Urkunden Flashcards Preview

Deutsch > Urkunden > Flashcards

Flashcards in Urkunden Deck (124):
1

die, podstatné jméno ~, ~en

1. vyhotovení , vystavení , sepsání (dokumentu ap.)

2. exemplář , vyhotovení

3. ověřená kopie

Ausvertigung

2. ein Vertrag in drei Ausfertigungen → smlouva ve třech vyhotoveních

2

die, podstatné jméno ~, ~en

1. sepsání

2. záznam , protokol , zápis (textu)

Niederschrift

3

der, podstatné jméno ~es, ~e

důkaz

Nachweis

4

das, podstatné jméno ~es, ~e

1. zákon (právní norma)

2. pravidlo , zákon (ve fyzice, ekonomii ap.)

3. zvyklost , zákon , pravidlo

Gesetz
das, podstatné jméno ~es, ~e

1. Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft. → Zákon nabývá/pozbývá platnosti.

gegen ein Gesetz verstoßen → provinit se proti zákonu

mit dem Gesetz in Konflikt kommen/geraten → dostat se do konfliktu se zákonem

3. Gesetze der Moral → zákony morálky

fráze

1. das Auge des Gesetzes ruka zákona (policista)


2. ein ungeschriebenes Gesetz nepsaný zákon

5


přídavné jméno
stupňování


1. jistý , určitý (speciální)

+ von + etw. eine bestimmte Vorstellung haben → mít o čem jistou představu


2. jasný , přesný , zřetelný (přesně vymezený, stanovený)

Er muss sich bestimmter ausdrücken. → Musí se vyjádřit jasněji.


3. určitý (člen ap.)

bestimmtes Pronomen → určité zájmeno
příslovceurčitě , jistě , zajisté

ganz bestimmt → zcela určitě

bestimmt


přídavné jméno
stupňování


1. jistý , určitý (speciální)

+ von + etw. eine bestimmte Vorstellung haben → mít o čem jistou představu


2. jasný , přesný , zřetelný (přesně vymezený, stanovený)

Er muss sich bestimmter ausdrücken. → Musí se vyjádřit jasněji.


3. určitý (člen ap.)

bestimmtes Pronomen → určité zájmeno
příslovceurčitě , jistě , zajisté

ganz bestimmt → zcela určitě

6


der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e
skloňování


1. příjem , přijetí (zboží ap.)

bei Empfang zahlen → (za)platit při příjmu


2. příjem (televize, rozhlasu ap.)

auf Empfang bleiben → zůstat na příjmu


3. uvítání , přivítání , přijetí


4. (hotelová) recepce
frázeetw. in Empfang nehmen přijmout co

Empfang


der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e
skloňování


1. příjem , přijetí (zboží ap.)

bei Empfang zahlen → (za)platit při příjmu


2. příjem (televize, rozhlasu ap.)

auf Empfang bleiben → zůstat na příjmu


3. uvítání , přivítání , přijetí


4. (hotelová) recepce
frázeetw. in Empfang nehmen přijmout co

7


nepravidelné sloveso a, e
časování


1. etw. Dat být přiložený / připojený k čemu


2. obcovat , souložit


3. kotvit , být zakotvený

beiliegen

8


sloveso
časování


1. etw. Dat etw. Akk připojit , přiložit k čemu co

einem Brief ein Foto beifügen → přiložit k dopisu fotku


2. dodat (dodatečně říci)

beifügen

9


částicerovněž , také , nápodobně

ebenfalls

10


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. vyslání , delegování (zaměstnance na konferenci ap.)


2. delegace

eine Abordnung empfangen → přijmout delegaci

Abordnung

11

der, podstatné jméno ~s, ~

osobní dotazník

Personalbogen

12


der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e
skloňování


souvislost , spojitost , vztah

etw. im Zusammenhang sehen → vidět co v souvislostech
etw. aus dem Zusammenhang reißen → vytrhnout co z kontextu

Zusammenhang


der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e
skloňování


souvislost , spojitost , vztah

etw. im Zusammenhang sehen → vidět co v souvislostech
etw. aus dem Zusammenhang reißen → vytrhnout co z kontextu

13


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. založení (nového směru, nauky ap.)


2. für etw. odůvodnění , zdůvodnění , vysvětlení čeho, pro co

ohne jede Begründung → bez jakéhokoli vysvětlení

Begründung

14

das, podstatné jméno ~ses, ~se

1. pracovní poměr


2. pracovní vztahyČásti slova

Arbeitsverhältnis

15


nepravidelné sloveso i.
časování


1. následovat , nastat , přihodit se


2. konat se , uskutečnit se , nastat

erfolgen

16


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


poučování , poučení

Belehrung

17


nepravidelné sloveso gibt ab, a, e
časování


1. etw. Akk bei j-m odevzdat , předat co komu

Hast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben? → Odevzdal jsi učiteli můj domácí úkol?


2. dát , poskytnout , přenechat

Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab? → Dáš mi kousek tvé housky?


3. etw. Akk vzdát se čeho (úřadu ap.)
odevzdat , přenechat co (funkci ap.)

Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab. → Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.


4. prodat , zajistit odbyt (zboží ap.)


5. vystřelit , vypálit (střelu ap.)


6. vydávat , vyzařovat , sálat

Wärme abgeben → sálat teplo


7. zveřejnit , veřejně vyhlásit / oznámit / sdělit (rozsudek ap.)


8. představovat , být ukázkou (správné matky ap.)

Er gibt einen guten Polizisten ab. → Je ukázkou dobrého policisty.


9. sich abgeben mit j-m / etw. zabývat se kým/čím
věnovat se komu/čemu

abgeben

18


příslovce1. právě (teď)


2. vždy , pokaždé (prvního v měsíci ap.)

jeweils

19


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. vyhotovení , vystavení , sepsání (dokumentu ap.)


2. exemplář , vyhotovení

ein Vertrag in drei Ausfertigungen → smlouva ve třech vyhotoveních


3. ověřená kopie

Ausfertigung

20


das, podstatné jméno ~(e)s, -ä-er
skloňování


návod , poučení (pro vyplnění formuláře ap.)

Merkblatt

21


der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e
skloňování


1. odchod (z místnosti, oblasti ap.)


2. vystěhování (z bytu ap.)


3. výtažek , extrakt


4. výpis (z účtu ap.)
výtah (z matriky ap.)


5. výňatek , úryvek (vyhlášky, dopisu ap.)

Auszug

22


die, podstatné jméno ~, ~n
skloňování


1. založení , zřízení (zahrady ap.)


2. investice


3. zařízení (sportovní, rekreační ap.)

eine militärische Anlage → vojenské zařízení

eine öffentliche Anlage → veřejné prostranství/prostory (park ap.)


4. zařízení , přístroj , aparát

die Anlage des Romans → koncepce románu


5. zu etw. předpoklad , vloha , nadání k čemu, pro co

gute geistige Anlagen + zu + etw. haben → mít dobré psychické předpoklady k čemu, pro co

Anlage

23


sloveso
časování


zasadit nově (drahokam ap.)
olemovat , obroubit
sloveso
časování


1. obejmout , chytit (za ruku ap.)

sich gegenseitig umfassen → vzájemně se obejmout


2. ohradit , obehnat , obestavět

den Garten mit einer Hecke umfassen → obehnat zahradu živým plotem


3. obchvátit , obklíčit (nepřítele ap.)


4. obsahovat , zahrnovat , pojímat

Das Werk umfasst sechs Bände. → Dílo obsahuje 6 svazků.Předpony

umfassen

24

die, podstatné jméno ~, ~n

1. předložení (dokumentu ap.)

2. návrh zákona

3. vzor , předloha (pro práci ap.)

Vorlage

+. + etw. nur gegen Vorlage der Quittung erhalten → obdržet co pouze po předložení stvrzenky

25

sloveso

1. rozšířit , zvětšit (vjezd, znalosti ap.)

2. sich ___________ rozšířit se , roztáhnout se , rozpínat se

erweitern

26

das, podstatné jméno ~ses, ~se

výpis z trestního rejstříku

Führungszeugnis

27

přídavné jméno

für etw. potřebný , nezbytný pro co (souhlas rodičů ap.)

erforderlich

28

přídavné jméno

j-m / etw. přiměřený komu/čemu
vhodný pro koho/co

předložka s 3. pád

etw. Dat podle čeho
v souladu s čím

gemäß

29

die, podstatné jméno ~, ~en

dohled , dozor

Beaufsichtigung

30

der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

1. auf etw. Akk žádost o co
požadavek na co

2. žádanka , formulář

3. návrh (zákona ap.)

Antrag

1. einen Antrag auf Unterstützung einreichen → vznést žádost o podporu

Antrag auf Scheidung stellen → podat žádost o rozvod


31

die, podstatné jméno ~

opatrování (dítěte ap.)
péče (o zákazníka ap.)
ošetřování (nemocného ap.)

Betreuung

32

die, podstatné jméno ~

výchova (rodičovská, liberální ap.)

Erziehung

33

nepravidelné sloveso besaß, h. besessen

vlastnit , mít

besitzen

ein Haus/ein Grundstück/Aktien besitzen → vlastnit dům/pozemek/akcie

keine Glück mehr besitzen → již nemít štěstí

34

sloveso

1. předložit , dát k nahlédnutí

2. předložit , dát k posouzení

3. předložit , uveřejnit , zveřejnit

4. naservírovat (pečeni ap.)

5. zajistit (řetězem ap.)

6. sich ___________ předklonit se , sklonit se

7. přihrát , nahrát

vorlegen

1. + j-m die Bescheinigung/Papiere/Zeugnisse vorlegen → předložit potvrzení/doklady/vysvědčení komu

35

příslovce

v opačném případě (jinak)

anderenfalls

36

příslovce

obratem , ihned , okamžitě

umgehend

37

sloveso

1. rozšířit , zvětšit (vjezd, znalosti ap.)

2. sich ___________ rozšířit se , roztáhnout se , rozpínat se

erweitern

38

přídavné jméno

für j-n / etw. příslušný pro koho/co
oprávněný , kompetentní k čemu (soud, úředník ap.)

zuständig

39

das, podstatné jméno ~(e)s, -ä-er

úřad evidence obyvatel

Einwohnermeldeamt

40

sloveso

1. etw. Akk (za)žádat , požádat , podat (si) žádost o co (písemně)

2. požadovat , žádat (odročení případu ap.)

beantragen

1. eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen → žádat o povolení k pobytu

41

die, podstatné jméno ~, ~n

1. předložení (dokumentu ap.)

2. návrh zákona

3. vzor , předloha (pro práci ap.)

Vorlage

1. + etw. nur gegen Vorlage der Quittung erhalten → obdržet co pouze po předložení stvrzenky


42

spojka

pokud , jestliže , když

sofern

43

přídavné jméno

po ruce , k dispozici , existující (nerostné suroviny ap.)

vorhanden

44

nepravidelné sloveso nimmt vor, a, o

1. dá(va)t / vzít dopředu

2. sich ____________ předsevzít si , plánovat , mít v úmyslu

3. sich ____________ etw. Akk pustit se , dát se do čeho

4. sich ___________ j-n vzít si do parády koho
pustit se do koho

vornehmen

1. Nehmt Ihre Stühle mit vor! → Vezměte si židle dopředu!

2. Ich nahm mir vor, mit dem Rauchen aufzuhören. → Předsevzala jsem si, že přestanu kouřit.

4. sich seinen Sohn gründlich vornehmen → pořádně hubovat svého syna

45

sloveso

podat (žádost ap.)

einreichen

eine Beschwerde einreichen → podat stížnost

46

přídavné jméno

bez poplatku , osvobozený od poplatku , bezplatný

gebührenfrei

47

die, podstatné jméno ~, ~en

zásilka , zaslání

Übersendung

48

podaci misto

Bezügestelle

49

die, podstatné jméno ~, ~en

poučování , poučení

Belehrung

50

nepravidelné sloveso ie, ie

1. napsat (na tabuli ap.)

2. psát na dluh , dá(va)t / brát na dluh

3. j-n / etw. písemně se obrátit na koho/co

Anschreiben

fráze

bei j-m schlecht/gut angeschrieben sein být u koho špatně / dobře zapsaný

51

nepravidelné sloveso ie, i. ie

1. objevit se , ukázat se (na obrazovce ap.)


2. zjevit se (duch, přízrak ap.)


3. vyjít (kniha ap.)

erscheinen

52


sloveso
časování


podepsat (protokol ap.)Předpony

unterzeichnen

53

die, podstatné jméno ~, ~en

1. závaznost (slibu ap.)

2. (umělecké) angažmá

3. povinnost , závazek

4. (finanční) závazky , dluhy

Verpflichtung

54


přídavné jméno
stupňování


1. formální , obřadný , strojený (pozdrav ap.)


2. formální , oficiální (úmluva, prohlášení ap.)
částicedoslova

Sie kochte förmlich vor Wut. → Doslova vřela vztekem.

förmlich

55

přídavné jméno

pověřený úřadem , zaměstnaný jako úředník

beamtet

56


přídavné jméno
stupňování


svědomitý (pracovník ap.)

gewissenhaft

57


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


závazek , povinnost

Obliegenheit

58


sloveso
časování


1. j-n zu etw. zavazovat , vázat koho k čemu


2. sich verpflichten zavázat se , uvolit se

sich vertraglich + zu + etw. verpflichten → smluvně se zavázat k čemu


3. angažovat , najmout (zpěváka ap.)


4. zavazovat , být zavázaný (dodržet smlouvu ap.)

verpflichtet

59


die, podstatné jméno ~, ~n
skloňování


1. trest

eine milde Strafe + über + j-n verhängen → uložit komu mírný trest

zur Strafe zu Hause bleiben (müssen) → za trest (muset) zůstat doma

unter Strafe stehen → být trestné


2. trest odnětí svobody


3. pokuta

Strafe

60


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


předpis , nařízení

Vorschrift

61


přídavné jméno
stupňování


1. známý , slavný (umělec ap.)


2. známý , povědomý (místo ap.)

bekannt

62


die, podstatné jméno ~
skloňování


1. úschova , uschování


2. zadržení , vazba (osoby)


3. námitka , protest , ohrazení

Verwahrung

63


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. poranění , zranění (ruky ap.)

eine leichte Verletzung → lehké zranění


2. porušení (pravidel ap.)
zranění (citů ap.)
narušení (vzdušného prostoru ap.)

Verletzung

64


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. důvěrnost , diskrétnost


2. důvěrnost , dotěrnost , vtíravostPředpony

Vertraulichkeit

65


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


využití , zhodnocení , zužitkování

Verwertung

66der, podstatné jméno ~(e)s, ~e
skloňování


výhoda

einen finanziellen Vorteil + aus + etw. ziehen → získat finanční užitek z čeho

+ gegenüber + j-m im Vorteil sein → být ve výhodě vůči komu

die Vorteile und Nachteile + etw. abwägen → zvážit výhody a nevýhody čeho

Vorteil

67


die, podstatné jméno ~
skloňování


úplatnost , podplatitelnost

Bestechlichkeit

68


der, podstatné jméno ~(e)s
skloňování


1. vyzrazení , prozrazení (tajemství ap.)


2. zrada

Verrat begehen → dopustit se zrady

Verrat

69


přídavné jméno
stupňování


bludný , mylný , scestný (předpoklad, názor ap.)

irrig

70


die, podstatné jméno ~, ~n
skloňování


1. příjem , převzetí , přijmutí (zásilky ap.)


2. schválení , přijetí (smlouvy ap.)

die Annahme eines anderen Namens → přijetí jiného jména


3. schválení , přijetí (pracovníka ap.)


4. podatelna , sběrné místo

Annahme

71


der/die, podstatné jméno ~n, ~n
skloňování


1. zajatec / zajatkyně (ve válce)


2. vězeň / vězeňkyně

Gefangene

72


die, podstatné jméno ~
skloňování


osvobození , vysvobození (zajatce, od povinností ap.)Odvozená slova

Befreiung

73


nepravidelné sloveso ie, ie
časování


1. auf etw. Akk ukázat na co (rukou ap.)


2. j-n auf etw. Akk poukázat , upozornit koho na co
připomenout komu co


3. auf etw. Akk nasvědčovat čemu
naznačovat co
vzbuzovat dojem čeho


4. auf etw. Akk odkazovat na co (na literaturu)

hinweisen

74


nepravidelné sloveso wendete an/wandte an, h. angewendet/angewandt
časování


1. použí(va)t

einen Trick anwenden → použít trik


2. etw. Akk auf etw. Akk aplikovat , použít , využít co na co, k čemuPředpony

anwenden

75


příslovce1. od nynějška (do budoucna)


2. již , už (pět let ap.)

nunmehr

76


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. stanovení , určení (termínu ap.)


2. ustanovení , nařízení , předpis


3. účel , určení

seine Bestimmung verfehlen → minout se účinkem, nesplnit svůj účel


4. poslání , určení

Bestimmung

77


sloveso
časování


1. vyučovat , učit


2. j-n von etw., über etw. Akk informovat , zpravit koho o čem
pod(áv)at zprávu komu o čem


3. sich unterrichten über etw. Akk informovat se o čemPředpony

unterrichten

78


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. přednáška

Vorlesungen bei Professor Meier besuchen → navštěvovat přednášky profesora Meiera


2. předčítání , čtení (románu ap.)

Vorlesung

79


das, podstatné jméno ~s, ~
skloňování


1. znamení , signál (kouřový, světelný ap.)

j-m ein Zeichen geben → dát komu znamení


2. znamení , znak , značka (obrázek, nákres ap.)


3. značka (chemická ap.)
znaménko (interpunkční ap.)
znamení


4. znak , příznak , známka

Zeichen

80


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


povolení (úřední ap.)

Sie hat die Genehmigung zur Ausreise. → Má povolení vycestovat.

Genehmigung

81


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


opis , kopie

Abschrift

82


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. sepsání


2. záznam , protokol , zápis (textu)

Niederschrift

83


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. vyhotovení , vystavení , sepsání (dokumentu ap.)


2. exemplář , vyhotovení

ein Vertrag in drei Ausfertigungen → smlouva ve třech vyhotoveních


3. ověřená kopie

Ausfertigung

84


sloveso
časování


1. odložit (si) , svléci (si) (oblečení ap.)

Willst du nicht ablegen? → Nechceš si odložit?


2. odložit (přestat nosit)

die Trauerkleidung ablegen → odložit smuteční šaty


3. založit (dokument ap.)
položit (sluchátko ap.)

die Daten in einem Speicher ablegen → uložit data do paměti


4. složit , vykonat (zkoušku ap.)
učinit (doznání ap.)

einen Beweis + für + etw. ablegen → předložit důkaz čeho

ein Bekenntnis + über + etw. ablegen → vyznat se z čeho

ablegen

85


der, podstatné jméno ~s, ~
skloňování


zaměstnanec

ausländische Arbeitnehmer → zahraniční zaměstnanci

Arbeitnehmer

86


sloveso
časování


j-m etw. Akk předat , odevzdat , vydat komu co (dopis ap.)

aushändigen

87


der/die, podstatné jméno ~n, ~n
skloňování


1. zřízenec / zřízenkyně


2. sluha / služka


Bedienstete

88


die, podstatné jméno ~, ~n
skloňování


1. místo (nehody ap.)

Wir treffen uns an der vereinbarten Stelle. → Setkáme se na smluveném místě.


2. situace , místo


3. bod , místo , část


4. pasáž , úryvek , místo

eine Stelle aus einem Buch herausschreiben → vypsat (si) úryvek z knihy


5. umístění , pořadí , místo

an erster/letzter Stelle liegen → být na prvním/posledním místě


6. místo (za nebo před desetinnou čárkou)


7. zaměstnání , (pracovní) místo

eine Stelle antreten → nastoupit na místo

sich um eine (freie) Stelle bewerben → ucházet se o (volné) místo


8. pracovní pozice , funkce (vedoucího ap.)


9. instituce , úřad
fráze1. an Stelle (na)místo (v zastoupení)


2. auf der Stelle na místě , (i)hned , okamžitě


3. nicht von der Stelle kommen, auf der Stelle treten nehnout se z místa , přešlapovat na místě (ve výzkumu ap.)

Stelle


die, podstatné jméno ~, ~n
skloňování


1. místo (nehody ap.)

Wir treffen uns an der vereinbarten Stelle. → Setkáme se na smluveném místě.


2. situace , místo


3. bod , místo , část


4. pasáž , úryvek , místo

eine Stelle aus einem Buch herausschreiben → vypsat (si) úryvek z knihy


5. umístění , pořadí , místo

an erster/letzter Stelle liegen → být na prvním/posledním místě


6. místo (za nebo před desetinnou čárkou)


7. zaměstnání , (pracovní) místo

eine Stelle antreten → nastoupit na místo

sich um eine (freie) Stelle bewerben → ucházet se o (volné) místo


8. pracovní pozice , funkce (vedoucího ap.)


9. instituce , úřad
fráze1. an Stelle (na)místo (v zastoupení)


2. auf der Stelle na místě , (i)hned , okamžitě


3. nicht von der Stelle kommen, auf der Stelle treten nehnout se z místa , přešlapovat na místě (ve výzkumu ap.)

89


die, podstatné jméno ~
skloňování


1. zachování , udržení (odstupu ap.)


2. ochrana , obrana (práv ap.)Synonyma

Wahrung

90


sloveso
časování


1. j-n zu etw. zavazovat , vázat koho k čemu


2. sich verpflichten zavázat se , uvolit se

sich vertraglich + zu + etw. verpflichten → smluvně se zavázat k čemu


3. angažovat , najmout (zpěváka ap.)


4. zavazovat , být zavázaný (dodržet smlouvu ap.)

verpflichten

91


nepravidelné sloveso bezog, h. bezogen
časování


1. povléci (polštář ap.)
potáhnout (nábytek ap.)

die Betten frisch beziehen → čistě povléknout peřiny


2. sich beziehen zatáhnout se


3. nastěhovat se (do nového domu ap.)


4. zaujmout , zabrat (pozici ap.)


5. odebírat , brát , obdržet , dostat (zboží ap.)

eine Zeitung durch die Post beziehen → odebírat noviny poštou

ein gutes Gehalt beziehen → brát dobrý plat


6. získ(áv)at , dost(áv)at (informace ap.)


7. sich beziehen auf j-n / etw. odvol(áv)at se na koho/co

Ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom ... → Odvolávám se na Váš dopis z ...


8. sich beziehen auf j-n / etw. vztahovat se na koho/co

beziehen

92


die, podstatné jméno ~, ~se
skloňování


oprávnění , z(plno)mocnění

Befugnis

93


předložka s 2. pádkvůli , na základě , z důvodu

auf Grund der Tatsache → na základě skutečnosti
auf Grund des Regens → kvůli dešti


aufgrund

94


přídavné jméno
stupňování


příslušný , náležitý , vztahující se (k oboru ap.)

einschlägig

95


sloveso
časování


etw. Akk dodržovat co
řídit se čím (předpisy ap.)
uposlechnout čeho (rady ap.)

Gesetze befolgen → řídit se zákony

befolgen

96


die, podstatné jméno ~
skloňování


1. mlčenlivost , diskrétnost

strengste Verschwiegenheit bewahren → zachovávat přísnou mlčenlivost


2. odlehlost , utajenost (místa ap.)

Verschwiegenheit

97


sloveso
časování


etw. Akk dodržovat co
řídit se čím (předpisy ap.)
uposlechnout čeho (rady ap.)

Gesetze befolgen → řídit se zákony

befolgen

98


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


záležitost , věc

Angelegenheit

99


sloveso
časování


1. uspořádat , seřadit (knihy ap.)

Wörter alphabetisch anordnen → uspořádat slova podle abecedy


2. nařídit , (u)stanovit

Der Arzt ordnete strenge Bettruhe an. → Lékař striktně nařídil klid na lůžku.Synonyma

anordnen

100


přídavné jméno
stupňování


1. nedotčený , nepoužitý , ne(do)tknutý (postel ap.)


2. panenský (nevinnost ap.)

unberührt

101


sloveso
časování


1. poučit (studenty ap.)


2. poučit , zpravit , informovat

belehren

102


der, podstatné jméno ~es, -ö-e
skloňování


provinění , poklesek , porušení

Verstoß

103


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


přestupekSynonyma

Ordnungswidrigkeit

104


sloveso
časování


etw. Akk mit etw. (po)trestat co čím (přestupek pokutou ap.)
stíhat co (soudně ap.)Synonyma

ahnden

105


der/die, podstatné jméno ~n, ~n
skloňování


z(plno)mocněnec / z(plno)mocněnkyně , pověřenec / pověřenkyně


Beauftragte

106


sloveso
časování


1. (pro)následovat , sledovat (podle stop ap.)

vom Pech verfolgt sein → být pronásledován smůlou


2. stíhat , pronásledovat (perzekvovat)


3. sledovat (film ap.)Synonyma

verfolgen

107


der/die, podstatné jméno ~n, ~n
skloňování


nadřízený / nadřízená

Vorgesetzte

108


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


für etw. odměna za co

Belohnung

109


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


prevence , předcházení

Vorbeugung

110


přídavné jméno
stupňování


vhodný , příhodný (dar ap.)

im geeigneten Moment → v příhodném okamžiku

Er ist für diese Arbeit nicht geeignet. → Na tuto práci se nehodí.

geeignet

111


přídavné jméno
stupňování


odpovídající , přiměřený
předložka s 3. pádpřiměřeně čemu (kvalifikaci, vzdělání ap.)
podle čehoVyskytuje se v:

entsprechend

112


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. spravování , správa (majetku ap.)


2. správní oddělení


3. správa , správní orgány (obce ap.)

Verwaltung

113


sloveso
časování


j-m etw. Akk předat , odevzdat , vydat komu co (dopis ap.)Synonyma

aushändigen

114

die, podstatné jméno ~, ~en

1. ústava

2. tělesný stav , kondice

Verfassung

115

die, podstatné jméno ~

1. věrnost

2. věrnost , přesnost (reprodukce ap.)

Treue

116


přídavné jméno
stupňování


1. bez mezer(y) (zuby ap.)


2. úplný , celistvý , kompletní (vědomosti ap.)

lückenlos

117


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. znázornění , zobrazení , představa


2. ztělesnění , ztvárnění (divadelní role ap.)


3. popis , vylíčení , výklad (problému ap.)

Darstellung

118


předložka s 2. pád1. mimo (časové období)

außerhalb der Hochsaison → mimo hlavní sezonu


2. mimo , vně , nad (určitou oblast)

Das ist außerhalb meiner Interessen. → To je mimo mé zájmy.
příslovcevně , venku , mimo (město)Vyskytuje se v:

außerhalb

119


předložka s 2. pád1. v(e) (lese ap.)
uvnitř (domu ap.)


2. během , v průběhu (dovolené ap.)
ve (školním roce ap.)

innerhalb (von) drei Jahren → během tří let

innerhalb

120


das, podstatné jméno ~ses, ~se
skloňování


1. poměr , vztah

das Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinn → poměr nákladů a zisku


2. (osobní) vztah


3. (milostný) poměr


4. milenec , partner

Verhältnis

121


der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e
skloňování


(vzdělávací) kurz

Lehrgang

122


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. přemístění , přeložení , přesazení


2. postoupení (do vyššího ročníku)


3. zastavení , zástava (majetku ap.)

Versetzung

123


die, podstatné jméno ~, ~en
skloňování


1. vyslání , delegování (zaměstnance na konferenci ap.)


2. delegace

eine Abordnung empfangen → přijmout delegaci

Abordnung

124

die, podstatné jméno ~, ~en

1. propuštění na dovolenou


2. dočasné uvolnění (ze služby ap.)Odvozená slova

Beurlaubung