KB+AB, s 14, 15 Sprechen Flashcards Preview

Deutsch > KB+AB, s 14, 15 Sprechen > Flashcards

Flashcards in KB+AB, s 14, 15 Sprechen Deck (139)
Loading flashcards...
1

1. tehdy , tenkrát

damals příslovce

2

1. pravý , ryzí (o zlatě ap.)

částice
1. fakt , opravdu , skutečně

2. fakt? , opravdu? , skutečně?

echt přídavné jméno

1 Ist das echtes Leder? → Je to pravá kůže?
Er ist ein echter Prager. → Je typický Pražák.
einen echten Picasso anbieten → nabízet pravého Picassa

částice

1 Das hast du echt toll gemacht! → To jsi udělal fakt skvěle!

3

1. s_______l ... als (auch) jak ... tak (i)

sowohl spojka

sowohl Männer und Frauen als auch Kinder → jak muži a ženy, tak i děti

4

1. (ten)týž , (ta)táž , (to)též , ten samý , ta samá , to samé

2. stejný , stejná , stejné (vzhled ap.)

derselbe, dieselbe, dasselbe zájmeno

1 genau dasselbe → přesně to samé

5

1. chór , sbor

2. chór , kůr (v kostele)

Chor der, podstatné jméno ~(e)s, -ö-e

1 ein gemischter Chor → smíšený sbor

6

1. mit j-m etw. Akk měnit , vyměnit (si) s kým co

2. mit j-m etw. Akk (vy)měnit (si) s kým co (postavení ap.)

tauschen sloveso

7

1. vyměnit , vystřídat

2. etw. Akk gegen etw. směnit , vyměnit co za co

austauschen sloveso

1 Botschafter austauschen → vyměnit velvyslance

2 den Motor austauschen → vyměnit motor

Rohstoffe gegen Maschinen austauschen → směnit suroviny za stroje

8

1. novin(k)a (informace)

Neuigkeit die, podstatné jméno ~, ~en

9

1. spřátelit se

2. mit etw. smířit se s čím , zvyknout si na co

befreunden, sich sloveso

10

1. někteří , několik

2. nějaký , trochu

3. nějaký , několik , něco

einig(er,e,es) zájmeno

1 für einige Tage verreisen → odcestovat na několik dní

2 mit einigem guten Willen → s trochou dobré vůle

11

1. potom , nato

2. po kom/čem ; za kým/čím; na koho/co (označení určitého cíle)

3. podle toho , podle koho/čeho (podle určité věci, přiměřeně)

danach příslovce

1 zwei Stunden danach → dvě hodiny nato, o dvě hodiny později

2 Sie sah das Seil und griff danach. → Uviděla lano a sáhla po něm.

3 danach zu urteilen → soudě podle toho

12

1. oko (orgán zraku)

2. pohled

3. očko , pupen (na bramboře ap.)

4. bod , tečka (na kostce, dominu ap.)

Auge das, podstatné jméno ~s, ~n

1 auf einem Auge blind sein → být na jedno oko slepý

ein blaues Auge → podlitina, modrák, monokl

fráze
1. so weit das Auge reicht kam až oko dohlédne

2. j-m gehen die Augen über komu (až) oči přecházejí

3. seine Augen überall haben mít oči všude

4. kein Auge zutun nezahmouřit oka (celou noc ap.)

5. Geh mir aus den Augen! Jdi mi z očí!

6. etw. im Auge haben mít v úmyslu , zamýšlet co

7. in j-s Augen steigen stoupnout v čích očích

8. Auge um Auge, Zahn um Zahn oko za oko , zub za zub

9. unter vier Augen mezi čtyřma očima (hovořit ap.)

13

1. ztratit

2. j-n ztratit koho; přijít o koho

3. etw. Akk ztratit co; přijít o co

4. ucházet , vytékat , ztrácet se

5. prohrát

6. sich v_______n ztrácet se , vytrácet se (zápach ap.)

7. sich v_______n ztrácet se , mizet

8. sich v_______n ztratit se , zabloudit

verlieren nepravidelné sloveso verlor, h. verloren

1 die Brille verlieren → ztratit brýle
Dadurch werde ich viel Zeit verlieren. → Tím ztratím moc času.

2 Ich habe meinen besten Freund durch ein Flugzeugunglück verloren. → Při leteckém neštěstí jsem ztratil svého nejlepšího přítele.

3 im Krieg ein Bein verlieren → přijít ve válce o nohu

4 Die Reifen verlieren Luft. → Z pneumatik uchází vzduch.
Verliert der Motor Öl? → Ztrácí se z motoru olej?

5 eine Schachpartie verlieren → prohrát šachovou partii

7 Der Weg verliert sich im Nebel. → Cesta se ztrácí v mlze.

fráze
1. irgendwo nichts verloren haben nemít co hledat kde
2. die Beherrschung verlieren ztratit sebeovládání
3. die Geduld mit j-m / etw. verlieren ztratit trpělivost s kým/čím
4. keine Zeit verlieren neztrácet čas (velmi pospíchat)
5. den Kopf verlieren ztratit hlavu , zpanikařit
6. j-n / etw. aus dem Auge verlieren ztratit z očí koho/co (nevidět a nebýt informován)
7. den Boden unter den Füßen verlieren ztrácet půdu pod nohama
8. die Nerven verlieren ztratit nervy
9. den Verstand verlieren přijít o rozum (zbláznit se)
10. nichts (mehr) zu verlieren haben nemít (už) co ztratit

14

1. (a)však , ale , zato

příslovce
1. přesto , přece

2. (ale) ano uvozuje kladnou odpověď na negativní otázku

částice
1. (vždyť) přece

doch spojka

příslovce

1 Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch. → Má sice málo času, přesto přijde.

2 Kommst du nicht? – Ja doch! → Ty nepřijdeš? – Ale ano!

částice

Sie ist doch kein Kind mehr! → Už přece není dítě!
Ich konnte es doch nicht wissen! → Vždyť jsem to nemohl vědět!

fráze
1. Nein doch! Ale ne! , Jistěže ne!

15

1. nedávno , před nedávnem , před krátkou dobou (ovdovět ap.)

neulich příslovce

Vyskytuje se v:
• nedávno: Es ist neulich geschehen. → hovor. Stalo se to teď nedávno.

16

1. dostat

2. dostat , obdržet (zprávu ap.)

3. dostat (chuť ap.)

4. dostat , přivodit si (angínu ap.)

5. čekat (dítě)

6. j-n zu etw. přimět koho k čemu

7. chytit , stihnout (vlak ap.)

8. svědčit , prospět

bekommen nepravidelné sloveso a, h./i. o

1 einen Brief bekommen → dostat dopis

2 einen Glückwunsch bekommen → dostat blahopřání

3 Hunger/Durst bekommen → dostat hlad/žízeň

8 Der Klimawechsel bekommt dir gut. → Změna podnebí ti prospěje.

Die Kur ist ihm schlecht bekommen. → Léčba mu moc neprospěla.

fráze
1. Was bekommen Sie? Co si přejete? , Přejete si? (v obchodě)
2. festen Boden unter die Füße bekommen získat pevnou půdu pod nohama
3. j-n / etw. zu Gesicht bekommen setkat se tváří v tvář s kým/čím ; natrefit na koho/co
4. den Laufpass bekommen dostat kopačky
5. die Oberhand bekommen získat převahu
6. Wohl bekomms! Na zdraví! , Do dna! (přípitek)

17

1. j-n strhnout koho (k sobě, do propasti ap.)

hinreißen nepravidelné sloveso i, i

Vyskytuje se v:
• uchvátit: Die Theatervorstellung hat sie hingerissen. → Divadelní představení ji uchvátilo.

• úchvatně: hinreißend singen → úchvatně zpívat

• vedle: Er ist ganz hingerissen von ihr. → Je z ní úplně vedle.

• nechat: sich hinreißen lassen → nechat se unést

18

1. přetrhnout se , roztrhnout se

2. in etw. Akk roztrhat , trhat na co

3. protrhnout (si) , udělat díru

4. škrábnout se , zranit se (o hřebík ap.)

5. strhnout (šaty ap.) ;vytrhnout (peníze ap.)

6. sich r_______n von/aus etw. vytrhnout se , utrhnout se z čeho

reißen nepravidelné sloveso riss, i./h. gerissen

1 Mir ist das Schuhband gerissen. → Přetrhla se mi tkanička.

2 das Hemd in tausend Fetzen reißen → roztrhat košili na tisíc cárů

4 Ich habe mich blutig gerissen. → Zranila jsem se do krve.

5 + j-n aus den Träumen reißen → vytrhnout koho ze snů

6 sich aus + j-s Armen reißen → vytrhnout se komu z náručí

19

1. užívá se jako zkrácená forma slovesných tvarů hingegangen , hingefahren ,hingekommen

2. užívá se k vyjádření časových souvislostí

3. být beznadějný / bezpředmětný / ztracený (plány ap.)

4. být nefunkční

5. být unavený

6. chcípnout , zdechnout , pojít (zvíře)

hin sein nepravidelné sloveso i.

1 Wo ist er hin? → Kampak šel?

2 Bis zu dem Termin ist es noch einige Zeit hin. → Do termínu zbývá ještě nějaký čas.

20

1. + Zeitangabe být + časový údaj zpátky

2. hinter j-m pronásledovat , stíhat koho (vraha ap.)

3. hinter j-m jít po kom
usilovat o koho (o dívku ap.)

her sein nepravidelné sloveso i.

1 Es ist drei Jahre her. → Jsou to již 3 roky (zpět).

21

1. j-m pronásledovat koho ;být v patách komu

2. j-m / etw. kontrolovat , sledovat koho/co

3. j-m / etw. jít po kom/čem

hinterher sein nepravidelné sloveso i.

2 hinterher sein, dass alles aufgeräumt wird → kontrolovat, aby bylo vše uklizeno

22

1. na jednu stranu , jednak

einerseits příslovce

Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig. →Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.

Vyskytuje se v:
• jednak: Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld. →Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.

23

1. pravděpodobný (příčina ap.)

příslovce
1. pravděpodobně

wahrscheinlich přídavné jméno

Odvozená slova
Wahrscheinlichkeit

24

1. řetěz (ocelový ap.)

2. řetízek , náhrdelník (ozdoba)

3. řetěz , řada (lidí)

4. řada , sled (událostí ap.)

5. řetězec , síť (obchodů, restaurací ap.)

Kette die, podstatné jméno ~, ~n

1 einen Hund an die Kette legen → uvázat psa na řetěz

Odvozená slova
ketten

25

1. zadní strana , rub

Rückseite die, podstatné jméno ~, ~n

26

1. přestože , ačkoli(v) , třebaže

obwohl spojka

Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen. → Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

27

1. odtrhnout , vytrhnout , strhnout

2. utrhnout se (tkanička ap.)

3. přerušit se , ustat , přestat

4. strhnout , (z)bořit (lešení ap.)

abreißen nepravidelné sloveso i, h./i. i

1 ein Blatt vom Kalender abreißen → vytrhnout list z kalendáře

3 Die Telefonverbindung riss ab. → Telefonní spojení se přerušilo.

28

1. sice

2. und z_____r a sice , a to

zwar částice

1 Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir. → Mám sice málo času, ale pomohu ti.

29

1. častý , hojný (chyba ap.)

häufig přídavné jméno

eine häufig gestellte Frage → často kladená otázka
häufig auftreten → vyskytovat se často

30

1. rozdílný , různý (přístup ap.)

unterschiedlich přídavné jméno