Wörter Flashcards Preview

Deutsch > Wörter > Flashcards

Flashcards in Wörter Deck (108)
Loading flashcards...
1

1. přezkoušení , kontrola , prověření

Überprüfung die, podstatné jméno ~, ~en 

2

1. über j- / etw. dozor , dohled , kontrola nad kým/čím

2. dozor(ce) (hlídač)

Aufsicht
die, podstatné jméno ~, ~en 

1 unter ärztlicher Aufsicht stehen → být pod lékařským dohledem

3

1. předat , doručit

2. předat , svěřit (děti ap.)

3. předat , odkázat (do vlastnictví)

4. před(áv)at , vyd(áv)at , odevzd(áv)at

5. před(áv)at (úřad ap.) 
pověřit (záležitostí ap.)

6. sich übergeben vyzvracet se , vrhnout

nepravidelné sloveso
1. přehodit (deku ap.)

bergeben
nepravidelné sloveso übergibt, a, e 

1 Sie übergab das Telefongespräch an den zuständigen Beamten. → Předala telefonní hovor kompetentnímu úředníkovi.

3 Er hat sein Geschäft dem Sohn übergeben. → Předal svůj obchod synovi.

nepravidelné sloveso gibt über, a, e 

4

1. listina , doklad , dokument

Urkunde
die, podstatné jméno ~, ~n 

5

1. zaopatřit , zásobit , vybavit

2. opatřit , vybavit

3. sich v________n přehlédnout se

4. zanedbat (péči ap.)

5. sich v________n zmýlit se

das, podstatné jméno ~s, ~ 
1. nedopatření , omyl , přehlédnutí (malá chyba)

versehen
nepravidelné sloveso versieht, a, e 

1 + j-n + /sich für die Reise mit Geld versehen → zaopatřit koho/ se na cestu penězi

2 einen Text mit Anmerkungen versehen → opatřit text poznámkami

5 sich beim Ausfüllen eines Formulars versehen → zmýlit se při vyplňování formuláře

das, podstatné jméno ~s, ~ 
aus Versehen → nedopatřením, omylem

6

1. udělení

Erteilung
die, podstatné jméno ~, ~en 

7

1. ověření , potvrzení (úřední)

Beglaubigung
die, podstatné jméno ~, ~en 

8

1. für etw. potřebný , nezbytný pro co (souhlas rodičů ap.)

erforderlich
přídavné jméno 

9

1. etw. Akk etw. Dat upřednostnit co 

2. nadřadit

überordnen
sloveso 

1 dávat přednost čemu před čím
die berufliche Karriere der Familie überordnen → upřednostnit pracovní kariéru před rodinou

2 übergeordnete Begriffe → nadřazené pojmy

10

1. úřad (státní správy, církevní ap.)

Behörde
die, podstatné jméno ~, ~n

eine staatliche/städtische/kommunale Behörde → státní/městský/obecní úřad

11

1. dá(va)t / vzít dopředu

2. sich v________n předsevzít si , plánovat , mít v úmyslu

3. sich v_____n etw. Akk pustit se , dát se do čeho

4. sich v ________n j-n vzít si do parády koho 
pustit se do koho

vornehmen
nepravidelné sloveso nimmt vor, a, o 

1 Nehmt Ihre Stühle mit vor! → Vezměte si židle dopředu!

2 Ich nahm mir vor, mit dem Rauchen aufzuhören. → Předsevzala jsem si, že přestanu kouřit.

4 sich seinen Sohn gründlich vornehmen → pořádně hubovat svého syna

12

1. für j-n / etw. příslušný pro koho/co 
oprávněný , kompetentní k čemu (soud, úředník ap.)

zuständig
přídavné jméno 

13

1. oblast , okrsek
2. správní obvod

Bezirk
der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

14

1. spravování , správa (majetku ap.)

2. správní oddělení

3. správa , správní orgány (obce ap.)

Verwaltung
die, podstatné jméno ~, ~en 

15

1. další , jiný , ostatní (zavazadla ap.)

sonstig
přídavné jméno 

16

1. předpokládání , očekávání

2. předpoklad , domněnka

3. für etw. podmínka , předpoklad čeho

Voraussetzung
die, podstatné jméno ~, ~en 

17

1. být předložený / k dispozici

2. být vydaný / zveřejněný

3. jednat se , jít

vorliegen
nepravidelné sloveso lag vor, h./ SüD, ÖrD, SwD i. vorgelegen 

1 Das Beweismaterial liegt dem Gericht vor. → Průkazný materiál je dán k dispozici soudu.

2 Es liegt keine neue Äußerung vor. → Není vydáno žádné nové prohlášení.

18

1. pobyt (zahraniční, studijní ap.)
2. zastávka , přestávka , pauza
3. zpoždění , zdržení

Aufenthalt
der, podstatné jméno ~(e)s, ~e 

19

1. j-m / etw. přiměřený komu/čemu 
vhodný pro koho/co

předložka s 3. pád 

1. etw. Dat podle čeho 
v souladu s čím

gemäß přídavné jméno 

20

1. volnost , velkorysost , svoboda

Freizügigkeit
die, podstatné jméno ~ 

21

1. zákon (právní norma)

2. pravidlo , zákon (ve fyzice, ekonomii ap.)

3. zvyklost , zákon , pravidlo

Gesetz
das, podstatné jméno ~es, ~e 

1 Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft. → Zákon nabývá/pozbývá platnosti.

gegen ein Gesetz verstoßen → provinit se proti zákonu

mit dem Gesetz in Konflikt kommen/geraten → dostat se do konfliktu se zákonem

3 Gesetze der Moral → zákony morálky

fráze 
1. das Auge des Gesetzes ruka zákona (policista)

2. ein ungeschriebenes Gesetz nepsaný zákon

22

1. doplnit , kompletovat (sbírku ap.)

2. sich v_____n doplnit se

vervollständigen sloveso 


Odvozená slova
Vervollständigung

23

1. poloha , prostředí , umístění (vzhledem k okolí)

2. poloha , pozice (pohodlná ap.)

3. situace , stav , postavení

4. vrstva (kamení ap.)

Lage
die, podstatné jméno ~, ~n 

2 sich in horizontaler Lage befinden → nacházet se ve vodorovné poloze

3 in einer günstigen Lage sein → být v příznivé situaci

fráze 

1. (nicht) in der Lage sein, etw. zu tun (ne)být schopný udělat co 
(ne)být (ve) stavu udělat co

2. Ich bin in der glücklichen Lage, ... Mám to potěšení , ...

24

(anat.) pohybové ústrojí

der Bewegungsapparat

25

sloveso

1. potvrdit (zprávu, hlášení ap.)

2. sich _____________ potvrdit se (domněnka ap.)

bestätigen

fráze

Ausnahmen bestätigen die Regel. Výjimka potvrzuje pravidlo.

26

die, podstatné jméno ~, ~en

1. zaměstnání , přijetí (do zaměstnání)

2. nastavení , regulace (přístroje)

3. zastavení , zadržení , zákaz

4. uložení , zařazení (knih do knihovny ap.) , odložení (dočasné)

5. zu etw. stanovisko , hledisko , postoj k čemu

Einstellung

2 Einstellung eines Fernglases → nastavení dalekohledu

3 Einstellung der Produktion → zastavení produkce


27

předložka s 2. pád

kvůli , na základě , z důvodu

aufgrund, auf Grund

auf Grund der Tatsache → na základě skutečnosti
auf Grund des Regens → kvůli dešti

28

nepravidelné sloveso

1. být , existovat

2. vydržet , obstát , vytrvat

3. aus etw. být , skládat se , sestávat (se) z čeho (ze skla ap.)

4. in etw. Dat spočívat , tkvít v čem

5. etw. Akk složit co , obstát v čem

6. in etw. Dat obstát , uspět v čem (v boji ap.)

7. auf etw. Dat trvat na čem . neustoupit , neupustit od čeho

das, podstatné jméno ~s

1. trvání , existence (firmy ap.)

2. překonání , přestání , výdrž

bestehen, nepravidelné sloveso bestand, h. bestanden
časování

1. Darüber besteht kein Zweifel. → O tom není pochyb.

3 Das Werk besteht aus drei Teilen. → Dílo se skládá ze tří částí.

4. Der Unterschied besteht darin, dass ... → Rozdíl spočívá v tom, že ...

5 eine Prüfung knapp bestehen → složit zkoušku tak tak

7 auf seiner Meinung bestehen → trvat na svém názoru

Auf dieser Summe bestehe ich! → Na této částce trvám!29

der, podstatné jméno ~(e)s, odb. ~e
skloňování

an j-m / etw. potřeba koho/čeho , poptávka po kom/čem

Bedarf

der, podstatné jméno ~(e)s, odb. ~e
skloňování

für den eigenen Bedarf → pro vlastní potřebu

Bedarf + an + j-m + / + etw. haben → potřebovat koho/co

30

nepravidelné sloveso

1. dá(va)t (smysl ap.) , rovnat se , být (o početním výsledku ap.)

2. vynést (finančně)

3. prokázat (příčinu smrti ap.)

4. sich ____________ vyplynout

5. sich _____________ oddat se (alkoholu ap.)

6. sich ___________ podrobit se , poddat se , odevzdat se (osudu ap.)

přídavné jméno

1. oddaný , odevzdaný

2. odevzdaný , rezignovaný (pohled ap.)

ergeben, nepravidelné sloveso ergibt, a, e

1. 60 geteilt durch 4 ergibt 15. → 60 děleno 4 je 15.

Deine Aussage ergibt keinen Sinn. → Tvá výpověď nedává smysl.

3 Die Untersuchung ergab keinen Beweis seiner Schuld. → Vyšetřování neprokázalo žádný důkaz o jeho vině.

přídavné jméno

1. Er ist ihr blind ergeben. → Je jí slepě oddaný.