Urkunden Flashcards Preview

Deutsch > Urkunden > Flashcards

Flashcards in Urkunden Deck (124)
Loading flashcards...
1

die, podstatné jméno ~, ~en

1. vyhotovení , vystavení , sepsání (dokumentu ap.)

2. exemplář , vyhotovení

3. ověřená kopie

Ausvertigung

2. ein Vertrag in drei Ausfertigungen → smlouva ve třech vyhotoveních

2

die, podstatné jméno ~, ~en

1. sepsání

2. záznam , protokol , zápis (textu)

Niederschrift

3

der, podstatné jméno ~es, ~e

důkaz

Nachweis

4

das, podstatné jméno ~es, ~e

1. zákon (právní norma)

2. pravidlo , zákon (ve fyzice, ekonomii ap.)

3. zvyklost , zákon , pravidlo

Gesetz
das, podstatné jméno ~es, ~e

1. Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft. → Zákon nabývá/pozbývá platnosti.

gegen ein Gesetz verstoßen → provinit se proti zákonu

mit dem Gesetz in Konflikt kommen/geraten → dostat se do konfliktu se zákonem

3. Gesetze der Moral → zákony morálky

fráze

1. das Auge des Gesetzes ruka zákona (policista)


2. ein ungeschriebenes Gesetz nepsaný zákon

5


přídavné jméno
stupňování


1. jistý , určitý (speciální)

+ von + etw. eine bestimmte Vorstellung haben → mít o čem jistou představu


2. jasný , přesný , zřetelný (přesně vymezený, stanovený)

Er muss sich bestimmter ausdrücken. → Musí se vyjádřit jasněji.


3. určitý (člen ap.)

bestimmtes Pronomen → určité zájmeno
příslovceurčitě , jistě , zajisté

ganz bestimmt → zcela určitě

bestimmt


přídavné jméno
stupňování


1. jistý , určitý (speciální)

+ von + etw. eine bestimmte Vorstellung haben → mít o čem jistou představu


2. jasný , přesný , zřetelný (přesně vymezený, stanovený)

Er muss sich bestimmter ausdrücken. → Musí se vyjádřit jasněji.


3. určitý (člen ap.)

bestimmtes Pronomen → určité zájmeno
příslovceurčitě , jistě , zajisté

ganz bestimmt → zcela určitě

6


der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e
skloňování


1. příjem , přijetí (zboží ap.)

bei Empfang zahlen → (za)platit při příjmu


2. příjem (televize, rozhlasu ap.)

auf Empfang bleiben → zůstat na příjmu


3. uvítání , přivítání , přijetí


4. (hotelová) recepce
frázeetw. in Empfang nehmen přijmout co

Empfang


der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e
skloňování


1. příjem , přijetí (zboží ap.)

bei Empfang zahlen → (za)platit při příjmu


2. příjem (televize, rozhlasu ap.)

auf Empfang bleiben → zůstat na příjmu


3. uvítání , přivítání , přijetí


4. (hotelová) recepce
frázeetw. in Empfang nehmen přijmout co

7


nepravidelné sloveso a, e
časování


1. etw. Dat být přiložený / připojený k čemu


2. obcovat , souložit


3. kotvit , být zakotvený

beiliegen

8


sloveso
časování


1. etw. Dat etw. Akk připojit , přiložit k čemu co

einem Brief ein Foto beifügen → přiložit k dopisu fotku


2. dodat (dodatečně říci)

beifügen

9


částicerovněž , také , nápodobně

ebenfalls

10


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. vyslání , delegování (zaměstnance na konferenci ap.)


2. delegace

eine Abordnung empfangen → přijmout delegaci

Abordnung

11

der, podstatné jméno ~s, ~

osobní dotazník

Personalbogen

12


der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e
skloňování


souvislost , spojitost , vztah

etw. im Zusammenhang sehen → vidět co v souvislostech
etw. aus dem Zusammenhang reißen → vytrhnout co z kontextu

Zusammenhang


der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e
skloňování


souvislost , spojitost , vztah

etw. im Zusammenhang sehen → vidět co v souvislostech
etw. aus dem Zusammenhang reißen → vytrhnout co z kontextu

13


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. založení (nového směru, nauky ap.)


2. für etw. odůvodnění , zdůvodnění , vysvětlení čeho, pro co

ohne jede Begründung → bez jakéhokoli vysvětlení

Begründung

14

das, podstatné jméno ~ses, ~se

1. pracovní poměr


2. pracovní vztahyČásti slova

Arbeitsverhältnis

15


nepravidelné sloveso i.
časování


1. následovat , nastat , přihodit se


2. konat se , uskutečnit se , nastat

erfolgen

16


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


poučování , poučení

Belehrung

17


nepravidelné sloveso gibt ab, a, e
časování


1. etw. Akk bei j-m odevzdat , předat co komu

Hast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben? → Odevzdal jsi učiteli můj domácí úkol?


2. dát , poskytnout , přenechat

Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab? → Dáš mi kousek tvé housky?


3. etw. Akk vzdát se čeho (úřadu ap.)
odevzdat , přenechat co (funkci ap.)

Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab. → Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.


4. prodat , zajistit odbyt (zboží ap.)


5. vystřelit , vypálit (střelu ap.)


6. vydávat , vyzařovat , sálat

Wärme abgeben → sálat teplo


7. zveřejnit , veřejně vyhlásit / oznámit / sdělit (rozsudek ap.)


8. představovat , být ukázkou (správné matky ap.)

Er gibt einen guten Polizisten ab. → Je ukázkou dobrého policisty.


9. sich abgeben mit j-m / etw. zabývat se kým/čím
věnovat se komu/čemu

abgeben

18


příslovce1. právě (teď)


2. vždy , pokaždé (prvního v měsíci ap.)

jeweils

19


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. vyhotovení , vystavení , sepsání (dokumentu ap.)


2. exemplář , vyhotovení

ein Vertrag in drei Ausfertigungen → smlouva ve třech vyhotoveních


3. ověřená kopie

Ausfertigung

20


das, podstatné jméno ~(e)s, -ä-er
skloňování


návod , poučení (pro vyplnění formuláře ap.)

Merkblatt

21


der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e
skloňování


1. odchod (z místnosti, oblasti ap.)


2. vystěhování (z bytu ap.)


3. výtažek , extrakt


4. výpis (z účtu ap.)
výtah (z matriky ap.)


5. výňatek , úryvek (vyhlášky, dopisu ap.)

Auszug

22


die, podstatné jméno ~, ~n
skloňování


1. založení , zřízení (zahrady ap.)


2. investice


3. zařízení (sportovní, rekreační ap.)

eine militärische Anlage → vojenské zařízení

eine öffentliche Anlage → veřejné prostranství/prostory (park ap.)


4. zařízení , přístroj , aparát

die Anlage des Romans → koncepce románu


5. zu etw. předpoklad , vloha , nadání k čemu, pro co

gute geistige Anlagen + zu + etw. haben → mít dobré psychické předpoklady k čemu, pro co

Anlage

23


sloveso
časování


zasadit nově (drahokam ap.)
olemovat , obroubit
sloveso
časování


1. obejmout , chytit (za ruku ap.)

sich gegenseitig umfassen → vzájemně se obejmout


2. ohradit , obehnat , obestavět

den Garten mit einer Hecke umfassen → obehnat zahradu živým plotem


3. obchvátit , obklíčit (nepřítele ap.)


4. obsahovat , zahrnovat , pojímat

Das Werk umfasst sechs Bände. → Dílo obsahuje 6 svazků.Předpony

umfassen

24

die, podstatné jméno ~, ~n

1. předložení (dokumentu ap.)

2. návrh zákona

3. vzor , předloha (pro práci ap.)

Vorlage

+. + etw. nur gegen Vorlage der Quittung erhalten → obdržet co pouze po předložení stvrzenky

25

sloveso

1. rozšířit , zvětšit (vjezd, znalosti ap.)

2. sich ___________ rozšířit se , roztáhnout se , rozpínat se

erweitern

26

das, podstatné jméno ~ses, ~se

výpis z trestního rejstříku

Führungszeugnis

27

přídavné jméno

für etw. potřebný , nezbytný pro co (souhlas rodičů ap.)

erforderlich

28

přídavné jméno

j-m / etw. přiměřený komu/čemu
vhodný pro koho/co

předložka s 3. pád

etw. Dat podle čeho
v souladu s čím

gemäß

29

die, podstatné jméno ~, ~en

dohled , dozor

Beaufsichtigung

30

der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

1. auf etw. Akk žádost o co
požadavek na co

2. žádanka , formulář

3. návrh (zákona ap.)

Antrag

1. einen Antrag auf Unterstützung einreichen → vznést žádost o podporu

Antrag auf Scheidung stellen → podat žádost o rozvod