AB, Ub 18, s 19 Wortschatz und Sprechen Flashcards Preview

Deutsch > AB, Ub 18, s 19 Wortschatz und Sprechen > Flashcards

Flashcards in AB, Ub 18, s 19 Wortschatz und Sprechen Deck (41):
1

Eine Person, die eine Gesprächsrunde leitet

der Moderator

2

Das Gefühl, niemanden zu haben

die Einsamkeit

3

Der Mainungsaustausch zwischen zwei oder mehreren Personen

die Diskussion

4

Jemand, der alles gern positiv sieht

der Optimist

5

Das Gefühl, dass man etwas braucht

Das Bedürfnis

6

Eine möglichst lebenslange Verbindung zwischen zwei Partnern

die Ehe

7

Eine Person, die viele Witze macht

der Komiker

8

Eine enge Beziehung zu einer anderen Person

die Freundschaft

9

Jemand, der die Dinge so sieht, wie sie sind

der Realist

10

Die Fähigkeit zu verstehen, was ein anderer denkt, fühlt oder tut

das Verständnis

11

___ Partner___

die Partnerschaft

12

___ Lieb___

die Liebe

13

___ Hum___

der Humor

14

___ Emot___

die Emotion

15

___ Politik___

der Politiker

16

___ Dankbar___

die Dankbarkeit

17

společná vlastnost , společný znak / rys
pospolitost , sounáležitost , soudržnost

die Gemeinsamkeit

18

1. výraz (slovní) , slovní obrat
2. (způsob) vyjadřování
3. (umělecký) přednes (básně ap.)
4. projev , výraz , známka , znak (vlastností, charakteru, stavu ap.)
5. výraz (obličeje)
der, podstatné jméno ~(e)s, ~e
skloňování
1. výtisk , vytisknutí
2. (tiskový) výstup , output

Ausdruck der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

19

1. vlastnost (typická, špatná ap.)

Eigenschaft die, podstatné jméno ~, ~en

20

1. neobyčejný , výjimečný , neobvyklý
částice
1. neobyčejně , mimořádně , výjimečně

außergewöhnlich přídavné jméno

Vyskytuje se v:
• neobvyklý: eine außergewöhnliche Leistung bieten → podat neobvyklý výkon
• neobyčejně: außergewöhnlich günstige Umstände → neobyčejně příznivé okolnosti
• neobyčejný: eine außergewöhnliche Begabung für etw., zu etw. haben → mít neobyčejný talent pro co

21

1. ohleduplný (soused ap.)

rücksichtsvoll přídavné jméno

22

1. ochotný pomoci

hilfsbereit příslovce

23

1. bezohledný (řidič ap.)

rücksichtslos přídavné jméno

Odvozená slova
Rücksichtslosigkeit
Vyskytuje se v:
• bezohledný: gegenüber j-m / etw. rücksichtslos sein → být bezohledný vůči komu/čemu

24

1. egoistický , sobecký (člověk, jednání ap.)

egoistisch přídavné jméno

25

1. dobrodružný , toužící po dobrodružství

abenteuerlustig přídavné jméno

26

1. veselý , rozradostněný , milý , příjemný
2. radostný , potěšitelný , potěšující (novinka ap.)

freudig přídavné jméno

2 eine freudige Nachricht erhalten → dostat radostnou zprávu

risikofreudig`

27

1. dřív(e)
2. raději , spíš(e)
3. spíš(e) , víc(e)

eher příslovce

je eher, um so besser → čím dřív, tím líp

28

1. opatrný , obezřetný

vorsichtig přídavné jméno

+ etw. vorsichtig behandeln → obezřetně zacházet s čím

29

1. humorný , plný humoru , vtipný (reklama, dárek ap.)

humorvoll přídavné jméno

30

1. zábavný (večer, film ap.)

unterhaltsam přídavné jméno

31

1. bez humoru (člověk, povídka ap.)

humorlos přídavné jméno

32

1. vážný (obličej, film ap.)
2. závažný , vážný , důležitý (chyba ap.)
3. vážný , opravdový , seriózní (úmysl ap.)

der, podstatné jméno ~es
1. vážnost (přístupu ap.)
2. vážnost , opravdovost (úmyslů ap.)
3. krutá skutečnost , vážná věc
4. vážnost , závažnost (událostí ap.)

ernst přídavné jméno

2 in eine ernste Situation geraten → dostat se do vážné situace
přen., hovor. Jetzt wird's ernst. → Teď jde do tuhého.

1 mit feierlichem Ernst reden → hovořit se slavnostní vážností
der Ernst ihrer Worte → vážnost jejích slov

33

1. extrovertní (typ, člověk ap.)

extrovertiert přídavné jméno

34

1. introvertní , uzavřený (člověk)

introvertiert přídavné jméno

35

1. spontánní , samovolný , náhlý (rozhodnutí ap.)

spontan [ʃpɔnˈtaːn přídavné jméno

36

1. zamyšlený (výraz ap.)
2. přemýšlivý , zamyšlený , přemítavý (o člověku)

nachdenklich přídavné jméno

37

1. tichý , potichu
2. klidný , nehybný (vzduch ap.)
3. tichý , (po)klidný (život ap.)

still přídavné jméno

1 Es war plötzlich ganz still im Büro. → Najednou bylo v kanceláři úplné ticho.
Sei still! → Buď tiše!

fráze
1. im Stillen v tichosti , potají

38

1. wie j. / etw. podobný jako kdo/co (přibližně stejný)

2. j-m / etw. ä_____h sein být podobný , podobat se komu/čemu

ähnlich přídavné jméno

1 Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du. → Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.

2 Er ist seinem Bruder sehr ähnlich. → Je velmi podobný svému bratrovi.
Er heißt Schneider oder so ähnlich. → Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).
fráze
1. Das sieht dir ähnlich! To je ti podobné!

39

1. zevní (lék ap.) , povrchový (zranění ap.)
2. vnější (projevy ap.) , navenek (působit ap.)
3. vnější , navenek (o vzhledu)

äußerlich přídavné jméno

auf Äußerlichkeiten viel-wenig Wert legen

40

1. odhadovat , tipovat
2. ocenit , odhadnout (odborně)
3. hádat , odhadovat , myslet si
4. j-n vážit si koho
5. etw. Akk cenit si , vážit si čeho , oceňovat co

schätzen sloveso

1 Er hat die Entfernung gut geschätzt. → Vzdálenost odhadl dobře.
Ich schätze sie auf 25. → Tipuji ji na 25 (let).

2 das gebrauchte Auto schätzen → oceňovat ojeté auto

4 Ich habe ihn mit der Zeit schätzen gelernt. → Časem jsem se naučil vážit si ho.

5 Er schätzt ihre Zuverlässigkeit (sehr). → (Velmi) si cení její spolehlivosti.

41

1. rušit , vyrušovat
2. rušit , narušovat (pořádek ap.)
3. j-n vadit , nelíbit se komu


stören sloveso

1 Störe ich nicht? → Neruším?
Lassen Sie sich nicht stören. → Nenechte se rušit.

3 Das stört mich nicht. → To mi nevadí.