L 4.2 Hören Flashcards Preview

Deutsch > L 4.2 Hören > Flashcards

Flashcards in L 4.2 Hören Deck (65)
Loading flashcards...
1

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

zpráva , hlášení , oznámení

über j-n / etw. zpráva , reportáž o kom/čem (v televizi ap.)

Bericht

1) + j-m + über + etw. Bericht erstatten → podat komu zprávu o čem

2

die, podstatné jméno ~, ~en

jednotlivost , podrobnost , detail

Einzelheit

3

die, podstatné jméno ~, ~en

oddechový čas

Auszeit

4

sloveso

ovlivnit (budoucnost ap.)

beeinflussen

Dieser Autor ist von Böll beeinflusst. → Tento autor je ovlivněný Böllem.

5

jobben _____ den schönsten Orte _____ Welt

an

der

6

Arbeitserfahrung ___________

sammeln

7

Freundschaften _____

schließen

8

das Brücken _____

das Brückenjahr

9

sich einen Traum

erfüllen

10

sich _____ etwas entscheiden

für

11

sloveso

nadechnout se

durchatmen

tief durchatmen → hluboce se nadechnout

12

die, podstatné jméno ~, ~n

cesta / jízda (tam)
příjezd

Anreise

13

der, podstatné jméno ~s, ~

kontaktní osoba

Ansprechpartner

14

die, podstatné jméno ~

zralost , vyzrálost (plodů)
zralost , vyzrálost , vyspělost

Reife

15

sloveso

oprávnit , zmocnit

berechtigen

Der Ausweis berechtigt zum kostenlosen Eintritt. → Průkaz opravňuje k bezplatnému vstupu.

16

sloveso

j-m etw. Akk dovolit komu co

sich ____________ dovolit si (poznámku ap.)

j-m etw. Akk dovolovat , umožňovat komu co (situace ap.)

gestatten

2) sich eine Bemerkung/Einwendung gestatten → dovolit si poznámku/námitku

fráze

Gestatten (Sie)? Dovolíte? , S dovolením?

17

přídavné jméno

dokonalý , bezchybný

úplný , naprostý , absolutní

volkommen

18

nepravidelné sloveso

přenechat , zůstavit

přenechat , svěřit

přenech(áv)at , nech(áv)at , postoupit

etw. Dat (po)nechat , zanechat čemu (osudu ap.)

sich ___________ etw. Dat odd(áv)at se , podd(áv)at se čemu

überlassen, überlässt, ie, a

2) + j-m ein Kind überlassen → svěřit komu dítě (do opatrování)

3) + j-m die Erziehung überlassen → nech(áv)at výchovu na kom
Überlass das gefälligst mir! → Laskavě to nech na mně!

4) + j-n seinem Schicksal überlassen → ponechat koho svému osudu

5) sich seinem Schmerz überlassen → podd(áv)at se (vlastní) bolesti

sich seinen Träumen überlassen → oddávat se svým snům

19

nepravidelné sloveso i.

(z)cestovat , procestovat (celý svět ap.)

herumreisen

20

sloveso

etw. Akk litovat , želet čeho (svého omylu ap.)

bereuen

21

sloveso

lákat , vábit

locken

den Hund mit einer Wurst locken → vábit psa na salám

22

nepravidelné sloveso

j-n napadnout koho zaútočit na koho

přepadnout , zachvátit (strach ap.)

anfallen, fällt an, ie, a

23

die, podstatné jméno ~

zotavení , oddech , odpočinek

Erholung

24

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

svišť

Murmeltier

fráze

schlafen wie ein Murmeltier spát jako dudek

25

nepravidelné sloveso

pískat , hvízdat

(za)pískat (signál píšťalkou)

pískat , pištět (vítr ap.)

(za)pískat , odpískat (gól ap.)

j-m (za)pískat na koho (na psa ap.)

vyzradit , prozradit , vytroubit

auf j-n / etw. (vy)kašlat se , vyfláknout se na koho/co

pfeifen, pfiff, h. gepfiffen

7) aufs Geld pfeifen → kašlat na peníze
Předpony

26

die, podstatné jméno ~, -ü-e

über j-n / etw. informace , zpráva , sdělení o kom/čem

informace (telefonní, vlakové ap.)

Auskunft

1) + j-m (eine) falsche Auskunft geben → dát komu špatnou informaci

2) die Auskunft anrufen → volat na informace

27

4. sich ___________ dopřát si , dovolit si (udělat si radost)

5. sich ____________ dovolit si (přijít pozdě ap.)

leisten

28

6. sich ___________ an j-n obrátit se na koho (o pomoc ap.)

wenden

Ich wandte mich an meine Schwester um Rat. → Obrátil jsem se na svou sestru o radu.

29

Tipps im Internet ____________

holen

30

nepravidelné sloveso i.

(z)cestovat , procestovat (celý svět ap.)

herumreisen