L 3.7 Sprechen Flashcards Preview

Deutsch > L 3.7 Sprechen > Flashcards

Flashcards in L 3.7 Sprechen Deck (48)
Loading flashcards...
1

die, podstatné jméno ~, ~en

hlášení , zpráva (v televizi, novinách ap.)

für etw., zu etw. přihláška k čemu, na co

Meldung

2

die, podstatné jméno ~, ~en

znázornění , zobrazení , představa
ztělesnění , ztvárnění (divadelní role ap.)
popis , vylíčení , výklad (problému ap.)

Darstellung

3

4. j-n oslovit koho , zamlouvat se , líbit se komu

Dein neues Auto spricht mich an. → Tvoje nové auto se mi líbí.

4

ansprechen

ansprechend

5

die, podstatné jméno ~

zvědavost

Neugier

6

die, podstatné jméno ~, ~en

utváření , vytvoření

Gestaltung

7

s ohledem , se zřetelem na koho/co , co se týká koho/čeho

in Bezug auf j-n / etw.

8

in Bezug _____

auf

9

srozumitelnost , zřetelnost výslovnosti ap.
srozumitelnost , pochopitelnost přednášky ap.

die Verständlichkeit

10

nepravidelné sloveso

1. (vy)hledat , vyčíst (v knize ap.)

nachschlagen, schlägt nach, u, h./i. a

11

sloveso

přihodit se , udát se , stát se

ereignen

12

Wie kam es _____?

dazu

13

Die folgende Nachricht stammt ___ ... vom ...

aus

14

Sie ist dort als ... mit ...

präsentiert.

15

Die Nachricht ist ..._____ präsentiert/dargestellt, denn

Weise

16

Der Text ist verständlich/logisch ___

aufgebaut

17

přídavné jméno

náročný , neskromný (host ap.)
náročný , pro náročné (kniha, hudba ap.)

anspruchsvoll

18

Sprachlich ___ (3) ... finde ich ...

anspruchsvoll

gelungen

interessant

19

Diese Wörter aus dem Text möchte ich zuerst ___ (2):

erklären

erläutern

20

sloveso

vysvětlit , objasnit (text, teorii ap.)

erläutern

21

Am ... ereignete sich in ... ___

Folgendes: ...

22

Man erfährt ___, dass

außerdem

23

Ich habe die Nachricht ___, weil ...

gewählt

24

sloveso

(z)volit , vybrat

vytočit , vyťukat (telefonní číslo)

j-n / etw. (z)volit koho/co (ve volbách)

wählen

1. Welche Farbe hast du gewählt? → Jakou barvu sis vybral?

3. einen Präsidenten wählen → zvolit prezidenta

25

Aus ___ Grund habe ich den Artikel ausgesucht: ...

folgendem

26

die, podstatné jméno ~, ~en

překážení , omezování
překážka , zábrana , omezení
postižení (tělesné, duševní)

Behinderung

27

die, podstatné jméno ~, ~en

společnost (lidská, konzumní ap.)

(obchodní) společnost

Gesellschaft

1. die Stellung der Frauen in der Gesellschaft → postavení žen ve společnosti
eine geschlossene Gesellschaft → uzavřená společnost
j-s Gesellschaft suchen → vyhledávat čí společnost

2) Gesellschaft mit beschränkter Haftung → společnost s ručením omezeným

fráze

j-m Gesellschaft leisten dělat komu společnost
zur Gesellschaft (jen) ze společenských důvodů (zúčastnit se ap.)

28

warnen ___ etwas

vor

29

der, podstatné jméno ~en, ~en

blázen , hlupák
šašek (na karnevale)

Narr

fráze

j-n zum Narren haben/halten mít koho za blázna

30

nepravidelné sloveso ie, ie

(za)půjčit
udělit , propůjčit (řád ap.)
dod(áv)at (odvahu ap.)

verleihen