Wörter Flashcards Preview

Deutsch > Wörter > Flashcards

Flashcards in Wörter Deck (108):
1

1. přezkoušení , kontrola , prověření

Überprüfung die, podstatné jméno ~, ~en 

2

1. über j- / etw. dozor , dohled , kontrola nad kým/čím

2. dozor(ce) (hlídač)

Aufsicht
die, podstatné jméno ~, ~en 

1 unter ärztlicher Aufsicht stehen → být pod lékařským dohledem

3

1. předat , doručit

2. předat , svěřit (děti ap.)

3. předat , odkázat (do vlastnictví)

4. před(áv)at , vyd(áv)at , odevzd(áv)at

5. před(áv)at (úřad ap.) 
pověřit (záležitostí ap.)

6. sich übergeben vyzvracet se , vrhnout

nepravidelné sloveso
1. přehodit (deku ap.)

bergeben
nepravidelné sloveso übergibt, a, e 

1 Sie übergab das Telefongespräch an den zuständigen Beamten. → Předala telefonní hovor kompetentnímu úředníkovi.

3 Er hat sein Geschäft dem Sohn übergeben. → Předal svůj obchod synovi.

nepravidelné sloveso gibt über, a, e 

4

1. listina , doklad , dokument

Urkunde
die, podstatné jméno ~, ~n 

5

1. zaopatřit , zásobit , vybavit

2. opatřit , vybavit

3. sich v________n přehlédnout se

4. zanedbat (péči ap.)

5. sich v________n zmýlit se

das, podstatné jméno ~s, ~ 
1. nedopatření , omyl , přehlédnutí (malá chyba)

versehen
nepravidelné sloveso versieht, a, e 

1 + j-n + /sich für die Reise mit Geld versehen → zaopatřit koho/ se na cestu penězi

2 einen Text mit Anmerkungen versehen → opatřit text poznámkami

5 sich beim Ausfüllen eines Formulars versehen → zmýlit se při vyplňování formuláře

das, podstatné jméno ~s, ~ 
aus Versehen → nedopatřením, omylem

6

1. udělení

Erteilung
die, podstatné jméno ~, ~en 

7

1. ověření , potvrzení (úřední)

Beglaubigung
die, podstatné jméno ~, ~en 

8

1. für etw. potřebný , nezbytný pro co (souhlas rodičů ap.)

erforderlich
přídavné jméno 

9

1. etw. Akk etw. Dat upřednostnit co 

2. nadřadit

überordnen
sloveso 

1 dávat přednost čemu před čím
die berufliche Karriere der Familie überordnen → upřednostnit pracovní kariéru před rodinou

2 übergeordnete Begriffe → nadřazené pojmy

10

1. úřad (státní správy, církevní ap.)

Behörde
die, podstatné jméno ~, ~n

eine staatliche/städtische/kommunale Behörde → státní/městský/obecní úřad

11

1. dá(va)t / vzít dopředu

2. sich v________n předsevzít si , plánovat , mít v úmyslu

3. sich v_____n etw. Akk pustit se , dát se do čeho

4. sich v ________n j-n vzít si do parády koho 
pustit se do koho

vornehmen
nepravidelné sloveso nimmt vor, a, o 

1 Nehmt Ihre Stühle mit vor! → Vezměte si židle dopředu!

2 Ich nahm mir vor, mit dem Rauchen aufzuhören. → Předsevzala jsem si, že přestanu kouřit.

4 sich seinen Sohn gründlich vornehmen → pořádně hubovat svého syna

12

1. für j-n / etw. příslušný pro koho/co 
oprávněný , kompetentní k čemu (soud, úředník ap.)

zuständig
přídavné jméno 

13

1. oblast , okrsek
2. správní obvod

Bezirk
der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

14

1. spravování , správa (majetku ap.)

2. správní oddělení

3. správa , správní orgány (obce ap.)

Verwaltung
die, podstatné jméno ~, ~en 

15

1. další , jiný , ostatní (zavazadla ap.)

sonstig
přídavné jméno 

16

1. předpokládání , očekávání

2. předpoklad , domněnka

3. für etw. podmínka , předpoklad čeho

Voraussetzung
die, podstatné jméno ~, ~en 

17

1. být předložený / k dispozici

2. být vydaný / zveřejněný

3. jednat se , jít

vorliegen
nepravidelné sloveso lag vor, h./ SüD, ÖrD, SwD i. vorgelegen 

1 Das Beweismaterial liegt dem Gericht vor. → Průkazný materiál je dán k dispozici soudu.

2 Es liegt keine neue Äußerung vor. → Není vydáno žádné nové prohlášení.

18

1. pobyt (zahraniční, studijní ap.)
2. zastávka , přestávka , pauza
3. zpoždění , zdržení

Aufenthalt
der, podstatné jméno ~(e)s, ~e 

19

1. j-m / etw. přiměřený komu/čemu 
vhodný pro koho/co

předložka s 3. pád 

1. etw. Dat podle čeho 
v souladu s čím

gemäß přídavné jméno 

20

1. volnost , velkorysost , svoboda

Freizügigkeit
die, podstatné jméno ~ 

21

1. zákon (právní norma)

2. pravidlo , zákon (ve fyzice, ekonomii ap.)

3. zvyklost , zákon , pravidlo

Gesetz
das, podstatné jméno ~es, ~e 

1 Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft. → Zákon nabývá/pozbývá platnosti.

gegen ein Gesetz verstoßen → provinit se proti zákonu

mit dem Gesetz in Konflikt kommen/geraten → dostat se do konfliktu se zákonem

3 Gesetze der Moral → zákony morálky

fráze 
1. das Auge des Gesetzes ruka zákona (policista)

2. ein ungeschriebenes Gesetz nepsaný zákon

22

1. doplnit , kompletovat (sbírku ap.)

2. sich v_____n doplnit se

vervollständigen sloveso 


Odvozená slova
Vervollständigung

23

1. poloha , prostředí , umístění (vzhledem k okolí)

2. poloha , pozice (pohodlná ap.)

3. situace , stav , postavení

4. vrstva (kamení ap.)

Lage
die, podstatné jméno ~, ~n 

2 sich in horizontaler Lage befinden → nacházet se ve vodorovné poloze

3 in einer günstigen Lage sein → být v příznivé situaci

fráze 

1. (nicht) in der Lage sein, etw. zu tun (ne)být schopný udělat co 
(ne)být (ve) stavu udělat co

2. Ich bin in der glücklichen Lage, ... Mám to potěšení , ...

24

(anat.) pohybové ústrojí

der Bewegungsapparat

25

sloveso

1. potvrdit (zprávu, hlášení ap.)

2. sich _____________ potvrdit se (domněnka ap.)

bestätigen

fráze

Ausnahmen bestätigen die Regel. Výjimka potvrzuje pravidlo.

26

die, podstatné jméno ~, ~en

1. zaměstnání , přijetí (do zaměstnání)

2. nastavení , regulace (přístroje)

3. zastavení , zadržení , zákaz

4. uložení , zařazení (knih do knihovny ap.) , odložení (dočasné)

5. zu etw. stanovisko , hledisko , postoj k čemu

Einstellung

2 Einstellung eines Fernglases → nastavení dalekohledu

3 Einstellung der Produktion → zastavení produkce


27

předložka s 2. pád

kvůli , na základě , z důvodu

aufgrund, auf Grund

auf Grund der Tatsache → na základě skutečnosti
auf Grund des Regens → kvůli dešti

28

nepravidelné sloveso

1. být , existovat

2. vydržet , obstát , vytrvat

3. aus etw. být , skládat se , sestávat (se) z čeho (ze skla ap.)

4. in etw. Dat spočívat , tkvít v čem

5. etw. Akk složit co , obstát v čem

6. in etw. Dat obstát , uspět v čem (v boji ap.)

7. auf etw. Dat trvat na čem . neustoupit , neupustit od čeho

das, podstatné jméno ~s

1. trvání , existence (firmy ap.)

2. překonání , přestání , výdrž

bestehen, nepravidelné sloveso bestand, h. bestanden
časování

1. Darüber besteht kein Zweifel. → O tom není pochyb.

3 Das Werk besteht aus drei Teilen. → Dílo se skládá ze tří částí.

4. Der Unterschied besteht darin, dass ... → Rozdíl spočívá v tom, že ...

5 eine Prüfung knapp bestehen → složit zkoušku tak tak

7 auf seiner Meinung bestehen → trvat na svém názoru

Auf dieser Summe bestehe ich! → Na této částce trvám!29

der, podstatné jméno ~(e)s, odb. ~e
skloňování

an j-m / etw. potřeba koho/čeho , poptávka po kom/čem

Bedarf

der, podstatné jméno ~(e)s, odb. ~e
skloňování

für den eigenen Bedarf → pro vlastní potřebu

Bedarf + an + j-m + / + etw. haben → potřebovat koho/co

30

nepravidelné sloveso

1. dá(va)t (smysl ap.) , rovnat se , být (o početním výsledku ap.)

2. vynést (finančně)

3. prokázat (příčinu smrti ap.)

4. sich ____________ vyplynout

5. sich _____________ oddat se (alkoholu ap.)

6. sich ___________ podrobit se , poddat se , odevzdat se (osudu ap.)

přídavné jméno

1. oddaný , odevzdaný

2. odevzdaný , rezignovaný (pohled ap.)

ergeben, nepravidelné sloveso ergibt, a, e

1. 60 geteilt durch 4 ergibt 15. → 60 děleno 4 je 15.

Deine Aussage ergibt keinen Sinn. → Tvá výpověď nedává smysl.

3 Die Untersuchung ergab keinen Beweis seiner Schuld. → Vyšetřování neprokázalo žádný důkaz o jeho vině.

přídavné jméno

1. Er ist ihr blind ergeben. → Je jí slepě oddaný.


31

sloveso

1. domluvit , sjednat , smluvit

2. sloučit , sjednotit

vereinbaren

32

die, podstatné jméno ~, ~en

1. oznámení o návratu

2. zpětná vazba , odezva

Rückmeldung

33

die, podstatné jméno ~, ~n

1. založení , zřízení (zahrady ap.)

2. investice

3. zařízení (sportovní, rekreační ap.)

4. zařízení , přístroj , aparát

5. zu etw. předpoklad , vloha , nadání k čemu, pro co

Anlage

3. eine militärische Anlage → vojenské zařízení

eine öffentliche Anlage → veřejné prostranství/prostory (park ap.)

4. die Anlage des Romans → koncepce románu

5 gute geistige Anlagen + zu + etw. haben → mít dobré psychické předpoklady k čemu, pro co

34

die, podstatné jméno ~


další vzdělávání , zvýšení kvalifikace

Fortbildung

35

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1. (obchodní) nabídka , oferta

2. nabídka (kina ap.)

Angebot

2 ekon. Angebot und Nachfrage → nabídka a poptávka

36

die, podstatné jméno ~, ~en

žádost (o vízum ap.) ,
požadavek

Beantragung

37

der, podstatné jméno ~es, ~e

1. upozornění , informace , tip , rada

2. důkaz , znamení , indicie
Hinweis

1 j-m einen Hinweis geben → dát komu radu, poradit komu
ein bibliographischer Hinweis → bibliografický odkaz

fráze

unter Hinweis auf etw. s upozorněním na co

38

die, podstatné jméno ~, ~en

1. uspořádání , (z)organizování (kongresu ap.)

2. akce , událost

Veranstaltung

39

příslovce

1. právě (teď)

2. vždy , pokaždé (prvního v měsíci ap.)

jeweils

40

das, podstatné jméno ~(e)s, ~er

předpolí (hradu ap.)

Vorfeld

41

sloveso

1. etw. Akk (za)žádat , požádat , podat (si) žádost o co (písemně)

2. požadovat , žádat (odročení případu ap.)

beantragen

1 eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen → žádat o povolení k pobytu

42

die, podstatné jméno ~, ~en

1. předpokládání , očekávání

2. předpoklad , domněnka

3. für etw. podmínka , předpoklad čeho

Voraussetzung

43

die, podstatné jméno ~, ~n

1. an etw. Dat účast na čem

2. účast , zájem , pochopení

Teilnahme

1 Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist freiwillig. → Účast v soutěži je dobrovolná.

44

die, podstatné jméno ~, ~en

1. zaměstnání , přijetí (do zaměstnání)

2. nastavení , regulace (přístroje)

3. zastavení , zadržení , zákaz

4. uložení , zařazení (knih do knihovny ap.)
odložení (dočasné)

5. zu etw. stanovisko , hledisko , postoj k čemu

Einstellung

2 Einstellung eines Fernglases → nastavení dalekohledu

3 Einstellung der Produktion → zastavení produkce


45

sloveso

1. j-m přitakat , přisvědčit , dát za pravdu komu

2. etw. Dat souhlasit s čím
být pro co (návrh ap.)

zustimmen

46

v příloze , jako přílohu

anbei

47

nejprve , nejdříve
nejdříve , zpočátku , na začátku
(pro)zatím

zunächst

48

termínovat , časově omezit , stanovit lhůtu

befristen

49

nepravidelné sloveso

1. dá(va)t / vzít dopředu

2. sich ____________ předsevzít si , plánovat , mít v úmyslu

3. sich ___________ etw. Akk pustit se , dát se do čeho

4. sich ______________ j-n vzít si do parády koho
pustit se do koho

vornehmen
nepravidelné sloveso nimmt vor, a, o

1. Nehmt Ihre Stühle mit vor! → Vezměte si židle dopředu!

2. sich vornehmen
Ich nahm mir vor, mit dem Rauchen aufzuhören. → Předsevzala jsem si, že přestanu kouřit.

3. sich vornehmen etw. Akk

4. sich vornehmen
sich seinen Sohn gründlich vornehmen → pořádně hubovat svého syna

50

příslovce

obratem , ihned , okamžitě

umgehend

51

sloveso

1. vsadit (okno ap.) , zasadit (rostliny ap.) , nasadit (ryby ap.)

2. zařadit (posilové spoje ap.)

3. j-n zu etw., als etw. Akk ustanovit koho čím (dědicem, nástupcem ap.) , ustavit (výbor ap.)

4. nasadit (stroje, odborníky ap.)

5. vsadit (život ap.) , riskovat (čest ap.)

6. sich ____________ für j-n / etw. zasadit se o koho/co ,
zastat se koho/čeho

einsetzen, sloveso

1. einen Flicken in die Hose einsetzen → vsadit záplatu do kalhot

In dem Satz ist ein Wort einzusetzen. → Do věty je třeba dosadit jedno slovo.

3. Sein Onkel setzte ihn zu seinem Erben ein. → Jeho strýc ho ustanovil svým dědicem.

4. Er musste alle seine Kräfte einsetzen. → Musel nasadit všechny své síly.

6. sich einsetzen für j-n / etw.
Als wir in Not waren, hat er sich für uns eingesetzt. → Když jsme byli v nouzi, zastal se nás.

52

die, podstatné jméno ~, ~en

1. vyhotovení , vystavení , sepsání (dokumentu ap.)

2. exemplář , vyhotovení

3. ověřená kopie

Ausfertigung
die, podstatné jméno ~, ~en

2 ein Vertrag in drei Ausfertigungen → smlouva ve třech vyhotoveních

53

sloveso

1. etw. Dat etw. Akk přiložit co k čemu

2. etw. Dat přikládat čemu (význam ap.)

3. urovnat , srovnat , vyřešit (spor ap.)

beilegen
sloveso

1. einem Brief ein Foto beilegen → přiložit k dopisu fotografii

54

das, podstatné jméno ~s, ~

list , dopis úřední ap.

das Schreiben

55

die, podstatné jméno ~, ~n

1. přijetí pozvání

2. (pří)slib (podpory ap.)

Zusage

56

sloveso

1. určit , stanovit (cíl, termín ap.)

2. rozhodnout , nařídit , přikázat

3. j-n zu etw., als etw. stanovit koho čím
vyvolit koho k čemu, pro co

4. über j-n / etw. rozhodnout / rozhodovat o kom/čem

5. určovat , utvářet (ráz krajiny ap.)

bestimmen

4 über sich selbst bestimmen → rozhodovat sám o sobě

5 ein bestimmender Faktor in seinem Leben → určující faktor v jeho životě57

die, podstatné jméno ~, ~en

1. sepsání

2. záznam , protokol , zápis (textu)

Niederschrift

58

die, podstatné jméno ~, ~en

přidělení (práce, bytu ap.)

Zuweisung

59

předložka s 2. pád

s podmínkou

přídavné jméno

výhradní (povolení ap.)

vorbehaltlich

předložka s 2. pád
vorbehaltlich der Zustimmung des Chefs... → s podmínkou souhlasu šéfa...

60

die, podstatné jméno ~, ~n

1. převzetí , přejímka


2. přebrání (cizího nápadu, metody ap.)

Übernahme

61

das, podstatné jméno ~ses, ~se

1. poměr , vztah

2. (osobní) vztah

3. (milostný) poměr

4. milenec , partner

Verhältnis
das, podstatné jméno ~ses, ~se

1. das Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinn → poměr nákladů a zisku62

nepravidelné sloveso ie, i. ie

1. nastoupit (do vlaku ap.)

2. dostat se , vniknout , vlézt (do domu ap.)

3. in etw. Akk zapojit se , vstoupit , nastoupit do čeho (do politiky ap.)

4. vstoupit (do organizace ap.) , připojit se (k hnutí ap.)

einsteigen

63

sloveso

1. etw. Akk um etw. odlehčit co o co (zmenšit hmotnost)

2. j-m etw. Akk usnadnit , ulehčit komu co

3. etw. Akk ulevit čemu (srdci ap.)
j-n přinášet úlevu , ulehčit komu (od starostí, strachu ap.)

erleichtern
sloveso

2. + j-m seine Aufgabe erleichtern → usnadnit komu jeho úkol

3. seine Seele erleichtern → ulevit svému svědomí

64

sloveso

1. j-n zu etw. zavazovat , vázat koho k čemu

2. sich ____________ zavázat se , uvolit se

3. angažovat , najmout (zpěváka ap.)

4. zavazovat , být zavázaný (dodržet smlouvu ap.)

verpflichten
sloveso

2. sich verpflichten
sich vertraglich + zu + etw. verpflichten → smluvně se zavázat k čemu


65

die, podstatné jméno ~, ~en

1. závaznost (slibu ap.)

2. (umělecké) angažmá

3. povinnost , závazek

4. (finanční) závazky , dluhy

Verpflichtung

66

sloveso

1. j-m etw. Akk nechat co na kom
dát vybrat / na výběr komu co

2. j-n von etw. uvolnit , osvobodit koho z čeho (z vojenské služby ap.)

3. propustit (pracovníky ap.)

freistellen

67

sloveso

hospitovat (na hodině matematiky ap.)

hospitieren

68

sloveso

1. j-n etw. Dat vydat koho komu (zločince úřadům ap.)

2. vyexpedovat , dodat , rozeslat (zboží ap.)

ausliefern

1 sich selbst der Polizei ausliefern → vydat se sám policii

69

die, podstatné jméno ~, ~en

proplacení , náhrada (peněz ap.)

Erstattung

70

die, podstatné jméno ~, ~en

1. příležitost (vhodný okamžik)

2. příležitost , událost (slavnostní ap.)
Gelegenheit
die, podstatné jméno ~, ~en

1. bei nächster Gelegenheit → při další příležitosti

Er hatte keine Gelegenheit, mich anzurufen. → Neměl možnost mi zavolat.

fráze

die Gelegenheit beim Schopf(e) fassen chytit příležitost za pačesy

71

die, podstatné jméno ~

1. zásobení , zaopatření (obyvatelstva potravinami ap.)

2. zaopatření , (hmotné) zabezpečení

3. ošetření , (zdravotní) péče

Versorgung

72

der, podstatné jméno ~es, -ä-e

1. vstup

2. vstup , vchod , vstupní brána

Einlass
der, podstatné jméno ~es, -ä-e

1. Einlass ab 18 Uhr → vstup od 18 hodin

Kein Einlass! → Vstup zakázán!

73

der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

1. an j-n / etw. požadavek na koho/co

2. auf j-n / etw. nárok , právo na koho/co

Anspruch
der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

1. Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter. → Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

2. Anspruch auf Urlaub erheben → vznést nárok na dovolenou

frázej-n / etw. in Anspruch nehmen
zaměstnávat , zaneprazdňovat koho/co použít , využít koho/co

74

der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

1. (peněžní) příspěvek (členský ap.)

2. přispění , příspěvek (k ochraně životního prostředí ap.)

3. příspěvek (do novin ap.)

Beitrag
der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

75

pomnožné podstatné jméno

1. mimořádné náklady / výdaje

2. výdaje

Unkosten

fráze

sich in Unkosten stürzen vzít na sebe hodně (finančních) závazků

76

der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

1. kmen , peň

2. rod , kmen , pokolení

3. kmen , fylum (taxonomická kategorie)

4. základ , kádr (mužstva ap.)

Stamm

77

nepravidelné sloveso ie, ie

přidělit

zuweisen

+ j-m eine Arbeit zuweisen → komu přidělit práci

78

die, podstatné jméno ~, ~n

úřad , služební místo

Dienststelle

79

die, podstatné jméno ~, ~en

žádost (o vízum ap.) , požadavek

Beantragung

80

der/die, podstatné jméno ~n, ~n

1. zřízenec / zřízenkyně

2. sluha / služka

Bedienstete

81

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1. referát , přednáška

2. referát , zpráva , posudek

3. referát , odbor (finanční ap.)

Refetrat
das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1. ein Referat halten → mít referát


82

nepravidelné sloveso

1. ušlapat , udusat (půdu ap.)

2. nastartovat , našlápnout (moped, motocykl ap.)

3. nastoupit (vojenské oddíly ap.)

4. nastoupit (do zaměstnání ap.)

antreten, nepravidelné sloveso tritt an, a, h./i. e

3 Die Schüler sind der Größe nach angetreten. → Žáci jsou nastoupeni podle velikosti.

4. den Urlaub antreten → nastoupit (na) dovolenou

83

die, podstatné jméno ~, ~en

stanovení , určení (termínu ap.)
zatčení , uvěznění

Festsetzung

84

die, podstatné jméno ~, ~en

označení , vyznačení (cesty ap.)
označení , název (rostliny ap.)

Bezeichnung

85

sloveso

působit , pracovat (jako psycholog ap.)

působit , účinkovat , mít účinek (tablety ap.)

irgendwie působit , vypadat jak

dělat dojem

irgendwie auf j-n / etw. (za)působit jak na koho/co

plést (strojově)

tkát

wirken

sloveso

2) Das Getränk wirkte berauschend. → Nápoj měl opojný účinek.

86

der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

1) an j-n / etw. požadavek na koho/co

2) auf j-n / etw. nárok , právo na koho/co

Anspruch, der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

1) Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter. → Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

2) Anspruch auf Urlaub erheben → vznést nárok na dovolenou

fráze

j-n / etw. in Anspruch nehmen
zaměstnávat , zaneprazdňovat koho/co použít , využít koho/co

87

die, podstatné jméno ~, ~en; mst Sg

poskytnutí (interview ap.)

Gewährung

88

der, podstatné jméno ~es, -ü-e

příspěvek , přídavek (finanční)

Zuschuss

89

das, podstatné jméno ~ses, ~se

1) poměr , vztah

2) zisku

3) (osobní) vztah

4) (milostný) poměr

5) milenec , partner

Verhältnis

1) das Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinn → poměr nákladů a

90

zkratka

Abk. für beziehungsweise příp. , ev. , event.

bzw.

91

předložka s 2. pád

následkem , v důsledku , z důvodu (mrazů ap.)

infolge

Vyskytuje se v:

následkem: die Arbeitsunfähigkeit infolge eines Unfalls → pracovní neschopnost následkem úrazu

následkem: Personenschäden infolge von Verkehrsunfällen → oběti na životech následkem dopravních nehod

v důsledku: infolge des Rauchens erkranken → onemocnět v důsledku kouření

92

sloveso

1) poskytnout (azyl ap.)

2) j-m etw. Akk splnit komu co (dětem prosbu ap.)

3) j-m etw. Akk skýtat , poskytovat komu co (ochranu, útěchu ap.)

gewähren

1) j-m einen Kredit gewähren → komu poskytnout úvěr

93

nepravidelné sloveso

vzniknout , vzejít
vzniknout , vyvstat (být způsobený)

entstehen, entstand, i. entstanden

94

die, podstatné jméno ~, ~en

dokončení , ukončení , skončení (práce ap.)
dokonalost (provedení ap.)

Vollendung

95

die, podstatné jméno ~, ~en

1) výkon (výsledek činnosti)

2) výkon (fyzikální veličina)

3) plnění (pojistné ap.)

4) dávka

Leistung

1) eine schwache Leistung erbringen → podat slabý vý
kon

96

sloveso

etw. Dat etw. Akk připojit , přiložit k čemu co

dodat (dodatečně říci)

beifügen

einem Brief ein Foto beifügen → přiložit k dopisu fotku
dodat (dodatečně říci)

97

sloveso

opravit , korigovat (špatná čísla, chybu ap.)

berichtigen

98

die, podstatné jméno ~, ~en

auf j-n / etw. důsledek , následek , účinek , působení na koho/co

Auswirkung

99

nepravidelné sloveso

1) dá(va)t (smysl ap.)

2) rovnat se , být (o početním výsledku ap.)

3) vynést (finančně)

4) prokázat (příčinu smrti ap.)

5) sich ___________ vyplynout

6) sich ___________ oddat se (alkoholu ap.)

7) sich ___________ podrobit se , poddat se , odevzdat se (osudu ap.)

přídavné jméno

1) oddaný , odevzdaný

2) odevzdaný , rezignovaný (pohled ap.)

ergeben, nepravidelné sloveso ergibt, a, e

2) 60 geteilt durch 4 ergibt 15. → 60 děleno 4 je 15.

Deine Aussage ergibt keinen Sinn. → Tvá výpověď nedává smysl.

4) Die Untersuchung ergab keinen Beweis seiner Schuld. → Vyšetřování neprokázalo žádný důkaz o jeho vině.

přídavné jméno

1) Er ist ihr blind ergeben. → Je jí slepě oddaný.
odevzdaný , rezignovaný (pohled ap.)

100

der, podstatné jméno ~es, -ü-e

aus etw. vyloučení z čeho (ze strany ap.)
vykázání , vyloučení (veřejnosti ap.)

Ausschluss

101

die, podstatné jméno ~, ~en

lhůta (platební, dodací ap.)

Frist

eine längere Frist verlangen → požadovat delší lhůtu
eine Frist von 3 Monaten → tříměsíční lhůta

102

přídavné jméno

j-m / etw. přiměřený komu/čemu

vhodný pro koho/co

předložka s 3. pád

etw. Dat podle čeho

v souladu s čím

gemäß

103

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1) závod , podnik

2) provoz (činnost)

3) pohon (elektrický ap.)

Betrieb

2) den Betrieb aufnehmen/einstellen → zahájit/ukončit provoz
in/außer Betrieb sein → být v provozu/mimo provoz

104

die, podstatné jméno ~, ~en

zajištění , zabezpečení , pojištění
odůvodnění , podepření (argumenty ap.)

Absicherung

105

die, podstatné jméno ~, ~en

snížení pracovní schopnosti

Erwerbsminderung

106

der/die, podstatné jméno ~n, ~n

pozůstalý / pozůstalá

Hinterblieben

107

přídavné jméno

podnikový (záležitosti ap.)

betrieblich

108

die, podstatné jméno ~, ~n; mst Sg

prevence , preventivní opatření

Vorsorge