KB+AB, s 14, 15 Sprechen Flashcards Preview

Deutsch > KB+AB, s 14, 15 Sprechen > Flashcards

Flashcards in KB+AB, s 14, 15 Sprechen Deck (139):
1

1. tehdy , tenkrát

damals příslovce

2

1. pravý , ryzí (o zlatě ap.)

částice
1. fakt , opravdu , skutečně

2. fakt? , opravdu? , skutečně?

echt přídavné jméno

1 Ist das echtes Leder? → Je to pravá kůže?
Er ist ein echter Prager. → Je typický Pražák.
einen echten Picasso anbieten → nabízet pravého Picassa

částice

1 Das hast du echt toll gemacht! → To jsi udělal fakt skvěle!

3

1. s_______l ... als (auch) jak ... tak (i)

sowohl spojka

sowohl Männer und Frauen als auch Kinder → jak muži a ženy, tak i děti

4

1. (ten)týž , (ta)táž , (to)též , ten samý , ta samá , to samé

2. stejný , stejná , stejné (vzhled ap.)

derselbe, dieselbe, dasselbe zájmeno

1 genau dasselbe → přesně to samé

5

1. chór , sbor

2. chór , kůr (v kostele)

Chor der, podstatné jméno ~(e)s, -ö-e

1 ein gemischter Chor → smíšený sbor

6

1. mit j-m etw. Akk měnit , vyměnit (si) s kým co

2. mit j-m etw. Akk (vy)měnit (si) s kým co (postavení ap.)

tauschen sloveso

7

1. vyměnit , vystřídat

2. etw. Akk gegen etw. směnit , vyměnit co za co

austauschen sloveso

1 Botschafter austauschen → vyměnit velvyslance

2 den Motor austauschen → vyměnit motor

Rohstoffe gegen Maschinen austauschen → směnit suroviny za stroje

8

1. novin(k)a (informace)

Neuigkeit die, podstatné jméno ~, ~en

9

1. spřátelit se

2. mit etw. smířit se s čím , zvyknout si na co

befreunden, sich sloveso

10

1. někteří , několik

2. nějaký , trochu

3. nějaký , několik , něco

einig(er,e,es) zájmeno

1 für einige Tage verreisen → odcestovat na několik dní

2 mit einigem guten Willen → s trochou dobré vůle

11

1. potom , nato

2. po kom/čem ; za kým/čím; na koho/co (označení určitého cíle)

3. podle toho , podle koho/čeho (podle určité věci, přiměřeně)

danach příslovce

1 zwei Stunden danach → dvě hodiny nato, o dvě hodiny později

2 Sie sah das Seil und griff danach. → Uviděla lano a sáhla po něm.

3 danach zu urteilen → soudě podle toho

12

1. oko (orgán zraku)

2. pohled

3. očko , pupen (na bramboře ap.)

4. bod , tečka (na kostce, dominu ap.)

Auge das, podstatné jméno ~s, ~n

1 auf einem Auge blind sein → být na jedno oko slepý

ein blaues Auge → podlitina, modrák, monokl

fráze
1. so weit das Auge reicht kam až oko dohlédne

2. j-m gehen die Augen über komu (až) oči přecházejí

3. seine Augen überall haben mít oči všude

4. kein Auge zutun nezahmouřit oka (celou noc ap.)

5. Geh mir aus den Augen! Jdi mi z očí!

6. etw. im Auge haben mít v úmyslu , zamýšlet co

7. in j-s Augen steigen stoupnout v čích očích

8. Auge um Auge, Zahn um Zahn oko za oko , zub za zub

9. unter vier Augen mezi čtyřma očima (hovořit ap.)

13

1. ztratit

2. j-n ztratit koho; přijít o koho

3. etw. Akk ztratit co; přijít o co

4. ucházet , vytékat , ztrácet se

5. prohrát

6. sich v_______n ztrácet se , vytrácet se (zápach ap.)

7. sich v_______n ztrácet se , mizet

8. sich v_______n ztratit se , zabloudit

verlieren nepravidelné sloveso verlor, h. verloren

1 die Brille verlieren → ztratit brýle
Dadurch werde ich viel Zeit verlieren. → Tím ztratím moc času.

2 Ich habe meinen besten Freund durch ein Flugzeugunglück verloren. → Při leteckém neštěstí jsem ztratil svého nejlepšího přítele.

3 im Krieg ein Bein verlieren → přijít ve válce o nohu

4 Die Reifen verlieren Luft. → Z pneumatik uchází vzduch.
Verliert der Motor Öl? → Ztrácí se z motoru olej?

5 eine Schachpartie verlieren → prohrát šachovou partii

7 Der Weg verliert sich im Nebel. → Cesta se ztrácí v mlze.

fráze
1. irgendwo nichts verloren haben nemít co hledat kde
2. die Beherrschung verlieren ztratit sebeovládání
3. die Geduld mit j-m / etw. verlieren ztratit trpělivost s kým/čím
4. keine Zeit verlieren neztrácet čas (velmi pospíchat)
5. den Kopf verlieren ztratit hlavu , zpanikařit
6. j-n / etw. aus dem Auge verlieren ztratit z očí koho/co (nevidět a nebýt informován)
7. den Boden unter den Füßen verlieren ztrácet půdu pod nohama
8. die Nerven verlieren ztratit nervy
9. den Verstand verlieren přijít o rozum (zbláznit se)
10. nichts (mehr) zu verlieren haben nemít (už) co ztratit

14

1. (a)však , ale , zato

příslovce
1. přesto , přece

2. (ale) ano uvozuje kladnou odpověď na negativní otázku

částice
1. (vždyť) přece

doch spojka

příslovce

1 Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch. → Má sice málo času, přesto přijde.

2 Kommst du nicht? – Ja doch! → Ty nepřijdeš? – Ale ano!

částice

Sie ist doch kein Kind mehr! → Už přece není dítě!
Ich konnte es doch nicht wissen! → Vždyť jsem to nemohl vědět!

fráze
1. Nein doch! Ale ne! , Jistěže ne!

15

1. nedávno , před nedávnem , před krátkou dobou (ovdovět ap.)

neulich příslovce

Vyskytuje se v:
• nedávno: Es ist neulich geschehen. → hovor. Stalo se to teď nedávno.

16

1. dostat

2. dostat , obdržet (zprávu ap.)

3. dostat (chuť ap.)

4. dostat , přivodit si (angínu ap.)

5. čekat (dítě)

6. j-n zu etw. přimět koho k čemu

7. chytit , stihnout (vlak ap.)

8. svědčit , prospět

bekommen nepravidelné sloveso a, h./i. o

1 einen Brief bekommen → dostat dopis

2 einen Glückwunsch bekommen → dostat blahopřání

3 Hunger/Durst bekommen → dostat hlad/žízeň

8 Der Klimawechsel bekommt dir gut. → Změna podnebí ti prospěje.

Die Kur ist ihm schlecht bekommen. → Léčba mu moc neprospěla.

fráze
1. Was bekommen Sie? Co si přejete? , Přejete si? (v obchodě)
2. festen Boden unter die Füße bekommen získat pevnou půdu pod nohama
3. j-n / etw. zu Gesicht bekommen setkat se tváří v tvář s kým/čím ; natrefit na koho/co
4. den Laufpass bekommen dostat kopačky
5. die Oberhand bekommen získat převahu
6. Wohl bekomms! Na zdraví! , Do dna! (přípitek)

17

1. j-n strhnout koho (k sobě, do propasti ap.)

hinreißen nepravidelné sloveso i, i

Vyskytuje se v:
• uchvátit: Die Theatervorstellung hat sie hingerissen. → Divadelní představení ji uchvátilo.

• úchvatně: hinreißend singen → úchvatně zpívat

• vedle: Er ist ganz hingerissen von ihr. → Je z ní úplně vedle.

• nechat: sich hinreißen lassen → nechat se unést

18

1. přetrhnout se , roztrhnout se

2. in etw. Akk roztrhat , trhat na co

3. protrhnout (si) , udělat díru

4. škrábnout se , zranit se (o hřebík ap.)

5. strhnout (šaty ap.) ;vytrhnout (peníze ap.)

6. sich r_______n von/aus etw. vytrhnout se , utrhnout se z čeho

reißen nepravidelné sloveso riss, i./h. gerissen

1 Mir ist das Schuhband gerissen. → Přetrhla se mi tkanička.

2 das Hemd in tausend Fetzen reißen → roztrhat košili na tisíc cárů

4 Ich habe mich blutig gerissen. → Zranila jsem se do krve.

5 + j-n aus den Träumen reißen → vytrhnout koho ze snů

6 sich aus + j-s Armen reißen → vytrhnout se komu z náručí

19

1. užívá se jako zkrácená forma slovesných tvarů hingegangen , hingefahren ,hingekommen

2. užívá se k vyjádření časových souvislostí

3. být beznadějný / bezpředmětný / ztracený (plány ap.)

4. být nefunkční

5. být unavený

6. chcípnout , zdechnout , pojít (zvíře)

hin sein nepravidelné sloveso i.

1 Wo ist er hin? → Kampak šel?

2 Bis zu dem Termin ist es noch einige Zeit hin. → Do termínu zbývá ještě nějaký čas.

20

1. + Zeitangabe být + časový údaj zpátky

2. hinter j-m pronásledovat , stíhat koho (vraha ap.)

3. hinter j-m jít po kom
usilovat o koho (o dívku ap.)

her sein nepravidelné sloveso i.

1 Es ist drei Jahre her. → Jsou to již 3 roky (zpět).

21

1. j-m pronásledovat koho ;být v patách komu

2. j-m / etw. kontrolovat , sledovat koho/co

3. j-m / etw. jít po kom/čem

hinterher sein nepravidelné sloveso i.

2 hinterher sein, dass alles aufgeräumt wird → kontrolovat, aby bylo vše uklizeno

22

1. na jednu stranu , jednak

einerseits příslovce

Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig. →Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.

Vyskytuje se v:
• jednak: Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld. →Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.

23

1. pravděpodobný (příčina ap.)

příslovce
1. pravděpodobně

wahrscheinlich přídavné jméno

Odvozená slova
Wahrscheinlichkeit

24

1. řetěz (ocelový ap.)

2. řetízek , náhrdelník (ozdoba)

3. řetěz , řada (lidí)

4. řada , sled (událostí ap.)

5. řetězec , síť (obchodů, restaurací ap.)

Kette die, podstatné jméno ~, ~n

1 einen Hund an die Kette legen → uvázat psa na řetěz

Odvozená slova
ketten

25

1. zadní strana , rub

Rückseite die, podstatné jméno ~, ~n

26

1. přestože , ačkoli(v) , třebaže

obwohl spojka

Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen. → Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

27

1. odtrhnout , vytrhnout , strhnout

2. utrhnout se (tkanička ap.)

3. přerušit se , ustat , přestat

4. strhnout , (z)bořit (lešení ap.)

abreißen nepravidelné sloveso i, h./i. i

1 ein Blatt vom Kalender abreißen → vytrhnout list z kalendáře

3 Die Telefonverbindung riss ab. → Telefonní spojení se přerušilo.

28

1. sice

2. und z_____r a sice , a to

zwar částice

1 Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir. → Mám sice málo času, ale pomohu ti.

29

1. častý , hojný (chyba ap.)

häufig přídavné jméno

eine häufig gestellte Frage → často kladená otázka
häufig auftreten → vyskytovat se často

30

1. rozdílný , různý (přístup ap.)

unterschiedlich přídavné jméno

31

1. chuť (jídla ap.)

2. vkus , styl (v oblékání ap.)

3. vkus , záliba , chuť , gusto

Geschmack der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e/ žert. -ä-er

1 ein süßer/salziger/saurer/bitterer Geschmack → sladká/slaná/kyselá/hořká chuť

2 keinen Geschmack haben → nemít vkus, být bez vkusu

fráze
1. an etw. Geschmack finden nalézt zálibu v čem ; oblíbit si co

32

příslovce
1. kdysi , jednou (v minulosti) ; někdy

částice
1. užívá se k vyjádření zdvořilé výzvy, také ve formě otázky

příslovce
1. krát

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e
1. užívá se k vyjádření časového okamžiku

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e/-ä-er
1. znaménko , skvrna (na kůži)

mal příslovce

1 Was will er mal werden? → Čím chce (jednou) být?

částice
Hier, probier mal meinen Stift! → Tu máš, vyzkoušej moji tužku!

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1 das nächste Mal → příště

Sie fliegt zum dritten Mal nach Asien. → Poletí do Asie potřetí.

Mit einem Mal(e) ist alles anders. → Najednou je všechno jinak.

ein für alle Mal (gelten) → (platit) jednou provždy

fráze
1. von Mal zu Mal pokaždé , čím dál

Er wird von Mal zu Mal besser. → Je čím dál lepší.

33

1. e_______r ... oder buď ... (a)nebo

entweder spojka

Er kommt entweder heute oder morgen. → Buď přijde dnes, nebo zítra.

34

1. vypnout (televizor, motor ap.)

2. (u)hasit (oheň, svíčku ap.) ; típnout (cigaretu)

3. mit j-m domluvit (si) , dohodnout (si) , dojednat (si) s kým (termín ap.)

4. j-n / etw. rozpoznat , rozeznat , odhalit koho/co

5. projednat , prohovořit , prodiskutovat

6. tvořit , činit , dělat

7. vadit , nevyhovovat

ausmachen sloveso

4 ein Schiff am Horizont ausmachen → rozeznat loď na horizontu

6 Die Gesamtsumme macht 100 Euro aus. → Celková suma činí 100 eur.

7 Das macht mir echt nichts aus. → To mi fakt nevadí.

35

1. w_____r ... noch ani ... ani

weder spojka

Ich habe dafür weder Zeit noch Geld. → Nemám na to ani čas, ani peníze.

36

zájmeno
1. něco , cosi

2. něco , trochu , kousek

3. poněkud , trochu , o něco

das, podstatné jméno ~, ~/ žert. ~se
1. něco , cosi

etwas zájmeno

1 Wir hörten etwas. → Něco jsme zaslechli.
Hast du etwas gesagt? → Říkal jsi něco?
etwas Neues/anderes → něco nového/jiného

3 Der Film ist etwas langweilig. → Film je poněkud nudný.
Ich bin noch etwas müde. → Jsem ještě trochu unavený.

fráze
1. so etwas něco takového (většinou chyba, hloupost ap.)
Mit so etwas muss man rechnen. → S něčím takovým je třeba počítat.
So etwas Dummes! → Něco tak hloupého!

das, podstatné jméno ~, ~/ žert. ~se

fráze
1. das gewisse Etwas zvláštní kouzlo , to něco (osobní přitažlivost)

37

sloveso
1. oddělit , odloučit , rozlišit

spojka
1. nýbrž , ale uvozuje zápornou výpověď

sondern sloveso

spojka

Nicht er hat es getan, sondern sie. → Neudělal to on, ale ona.

38

1. zažít (překvapení ap.)

2. zažívat , prodělávat (rozvoj, recesi ap.)

3. dožít se , dočkat se (přelomu století ap.)

erleben sloveso

2 Hat man so etwas schon erlebt? → Už jste něco takového zažili/viděli?

39

1. (na)proti komu/čemu

2. oproti , vzhledem ke komu/čemu ; ve srovnání s kým/čím

příslovce
1. (na)proti , na protější straně

das, podstatné jméno ~s, ~; mst Sg

1. sedící / stojící naproti , protějšek (osoba)

2. soused(ka) odnaproti

3. protiklad

gegenüber předložka s 3. pád

1 Ihr Haus steht gegenüber der Kirche. → Její dům stojí naproti kostelu.

2 Sie ist dir gegenüber im Vorteil. → Ona je oproti tobě ve výhodě.

příslovce

direkt gegenüber → přímo naproti

40

1. (z)odpovědnost

Verantwortung die, podstatné jméno ~, ~en

in eigener Verantwortung → na vlastní (z)odpovědnost

eine große Verantwortung haben → mít velkou (z)odpovědnost

für j-n / etw. eine Verantwortung übernehmen → převzít odpovědnost za koho/co

41

1. spolehlivý (přítel, nástroj ap.)

2. důvěryhodný , hodnověrný , spolehlivý (zpráva ap.)


zuverlässig přídavné jméno

Odvozená slova
Zuverlässigkeit

42

1. zlíbit se , být libo

2. libovat si , mít zalíbení (v žertování ap.)

das, podstatné jméno ~s
1. libost , uvážení

belieben

das, podstatné jméno ~s

nach Belieben → podle libosti, jak je libo

Vyskytuje se v:
• scherzen: Sie belieben zu scherzen! → To nemyslíte vážně!, Vy žertujete!

• ráčit: nach Belieben essen/trinken → jíst/pít co hrdlo ráčí

43

1. dřívější , bývalý , někdejší

ehemalig přídavné jméno

Vyskytuje se v:
• někdejší: ehemaliger Mitarbeiter → někdejší spolupracovník

• německý: ehemalige deutsche Staaten DDR und BRD → bývalé německé státy NDR a NSR

44

1. vzít pod paží , podepřít

nepravidelné sloveso unternimmt, a, o
1. podniknout , uskutečnit

das, podstatné jméno ~s, ~
1. akce , záměr
2. podnik , závod

unternehmen nepravidelné sloveso nimmt unter, a, o

1 Er hat das Kind untergenommen. → Vzal dítě pod paží.

Odvozená slova
Unternehmer, unternehmerisch

45

1. zatím , mezitím , zatímco (v mezičase)
2. do té doby , zatím

inzwischen příslovce

46

1. obvázat , zavázat (obvazem)

2. spojit (části ap.)

3. držet pohromadě (šrouby skříň ap.)

4. sich v_______n spojovat se , vázat se (o prvcích ap.)

5. etw. Akk mit etw. spojit co s čím

6. spojit (telefonní hovor)
navázat (telefonické) spojení

7. být zavázaný / vděčný

verbinden nepravidelné sloveso a, u

1 + j-m + /sich den Fuß verbinden → obvázat komu/si nohu

2 zwei Bretter mit Leim miteinander verbinden → spojit dvě prkna klihem

5 zwei Gewässer durch einen Kanal verbinden → spojit dva vodní toky kanálem

6 Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)! → Moment, prosím, spojím vás (s ním)!

den Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbinden → spojit návštěvu lékaře s nákupem

7 Ich bin Ihnen sehr verbunden. → Jsem Vám velmi zavázán.

fráze
1. das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden spojit příjemné s užitečným

Odvozená slova
Verbindung

47

1. von j-m / etw. rozloučení s kým/čím

Abschied der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

kniž. + von + j-m + / + etw. Abschied nehmen → rozloučit se s kým/čím

ohne Abschied fortgehen → odejít bez rozloučení

48

1. sich v________n (po)bavit se , povyrazit se , užívat si

das, podstatné jméno ~s, ~
1. potěšení , radost

2. zábava , záliba

vergnügen sloveso

das, podstatné jméno ~s, ~

1 Es ist mir ein Vergnügen. → Je mi potěšením., Těší mě.

+ etw. aus/zum Vergnügen tun → udělat co z potěšení/pro potěšení

2 Vergnügen an etw. finden → najít v čem zálibu

zum Vergnügen gehen → jít na (taneční) zábavu

fráze
1. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Nejdřív práce , potom zábava.

Slovní spojení
Tanzvergnügen

49

1. vztah (přátelský, obchodní ap.) ; styk (mezi lidmi, státy ap.)

2. vztah , souvislost , vzájemnost (mezi jevy)

Beziehung die, podstatné jméno ~, ~en

1 + mit + /zu + j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhalten → udržovat ským dobré mezilidské vztahy

+ mit + /zu + j-m Beziehungen aufnehmen → navázat vztah s kým

2 in Beziehung + zu + etw. stehen → být ve vztahu, mít vztah k čemu

50

1. j-m von etw., über etw. Akk podat zprávu , referovat komu ; informovat koho o čem

berichten sloveso

von einer Reise/über den Unfall ausführlich berichten → podat podrobnou zprávu o cestě/nehodě

51

1. sdělit , oznámit (úmysl ap.)

mitteilen sloveso

52

1. domnívat se , tušit , myslet (si)

vermuten sloveso

Es ist zu vermuten, dass... → Má se za to, že...

Odvozená slova
Vermutung

Vyskytuje se v:
• naivní: Es wäre ja naiv, zu vermuten , dass ... → Bylo by naivní se domnívat, že ...
• neprávem: etw. unrechtmäßig vermuten → neprávem se domnívat co

53

1. přijmout (směnku, dárek ap.)

2. přijmout (nabídku, návrh ap.)

3. etw. Akk ujmout se čeho (práce ap.) ;převzít , přijmout co (úkol ap.)

4. schválit , přijmout (žádost, návrh zákona ap.)

5. etw. Akk nabrat na čem (na intenzitě ap.) ;nabýt na čem, čeho (na rozsahu, netušených rozměrů ap.)

6. přijmout (zaměstnance ap.)

7. osvojit si , adoptovat , ujmout se (dítěte)

8. předpokládat

annehmen nepravidelné sloveso nimmt an, a, o

8 Angenommen, dass ... → Předpokládejme, že ...

54

1. sich b_______n chovat se (slušně ap.)

2. j-m etw. Akk vzít , brát komu co; připravit koho o co (klid ap.)

das, podstatné jméno ~s
1. chování (nevhodné, způsobné ap.)

benehmen nepravidelné sloveso benimmt, a, o

1 Er hat sich wie ein Kind benommen. → Choval se jako dítě.

fráze
1. sich mit j-m ins Benehmen setzen dohodnout se s kým

2. im Benehmen mit j-m po dohodě s kým

55

1. domnělý , předpokládaný , pravděpodobný (výsledek ap.)

příslovce
1. pravděpodobně , asi

vermutlich přídavné jméno

Vyskytuje se v:
• patrně: Vermutlich ist er zu Hause. → Patrně je doma.

• pravděpodobný: ein vermutlicher Zustand etw. → pravděpodobný stav čeho

56

1. jistý , určitý (speciální)

2. jasný , přesný , zřetelný (přesně vymezený, stanovený)

3. určitý (člen ap.)

příslovce

1. určitě , jistě , zajisté

bestimmt přídavné jméno

1 + von + etw. eine bestimmte Vorstellung haben → mít o čem jistou představu

2 Er muss sich bestimmter ausdrücken. → Musí se vyjádřit jasněji.

3 bestimmtes Pronomen → určité zájmeno

příslovce
ganz bestimmt → zcela určitě

57

1. pravděpodobný (příčina ap.)

příslovce
1. pravděpodobně

wahrscheinlich přídavné jméno

Odvozená slova
Wahrscheinlichkeit

58

1. (na)kreslit (obraz ap.)

2. označit , označkovat (zboží ap.)

3. upsat (cenné papíry ap.)

4. für etw. (z)odpovídat , nést (z)odpovědnost , ručit za co

5. popsat , vykreslit , (vy)líčit


zeichnen sloveso

Odvozená slova
Zeichner, Zeichnung

Vyskytuje se v:
• abzeichnen: Eine Gefahr zeichnet sich ab. → Rýsuje se nebezpečí.
• Linie: eine Linie zeichnen → rýsovat přímku
• linie: gerade Linien zeichnen → kreslit rovné linie
• obdélník: ein Rechteck zeichnen → narýsovat obdélník

59

1. načrtnout , navrhnout , znázornit

entwerfen nepravidelné sloveso entwirft, a, o

einen Bauplan entwerfen → navrhnout stavební plán

60

1. papír

2. písemnost , dokument

3. doklady , dokumenty , papíry

Papier das, podstatné jméno ~s, ~e

1 ein Blatt/Bogen Papier → list/arch papíru

3 + j-m neue Papiere ausstellen → vystavit komu nové papíry

falsche Papiere → zfalšované doklady

fráze
1. (nur) auf dem Papier (be)stehen být jen na papíře

2. etw. zu Papier bringen dát co na papír (napsat)

61

1. (vy)značit , (o)značit (délku slabiky čárkou ap.)

2. označit , udat , popsat (místo srazu ap.)

3. označit , pojmenovat (slovy ap.)

4. znamenat , označovat

bezeichnen sloveso

62

1. původ (dělnický ap.)
2. původ , vznik (výrobku ap.)

Herkunft die, podstatné jméno ~, -ü-e

63

1. příchod , příjezd , přílet

Ankunft die, podstatné jméno ~, -ü-e; mst Sg

64

1. původ , vznik

Ursprung der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

65

1. báseň

Gedicht das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

fráze
1. etw. ist ein Gedicht co je (jedna) báseň (zákusek ap.)

66

1. j-m / etw. (ná)sledovat koho/co

2. j-m / etw. sledovat , chápat koho/co

3. j-m / etw. (u)poslechnout koho/co ; řídit se kým/čím, podle koho/čeho

4. j-m poslechnout / poslouchat koho (dítě matku ap.)

5. j-m / etw., auf j-n / etw. následovat , (při)jít , být po kom/čem

6. aus etw. vyplývat , plynout z čeho

. folgen nepravidelné sloveso i./h. , folgte, gefolgt

1 Folgen Sie mir bitte! → Následujte mě prosím!

Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus. → S velkým odstupem ho následovala do domu.

2 einem Gespräch mit Interesse folgen → se zájmem sledovat rozhovor

+ j-m + / + etw. nicht folgen können → nemoci pochopit koho/co

3 Er ist mir nicht immer gefolgt. → Ne vždy mě poslechl.

+ j-s Rat folgen → uposlechnout čí radu

4 Sein Hund folgt ihm aufs Wort. → Jeho pes ho poslouchá na slovo.

5 am folgenden Abend → následující večer

67

1. über j-n / etw. výrok , výpověď , vyjádření o kom/čem

2. zu etw. výpověď k čemu (před soudem ap.)

3. obsah , výpověď , myšlenková podstata (uměleckého díla)

Aussage die, podstatné jméno ~, ~n

2 nach Aussage des Zeugen → podle výpovědi svědka

68

1. etw. Dat odpovídat čemu (výsledky očekávání ap.)

2. etw. Dat vyhovět čemu (prosbě ap.)

entsprechen nepravidelné sloveso entspricht, a, o

69

1. řádek

2. řada (domů ap.)

Zeile die, podstatné jméno ~, ~n

1 fünfte Zeile von oben → pátý řádek shora

zwei Zeilen Zwischenraum → dva řádky mezera

fráze
1. zwischen den Zeilen lesen číst mezi řádky

70

1. skvrna , flek (umazané místo)

2. skvrn(k)a , flíček (na kůži ap.)

3. flek , plac (místo)

Fleck der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

2 ein blauer Fleck → modřina

fráze
1. mit etw. nicht vom Fleck kommen nehnout se s čím z místa

71

1. zamlčet , zatajit

verschweigen nepravidelné sloveso ie, ie

+ j-m die Wahrheit verschweigen → zamlčet komu pravdu

72

1. vor etw. Dat varovat před čím

2. varovat , pohrozit

warnen sloveso

73

1. závažný , vážný (problém ap.)
2. vážný , opravdový , skutečný , seriózní (úmysl ap.)

ernstlich přídavné jméno

74

1. auf j-n / etw., über j-n / etw. nadávat na koho/co ; hubovat koho

2. mit j-m hádat se s kým ; nadávat , vynadat komu

schimpfen sloveso

1 wie ein Rohrspatz schimpfen → nadávat jako špaček

über den Lärm schimpfen → nadávat na hluk

75

1. povinnost

2. povinné cviky , povinná část

Pflicht die, podstatné jméno ~, ~en

1 + etw. für seine Pflicht halten → považovat co za svou povinnost

+ etw. aus Pflicht tun → (u)dělat co z povinnosti

Die Pflicht ruft! → Povinnost volá!

76

1. (na)plnit

2. j-n naplnit koho (radost ap.)

3. splnit (požadavky ap.)

4. sich e_______n splnit se , vyplnit se (sen ap.)

erfüllen sloveso

2 von Reiseeindrücken erfüllt sein → být plný zážitků z cest

3 ein Versprechen erfüllen → splnit slib

77

1. svítit , zářit (slunce ap.)

2. třpytit se , lesknout se

3. jevit se , zdát se , působit

scheinen nepravidelné sloveso schien, h. geschienen

3 Er bemühte sich, ruhig zu scheinen. → Snažil se působit klidně.

78

1. pozorný , soustředěný (posluchač ap.)

2. pozorný , všímavý (muž ap.)

aufmerksam přídavné jméno

fráze
1. j-n auf j-n / etw. aufmerksam machen upozornit koho na koho/co , poukázat na koho/co

Odvozená slova
Aufmerksamkeit

79

1. chyba (gramatická ap.)

2. chyba , omyl (chybné rozhodnutí ap.)

3. chyba , vada , nedostatek (špatná vlastnost ap.)

4. kaz , vada (zboží, materiálu ap.)

Fehler der, podstatné jméno ~s, ~

1 Ich hatte im Test 7 Fehler. → Měl jsem v testu 7 chyb.

2 Das war nicht dein Fehler. → To nebyla tvoje chyba.

3 ein angeborener Fehler → vrozená vada

80

1. pravdivý , skutečný (zpráva ap.)

2. skutečný , pravý (pachatel, motiv ap.)

3. opravdový , pravý , upřímný (přátelství ap.)

4. opravdový , (po)řádný , pravý (štěstí ap.)

wahr přídavné jméno

1 ..., nicht wahr? → ..., že?

die Pläne wahr machen → uskutečnit/zrealizovat plány

81

1. vyřídit (korespondenci ap.)

2. sich e_______n vyřešit se (problém ap.)

3. j-n znemožnit , odrovnat , vyřídit koho (skandálem ap.)

4. j-n vyřídit , zabít koho

erledigen sloveso

82

1. mnohý , některý , leckterý

2. některý , mnohý , nejeden , několik

manch zájmeno

1 die Ansicht manches Gelehrten → názor mnohého učence

83

1. platit , být platný (předpis, jízdenka ap.)

2. mít hodnotu (něčí názor ap.) ; znamenat (hodně ap.)

3. als etw. Nom být považován , platit za koho/co (za umělce ap.)

4. být třeba / načase (rozhodnout se ap.) užívá se v neosobní vazbě es g_____t

gelten nepravidelné sloveso gilt, galt, h. gegolten

1 Das gilt nicht! → To neplatí!

2 Diese Münze gilt nicht viel. → Tato mince nemá velkou hodnotu.

Seine Meinung gilt mir viel. → Jeho názor pro mě mnoho znamená.

3 Das gilt als sicher. → Určitě to platí.

Das galt ihm für ausgemacht. → Považoval to za domluvené.

4 Es gilt, sich zu entscheiden. → Je třeba se rozhodnout.

fráze
1. etw. geltend machen co uplatnit (právo, nárok ap.)

84

1. obsahový , podle obsahu (struktura ap.)

inhaltlich přídavné jméno

85

1. padnout , pasovat , sedět (o oblečení)

2. zu j-m / etw. hodit se , pasovat ke komu/čemu ; ladit s čím

3. pasovat , padnout

4. umístit , vsadit , zapasovat

5. hodit se , být vhod , sedět

passen sloveso

2 Die Krawatte passt nicht zum Sakko. → Ta kravata se k tomu saku nehodí.

3 Der Schlüssel passt nicht ins Schloss. → Klíč nepasuje do zámku.

5 Um 15 Uhr passt es mir gut. → V 15 hodin se mi to hodí.

86

1. spolek , jednota

Verein der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

in einen Verein eintreten → vstoupit do spolku

87

1. lokální , místní (zprávy ap.)

2. eine l_______e Umstandsbestimmung → příslovečné určení místa

l_______e Adverbien → příslovce místa

das, podstatné jméno ~s, ~e
1. lokál (pohostinství)

lokal přídavné jméno

1 + j-n lokal betäuben → koho lokálně umrtvit

88

1. legrace , sranda , žert

2. zábava , potěšení


Spaß der, podstatné jméno ~es, -ä-e

1 Spaß machen/treiben → dělat legrácky

keinen Spaß verstehen → nemít smysl pro humor, nerozumět legraci

hovor. Da hört der Spaß auf! → Tady končí všechna legrace!

2 Das macht mir Spaß. → Baví mě to.

fráze
1. aus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollerei ze srandy , (jen tak) prozábavu
2. zum Spaß pro zábavu , z legrace
3. Spaß beiseite! Žerty stranou!
4. Das geht über den Spaß! To už není sranda!
5. Mach keine Späße! Nedělej si srandu / prdel!

89

1. výlet

2. vyrojení se , vyletění (včel ap.)

3. česno , česlo

Ausflug der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

1 einen Ausflug in die Berge machen → udělat si výlet do hor

90

1. množství , dávka , kvantum (zboží ap.)

2. množství , spousta , mnoho (chyb, práce ap.)

3. množina

4. dav , zástup , množství (lidí)

Menge die, podstatné jméno ~, ~n

2 in der Hausaufgabe eine Menge Fehler machen → udělat v domácí úloze spoustu chyb

4 in der Menge verschwinden → zmizet v davu

durch die Menge gehen → proplést se davem

aus der Menge treten → vystoupit z davu

sich unter die Menge mischen → vmísit se do davu

91

1. náhodný , nahodilý (setkání ap.)

zufällig přídavné jméno

92

1. putovat , cestovat , chodit (pěšky)
2. toulat se , potulovat se
3. kočovat , stěhovat se , putovat (cirkus ap.)

wandern nepravidelné sloveso i. , wanderte, gewandert

93

1. cesta , cestování

2. rauš , opojení

Reise die, podstatné jméno ~, ~n

1 Gute Reise! → Šťastnou cestu!

sich auf die Reise machen → vydat se/vyrazit na cestu

auf der Reise → na cestě, během cesty, cestou

fráze
1. auf Reisen sein být na cestách

94

1. tuhý , pevný (palivo ap.)

2. pevný , stabilní , odolný (látka ap.)

3. pevný , těsný (obvaz ap.)

4. silný , pevný (stisk ruky ap.)

5. hodně , pořádně , moc (spát, jíst ap.)

6. sebejistý , energický , rozhodný (pohled ap.)

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e
1. slavnost , oslava

2. svátek (náboženský)

fest přídavné jméno

2 eine neue feste Fiber entwickeln → vyvinout nové odolné vlákno

95

1. j-m etw. Akk svěřit komu co ; pověřit koho čím

2. j-m etw. Akk svěřit , prozradit komu co (tajemství ap.)

3. sich a_________n j-m svěřit se , vypovídat se komu

anvertrauen sloveso

1 + j-m ein Amt anvertrauen → svěřit komu úřad
Er hat ihr eine Geldsumme anvertraut. → Svěřil jí peníze.

96

1. (dětské) pískoviště

Sandkasten der, podstatné jméno ~s, -ä-/ řidč. ~

97

1. tím , (a) proto , kvůli tomu

2. d_______h, dass... protože... , proto , že... (uvozuje vedlejší větu)

3. přes to , tím (přes určité místo, otvor ap.)

dadurch příslovce

98

1. věc (předmět)

2. krám , veteš , haraburdí

3. záležitost , věc

Ding das, podstatné jméno ~(e)s, ~e/~er

1 gute/nützliche Dinge → dobré/užitečné věci

3 persönliche/öffentliche Dinge → osobní/veřejné věci

fráze
1. vor allen Dingen především , (ob)zvláště , zejména
2. über den Dingen stehen být nad věcí

99

1. trvalý , stálý , pevný (přátelství, rozhodnutí ap.)

dauerhaft přídavné jméno

100

1. stejně , tak jako tak , beztak

sowieso částice

Das sowieso! → Samozřejmě!, To se rozumí!, Jistě(že)!

101

1. mit j-m um etw., über etw. Akk hádat se , hašteřit se s kým o co

2. mit j-m über etw. Akk přít se , dohadovat se , vést spor s kým o co/čem

streiten nepravidelné sloveso stritt, h. gestritten

102

přídavné jméno
1. rovný , rovinatý , rovinný (terén, země ap.)

2. rovný , plochý (povrch ap.)

příslovce
1. právě (teď) , zrovna (teď) , akorát (před chvílí)

2. e_______n (noch) taktak , akorát , právě včas

částice
1. prostě , holt , bohužel

2. právě , zrovna , přesně

3. užívá se k vyjádření souhlasu

4. užívá se k ironickému vyjádření souhlasu no právě

5. (oder) e_____n nicht právě že ne užívá se zesílení negace

6. nicht e_____n ne zrovna , (to) zrovna ne

eben přídavné jméno

částice

1 Das ist eben nicht mehr zu ändern. → To už se holt nezmění.

Dann fahr eben mit dem Bus! → Tak jeď prostě autobusem!

4 Es ist schon acht Uhr. – Eben! → Je osm hodin. – No právě!

6 Der Ring ist nicht eben billig. → Ten prstýnek není zrovna levný.103

1. kyselý (kyselé chuti)
2. (za)kysaný
3. zkyslý , zkažený
4. kyselý (déšť, půda ap.)
5. těžký , tvrdý , drsný (práce ap.)
6. kyselý , mrzutý , nevrlý (pohled ap.)
7. auf j-n naštvaný , nepříjemný na koho

sauer přídavné jméno saurer, sauerst-

104

1. zvednout (kapesník z podlahy ap.)

2. zachytit , zpracovat (přihrávku ap.)

3. utřít , setřít (rozlité mléko ap.)

4. zahájit (lékařskou praxi, výzkum ap.)

5. j-n přijmout , ubytovat , (po)hostit koho (uprchlíky ap.)

6. přijmout , zaměstnat (pracovníka)

7. pojmout (nádrž 40 litrů ap.)

8. pojmout , pochopit (učivo ap.)

9. vázat (krev kyslík ap.)

10. vzít si (úvěr, půjčku ap.)

11. zapsat , zaznamenat , zdokumentovat

12. snímat , filmovat , fotografovat

13. nahrá(va)t (rozhovor na pásek ap.)

aufnehmen nepravidelné sloveso nimmt auf, a, o

1 Der Vater nahm das Kind auf. → Otec zvedl dítě (do náručí) .

5 + j-n im Krankenhaus aufnehmen → přijmout koho do nemocnice

9 Das Kreatin nimmt Wasser auf. → Kreatin váže vodu.

105

1. spor , hádka , rozepře

Streit der, podstatné jméno ~(e)s, ~e; mst Sg

106

1. na tom , na čem ; k tomu , k čemu

2. na kom/čem, koho/co ; podle koho/čeho ; z koho/čeho

3. na to , tím (na základě této věci, záležitosti ap.)

daran příslovce

1 Es waren keine Knöpfe daran. → Nebyly na tom žádné knoflíky.

Lass mich mal daran riechen. → Nech mě k tomu přivonět.

2 Kein Wort ist daran wahr. → Není na tom slovo pravdy.

107

1. rozbít se , roztlouci se
2. (ro)zlomit , rozbít
3. an etw. Dat být rozervaný , být zlomený čím (utrpením ap.)

zerbrechen nepravidelné sloveso zerbricht, a, i./h. o

108

spojka
1. dříve než , předtím než
2. dokud (ne)
3. než (aby)

die, podstatné jméno ~, ~n
1. manželství

ehe spojka

podstatné jméno

die Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließen → uzavřít manželství na úřadě/v kostele

109

1. (vy)růst (dítě, rostlina ap.)

2. irgendwie růst , vyrůst(at) , narůst(at) jak

3. růst , narůstat , rozrůstat se

sloveso
1. voskovat , natírat voskem

wachsen nepravidelné sloveso wächst, wuchs, i. gewachsen

1 Das Gras wächst üppig. → Tráva roste bujně.

2 + j-s Vermögen wächst → jmění koho roste

fráze
1. j-m nicht gewachsen sein nemít na koho ; nedorůst na úroveň koho
2. etw. gewachsen sein stačit na co

110

1. zpočátku , nejprve , zprvu

předložka s 2. pád
1. počátkem , na začátku , z počátku (měsíce, roku ap.)

anfangs příslovce

1 Anfangs ging alles gut. → Zpočátku šlo všechno dobře.

předložka s 2. pád

anfangs der dreißiger Jahre → počátkem třicátých let

111

1. dobrodružství
2. milostné dobrodružství , milostná avantýra

Abenteuer das, podstatné jméno ~s, ~

112

1. napnout / napínat (struny ap.)

2. roztáhnout , natáhnout (lano, síť ap.)

3. sich s_______n napínat se (řemeny ap.)

4. upnout (hranol do svěráku ap.)

5. být úzký , táhnout (o oblečení)

6. an etw. Akk Akk zapřáhnout do čeho (koně do vozu ap.)

7. sich s_______n pnout se , klenout se , táhnout se (most přes údolí ap.)

spannen sloveso

1 den Bogen spannen → napínat luk

5 Das Hemd spannt über dem Bauch. → Košile je úzká přes břicho.

113

1. uvážit , zvážit , rozvážit (rozhodnutí ap.)

2. j-n mit etw. odměnit , obdařit , obdarovat koho čím

das, podstatné jméno ~s, ~
1. promyšlení , rozvážení , rozmyšlení (situace ap.)
2. pochyby , námitky , rozpaky

bedenken nepravidelné sloveso bedachte, h. bedacht

1 Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte. → Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.

2 + j-n großzügig mit Lob bedenken → koho velkoryse pochválit

114

1. für j-n / etw. výhodný ,

příznivý pro koho/co,

nakloněný komu/čemu (okolnosti ap.)

günstig přídavné jméno

im günstigsten Fall(e) → v nejlepším případě

115

1. značný , pořádný , notný (relativně velký)

příslovce
1. poměrně , docela , relativně
2. skoro , téměř , zhruba

ziemlich přídavné jméno

116

1. rozmazlit , (z)hýčkat

2. obletovat , rozmazlovat (ženy květinami ap.)

verwöhnen sloveso

Odvozená slova
Verwöhnung

117

1. kuchař

Koch der, podstatné jméno ~(e)s, -ö-e

118

1. a) Es macht weder ihm noch mir etwas aus, wenn wir am nächsten Tag total müde sind.

b) Sie essen weder Fleisch noch Milchprodukte.

c) Ich gehe weder gern auf Single-Partys noch ich kennenlerne neue Leute.

d) Ich gehe weder gern auf Single-Partys noch zum Speed-Dating.

119

2. a) Wir haben sowohl in derselben Firma gearbeitet als auch im selben Chor gesungen.

b) Sie vertrauen einander sowohl ihre Wünsche als auch ihre größten Geheimnisse an.

c) Ich fahre sowohl mit meiner Familie als auch mit meinen Freunden in Urlaube.

d) Ich fahre sowohl mit meiner Familie als auch mit meinen Freunden in den Urlaub.

120

a) Sie gehen entweder oft jogging oder fahren Rad.


b) Mit unseren Nachbarn treffen wir uns mindestens zweimal im Monat: Wir gehen entweder irgendwohin einige Biere trinken oder wir treffen uns bei einem von uns zu Hause.

c) Mit unsern Nachbarn treffen wir uns mindestens zweimal im Monat: Wir gehen entweder in ein Restaurant zum Essen oder ins Kino.

d) Entweder gehen wir dann was essen oder wir treffen uns bei einem von uns zu Hause.

121

1. a) Zwar sehen wir uns jetzt nicht mehr so oft, aber ich bin sicher, dass wir weiter enge Freunde bleiben.

b) Sie haben zwar in Einrichtungsfragen den gleichen Geschmack, aber dafür haben sie in Kleidungsfragen einen sehr unterschiedlichen Stil.

c) Hella, die ich noch aus der Schulzeit kenne, habe ich zwar nie ganz aus den Augen verloren, aber ich kann sie nicht eine enge Freundin nennen.

d) Hella, die ich noch aus der Schulzeit kenne, habe ich zwar ganz aus den Augen verloren, aber nie vergessen.

122

5. a) Einige Monate haben wir uns nicht nur regelmäßig geschrieben, sondern auch oft telefoniert.

b) Katrin und Beate sind nicht nur Zwillingschwestern, sondern auch gute Freundinnen.
b) Sie vertrauen einander nicht nur ihre Wünsche, sondern auch ihre größten Geheimnisse an.

c) An meinem Kollegen Hannes gefällt mir nicht nur, dass er sehr unterhaltsam ist, sondern auch, dass er sehr behilflich ist.

d) An meinem Kollegen Hannes gefällt mir nicht nur, dass er sehr unterhaltsam ist, sondern auch, dass ich mich immer auf ihn verlassen kann.

e) An meinem Kollegen Hannes gefällt mir nicht nur, dass er sehr unterhaltsam ist, sondern auch, dass er zufäverlässig ist.

123

6. a) Einerseits würde ich ihn sehr gern wiedersehen, andererseits bringt so ein Treffen wahrscheinlich nichts.

b) Manchmal sind sie hin- und hingerissen. Einerseits möchte jede ihr eigenes Leben führen, andererseits fühlen sie sich unwohl, wenn sie nicht mehrmals die Woche miteinander telefoniert.

c) Einerseits liebe ich meine Unabhängigkeit, andererseits ist es sehr gut einen Lebenspartner haben.

d) Einerseits liebe ich meine Unabhängigkeit, andererseits möchte ich auch einen sicheren Job haben.

124

1. vybavení , zařízení (bytu ap.)
2. narovnání (zlomené kosti ap.)
3. zřízení (služby ap.)
4. zařízení (přístroj ap.)
5. instituce , zařízení

Einrichtung die, podstatné jméno ~, ~en

125

1. zábavný (večer, film ap.)

unterhaltsam přídavné jméno

126

1. j-m bei etw. behilflich sein být nápomocný komu s čím

behilflich přídavné jméno

Darf ich Ihnen behilflich sein? → Mohu Vám pomoci/být nápomocný?

127

1. (vy)značit , (o)značit (délku slabiky čárkou ap.)
2. označit , udat , popsat (místo srazu ap.)
3. označit , pojmenovat (slovy ap.)
4. znamenat , označovat

bezeichnen sloveso

Odvozená slova
Bezeichnung

128

1. skutečný , faktický , reálný (důvod ap.)

příslovce
1. skutečně , opravdu

tatsächlich přídavné jméno

129

1. totiž , a sice (přesněji řečeno)

nämlich příslovce

130

1. horník
2. kámoš , kamarád

Kumpel der, podstatné jméno ~s, ~/ hovor. ~s/ ÖrD ~n

131

1. proti (tomu)

2. (o)proti komu/čemu ; ve srovnání s kým/čím

3. proti čemu ; o co (o strom ap.)

dagegen příslovce

1 dagegen sein → být proti (nesouhlasit)

132

1. většinou , zpravidla (ve většině případů)

meist příslovce

133

1. sich v_______n zasnoubit se , zaslíbit se

verloben sloveso

134

1. zvonit , cinkat (zvonky, skleničky ap.)

2. irgendwo(hin) znít , ozývat se , rozléhat se kde

3. irgendwie znít , zvučet jak (melodie tiše ap.)

klingen nepravidelné sloveso klang, h. geklungen

3 Ihre Stimme klingt sanft. → Její hlas zní měkce.

fráze
1. die Gläser klingen lassen (při)ťuknout si (na zdraví)

135

1. sotva , (jen) stěží (téměř ne)
2. sotvaže , právě když , jakmile

kaum příslovce

136

1. použít , upotřebit

2. vynaložit , vydat , použít (všechny síly ap.)


verwenden nepravidelné sloveso verwendete/verwandte, h. verwendet/verwandt

1 zum Kochen nur Butter verwenden → používat na vaření jen máslo

Odvozená slova
Verwendung

137

1. etw. Akk mínit , myslet si co o čem

meinen sloveso

1 Ich würde meinen, ... → Myslel bych, ..., Řekl bych, ...

Wenn Sie meinen! → Když myslíte!

Meinst du das im Ernst? → Myslíš to vážně?

Was meinen Sie dazu? → Co si o tom myslíte?

+ etw. wörtlich meinen → myslet co doslova

fráze
1. Das will ich meinen! To bych řekl!

Odvozená slova
Meinung

138

1. pojem , výraz

2. představa , pojem , názor

Begriff der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1 einen Begriff definieren → definovat pojem

139

1. ohlásit , oznámit (oficiálně)

2. sich m_____n zu etw., für etw. (při)hlásit (se) na co, do čeho, k čemu (do soutěže ap.)

3. sich m_____n bei j-m (o)hlásit se u koho, komu ; ozvat se , dát (o sobě) vědět komu

4. sich m_____n (při)hlásit se (zvednutím ruky)

melden sloveso

1 Er ist als vermisst gemeldet. → Je nahlášen jako nezvěstný.

2 sich zur Prüfung melden → přihlásit se ke zkoušce

3 Ich melde mich bei dir. → Ozvu se ti., Dám o sobě vědět.

4 Die Schüler meldeten sich eifrig. → Žáci se usilovně hlásili.

fráze
1. sich zu Wort melden hlásit se o slovo

Odvozená slova
Meldung