnit , vyměnit co za co

vertauschen sloveso

21

1. kufr (zavazadlo)

Koffer der, podstatné jméno ~s, ~

einen Koffer auspacken → vybalovat kufr

ein Koffer voll Geld → kufr plný peněz

fráze
1. die Koffer packen sbalit si kufry (odcestovat)

22

1. předpis , nařízení , pravidlo

2. pravidlo , zákonitost

3. menstruace , měsíčky , perioda

Regel die, podstatné jméno ~, ~n

1 die Regeln beachten/übertreten → dodržovat/porušovat předpisy
eine Regel aufstellen → stanovit předpis

fráze
1. nach allen Regeln der Kunst
, , někoho zbít ap. podle všech pravidel , předpisově , jakse patří (po všech stránkách správně)
2. in der/aller Regel zpravidla , většinou , obvykle

23

1. osamělý , opuštěný (člověk ap.)

einsam přídavné jméno

24

1. nástupiště

Bahnsteig der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

25

1. přetrhnout se , roztrhnout se

2. in etw. Akk roztrhat , trhat na co

3. protrhnout (si) , udělat díru

4. škrábnout se , zranit se (o hřebík ap.)

5. strhnout (šaty ap.) , vytrhnout (peníze ap.)

6. sich r_____n von/aus etw. vytrhnout se , utrhnout se z čeho

reißen nepravidelné sloveso riss, i./h. gerissen

1 Mir ist das Schuhband gerissen. → Přetrhla se mi tkanička.

2 das Hemd in tausend Fetzen reißen → roztrhat košili na tisíc cárů

4 Ich habe mich blutig gerissen. → Zranila jsem se do krve.

5 + j-n aus den Träumen reißen → vytrhnout koho ze snů

6 sich aus + j-s Armen reißen → vytrhnout se komu z náručí

26

1. vlákno (nervové ap.)

Faser die, podstatné jméno ~, ~n

27

1. zpevnit , zesílit , vyztužit

2. posílit (armádu ap.)
3. zesílit , zintenzivnit
4. sich verstärken sílit , zesilovat se

verstärken loveso

1 die Befestigung verstärken → zesílit opevnění

4 Der Lärm verstärkt sich. → Hluk sílí.

28

1. někdo , kdosi

2. ledaskdo , jen tak někdo

irgendwer zájmeno

1 Irgendwer hat meine Geldtasche gestohlen. → Někdo mi ukradl peněženku.

29

1. nach/von v_____(e) dopředu / zepředu

2. vpředu (na přední straně)

3. v____(e) sein být vpředu (v závodě)

4. von v____(e) od začátku

vorn(e) příslovce

1 von vorn(e) kommen → přijít zepředu
nach vorn gehen → jít dopředu

4 wieder von vorn(e) mit etw. anfangen (müssen) → (muset) začít s čím znovu od začátku

30

1. mit j-m / etw. srazit se s kým/čím (auto s tramvají ap.)

2. mit etw. sbíhat se , střetávat se , sousedit s čím (pozemky ap.)

zusammenstoßen nepravidelné sloveso stößt zusammen, ie, i. o

31

1. právě / stejně tak

genauso příslovce

32

1. upřímný , otevřený (člověk ap.)

2. čestný , poctivý , upřímný (úmysl ap.)


ehrlich přídavné jméno

přen. Ehrlich währt am längsten. → S poctivostí nejdál dojdeš.

33

1. (o)točit / otáčet

2. sich d_____n um etw. otáčet se , točit se kolem čeho

3. etw. Akk otočit co, čím (hlavu, spínačem ap.)

4. (o)točit se , obrátit se (vítr ap.)

5. an etw. Dat točit čím (knoflíkem televizoru ap.)

6. natáčet , točit (film, reklamu ap.)

drehen sloveso

1 den Schlüssel im Schloss drehen → otočit klíčem v zámku
den Kopf leicht drehen → lehce otočit hlavu

fráze
1. j-m dreht sich alles s kým se všechno točí

34

1. spona do vlasů

Haarspange die, podstatné jméno ~, ~n

35

1. šílenství , choromyslnost (choroba)
2. šílenství , šílenost , nesmysl

Wahnsinn der, podstatné jméno ~(e)s

36

1. blbý , hloupý , pitomý (odpověď ap.)

blöd přídavné jméno

Stell dich nicht so blöd an! → Nedělej ze sebe takového blbce!

37

1. hloupý , tupý , přihlouplý (výraz ap.)

dämlich přídavné jméno

38

1. paruka (vlasová)
2. paruka (znetvořené paroží)

Perücke die, podstatné jméno ~, ~n

39

1. vrtět se (na židli ap.) , klouzat (se) (po ledě ap.)

2. uklouznout (na mokré vozovce ap.)

3. posunout se (o sedadlo dále ap.)

4. padat , klouzat , sklouzávat (sukně ap.) , vyklouznout (nůž z ruky ap.)

rutschen nepravidelné sloveso i.

Die vereiste Fahrbahn rutscht. → Zledovatělá vozovka klouže.

2 Ich rutschte und verletzte mich. → Uklouzl jsem a zranil jsem se.

40

1. obr , velikán
2. veletoč

Riese der, podstatné jméno ~n, ~n

41

1. für etw. odměna za co

Belohnung die, podstatné jméno ~, ~en

42

1. vyb(í)rat , (z)inkasovat (nájemné ap.)
2. (vy)inkasovat , dostat (pár facek ap.)

kassieren sloveso

43

1. darovat , poskytnout

2. udělit (křest ap.)

spenden sloveso

1 Er spendet regelmäßig Blut. → Pravidelně daruje krev.

44

1. plazit se , plížit se
2. plížit se , krást se

robben nepravidelné sloveso h./i.

45

1. zachránit (před smrtí ap.)

retten sloveso

+ j-n aus einer Gefahr retten → zachránit koho před nebezpečím

+ j-m das Leben retten → zachránit komu život

přen. die Situation retten → zachránit situaci

46

1. tuleň

Robbe die, podstatné jméno ~, ~n

47

1. přitáhnout (ruku, kolena ap.)

2. natáhnout , absorbovat , vsáknout (sůl vodu ap.)

3. přitahovat , lákat , vábit (reklama ap.)

4. přitahovat (magnetickou silou)

5. utáhnout , zatáhnout , přitáhnout (šrouby ap.)

6. natáhnout , napnout (šňůru ap.)

7. obléknout (si) , obléci (si) (košili, kalhoty ap.)

anziehen sloveso zog an, h. angezogen

6 die Saite anziehen → napnout strunu

7 dem Kind einen Anorak anziehen → obléknout dítěti bundu

fráze

1. Gegensätze ziehen einander/sich an. Protiklady se přitahují.

48

1. špatný , zlý (novinky ap.)
2. zlý , neradostný , nepříznivý (situace ap.)
3. bolavý , špatný , nemocný (zub ap.)

schlimm přídavné jméno

1 Das waren schlimme Zeiten! → To byly zlé časy!

49

1. cyklon , větrná smršť

Wirbelsturm der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

50

1. etw. Akk zamezit , zabránit čemu (plánu ap.)

verhindern sloveso

51

1. atomová energie

Atomkraft die, podstatné jméno ~

52

1. odstranit , odlepit , strhnout (tapety ap.)

2. sich l______n uvolnit se , opad(áv)at , odlepit se

3. sich l____n odloučit se , oddělit se , odtrhnout se

4. uvolnit (šroubek ap.)

5. sich l______n uvolnit se , povolit (bolest ap.)
6. vyřešit , rozluštit , rozřešit (hádanku ap.)

7. sich l_____n vyřešit se , rozluštit se , rozřešit se (hádanka ap.)

8. zrušit (smlouvu ap.)

9. rozpustit / rozpouštět (ve vodě ap.)

lösen sloveso

1 die Briefmarke von der Postkarte lösen → odlepit známku z pohledu

Dieses Mittel löst den Schmutz. → Tento prostředek odstraňuje špínu.

den Blick + von + j-m + / + etw. nicht lösen können → nemoci odtrhnout pohled od koho/čeho

3 sich aus + j-s Umarmung lösen → vytrhnout se komu z objetí

53

1. sáhnutí , pohyb (rukou)
2. dovednost , hmat
3. rukojeť , držadlo , násada

Griff der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1 mit eisernem Griff → železnou rukou (držet zloděje ap.)

fráze
1. etw. im Griff haben ovládat koho/co

54

1. etw. Akk pohnout / pohybovat , hýbat čím

2. sich b_______n hýbat se , pohybovat se , (po)hnout se

3. j-n dotknout se , dojmout koho (kniha, film ap.)

4. j-n (duševně) zaměstnávat , nutit k přemýšlení koho


nepravidelné sloveso bewog, h. bewogen

1. přimět , donutit , pohnout


bewegen sloveso

1 die Arme bewegen → hýbat rukama

3 Die Worte haben uns bewegt. → Ta slova nás dojala.

4 Diese Theorie bewegt ihn schon lange. → Nad touto teorií se zamýšlí už dlouho.

nepravidelné sloveso bewog, h. bewogen

1 Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen? → Co ho jen přimělo k odjezdu?

Odvozená slova
Bewegung

55

1. vznášet se (ve vzduchu a vodě)
2. plout , vznášet se , snášet se
3. trvat , probíhat

schweben nepravidelné sloveso h./i.

56

1. uvolněný (šroub ap.)

příslovce
1. Do toho! , Jedem! , Dělej!
2. Auf die Plätze/Achtung - fertig - l_s! Připravit (se) - pozor - teď!

das, podstatné jméno ~es, ~e
1. los(ování)

2. l_s , kupon loterie , tiket

3. osud , (životní) úděl

los přídavné jméno

fráze
1. j-n / etw. los sein zbavit se koho/čeho (nepřítele ap.)
2. etw. los sein přijít o co (o peníze ap.)
3. mit j-m ist nichts los s kým nic není , není legrace
4. Was ist denn mit dir los? Co je to s tebou? , Co se s tebou děje?
5. Was ist (denn) los? Co(pak) se stalo?
6. užívá se k vyjádření rozzlobení Co je? , Co se děje?

das, podstatné jméno ~es, ~e

1 + über + etw. ein Los ziehen → losovat o čem

2 ein Los kaufen → koupit los

3 ein schweres Los haben → mít těžký úděl

57

1. nouze , tíseň , nouzová situace
2. případ nouze

Notfall der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

2 im Notfall → v nejnutnějším případě, v nouzi

Bremse nur im Notfall ziehen! → Brzdit jen v případě nouze!

58

1. hromada , kupa (písku ap.)
2. spousta , hromada , kupa (peněz ap.)
3. houf , dav (lidí)

Haufen der, podstatné jméno ~s, ~

59

1. šílený , bláznivý , pomatený (stařík, člověk ap.)

2. šílený , hrozný (bolest ap.)

3. šíleně , bláznivě užívá se k zesílení významu přídavných jmen a sloves

wahnsinnig přídavné jméno

1 wahnsinnig werden → zešílet, zbláznit se
Das macht mich wahnsinnig! → Já (se) z toho zblázním!, Já z toho zešílím!

fráze
1. wie wahnsinnig jako zběsilý / blázen

60

1. přísný , neúprosný , striktní (učitel ap.)
2. přísný , striktní , tvrdý (pořádek ap.)
3. strohý , jednoduchý (střih, jazyk ap.)
4. ostrý , strohý , vážný (rysy tváře ap.)
5. pronikavý , ostrý (zápach ap.)

streng přídavné jméno

fráze
1. aufs Strengste - nejpřesněji nejpřísněji co nejpřísněji (odsoudit ap.)

61

1. mit etw. přestat s čím , zadržet co

2. (do)držet (slovo, dietu ap.) , zachovat (tajemství ap.)

3. zachov(áv)at (kurz ap.) , udržovat (rychlost ap.)

einhalten nepravidelné sloveso hält ein, ie, a

3 eine Richtung einhalten → zachovat směr

62

1. j-n / etw. očekávat koho/co , čekat na koho/co (netrpělivě ap.)

2. etw. Akk očekávat , čekat co , počítat s čím

erwarten sloveso

fráze
1. Zuwachs erwarten očekávat přírůstek , čekat dítě
2. Du wirst es wohl noch erwarten können! Dočkej času!
3. Das war zu erwarten. To se dalo čekat.

63

1. udržení , zachování (míru ap.)
2. obživa , uživení (rodiny ap.)

Erhaltung die, podstatné jméno ~

64

1. vodočet , vodoznak , hladinoměr

2. stav vody

Pegel der, podstatné jméno ~s, ~

65

1. začít / začínat (prázdniny ap.)

2. rozhořet se (kamna ap.) , rozsvítit se (světlo ap.)

3. uchytit se , ujmout se , zakořenit se (o rostlinách ap.)

4. napadnout (nepřítele ap.)

5. etw. Akk dotknout se , chopit se čeho (problému ap.) , zabývat se čím (tématem ap.)
pustit se do čeho

6. bojovat (proti chudobě ap.)

7. um etw. (po)žádat , (po)prosit o co (o radu, peníze ap.)

8. j-n / etw. týkat se koho/čeho

angehen nepravidelné sloveso ging an, i./h. angegangen

8 Das geht mich nichts an. → Do toho mi nic není., To se mě netýká.

66

1. obsahovat , zahrnovat

beinhalten sloveso

67

1. čenich , čumák (zvířat)

2. huba , tlama (ústa)

3. vyřídilka , prořízlá pusa

4. ksicht

5. zobáček , nálevka (konvice ap.)

Schnauze die, podstatné jméno ~, ~n

2 + j-n auf die Schnauze hauen → dát komu do tlamy

fráze
1. von j-m / etw. die Schnauze voll haben mít plné zuby koho/čeho
2. eine große Schnauze haben mít velkou hubu (chlubit se)
3. die Schnauze halten držet hubu
4. sich Dat die Schnauze verbrennen spálit si hubu
5. frei (nach) Schnauze, nach Schnauze z placu , z hlavy , bez přípravy

68

1. sich e________n an j-n / etw. vzpomenout si , upamatovat se na koho/co , etw. Akk pamatovat si co

2. j-n an etw. Akk připomínat komu co (památník minulost ap.)

3. j-n an etw. Akk připomenout komu co , upomenout koho na co

erinnern sloveso

3 + j-n an einen Termin erinnern → připomenout komu termín

69

1. náhodný , nahodilý (setkání ap.)

zufällig přídavné jméno

70

1. uklouznout , upadnout (na náledí ap.)

2. vyklouznout , vypadnout , vysmeknout se (z ruky ap.)

ausrutschen nepravidelné sloveso i.

71

1. totiž , a sice (přesněji řečeno)

nämlich příslovce

72

1. schod (část schodiště)
2. fáze , stadium , stupeň
3. stupeň , míra
4. stupeň (na stupnici)

Stufe die, podstatné jméno ~, ~n

1 Die Treppe hat 50 Stufen. → Schodiště má 50 schodů.

73

1. předvídat , tušit , odhadovat

voraussehen nepravidelné sloveso sieht voraus, a, e

1 eine Entwicklung voraussehen → předvídat vývoj

74

1. válčit , vést válku

sloveso
1. dostat (odměnu ap.)

2. dostat , schytat (facku ap.)

3. dostat , mít (strach ap.)

4. dostat , chytit , polapit (uprchlíka ap.)

kriegen sloveso

sloveso

1 ein Geschenk kriegen → dostat dárek
Ich kriege noch 5 Euro von dir. → Dostanu od tebe ještě 5 euro., Dlužíš mi ještě 5 euro.

2 Schelte kriegen → dostat vynadáno

75

1. šeptat , šuškat (mluvit šeptem)

flüstern sloveso

fráze
1. j-m etw. flüstern komu říci své mínění , komu to vytmavit

76

1. obelhat , oklamat , přelhat

anlügen nepravidelné sloveso o, o

77

1. kvůli , z důvodu

2. kvůli , v souvislosti

wegen předložka s 2. pád/hovorově také 3. pád

1 wegen des schlechten Wetters → kvůli špatnému počasí

78

1. věštit , prorokovat , předvídat

hellsehen nepravidelné sloveso nur Inf.

79

1. chápat , rozumět , kapírovat

kapieren sloveso

80

1. (sexuální) obtěžování

Anmache die, podstatné jméno ~, ~n

81

1. začí(na)t (rozhovor, nový život ap.)

2. začít (mluvit)

3. počít (si) , dělat

anfangen nepravidelné sloveso fängt an, i, a

1 Es fängt an zu schneien. → Začíná sněžit.

2 Sie fing mit diesen Worten an... → Začala těmito slovy...

3 Was fangen wir mit dem schmutzigen Geschirr an? → Co si počneme s tím špinavým nádobím?

82

1. über j-n / etw. zlost , hněv na koho/co

2. mrzutost , nepříjemnost

Ärger der, podstatné jméno ~s

1 den Ärger + an + j-m auslassen → vylít si (svou) zlost na kom
vor Ärger bersten → puknout zlostí
Sonst gibt es Ärger! → Jinak bude zle!

2 So ein Ärger! → Taková mrzutost!
Mach keinen Ärger! → Nedělej problémy!, Nezlob!

83

1. nesmysl , blbost , hovadina

Quatsch der, podstatné jméno ~(e)s

1 So ein Quatsch! → Taková blbost!

fráze
1. (Das ist doch) Quatsch (mit Soße)! (To je přece naprostý) Nesmysl!

84

1. trik , lest , úskok
2. trik , grif
3. trik (kouzelnický ap.)

Trick der, podstatné jméno ~s, ~s

85

1. zlý sen , noční můra

Albtraum der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

86

1. j-n omilostnit koho , udělit milost komu

begnadigen sloveso

87

1. hrom

Donner der, podstatné jméno ~s, ~; mst Sg

88

darovat , dát
ztratit , promarnit

verschenken sloveso