Anerkennung Flashcards Preview

Deutsch > Anerkennung > Flashcards

Flashcards in Anerkennung Deck (77):
1

die, podstatné jméno ~, ~n

1. dotaz , žádost (o informaci ap.)

2. interpelace

Anfrage

1 Darf ich mir eine Anfrage erlauben? → Mohu si dovolit dotaz?

2

die, podstatné jméno ~, ~en

příslušnost , oprávněnost , kompetence

Zuständigkeit

3

předložka s 2. pád

pro co, kvůli čemu

halber

der Vollständigkeit halber → pro úplnost

4

sloveso

předat , postoupit (jiné osobě)

weiterleiten

5

nepravidelné sloveso

1. j-n um etw. prosit , žádat koho o co

2. bei j-m für j-n prosit , přimlouvat se u koho za koho

3. pozvat , svolat


bitten, bat, h. gebeten

1 + j-n um eine Auskunft bitten → prosit koho o informaci

3 zu Tisch bitten → pozvat ke stolu

fráze

Darf ich bitten? Smím prosit? (o tanec)

6

der, podstatné jméno ~(e)s

písemný styk , korespondence

Schriftverkehr, der, podstatné jméno ~(e)s

7

příslovce

(neu)stále , pořád

stets

8

nepravidelné sloveso

1. udat , uvést (své jméno ap.)

2. udat , stanovit (tempo, takt ap.)

3. udat , ohlásit (na policii ap.)

4. mit etw. vytahovat se , chlubit se , vychloubat se (s) čím

5. rozehrát (míč)

angeben, nepravidelné sloveso gibt an, a, e

1 + etw. als Grund angeben → uvést co jako důvod

3 einen Diebstahl angeben → ohlásit krádež
Das gebe ich an! → To udám!

4 Gib bloß nicht so an! → Jen se tak nechlub!


9

přídavné jméno

úspěšný (spisovatel ap.)

erfolgreich

sich erfolgreich + um + etw. bewerben → úspěšně se ucházet o co

10

nepravidelné sloveso

nabýt (práva ap.) , získat (povolení ap.)

erwerben, erwirbt, a, o

11

sloveso

(o)hodnotit (pozitivně ap.) , ocenit (pozemek ap.)

bewerten

12

die, podstatné jméno ~, ~en

zrovnoprávnění

Gleichstellung

13

die, podstatné jméno ~, ~n

1. podložka (gumová, papírová ap.)

2. podklady (k dokumentům ap.)

3. podnož (při roubování)

Unterlage

14

sloveso

1. etw. Dat etw. Akk připojit , přiložit k čemu co

2. dodat (dodatečně říci)

beifügen

1 einem Brief ein Foto beifügen → přiložit k dopisu fotku

15

přídavné jméno

tabelární , tabulkový (přehled ap.)

tabellarisch

16

die, podstatné jméno ~, ~n

listina , doklad , dokument

Urkunde

17

přídavné jméno

1. úřední (dopis ap.)

2. úřední , služební , oficiální

amtlich

18

sloveso

1. ověřit (úředně) , potvrdit , stvrdit (osvědčení ap.)

2. akreditovat (diplomata ap.)

beglaubigen

1 eine Urkunde notariell beglaubigen lassen → nechat dokument notářsky ověřit

19

die, podstatné jméno ~, ~n

1. nota (hudební znak)

2. známka (ve škole)

3. známka (v krasobruslení ap.)

4. bankovka

5. nóta , písemná zpráva

Note

20

zkratka

Abk. für das heißt tzn.

d.h.

21

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e; mst Sg

1. obsah (kufru ap.)

2. objem , obsah (tělesa)

3. obsah (knihy, rozhovoru ap.)

Inhalt

22

sloveso

1. etw. Akk dosáhnout , nabýt čeho (svobody, slávy ap.)

2. etw. Akk dosáhnout čeho , dostat se kam (k cíli ap.)

erlangen

23

nepravidelné sloveso

1. aus etw. vzejít , pocházet z čeho (z chudé rodiny ap.)

2. aus etw. vyjít z čeho (vítězně, s úspěchem ap.)

3. aus etw. vyplývat , vycházet najevo z čeho

hervorgehen, ging hervor, i. hervorgegangen

24

sloveso

1. vykonávat , provozovat (povolání ap.) , zastávat (úřad ap.)

2. etw. Akk auf j-n / etw. mít co na koho/co (vliv ap.)
dělat co na koho/co (nátlak ap.)

ausüben

25

das, podstatné jméno ~ses, ~se

1. vysvědčení (školní)

2. pracovní posudek

3. posudek , dobrozdání , expertiza

4. svědectví , důkaz , známka

Zeugnis

2 j-m ein Zeugnis ausstellen → vystavit komu pracovní posudek

4 Zeugnisse der Vergangenheit → svědectví minulosti


26

die, podstatné jméno ~, ~en

1. vedení , správa (firmy, strany ap.)

2. vedení (výchova)

3. vedení (vedoucí skupina osob)

4. prohlídka (s průvodcem)

5. vedení , vedoucí pozice , vůdčí postavení (ve sportu ap.)

6. chování

7. etw. Gen vedení , ovládání čeho (nástroje ap.) ,
manipulace , manipulování s čím

8. řízení (motor. vozidla ap.)

Führung, die, podstatné jméno ~, ~en

1. vedení , správa (firmy, strany ap.)

2. vedení (výchova)

3. vedení (vedoucí skupina osob)

4. prohlídka (s průvodcem)

5. vedení , vedoucí pozice , vůdčí postavení (ve sportu ap.)

6. chování

7. etw. Gen vedení , ovládání čeho (nástroje ap.)
manipulace , manipulování s čím

8. řízení (motor. vozidla ap.)

27

das, podstatné jméno ~s, ~

1. pečetidlo

2. pečeť (otisk pečetidla)

3. razítko

4. plomba , pečeť (zajištění proti vstupu)

Siegel

2 ein Siegel aufbrechen → rozlomit pečeť

28

přídavné jméno

přísežný (znalec ap.)

beeidigt

29

sloveso

zhotovit , vyrobit , pořídit (posudek ap.)

anfertigen

30

die, podstatné jméno ~, ~en

odevzdání , doručení , předání

Übermittlung

31

die, podstatné jméno ~, ~en

1. zas(í)lání

2. zásilka

Einsendung

32

sloveso

1. vložit , dát

2. naložit (okurky ap.) , zavařit (višně ap.)

3. vykládat , intarzovat (nábytek ap.)

4. uložit , vložit (část výplaty ap.)

5. zařadit , vložit (přestávku do programu ap.)

6. podat (odvolání ap.) , vznést (protest ap.)

einlegen

1 Sohlen in die Stiefel einlegen → dát vložky do holínek

einen neuen Film in die Kamera einlegen → vložit nový film do fotoaparátu

4 Gelder auf ein Konto einlegen → ukládat peníze na účet


33

přídavné jméno

jasnozřivý

klarsicht

34

sloveso

1. j-n /sich/ etw. in etw. Akk zahalit , zabalit koho/se/co do čeho , zakrýt koho/se/co čím

2. etw. Akk um j-n / etw. ovinout co kolem koho/čeho
přehodit co přes koho/co (šátek přes ramena ap.)

hüllen

35

die, podstatné jméno ~, ~n

1. obal , pouzdro , schránka (ochrana proti poškození)

2. slupka (oblečení)

3. zákrov

Hülle

fráze

in Hülle und Fülle víc než dost , hojně

36

die, podstatné jméno ~, ~n

1. svorka , spon(k)a

2. kolíček , kramlík (na prádlo)

3. závorka (značka)

Klammer

ein Wort in Klammern setzen → dát slovo do závorky
(mat.) die Klammern auflösen → odstranit závorky

37

nepravidelné sloveso

1. j-m etw. Akk odpozorovat , odkoukat co od koho

2. předvídat (konec ap.)

3. von etw. upustit od čeho (od žaloby ap.)

4. von etw. nehledět na co , nedbat čeho , nepřihlížet k čemu

absehen, sieht ab, a, e

2 die Folgen von etw. absehen → předvídat následky čeho

4 abgesehen davon, dass... → nehledě na to, že...

38

sloveso

podat (žádost ap.)

einreichen

eine Beschwerde einreichen → podat stížnost

39

die, podstatné jméno ~, ~en

1. hodnocení , klasifikace (žáka ap.)

2. (o)hodnocení , zhodnocení (výkonu ap.)

3. ohodnocení , ocenění (majetku)

Bewertung

40

die, podstatné jméno ~, ~n

základ , podklad

Grundlage

41

der, podstatné jméno ~es, ~e

průkaz způsobilosti , doklad o způsobilosti (vysvědčení ap.)

Befähigungsnachweis

42

sloveso

1. urovnat (spor ap.)

2. sich ____________
vyjasnit si , urovnat se (nesrovnalosti ap.)

bereinigen

43

die, podstatné jméno ~, ~en

1. obruba , lem , lemování

2. objímka (žárovky)

3. verze , znění , text

4. duševní klid , rovnováha , míra

Fassung

44

der, podstatné jméno ~

1. kult , uctívání (Boha ap.)

2. kultura (oblast)

Kultus

45

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1. srovnání , porovnání

2. vyrovnání , smír (mimosoudní)

Vergleich

2 sich auf einen Vergleich einigen → dohodnout se na (mimosoudním) vyrovnání

46

das, podstatné jméno ~(e)s, -ämter; mst Sg

učitelské místo , učitelství

Lehramt

47

přídavné jméno

značný , závažný , zásadní (rozdíl ap.)

erheblich

48

nepravidelné sloveso ie, ie

1. rozpoznat , rozlišit , stanovit

2. rozeznat , odlišit , rozlišit

3. sich ______________
lišit se , odlišovat se

unterscheiden, nepravidelné sloveso ie, ie

1 Man kann fünf Gruppen unterscheiden. → Můžeme stanovit pět skupin.

2 Zwillinge/Farben unterscheiden → rozeznat dvojčata/barvy

3. sich unterscheiden

Worin unterscheiden sich die beiden Methoden? → V čem se obě metody liší?

49

die, podstatné jméno ~, ~en

1. výhled , pohled (na krajinu ap.)

2. auf etw. Akk vyhlídka , naděje , šance na co (do budoucna ap.)

Aussicht

1 ein Appartement mit Aussicht auf die See → apartmá s výhledem na moře

50

přídavné jméno

příslušný , náležitý , vztahující se (k oboru ap.)

einschlägig

51

der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

1. potah , povlak (nábytku ap.)

2. povlečení (na peřiny, polštáře ap.)

3. odběr , koupě (zboží ap.)

4. příjem , pobírání (fin. dávek ap.)

5. příjem , plat , důchod

6. auf etw. Akk vztah k čemu , souvislost , spojitost s čím

Bezug

fráze

1. Bezug auf j-n / etw. nehmen odvolávat se na koho/co (na něčí dopis ap.)

2. in Bezug auf j-n / etw. s ohledem , se zřetelem na koho/co , co se týká koho/čeho

52

sloveso

1. (vy)stačit , postačit (zásoby ap.)

2. für etw. stačit , dostačovat na/pro co

3. mit etw. vyjít , vystačit s čím (s látkou na šaty ap.)

ausreichen

53

sloveso

1. schválit , povolit , dovolit

2. sich ________________
dovolit si , dopřát si

genehmigen

54

die, podstatné jméno ~, -ü-e

1. über j-n / etw. informace , zpráva , sdělení o kom/čem

2. informace (telefonní, vlakové ap.)

Auskunft

1 + j-m (eine) falsche Auskunft geben → dát komu špatnou informaci

2 die Auskunft anrufen → volat na informace

55

přídavné jméno

1. úplný , kompletní (údaje ap.)

2. úplný , naprostý , totální (tma ap.)

vollständig

1 eine vollständige Adresse angeben → uvést úplnou adresu

56

die, podstatné jméno ~

výkon (moci ap.) , provozování (povolání ap.)

Ausübung

57

die, podstatné jméno ~, ~n

1. předložení (dokumentu ap.)

2. návrh zákona

3. vzor , předloha (pro práci ap.)

Vorlage

1 + etw. nur gegen Vorlage der Quittung erhalten → obdržet co pouze po předložení stvrzenky

58

sloveso

1. žádat , požadovat , vyžadovat

2. vyžadovat , chtít (práce zručnost ap.)

3. vyžádat si , požadovat (předložení řidičského průkazu ap.)

4. vyžádat si , chtít (k telefonu ap.)

das, podstatné jméno ~s, ~

1. nach j-m / etw. touha po kom/čem

2. požadavek , žádost

verlangen

1 mehr Lohn/eine Erklärung verlangen → požadovat vyšší plat/vysvětlení

das, podstatné jméno ~s, ~

+ etw. auf Verlangen vorzeigen → předložit co na požádání

59

nepravidelné sloveso

1. postupovat , jednat

2. mit j-m, gegen j-n jednat , zacházet , nakládat s kým

3. sich ____________
zajet si , zabloudit

4. projet , vyjet , spotřebovat (jízdou)

přídavné jméno

ztracený , bezvýchodný , beznadějný

das, podstatné jméno ~s, ~

1. metoda , způsob , postup

2. gegen j-n / etw. (soudní) řízení proti komu/čemu

verfahren, nepravidelné sloveso verfährt, u, i./h. a

1. eigenmächtig verfahren → jednat svévolně

přídavné jméno

Die Sache ist völlig verfahren. → Ta věc je úplně ztracená.
60

přídavné jméno

povinný uhradit náklady

kostenpflichtig

61

die, podstatné jméno ~, ~en

1. spravování , správa (majetku ap.)

2. správní oddělení

3. správa , správní orgány (obce ap.)

Verwaltung

62

sloveso

(za)rámovat (obraz ap.)

der, podstatné jméno ~s, ~

1. rám (obrazu ap.)

2. rám okna / dveří

3. (napínací) rám (na látky ap.)

4. rám , kostra (vozidla ap.)

5. rám (kola)

6. für etw. ráz , charakter čeho

7. rámec , rozsah

rahmen

der, podstatné jméno ~s, ~
1. + etw. aus dem Rahmen nehmen → vyjmout co z rámu

7 im Rahmen des Möglichen liegen → být v rámci možností

fráze

1. aus dem Rahmen fallen vybočovat z rámce / mezí

2. nicht in den Rahmen passen být mimo rámec , nebýt v normě

3. im Rahmen bleiben, sich im Rahmen halten zůstat / držet se v mezích

63

die, podstatné jméno ~, ~en

odmítnutí , zamítnutí

Ablehnung

64

nepravidelné sloveso o, o

1. (po)zvednout , (po)zdvihnout

2. povznést , pozvednout (ducha ap.)

3. sich _____________
zvednout se (z křesla ap.)

4. sich ______________
vzlétnout , vznést se (letadlo, pták ap.)

5. sich ______________
tyčit se , zvedat se

6. zu etw. povýšit na co (vesnici na město ap.)

7. sich ______________
vyčnívat (nad ostatní ap.) , přesahovat (průměr ap.)


8. sich ______________über j-n
povyšovat se , vyvyšovat se nad koho

9. sich ______________gegen j-n / etw.
povstat proti komu/čemu (proti vládě ap.) , postavit se (na odpor) komu/čemu (diktátorovi ap.)

10. vyb(í)rat , inkasovat (daně ap.)

11. sbírat , shromažďovat (data, údaje ap.)

12. sich ______________
zvedat se , přicházet (vítr, bouře ap.) , vyvstávat (problém ap.)

13. vznést (nárok ap.)

erheben, nepravidelné sloveso o, o

1. das Glas auf + j-s Wohl erheben → pozvednout sklenici na čí zdraví

die Hand zum Gruß erheben → pozdvihnout ruku k pozdravu

+ zu + j-m die Augen erheben → zvednout ke komu oči

6 j-n in den Adelsstand erheben → povýšit koho do šlechtického stavu


65

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1. zpráva , informace

2. rozhodnutí , odpověď , vyrozumění
Bescheid

1 + j-m Bescheid über die Ankunft des Zuges geben → informovat koho o příjezdu vlaku

+ j-m + über + etw. Bescheid geben/sagen → dát vědět komu co , říci komu o čem

fráze

Bescheid wissen vědět , být informovaný , vědět si rady

66

spojka

pokud , jestliže , když

sofern

67

přídavné jméno

1. podstatný , důležitý , zásadní (rozdíl ap.)

2. podstatně , zásadně (menší, lepší ap.) užívá se k zesílení přídavných jmen v komparativu a sloves

wesentlich

1 für j-n von wesentlicher Bedeutung sein → mít zásadní význam pro koho

2 wesentlich älter/jünger sein → být podstatně starší/mladší
wesentlich zu etw. beitragen → podstatně přispět k čemu

fráze

im Wesentlichen v podstatě , v zásadě (mít pravdu ap.)

68

die, podstatné jméno ~

výchova (rodičovská, liberální ap.)

Erziehung

69

přídavné jméno

vědecký (časopis, seminář ap.)

wissenschaftlich

70

das, podstatné jméno ~s, ~e

deficit , schodek (rozpočtový ap.)

Defizit

71

der, podstatné jméno ~s, ~

navrhovatel , žadatel

Antragsteller

72

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e; mst Sg

1. vyrovnání , srovnání , kompenzace

2. uhrazení , vyrovnání , kompenzace (nedostatků, ztrát ap.)

3. vyrovnání účtu

Ausgleich

73

die, podstatné jméno ~, ~n

opatření

Maßnahme

74

die, podstatné jméno ~, ~en; mst Sg

an j-n / etw. přizpůsobení (se) komu/čemu

Anpassung

75

der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

(vzdělávací) kurz

Lehrgang

76

přídavné jméno

bližší , přesnější (informace, okolnosti ap.)

näher

77

der, podstatné jméno ~(e)s, odb. ~e

an j-m / etw. potřeba koho/čeho , poptávka po kom/čem

Bedarf

für den eigenen Bedarf → pro vlastní potřebu

Bedarf + an + j-m + / + etw. haben → potřebovat koho/co