KB+AB Hören, s 18,19 Flashcards Preview

Deutsch > KB+AB Hören, s 18,19 > Flashcards

Flashcards in KB+AB Hören, s 18,19 Deck (172):
1

1. dozvědět se (informace ap.)

2. zažít , zakusit (štěstí, nevděk ap.)

přídavné jméno
1. zkušený (lékař ap.)

erfahren nepravidelné sloveso erfährt, u, a

1 + etw. frühzeitig erfahren → dozvědět se co předčasně

2 Ich habe es am eigenen Leibe erfahren. → Zažila jsem to na vlastní kůži.

Odvozená slova
Erfahrung

2

1. pořádek (ve skříni ap.)

2. pořádek , klid (ve třídě ap.)

3. řád , pořádek (v zemi ap.)

4. společenský řád

5. pořádek , pořadí , sled

6. řád (savců ap.)

Ordnung die, podstatné jméno ~, ~en; mst Sg

1 Ordnung machen → (u)dělat pořádek, uklidit

3 die öffentliche Ordnung → veřejný pořádek

die Ordnung bewahren/gefährden → zachovávat/ohrožovat řád

5 eine alphabetische Ordnung → abecední pořádek

fráze
1. etw. in Ordnung bringen dát co do pořádku

2. in Ordnung sein být v pořádku (bez závad ap.)

3. in schönster/bester Ordnung v nejlepším pořádku

3

1. vypadat (zdravě ap.)

2. nach etw. vypadat , jevit se na/jako co

3. mit j-m / etw. irgendwie vypadat s kým/čím jak

4. nach j-m / etw. vyhlížet koho/co (hosty ap.)

das, podstatné jméno ~s
1. vzhled , vzezření

aussehen nepravidelné sloveso sieht aus, a, e

1 Wie siehst du denn aus? → Jak to vypadáš?

Der Mann sah sehr traurig aus. → Ten muž vypadal velmi smutně.

2 Es sieht nach Gewitter aus! → Vypadá to na bouřku!

fráze
1. So siehst du aus! To si jenom myslíš!

2. wie ein Stück Malheur aussehen vypadat jako hromádka neštěstí

3. aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte vypadat , jako by neuměl do třechnapočítat

4

1. výzva (k boji ap.)

Herausforderung die, podstatné jméno ~, ~en

5

1. sice

2. und z_____r a sice , a to

zwar částice

1 Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir. → Mám sice málo času, ale pomohu ti.

6

1. pravý , správný , vhodný (okamžik ap.)

2. pravý (noha ap.)

3. správný , dobrý

4. pořádný , velký , strašný

částice
1. dost , fakt

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e
1. právo (soubor zákonů)

2. nárok , právo

3. spravedlnost , právo

přídavné jméno
stupňování

ryzí , čistý (bavlna ap.)
lauteres Silber → ryzí stříbro
upřímný , čestný , poctivý

přídavné jméno
stupňování

samý , holý , čistý , čirý
lauter Lügen sagen → říkat samé lži
vor lauter Freude → ze samé radosti
Das ist lauter Wahrheit. → Je to čirá pravda. recht přídavné jméno

1 Es ist die rechte Zeit, nach Hause zu gehen. → Je právě ten správný čas jít domů.

3 j-n / etw. recht verstehen → dobře (po)rozumět komu/čemu

fráze
1. j-m recht sein hodit se , vyhovovat , pasovat komu

2. recht haben mít pravdu

3. Man kann es nicht allen recht machen. Nelze se zavděčit všem.

4. Das geschieht dir recht! To ti patří! , Tady to máš! , To máš za to!

5. Recht so!, So ist es recht!, Das ist recht! Přesně tak! Správně! Tak to má být!

částice

recht gut → dost dobrý

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1 das bürgerliche/öffentliche Recht → občanské/veřejné právo

2 + j-s Rechte wahren → hájit čí práva

sein Recht + auf + etw. geltend machen → uplatnit své právo na co

seine Rechte fordern → dožadovat se svých práv

das Recht des Stärkeren → právo silnějšího

fráze

1. Recht sprechen soudit , vynášet rozsudky
2. von Rechts wegen podle práva
3. sein Recht fordern/verlangen hlásit se o svá práva
4. zu seinem Recht kommen dovolat se svého práva
5. mit/zu Recht právem , po právu , oprávněně
6. Recht haben pravdu být v právu
7. Recht behalten dostat za pravdu
8. j-m / etw. Recht geben dát komu/čemu za pravdu

7

1. nekonvenční (názor ap.)
2. neformální , nenucený (setkání ap.)

unkonventionell přídavné jméno

8

1. vlnová délka

Wellenlänge die, podstatné jméno ~, ~n

fráze
1. dieselbe/die gleiche Wellenlänge haben, auf derselben/der gleichen Wellenlänge seinbýt naladěn na stejnou vlnu / vlnovou délku (o lidech)

9

1. sich f_______n über etw. Akk Dat Gen
těšit se , radovat se , mít radost z čeho

2. sich f_______n auf j-n / etw. těšit se na koho/co (na výlet ap.)

3. j-n těšit koho (pochvala, úspěch ap.)

freuen sloveso

1 sich über ein Geschenk freuen → radovat se z dárku

sich des Sieges freuen → těšit se z vítězství

3 Es freut mich! → Těší mě!

10

předložka s 4. pád
1. kolem , okolo , za (místně)

2. u__ sich + Verb sloveso + kolem sebe

3. v(e) (časově)

4. kolem , okolo (časově)

5. užívá se k udání určitého obnosu nebo hodnoty o

6. za (o ceně)

7. Substantiv + _____m + Substantiv užívá se k označení posloupnosti podstatné jméno +za + podstatné jméno

8. užívá se k připojení dodatku
sich Sorgen u___ j-n machen → dělat si starosti o koho

příslovce
1. okolo , kolem , asi

spojka
1. u_____ ... zu + Inf. aby

2. Adjektiv + genug, u___ ... zu + Inf. dost (na to) ... , aby...

3. zu + Adjektiv , u___ ... zu + Inf. příliš + přídavné jméno ... , (než) aby...

um

1 um die Ecke biegen → zahnout za roh
um das Haus (herum) laufen → oběhnout dům (kolem) dokola

2 nervös um sich schauen → nervózně se rozhlížet kolem sebe

3 um sieben (Uhr) → v sedm (hodin)

4 um Weihnachten → kolem Vánoc
so um den 15. Mai (herum) → tak kolem 15. května

5 um zwei Jahre älter sein → být o dva roky starší
sich um zwei Euro verrechnen → přepočítat se o dvě eura

6 um 200 Euro verkaufen → prodat za 200 eur

7 einen Fehler um den anderen machen → dělat chybu za chybou

8 j-n um etw. bitten žádat koho o co
j-n um etw. beneiden závidět komu co

příslovce
Es waren um die 500 Leute da. → Bylo tu okolo 500 lidí.

spojka
1 Sie kam, um sich zu entschuldigen. → Přišla, aby se omluvila.

2 Er ist dumm genug, um so einen Fehler zu machen. → Je dost hloupý (na to), aby udělal takovou chybu.

3 Er ist zu krank, um zu arbeiten. → Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.

11

1. fórum (skupina odborníků ap.)

2. für etw. fórum , platforma pro co

3. über etw. Akk fórum , veřejná diskuse , beseda o čem

Forum das, podstatné jméno ~s, Foren/Fora

12

1. doporučit / doporučovat

2. sich e_______n doporučovat se , být doporučeno

3. sich e_______n doporučuje se , je záhodno , vyplácí se

4. poručit , svěřit (do péče)

empfehlen nepravidelné sloveso empfiehlt, a, o

1 Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen? → Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?

3 Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten. → Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

Odvozená slova
Empfehlung

13

1. dostat ven , vytáhnout (hřebík z prkna ap.) , odstranit (skvrnu ap.)

2. vyřešit , rozluštit (rovnici, problém ap.)

3. etw. Akk aus j-m vytáhnout , dostat co z koho (tajemství ap.)

4. dostat nazpátek (při placení)

herausbekommen nepravidelné sloveso a, o

14

1. trefit , zasáhnout

2. j-n potkat koho , setkat se s kým

3. sich mit j-m potkat se , sejít se s kým

4. auf j-n narazit na koho, potkat koho

5. narazit (na problémy ap.)

6. (s)trefit (chuť, tón ap.)

7. j-n dotknout se , ranit koho

8. sich t_____n hodit se , být vhod

9. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesa

das, podstatné jméno ~s, ~
1. schůzka , sraz , setkání
2. závod , soutěž , zápas

treffen nepravidelné sloveso trifft, traf, h./i. getroffen

1 + j-n mit einem Schneeball treffen → trefit koho sněhovou koulí

2 auf der Straße einen Bekannten treffen → potkat na ulici známého

3 Ich treffe mich heute mit meinen Freunden. → Dnes se setkám s přáteli.

5 auf einen Schatz treffen → narazit na poklad

6 Getroffen! → Trefa! (správně)

9 eine Entscheidung über j-n / etw. treffen → rozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čem

Vorbereitungen für etw., zu etw. treffen → připravit co

fráze
1. Wie es sich so trifft... Jak to tak bývá...

2. j-n trifft der Schlag koho trefí šlak

15

1. vzniknout , vzejít

2. vzniknout , vyvstat (být způsobený)

entstehen nepravidelné sloveso entstand, i. entstanden


Odvozená slova
Entstehung

16

předložka s 3. pád
1. k(e)

2. na , do

3. užívá se při udávání pozice nebo polohy osoby nebo věci

4. užívá se k označení způsobu pohybu

5. po

6. užívá se k vyjádření míry platnosti z(e)

7. užívá se k udání množství

8. za , po (ve vztahu k ceně)

9. k(e) (narozeninám ap.), pro (zábavu ap.)

10. ku (v poměru)

11. užívá se k vyjádření výsledku nebo důsledku procesu nebo děje k , na

12. užívá se k udání cíle nebo účelu jednání

13. užívá se v názvech hostinců, hotelů ap. u

14. z___m Ersten za prvé (ve výčtu)

příslovce
1. k , ke (ve směru, tím směrem)

2. Nur z___!, Immer z___! → Jen tak dál!

3. příliš

4. Z_____! Zavřít! Zavři!

zu předložka s 3. pád

1 zu mir → ke mně
zu dem nächsten Haus → k nejbližšímu domu

2 zum Bahnhof fahren → jet na nádraží
zur Schule gehen → jít do školy
zur Arbeit gehen → jít do práce
zur Party gehen → jít na party

3 zu Hause → doma
zur Rechten → po pravici
zu Weihnachten → o Vánocích
zu keiner Zeit → nikdy
zu jeder Zeit → v každou dobu, vždy
zu Beginn → na začátek, na začátku
zum Schluss → na konec, na konci

4 zu Fuß → pěšky
zu Pferd → na koni

5 zu zweit → po dvou
zu Tausenden → po tisících

6 zum Teil → zčásti
zur Hälfte → z poloviny
zur Gänze → vcelku

7 das Stück zu je 5 Euro → jeden kus po 5 eurech

8 zum halben Preis → za poloviční cenu
zu 2 Euro → za 2 eura, po 2 eurech

9 etw. zum Geburtstag bekommen → dostat k narozeninám co

10 zwei zu vier → dvě ku čtyřem

12 Sie geht jede Woche zur Gymnastik. → Každý týden chodí na gymnastiku.

příslovce

1 dem Ende zu → ke konci

3 zu alt → příliš starý
zu groß → příliš velký
zu teuer → příliš drahý

4 Tür zu, es zieht! → Zavřít dveře, táhne!

17

1. (při)jít , (při)jet

2. durch etw. projít , projet čím

3. (sich) j-n / etw. k_______ lassen (za)volat , (při)volat (si) (lékaře, taxi ap.)

4 . dorazit , dostavit se , přijít

5. přijít , připadnout

6. j-m napadnout koho (řešení ap.) , přepadnout koho (pochybnost ap.)

7. j-m chovat se ke komu (ošklivě ap.)

8. nach j-m být po kom , podobat se komu

9. objevit se , přijít , vzejít

10. in etw. Akk patřit , (při)jít kam (do skříně ap.)

11. zu etw. dostat se k čemu , najít si čas na co (na učení ap.)

12. um etw. přijít o co , ztratit co (majetek ap.)

13. auf/hinter etw. Akk přijít na co , odhalit co

14. auf etw. Akk přijít , vzpomenout si na co , vyřešit co (hádanku ap.)

15. an etw. Akk dostat se , přijít k čemu ,dosáhnout čeho

16. auf j-n / etw. připadnout na koho/co (výdělek na osobu ap.)

17. aus/von etw. pocházet , přicházet odkud

18. v ustálených spojeních s verbálními substantivy se užívá k opisu sloves

kommen nepravidelné sloveso kam, i. gekommen

1 Kommst du mit mir ins Kino? → Půjdeš se mnou do kina?

Ich komme gleich. → Přijdu hned.

Der Zug kommt erst in einer halben Stunde. → Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

Wie komme ich von hier zum Hauptbahnhof? → Jak se odtud dostanu na hlavní nádraží?

aus der Schule kommen → přijít ze školy

Der Zug kommt aus Brünn. → Vlak přijíždí z Brna.

2 Kommt der Zug durch Mannheim? → Jede ten vlak přes Mannheim?

3 Wir ließen (uns) ein Taxi kommen. → Přivolali jsme si taxi.

4 Ist eine Nachricht gekommen? → Přišla nějaká zpráva?

ans Ziel kommen → dorazit do cíle

Ist mein Koffer schon gekommen? → Dorazil už můj kufr?

5 gelegen kommen → přijít vhod

7 Er kam seinem Vater frech. → Choval se ke svému otci drze.

9 Die ersten Blumen kommen schon. → Už se objevují první květiny.

10. Das Buch kommt ins Regal. → Kniha patří do regálu.
Er kam unters Auto. → Dostal se pod auto.

11 Endlich komme ich dazu, dir zu schreiben. → Konečně se dostávám k tomu, abych ti napsala.
Bist du dazu gekommen? → Dostal ses k tomu? (měl jsi na to čas?)

12 ums Leben kommen → přijít o život

15 an die Macht kommen → dostat se k moci
Wie bist du an das Foto gekommen? → Jak jsi se dostal k té fotce?

17 aus der Schweiz kommen → pocházet ze Švýcarska
Sein Husten kommt vom vielen Rauchen. → Jeho kašel je způsobený nadměrným kouřením.

18 zum Ausbruch kommen → vypuknout, propuknout

zur Einigung kommen → shodnout se

zu einem Entschluss kommen → dospět k rozhodnutí, rozhodnout se

zu einer Erkenntnis kommen → dojít k poznání, (roz)poznat

j-m zu Hilfe kommen → komu přijít na pomoc, pomoci

zum Abschluss kommen → uzavřít se, skončit (jednání ap.)

in etw. zum Ausdruck kommen projevit se v čem (vděčnost ve slovech ap.)

fráze
12. auf j-n / etw. nichts kommen lassen nedat dopustit , nedopustit na koho/co
13. (wieder) zu sich kommen (opět) přijít k sobě
14. Jetzt kommt's mir (wieder). Teď mi to (znovu) dochází.
15. So weit kommt's noch! K tomu nesmí dojít! , To se nesmí stát!
16. Komme, was will... Ať se stane cokoliv , ...
17. (wieder) zu Kräften kommen znovu nabít síly
18. an die Reihe kommen přijít na řadu
19. in Betracht kommen připadat v úvahu
20. in Fahrt kommen rozjet se , rozparádit se
21. zu kurz kommen přijít zkrátka
22. ans Licht kommen vyjít na světlo

18

1. povrchový (rána ap.)
2. povrchní , ledabylý , nedbalý (zájem ap.)


oberflächlich přídavné jméno

Odvozená slova
Oberflächlichkeit

19

1. sich b___________n mit j-m / etw. zabývat se kým/čím (filozofií ap.)
starat se o koho/co, věnovat se komu/čemu

2. zaměstn(áv)at

3. j-n mit etw. zaměstnat , zabavit koho čím (dítě hračkou ap.)

beschäftigen sloveso

2 Wie viel Leute beschäftigt er? → Kolik lidí zaměstnává?


Odvozená slova
Beschäftigung

20

1. etw. Akk über j-n / etw., von j-m / etw. říci / říkat co o kom/čem
mluvit

2. über j-n / etw. mluvit , (po)povídat , klevetit o kom/čemreden loveso

1 Unsinn reden → říkat nesmysly
im Schlaf reden → mluvit ze spaní
kein Wort reden → neříci ani slovo

2 Reden wir nicht mehr darüber! → Už o tom nemluvme!

Odvozená slova
Rede

21

1. in etw. Akk (roz)dělit , (roz)kouskovat na co

2. dělit

3. rozdělit (mezi více osob)

4. (po)dělit se (o radost ap.) ,rozdělit si (peníze ap.) , sdílet (názor ap.)

5. rozdělovat , oddělovat (stěna pokoj ap.)

6. etw. Akk mit j-m dělit se o co , sdílet co s kým (jednu koupelnu ap.)

teilen sloveso

3 Wir teilten den Gewinn unter uns. → Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.

6 sich die Bekleidung mit der Schwester teilen → dělit se o oblečení se sestrou

22

1. popsat (celou stránku)

2. etw. Akk zapsat data na co (na disketu ap.)

3. popsat (policii zloděje ap.)

4. opsat (kruh, osmičku ap.)

beschreiben nepravidelné sloveso ie, ie

fráze
1. nicht zu beschreiben sein být nepopsatelný (radost ap.)

Odvozená slova
Beschreibung

23

1. k tomu , při tom (k této věci, k tomuto stavu, průběhu ap.)

2. kromě toho , (ještě) k tomu , a ještě (navíc)

3. na to , k tomu , o tom , v tom (ohledně této věci, záležitosti ap.)

dazu příslovce

1 Sie sang, und er begleitete sie dazu. → Zpívala a on ji při tom doprovázel.

2 Er ist dumm und dazu auch noch frech. → Je hloupý a ještě k tomu i drzý.

3 Ich hatte dazu keine Lust. → Neměla jsem na to chuť.

24

1. (roz)hovor , rozmluva , řeč

2. telefonát , hovor

3. téma , předmět debaty

Gespräch das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1 das Gespräch auf den neuen Film bringen → přivést řeč/hovor na ten nový film

Sie waren in ein Gespräch vertieft. → Byli zabráni do hovoru.

mit dem Nachbarn ins Gespräch kommen → dát se do hovoru/řeči se sousedem

25

1. naslouchat , poslouchat (soustředěně ap.)

hinhören sloveso

26

1. například , kupříkladu

beispielsweise příslovce

27

1. ustavičný , (neu)stálý , trvalý
2. trvalý (bydliště ap.)

ständig přídavné jméno

28

1. někdy , jednou (v budoucnu)

irgendwann příslovce

29

1. etw. Akk (z)pozorovat co, všimnout si čeho

2. sich m_______n zapamatovat si , vštípit si do paměti (důležité jméno ap.)

merken sloveso

30

1. docela , naprosto , zcela

2. d_______s nicht vůbec (ne) , naprosto ne , v žádném případě

3. stůj co stůj , v každém případě

částice
1. skutečně , opravdu , vskutku

durchaus příslovce

31

1. hloubkový , hluboký , důkladný (analýza ap.)

tiefgründig přídavné jméno

32

1. zu etw. podnět , popud k čemu (k diskusi ap.)

2. für etw. podnět , tip , impulz na co, pro co

3. povzbuzení (chuti ap.)

Anregung die, podstatné jméno ~, ~en

33

1. v každém případě , za všech okolností , každopádně

2. přinejmenším , a(le)spoň

jedenfalls částice

34

1. odlomit , ulomit

2. strhnout (stan ap.) , rozložit , rozebrat (lešení ap.)

3. zbourat , strhnout (dům ap.)

4. přerušit , ukončit , skončit (studium ap.)

5. odlomit se , ulomit se (větev ap.) , (ro)zlomit se (na dva díly)

6. přestat (se smát ap.) , zarazit se (uprostřed věty ap.)

7. ustat , přestat , polevit , odmlčet se

8. svažovat se , (strmě) klesat (sráz, střecha ap.)

abbrechen nepravidelné sloveso bricht ab, a, h./i. o

1 sich einen Fingernagel abbrechen → ulomit si nehet

4 eine Beziehung abbrechen → ukončit vztah

5 Das Ruder ist bei starkem Strom abgebrochen. → Veslo se v silném proudu zlomilo.

Der Absatz ist mir abgebrochen. → Ulomil se mi podpatek.

fráze
1. alle Brücken hinter sich abbrechen spálit za sebou všechny mosty

35

1. odjet

wegfahren nepravidelné sloveso fährt weg, u, i. a

36

1. táhnout (lokomotiva vagon ap.)

2. (vy)táhnout (rukama)

3. (vy)táhnout , přitáhnout , povolat (do armády ap.)

4. j-n an etw. Dat (vy)tahat koho za co (za vlasy ap.)

5. zatáhnout (brzdu, páku ap.)

6. vybrat (peníze z bankomatu ap.)

7. etw. Akk táhnout čím/co (hrací figurou, kartu)

8. vytrhnout (zub ap.) , vytáhnout (hřebík ze zdi ap.)

9. (vy)tasit (zbraň) , vytáhnout (peněženku z kapsy ap.)

10. přesídlit , přestěhovat se , přemístit se (změnit bydliště)

11. táhnout , vydat se (vlaštovky na jih ap.)

12. sich z_______n táhnout se (hranice ap.)

13. sich z_______n táhnout se , vléci se (pracovní doba ap.)

14. natáhnout (lano ap.)

15. vytáhnout (obočí ap.)
roztáhnout (ústa ap.)

16. sich z_____n zkřivit se , zdeformovat se , protahovat se

17. zabírat , účinkovat , působit (trik, finta ap.)

18. přitáhnout , (při)lákat (pozornost ap.)

19. an etw. Dat (na)sát , vdechnout co (tekutinu, kouř ap.)

20. získávat , čerpat , těžit

21. nakreslit , narýsovat (kruh, čáru ap.)

22. postavit (zeď ap.), vést (příkop ap.) , vytyčit (hranice ap.)

23. pěstovat (zeleninu ap.) , chovat (prasata ap.)

24. vylouhovat , luhovat , spařit (čaj ap.)

25. táhnout (od okna ap.) užívá se ve spojení s es

26. auf j-n vystavit na koho (směnku)

27. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesa

ziehen nepravidelné sloveso zog, h./i. gezogen

2 einen Verletzten aus dem brennenden Auto ziehen → vytáhnout zraněného z hořícího auta

4 + j-n an der Hand ziehen → tahat koho za ruku

5 die Notbremse ziehen → zatáhnout za záchrannou brzdu

8 den Pfropfen aus der Flasche ziehen → vytáhnout zátku z láhve

14 Der Stadionverwalter hat ein Volleyballnetz gezogen. → Správce stadionu natáhl volejbalovou síť.

18 alle Blicke auf sich ziehen → přitahovat na sebe všechny pohledy

21 eine Linie ziehen → nakreslit přímku

25 Es zieht von der Tür. → Táhne od dveří.
In der Halle zieht es. → V hale táhne.

27 einen Vergleich ziehen → srovnávat co

etw. in Zweifel ziehen → zpochybnit co , zapochybovat o čem

Schlüsse aus etw. ziehen → vyvodit z čeho závěry

Odvozená slova
Ziehung

37

1. úplný , naprostý , zcela

völlig přídavné jméno

Das habe ich völlig vergessen! → Na to jsem úplně zapomněl!
Er arbeitet völlig zuverlässig. → Pracuje naprosto spolehlivě.

38

1. stát (rovně ap.)

2. auf etw. Dat být na čem , ukazovat co (hodnotu)

3. stát , zastavit (na křižovatce ap.)

4. stát , nefungovat

5. sich s_______n irgendwie stát si , dařit se jak (finančně)

6. mit j-m vycházet s kým

7. bei j-m záležet na kom

8. být hotový (postavený, napsaný ap.)

9. für etw. ručit za co (za kvalitu ap.) , garantovat co

10. für etw. zastupovat , vyjadřovat co

11. zu j-m / etw. hlásit se ke komu/ čemu , posuzovat , hodnotit koho/co

12. zu j-m, hinter j-m stát při kom , podporovat koho

13. über etw. Dat být , mít nadhled nad čím

14. užívá se společně s podstatným jménem k opisu sloves

15. irgendwie stát / vést si , být na tom jak

16. padnout , slušet (o oblečení ap.)

17. auf j-n / etw. být na koho/co , mít velmi rád koho/co

stehen nepravidelné sloveso stand, h./ SüD, ÖrD, SwD i. gestanden

1 hinter dem Haus stehen → stát za domem
in der Tür stehen → stát ve dveřích
in einer Reihe stehen → stát v řadě
vor einer Entscheidung stehen → stát před rozhodnutím
Der Stuhl steht neben dem Tisch. → Židle stojí vedle stolu.
Die Teller stehen schon auf dem Tisch. → Talíře jsou již na stole.

2 Das Thermometer steht auf 20 Grad. → Teploměr ukazuje 20 stupňů.

7 Es steht (ganz) bei dir, ob ... → Záleží to jen na tobě, jestli ...

8 Die Aufgabe muss morgen stehen. → Úkol musí být zítra hotový.
Seine Rede steht. → Jeho řeč je napsána.

9 für die Firma stehen → ručit za firmu

10 Dieses Beispiel steht für viele. → Tento příklad vyjadřuje mnohé.

12 zum Kollegen stehen → stát při kolegovi
hinter dem Bruder stehen → stát při bratrovi

14 + j-m zur Verfügung stehen → být k dispozici komu
in Blüte stehen → být v plném květu, kvést
unter Verdacht stehen → být v podezření
unter Spannung stehen → být pod napětím

15 Wie steht's? → Jak se daří?
Es steht mit ihm gut. → Je na tom dobře., Vypadá to s ním dobře.

16 Die Bluse steht ihr. → Halenka jí sluší.

17 auf Blondinen stehen → být na blondýny

fráze
1. mit j-m / etw. stehen und fallen stát a padat s kým/čím (firma ap.)
2. j-m bis zum Hals(e) stehen lézt krkem komu
3. (nicht) in j-s Macht stehen (ne)být v moci koho
4. wie angewurzelt (da)stehen stát jako přikovaný
5. Das steht auf einem anderen Blatt. To je jiná kapitola.
6. auf eigenen Füßen/Beinen stehen stát na vlastních nohách
7. nicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht (už) nevědět , kde člověku hlava stojí
8. hoch im Kurs stehen být v kurzu (vysoce ceněný)
9. j-m Modell stehen stát komu modelem
10. unter dem Pantoffel stehen být pod pantoflem
11. in j-s Schatten stehen stát ve stínu koho
12. Schlange stehen stát frontu / ve frontě

39

1. odtáhnout , odvléci
2. odstěhovat se , přestěhovat se
3. táhnout pryč (ptáci ap.)

wegziehen nepravidelné sloveso zog weg, h./i. weggezogen

40

1. spát

2. sich s_______n spát se (špatně ap.) užívá se v neosobní vazbě s es

3. přenocovat , přespat , spát

4. mit j-m spát s kým (souložit)

schlafen nepravidelné sloveso schläft, schlief, h. geschlafen

1 bis in den Tag schlafen → spát (až) do bílého dne
früh schlafen gehen → jít brzy spát

2 Auf dem Sofa schläft es sich gut. → Na pohovce se spí dobře.

41

1. usnout

2. skonat , zesnout , zemřít

3. brnět , mravenčit , ztuhnout (končetina)

4. ochabovat , vytrácet se (přátelství ap.)

einschlafen nepravidelné sloveso schläft ein, ie, i. a

1 über der Zeitung einschlafen → usnout nad novinami

3 Mein Arm ist (mir) eingeschlafen. → Brněla mě ruka.

42

1. chybět (knoflík na kabátě ap.)

2. chybět (postrádat)

3. an etw. Dat chybět co , nedostávat se čeho

fehlen sloveso

1 Besondere Kennzeichen fehlen. → Zvláštní znamení chybějí.
Ihm fehlt jeder Sinn für Humor. → Chybí mu smysl pro humor.

2 Du hast mir sehr gefehlt! → Moc jsi mi chyběl!

3 Ihm fehlt es an Arbeitseifer. → Chybí mu pracovní nadšení.
Es fehlte uns am Nötigsten. → Chybělo nám to nejnutnější.

fráze
1. Weit gefehlt! Kdepak! , Samá voda!
2. Fehlt dir was? Chybí ti něco? , Je ti něco? , Nejsi nemocný?

43

1. líčit , popisovat

schildern sloveso

seine Erlebnisse schildern → líčit své zážitky

Odvozená slova
Schilderung

44

1. vědomý , záměrný , úmyslný (čin ap.)

2. vědomý , uvědomovaný , zřetelný (zážitek ap.)

3. zmíněný , známý , jmenovaný , uvedený (den ap.)

bewusst přídavné jméno

1 eine bewusste Lüge → vědomá lež

fráze
1. sich Dat etw. bewusst sein být si vědomý čeho (svých nedostatků ap.)

45

1. skončit , dokončit , ukončit (hádku, rozhovor ap.)

beenden sloveso

seine Lehre beenden → vyučit se (kuchařem ap.)

46

1. vytéci / vytékat (olej z cisterny ap.)

2. vytéci , vyprázdnit se (cisterna, nádrž ap.)

3. vyplout

4. dobíhat , dojíždět (o motoru, vrtuli ap.)

5. končit , dobíhat (cesta, kurz, smlouva ap.)

6. in etw. Akk přecházet , v(y)bíhat do čeho (pohoří do pahorkatiny ap.)

auslaufen nepravidelné sloveso läuft aus, ie, i. au

4 Er parkte ein und ließ den Motor auslaufen. → Zaparkoval a nechal motor doběhnout.

Odvozená slova
Auslauf

47

1. über j-n / etw. h_______g přes koho/co (ulici ap.)

2. über etw. h_______g po (celé měsíce ap.)

3. über etw. h_______g přes co (problémy ap.), navzdory čemu

4. über j-s Kopf h_______g bez vědomí koho (nadřízeného ap.)

5. pryč

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e
1. cesta tam

hinweg příslovce

5 Hinweg mit ihm! → Pryč s ním!

48

1. ohlásit , oznámit (oficiálně)

2. sich m__________n zu etw., für etw. (při)hlásit (se) na co, do čeho, k čemu (do soutěže ap.)

3. sich m_______n bei j-m (o)hlásit se u koho, komu , ozvat se , dát (o sobě) vědět komu

4. sich m_______n (při)hlásit se (zvednutím ruky)

melden sloveso

1 Er ist als vermisst gemeldet. → Je nahlášen jako nezvěstný.

2 sich zur Prüfung melden → přihlásit se ke zkoušce

3 Ich melde mich bei dir. → Ozvu se ti., Dám o sobě vědět.

4 Die Schüler meldeten sich eifrig. → Žáci se usilovně hlásili.

fráze
1. sich zu Wort melden hlásit se o slovo

Odvozená slova
Meldung

49

1. wie j. / etw. podobný jako kdo/co (přibližně stejný)

2. j-m / etw. ä_______h sein být podobný , podobat se komu/čemu

ähnlich přídavné jméno

1 Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du. → Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.

2 Er ist seinem Bruder sehr ähnlich. → Je velmi podobný svému bratrovi.

Er heißt Schneider oder so ähnlich. → Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).

fráze
1. Das sieht dir ähnlich! To je ti podobné!

50

1. souhlasit , shodovat se , být pravda

2. souhlasit , být v pořádku

3. stimulovat , naladit (optimisticky ap.)

4. hlasovat

5. (na)ladit (kytaru ap.)

stimmen sloveso

1 Das Ergebnis stimmt. → Výsledek souhlasí.
Die Adresse stimmt nicht mehr. → Adresa už nesouhlasí.

2 Die Rechnung stimmt nicht. → Účet nesouhlasí.
Hier stimmt etwas nicht! → Tady není něco v pořádku!

4 mit Ja/Nein stimmen → hlasovat pro/proti
für/gegen den Kandidaten stimmen → hlasovat/nehlasovat pro kandidáta

fráze
1. Stimmt! Správně! , Souhlasí!
2. Stimmt's, oder hab' ich recht? (Ne)Mám pravdu?
3. Da stimmt (doch) etwas nicht. Tady (přece) něco není v pořádku.
4. Stimmt so! To je v pořádku! , To nechte! (v restauraci při placení ap.)

51

1. zážitek

Erlebnis das, podstatné jméno ~ses, ~se

52

1. být nápadný , vzbuzovat pozornost

2. an j-m / etw. být nápadný , bít do očí na kom/čem (nervozita na herci ap.)

3. dopadat (světelné paprsky na hladinu ap.)

auffallen nepravidelné sloveso fällt auf, ie, i. a

1 Bloß nicht auffallen! → Jen nebýt nápadný!

53

1. oznámení , ohlášení

Ankündigung die, podstatné jméno ~, ~en

Odvozená slova
ankündigen

54

1. zaslání , odeslání (zboží ap.)

2. zásilka

3. poslání , mise

4. vysílání , pořad (televizní ap.)

Sendung die, podstatné jméno ~, ~en

2 eine Sendung Ware → zásilka zboží

55

1. parta , okruh (přátel ap.)

2. okruh , okružní cesta

3. kolo , okruh (závodiště) , atletický ovál

4. partie , partička (hra ap.)

5. kolo (část sportovní soutěže)

Runde die, podstatné jméno ~, ~n

fráze
1. die Runde machen dokola kolovat , rozšířit se (fáma, zpráva ap.)

56

1. vyjádřit , vyslovit , projevit

2. sich ä_______n über j-n / etw. vyjádřit se , vyslovit se o kom/čem

3. sich ä_______rn in etw. Dat projevit se v čem, čím

äußern sloveso

1 seine Zweifel an etw. äußern → vyslovit své pochyby o čem

57

1. dobře (zdravotně, psychicky)

částice
1. nejspíš , asi

2. sice , ovšem

wohl příslovce

sich wohl fühlen → cítit se dobře

Mir ist nicht wohl. → Není mi dobře.

fráze
1. wohl oder übel chtě nechtě , tak jak tak

částice

1 Sie wird wohl den Zug verpasst haben. → Asi zmeškala vlak.

58

1. telefonující , volající (muž)

Anrufer der, podstatné jméno ~s, ~

59

1. úryvek , pasáž , část (textu)

2. úsek (trati, oblasti ap.)

3. období , úsek , etapa

4. ústřižek , kupon

Abschnitt der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

4 Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf! → Tento ústřižek dobře uschovejte!

60

1. domněnka , tušení

Vermutung die, podstatné jméno ~, ~en

61

1. názor , mínění

2. pohled , vyobrazení

3. pohled , průčelí

Ansicht die, podstatné jméno ~, ~en

1 nach meiner Ansicht/meiner Ansicht nach → podle mého názoru

Sie war anderer Ansicht. → Byla jiného názoru.

62

1. zmatek , chaos

Verwirrung die, podstatné jméno ~, ~en

63

téma dne

Tagesgespräch das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

64

1. vlastně , v podstatě , ve skutečnosti
2. nakonec , vlastně
3. vlastně , ani

eigentlich částice

1 Er ist eigentlich ziemlich nett. → On je vlastně celkem milý.

65

1. obvázat , zavázat (obvazem)

2. spojit (části ap.)

3. držet pohromadě (šrouby skříň ap.)

4. sich v_______n spojovat se , vázat se (o prvcích ap.)

5. etw. Akk mit etw. spojit co s čím

6. spojit (telefonní hovor) , navázat (telefonické) spojení

7. být zavázaný / vděčný

verbinden nepravidelné sloveso a, u

1 + j-m + /sich den Fuß verbinden → obvázat komu/si nohu

2 zwei Bretter mit Leim miteinander verbinden → spojit dvě prkna klihem

5 zwei Gewässer durch einen Kanal verbinden → spojit dva vodní toky kanálem

6 Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)! → Moment, prosím, spojím vás (s ním)!

den Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbinden → spojit návštěvu lékaře s nákupem

7 Ich bin Ihnen sehr verbunden. → Jsem Vám velmi zavázán.

fráze
1. das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden spojit příjemné s užitečným

Odvozená slova
Verbindung

66

1. j-n / etw. týkat se koho/čeho

2. zasáhnout , postihnout (neštěstí, bída ap.)

3. j-n dotknout se , zasáhnout koho (hluboce ap.)

Odvozená slova
Betreff

betreffen nepravidelné sloveso betrifft, a, o

1 Diese Aufgabe betrifft jeden. → Tento úkol se týká každého.

67

1. z(a)volání , výzva

2. hovor , telefonát

Anruf der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

2 ankommender/abgehender Anruf → příchozí/odchozí hovor

68

1. bezplatný , bez nákladů

kostenfrei přídavné jméno

69

1. pátrání (po příčinách ap.)
2. výzkum , bádání

Forschung die, podstatné jméno ~, ~en

70

1. vidět (špatně ap.)

2. (po)dívat se , hledět , koukat (z okna, do očí ap.)

3. etw. Akk prohlížet si co ,dívat se na co (na fotografii ap.)

4. nach j-m / etw. dohlížet na koho/co

5. nach j-m / etw. dohlížet na koho/co , starat se , pečovat o koho/co

6. auf etw. Akk hledět , dbát na co

7. podívat se , kouknout se (do skříně ap.) , (z)kontrolovat

schauen sloveso

7 in den Safe schauen → podívat se do trezoru

fráze
1. j. schaut j-m ähnlich kdo je podobný , se podobá komu

2. Schau, schau! Podívej! , To se podívejme! , H(e)leď!

3. Trau, schau, wem! Důvěřuj , ale prověřuj!

71

1. nach j-m / etw. vyhlížet koho/co , rozhlížet se po kom/čem

2. nach etw. poohlédnout se po čem (po nové práci ap.)

3. vypadat , vyhlížet (dobře, zdravě ap.)

ausschauen sloveso

3 Sie schaut krank aus. → Vypadá nemocně.

fráze
1. Wie schaut's aus mit dir? Jak to s tebou vypadá?

72

1. u , při (v blízkosti)

2. u (firmy ap.) , v(e) (továrně ap.)

3. b_____ sich u sebe , při sobě

4. na , za (označení časového okamžiku)

5. vyjadřuje právě probíhající činnost

bei předložka s 3. pád

1 sich bei der Schule treffen → potkat se u školy
bei den Eltern wohnen → bydlet u rodičů
bei uns zu Hause → u nás doma

2 bei der Post arbeiten → pracovat u pošty

3 viel Geld bei sich haben → mít u sebe hodně peněz

4 bei Beginn der Vorlesung → na začátku přednášky
bei Tagesanbruch nach Hause kommen → přijít domů za svítání

5 beim Abendessen sein → právě večeřet
bei der Arbeit sein → právě pracovat

73

1. zvedat se (vítr ap.) , schylovat se , blížit se (bouře ap.)

2. für j-n / etw. uhradit co , (za)platit za koho/co

3. für etw. nést odpovědnost za co

4. gegen j-n / etw. prosadit se proti komu/čemu

5. vstát , zvednout se

6. uzdravit se

das, podstatné jméno ~s, ~
1. příjem (z daní, úroků ap.)

aufkommen nepravidelné sloveso a, i. o

1 přen. um keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen → aby nevznikly žádné pochyby

Ein kräftiger Nordwind kam auf. → Zvedl se silný severák.

2 für ein Kind aufkommen → platit za dítě

74

1 Celkově vzato...

2 úhrnem vzato

1 Alles in allem...

2 alles in allem genommen

75

1. tucet (12 ks)

2. tucty , mnoho , spousty (osob, věcí ap.)

Dutzend das, podstatné jméno ~s, ~e

1 ein Dutzend frische Fische → tucet čerstvých ryb

2 Dutzende von Zuschauern/Zuschauer → tucty diváků
in/zu Dutzenden → po tuctech

76

1. úzký (ulička ap.)

2. úzký , těsný (o oblečení)

3. omezený (možnosti ap.)

4. úzký , vymezený (pojem ap.)

5. důvěrný , přátelský , úzký (vztah ap.)

eng přídavné jméno

2 sich ein Kleid enger machen lassen → nechat si zúžit šaty

4 im engeren Sinn (des Wortes) → v užším (slova) smyslu

5 im engsten Familienkreis feiern → slavit v nejužším rodinném kruhu

77

1. dětství

Kindheit die, podstatné jméno ~, ~en; mst Sg

78

1. společný , jednotný

2. společný , skupinový (výlet ap.)

gemeinsam přídavné jméno

Odvozená slova
Gemeinsamkeit

79

období školní docházky

die Schulzeit

1 Ich kenne ihn von der Schulzeit her. → Znám ho od školních let.

80

1. zbytek (jídla, barvy ap.)

2. zbytek (cesty, života ap.)

Rest der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1 ein kläglicher Rest → malý zbytek

2 der Rest des Tages → zbytek dne

fráze
1. der Rest der Welt zbytek světa (všichni ostatní)

81

1. (po)nechat si (příjmení, dárek ap.)

2. podržet si , udržet si (dobré zaměstnance ap.) , nechat u sebe (uprchlíky ap.)

3. uchovat si (humor ap.) , zachovat (si) (platnost, hodnotu ap.)

4. (za)pamatovat si , uchovat (si) v paměti (telefonní číslo ap.)

behalten nepravidelné sloveso behält, ie, a

1 ein Foto zum Andenken behalten → nechat si fotku na památku

3 gute Laune behalten → uchovat si dobrou náladu

fráze
1. etw. für sich behalten nechat si co pro sebe (tajemství, novinku ap.)
Behalt das für dich! → Nech si to pro sebe!
2. das letzte Wort behalten mít poslední slovo
3. Platz behalten zůstat sedět (nevstávat)

82

1. pozorovat , prohlížet (si) , sledovat (umělecké dílo ap.)

2. j-n / etw. als etw. Akk považovat , pokládat koho/co za co

3. etw. Akk irgendwie posuzovat co jak , dívat se na co jak

betrachten sloveso

1 sein Bild im Spiegel betrachten → pozorovat svůj obraz v zrcadle

2 + j-n als seinen Feind betrachten → považovat koho za svého nepřítele

3 Wie betrachtest du das? → Jak se na to díváš?, Co o tom soudíš?

Odvozená slova
Betrachtung, Betrachter

83

1. svědek (nehody, svatební ap.)
2. svědek (u soudu)

Zeuge der, podstatné jméno ~n, ~n

84

1. vyjít (na nákup ap.)

2. vyjít si , vyrazit si (do kina, na večeři ap.)

3. von irgendwo vést , vycházet odkud , začínat kde (železnice ap.)

4. být odeslán , odejít (poštovní zásilka)

5. pocházet , vycházet (podnět ap.)

6. vyzařovat , vycházet (klid, jistota ap.)

7. von etw. vycházet z čeho , předpokládat co

8. skončit , dopadnout jak

9. dojít / docházet (benzin, zásoby ap.)

10. vypad(áv)at

11. dohasínat (svíčka, ap.) , dodělávat , přestávat fungovat (rádio, televizor ap.)

12. pouštět (barvu) (při praní)

13. projít (kraj, trasu ap.)

14. sich a_______n akorát (vy)stačit (peníze ap.)

15. leer a_________n vyjít naprázdno

ausgehen nepravidelné sloveso ging aus, i. ausgegangen

1 unentschieden ausgehen → dopadnout nerozhodně
Wie ist die Sache ausgegangen? → Jak to dopadlo?

9 Das Geld ging uns aus. → Došly nám peníze.

10 Mir gehen die Haare aus. → Vypadávají mi vlasy.

11 Das Feuer geht langsam aus. → Oheň pomalu dohasíná.

85

1. odtud , od čeho

2. (z) toho , o tom (ohledně této věci, záležitosti ap.)

davon příslovce

1 nicht weit davon → nedaleko odtud

2 Davon wird man dick. → Z toho se tloustne.
Kein Wort mehr davon! → Už ani slovo o tom!

86

1. (jak) jen , nějak

irgend příslovce

Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht. → Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.

87

1. otočit , obrátit (list papíru ap.)

2. obalit (v mouce, vajíčku ap.)

3. otočit , obrátit (vozidlo ap.)

4. obrátit , nasměrovat (pohled ap.)

5. sich w__________n zu etw. dát se , chystat se na co, k čemu (na útěk ap.)

6. sich w__________n an j-n obrátit se na koho (o pomoc ap.)

wenden nepravidelné sloveso wendete/wandte, h. gewendet/gewandt

1 einen Mantel wenden → obrátit kabát (naruby)

4 sich nach links wenden → otočit se doleva
Das Wetter hat sich gewendet. → Počasí se obrátilo.

6 Ich wandte mich an meine Schwester um Rat. → Obrátil jsem se na svou sestru o radu.

Odvozená slova
Wendung, Wende

88

1. odejít , jít pryč , vzdálit se

2. zmizet , ztratit se (horečka ap.)

3. jít pryč (skvrna ap.)

4. přejít , přehnat se (bouřka ap.)

5. über etw. Akk přejít co , nevšimnout si čeho

6. jít (dobře) na odbyt , (dobře) se prodávat

weggehen nepravidelné sloveso ging weg, i. weggegangen

89

1. nach j-m / etw. pátrat po kom/čem (po svém původu ap.)

2. bádat , zkoumat (v oblasti jaderné fyziky ap.)

forschen

1 nach der Wahrheit forschen → pátrat po pravdě

90

1. území , oblast , krajina das

2. oblast , obor (vědní ap.)

Gebiet das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1 Gebiet eines Landes/Staates → území země/státu

91

1. ctěný , drahý

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1. hodnota , cena

2. hodnoty (něco cenného)

3. hodnota , význam

4. (naměřená) hodnota

wert, werter, der werteste

fráze
1. j-m etw. wert sein mít cenu / hodnotu / význam pro koho/co
Der Teppich ist 1000 Euro wert. → Koberec má cenu 1000 euro.
2. Gold wert sein mít cenu zlata

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1 im Wert fallen → ztrácet na hodnotě
etw. (weit) unter Wert verkaufen → prodat co (hluboko) pod cenou

fráze
1. Wert auf etw. legen klást důraz na co

92

1. minulost (minulá doba)
2. minulý čas

Vergangenheit die, podstatné jméno ~, ~en; mst Sg

93

1. jednoznačný , jasný , srozumitelný (odpověď ap.)

2. jednoznačný , nepochybný , bezpochyby

eindeutig přídavné jméno

1 Es war eine eindeutige Absage. → Bylo to jednoznačné odmítnutí.

Odvozená slova
Eindeutigkeit

94

1. dřív(e)
2. raději , spíš(e)
3. spíš(e) , víc(e)

eher příslovce

1 je eher, um so besser → čím dřív, tím líp

95

1. vyhrát (zápas ap.)

2. získat (čas ap.)

3. durch etw. získat čím (novým účesem ap.)

4. an etw. Dat získat na čem, co , nabrat co (rychlost ap.)

5. těžit , dobývat (železnou rudu ap.)

6. získávat (víno z hroznů ap.)


gewinnen nepravidelné sloveso gewann, h. gewonnen

1 die Wahlen gewinnen → vyhrát volby

2 + j-s Liebe gewinnen → získat čí lásku

3 Das Haus hat durch die neuen Fenster gewonnen. → Dům získal novými okny.

fráze
1. die Oberhand gewinnen získat převahu , prosadit se

96

1. sich b_________n mit j-m / etw. zabývat se kým/čím (filozofií ap.) , starat se o koho/co , věnovat se komu/čemu

2. zaměstn(áv)at

3. j-n mit etw. zaměstnat , zabavit koho čím (dítě hračkou ap.)

beschäftigen sloveso

2 Wie viel Leute beschäftigt er? → Kolik lidí zaměstnává?

Odvozená slova
Beschäftigung

97

1. etw. Akk mit j-m (po)hovořit , promluvit si o čem s kým , (pro)diskutovat co s kým

2. sich b__________n über etw. Akk domluvit se na čem , dojednat co , (po)radit se , pohovořit si o čem

3. posoudit , (z)recenzovat (knihu ap.)

4. etw. Akk namluvit co (kazetu ap.)

5. zařík(áv)at (nemoc ap.)

besprechen nepravidelné sloveso bespricht, a, o

98

1. důležitý , závažný , významný

wichtig přídavné jméno

Hat er nichts Wichtigeres zu tun? → Nemá nic důležitějšího na práci?

Odvozená slova
Wichtigkeit

99

1. ukázat (prstem na sever ap.)

2. ukázat (místo na mapě ap.)

3. ukázat (průkaz ap.) , dávat (nový film v kině ap.)

4. sich z_______n ukázat se , nechat se vidět , objevit se (na obloze, na veřejnosti ap.)

5. sich z_______n ukázat se , objasnit se , objevit se (pravda ap.)

6. projevit , ukázat , dát najevo (emoce ap.)

7. ukázat , předvést , prokázat (zručnost, píli ap.)

zeigen sloveso

1 mit dem Finger + auf + j-n zeigen → ukázat na koho prstem
Die Kompassnadel zeigt nach Süden. → Střelka kompasu ukazuje na jih.
Der Pfeil zeigt zum Ausgang. → Šipka ukazuje k východu.
Die Uhr zeigt zehn vor elf. → Hodiny ukazují za deset minut jedenáct.

2 + j-m den Weg zeigen → ukázat komu cestu
Ich zeige ihm, wie er zum Stadion kommt. → Ukážu mu, jak se dostane ke stadionu.

3 seine Hausaufgabe der Lehrerin zeigen → ukázat učitelce svůj domácí úkol
ein Fußballspiel im Fernsehen zeigen → dávat fotbalový zápas v televizi

6 seinen Ärger zeigen → projevit svou zlost

7 die Fertigkeiten zeigen → ukázat dovednosti

Odvozená slova
Zeiger

100

1. zvyšovat se , zvětšovat se , stoupat

2. an etw. Dat získávat co , nabírat co, na čem

3. přibírat (na váze) , tloustnout

4. přidat , přibrat

zunehmen nepravidelné sloveso nimmt zu, a, o

101

1. konec , cíl (cesty ap.)

2. cíl (závodu ap.)

3. terč , cíl (střelby ap.)

4. záměr , cíl , účel (snažení ap.)

Ziel das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1 mit unbekanntem Ziel abreisen → odjet s neznámým cílem
am Ziel ankommen → dorazit do cíle

2 ins Ziel kommen → dojít do cíle

3 am Ziel vorbeischießen → přestřelit cíl

4 etw. zum Ziel haben → mít co za cíl
sich langfristige Ziele setzen → stanovit si dlouhodobé cíle

fráze
1. (weit) über das Ziel (hinaus)schießen přestřelit , přepísknout co (přehnat)
2. mit Maß und Ziel s mírou (přiměřeně)

102

1. přinejmenším , a(le)spoň , nejméně

2. a(le)spoň , přinejmenším , minimálně

mindestens částice

1 Er wird mindestens 2 Tage bleiben. → Zůstane přinejmenším 2 dny.

103

1. nezávislý , samostatný , volný

2. nezávislý , autonomní , suverénní

unabhängig přídavné jméno

1 von seinen Eltern unabhängig sein → být nezávislý na svých rodičích

104

breit machen

Vyskytuje se v:
• který Unarten, die sich jetzt überall breit machen. → Zlozvyky, které se teď všude rozšiřují.

105

1. široký (ramena, řeka ap.)
2. široký (rozměr předmětu)
3. široký , rozsáhlý (veřejnost, zájmy ap.)
4. namazaný , sjetý , namol

breit přídavné jméno

106

přídavné jméno
1. rovný , přímý (linie ap.)

2. přímý , upřímný

3. pravý (okamžik ap.) , přesný (opak ap.)

4. sudý (o číslech)

příslovce
1. právě / zrovna (teď) (v tento okamžik)

2. právě (před chvílí)

částice
1. právě , zrovna

2. nicht g_______e ne- zrovna (upřímný ap.)

3. g_______e noch ještě , taktak

die, podstatné jméno ~n, ~n
1. přímka

2. rovinka (běžecké dráhy)

3. direkt

gerade přídavné jméno

1 auf gerader Landstraße havarieren → vybourat se na rovné silnici

3 gerade umgekehrt → přesně obráceně

příslovce

1 Ich habe gerade keine Zeit. → Teď zrovna nemám čas.

částice

1 Er kommt gerade zur rechten Zeit. → Přichází zrovna v pravý čas.

fráze
1. Jetzt gerade! A (teď) zrovna jo! , A just jo!

107

1. nebo , anebo

oder spojka

fráze
1. ..., oder? ... , nemám pravdu? , ... , co ty na to? , ... , ano?

108

1. stejný , identický , bez rozdílu (kvalita ap.)

2. (ist) g_______h rovná se , (je) rovno

příslovce
1. hned , ihned , okamžitě (časově)

2. hned (místně)

gleich přídavné jméno

1 Sie sind sich in vielem gleich. → Jsou si v mnohém podobní.
den Kuchen in zwölf gleiche Teile schneiden → rozkrojit koláč na dvanáct stejných dílů

2 Zehn minus drei ist gleich sieben. → Deset minus tři se rovná sedmi.

příslovce

gleich nebenan wohnen → bydlet hned vedle

109

1. etw. Akk mínit , myslet si co o čem

meinen sloveso

Ich würde meinen, ... → Myslel bych, ..., Řekl bych, ...

Wenn Sie meinen! → Když myslíte!

Meinst du das im Ernst? → Myslíš to vážně?

Was meinen Sie dazu? → Co si o tom myslíte?

+ etw. wörtlich meinen → myslet co doslova

fráze
1. Das will ich meinen! To bych řekl!

Odvozená slova
Meinung

110

1. pojmový (myšlení ap.)

begrifflich přídavné jméno

111

1. spojit , sloučit , sjednotit

2. sich v___________n spojit se , sloučit se

vereinigen sloveso

112

1. stát

2. státní správa , stát

3. spolkový stát

4. kanton


Staat der, podstatné jméno ~(e)s, ~en

1 einen Staat gründen → založit stát

2 beim Staat arbeiten → pracovat ve státní správě

fráze
1. die (Vereinigten) Staaten Spojené státy (americké)
2. (nur) zum Staat jen na oko

113

1. označení , vyznačení (cesty ap.)

2. označení , název (rostliny ap.)

Bezeichnung die, podstatné jméno ~, ~en

114

1. znát (mnoho měst ap.)

2. j-n / etw. znát , poznat koho/co , znát se , poznat se s kým/čím

3. etw. Akk znát co , vyznat se v čem

4. j-n / etw. an etw. Dat poznat koho/co podle čeho, po čem


kennen nepravidelné sloveso kannte, h. gekannt

1 + etw. nur vom Hörensagen kennen → znát co jen z doslechu

Das kenne ich gut. → To dobře znám.

fráze
1. sich nicht mehr kennen (vor ...) neznat se , neovládnout se (vzteky ap.)
2. Das kenne ich (schon)! Tak tohle (už) znám!
3. keine Grenzen kennen neznat hranic

115

1. použít , upotřebit

2. vynaložit , vydat , použít (všechny síly ap.)


verwenden nepravidelné sloveso verwendete/verwandte, h. verwendet/verwandt

1 zum Kochen nur Butter verwenden → používat na vaření jen máslo

Odvozená slova
Verwendung

116

1. (u)dělat , (u)činit , vykonat

2. provést , (vy)konat , udělat

3. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu sloves

4. udělat , způsobit , přivodit

5. dát , uložit , položit

6. dát , předat

7. dělat (se) , předstírat , tvářit se


das, podstatné jméno ~s
1. konání , jednání

tun nepravidelné sloveso tat, h. getan

1 Sie hat viel Gutes getan. → Udělala mnoho dobrého.
Er tat, was ihm befohlen wurde. → Učinil, co mu přikázali.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. → Nevím, co mám dělat.
So tu doch etwas! → Tak už něco dělej!
Tu, was du willst! → Dělej si, co chceš!

2 Ich habe noch etwas Wichtiges zu tun. → Mám ještě něco důležitého.
Wer hat das getan? → Kdo to provedl?, Kdo to udělal?
Ich habe zu tun. → Musím pracovat.

3 eine Äußerung tun → vyjádřit se
einen Knall tun → bouchnout, prásknout
einen Fall tun → (s)padnout
einen Blick aus dem Fenster tun → podívat se z okna

4 Was hast du ihm getan? → Co jsi mu udělal?
+ j-m einen Gefallen tun → udělat laskavost komu
Er tut dir nichts. → Nic ti neudělá.

5 Tu es an seinen Platz. → Dej to na své místo.

7 Er hat die ganze Zeit interessiert getan. → Celou dobu předstíral zájem.
Sie tat so, als wäre nichts passiert. → Dělala, jako by se nic nestalo.

fráze
1. mit etw. ist es (nicht) getan co (ne)stačí , čím to (ne)končí
2. es mit j-m tun dělat to , spát s kým
3. es mit j-m / etw. zu tun haben mít co do činění , mít tu čest s kým/čím
4. mit sich (selbst) zu tun haben mít co dělat (sám) se sebou , mít problémysám se sebou
5. Das tut nichts. To nic (není). , To nevadí.
6. Das tut man nicht! To se nedělá!
7. Tu doch nicht so! Nedělej (se)! , Nepřetvařuj se! , Nepřeháněj!
8. Besseres zu tun haben mít na práci něco lepšího
9. Buße tun činit pokání , kát se
10. keiner Fliege etw. zuleide tun neublížit ani mouše čím
11. alle Hände voll zu tun haben mít plné ruce práce
12. keinen (Hand)Schlag tun (ani) nehnout prstem
13. Jung getan, alt gewohnt. Co se v mládí naučíš , ve stáří jako když najdeš.
14. etw. im Schlaf tun dělat co levou zadní
15. j-m unrecht tun křivdit komu

117

1. daleký , dlouhý (cesta ap.) , velký (odstup, vzdálenost ap.)

2. široký (košile ap.)

3. širý , široký , rozsáhlý

4. dlouho , daleko (časově)

5. dalece , velice , velmi (pokročit ap.)

weit přídavné jméno


fráze
1. von weitem z dálky , zdaleka
2. bei weitem zdaleka (s velkým náskokem)
3. weit und breit široko daleko

118

1. vedení , řízení (expedice, debaty ap.)

2. vedení , správa (vedoucí orgány, lidé)

3. potrubí , vedení

Leitung die, podstatné jméno ~, ~en

1 + j-n mit der Leitung der Diskussion beauftragen → pověřit koho vedením diskuse

3 die Leitung legen → položit vedení

fráze
1. eine lange Leitung haben mít dlouhé vedení

119

1. sich s_________n postavit se (k oknu ap.)

2. postavit , stavět , dát (nádobí na stůl ap.)

3. klást (pasti ap.)

4. nastavit , nařídit

5. poskytnout , dát k dispozici

6. sich s______n dělat (se) , hrát

7. etw. kalt s_______n dát co vychladit

8. zastavit , zadržet

9. sich s_______n přiznat se , jít se udat (dobrovolně na policii)

10. sich s_______n narukovat (na vojnu)

11. sich s_______n j-m / etw. postavit se komu/čemu

12. sich s_______n zastávat stanovisko

13. sestavit , stanovit

14. užívá se společně s podstatným jménem k opisu sloves

stellen sloveso

1 sich an die Tafel stellen → postavit se k tabuli
Stell dich in die Reihe! → Postav se do řady!
sich auf die Zehenspitzen stellen → postavit se na špičky

2 Er hat den Tisch in die Ecke gestellt. → Postavil stůl do rohu.

4 eine Uhr stellen → nařídit hodiny

6 sich krank stellen → dělat nemocného, simulovat

14 j-m eine Frage stellen → položit komu otázku, zeptat se koho
eine Diagnose stellen → stanovit diagnózu
j-m etw. zur Verfügung stellen dát komu co k dispozici
j-n / etw. in Frage stellen → vyjádřit pochybnost o kom/čem , zpochybnit co

fráze
1. auf sich (selbst) gestellt sein být odkázaný (sám) na sebe

120

1. pozorování (lékařské ap.)

2. postřeh (výsledek pozorování)

3. dodržování , dbaní (předpisů ap.)

Beobachtung die, podstatné jméno ~, ~en

Odvozená slova
Beobachter, beobachten

121

1. dojem

2. otisk , stopa

Eindruck der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

1 einen guten Eindruck + von + etw. haben → mít z čeho dobrý dojem

122

1. vzácný , řídký

2. vzácně , obzvlášť

selten přídavné jméno

1 eine seltene Begabung haben → mít vzácné nadání
Wir fahren nur sehr selten in die Stadt. → Jezdíme do města jen velmi zřídka.

2 Das ist ein selten schöner Hund! → To je obzvlášť krásný pes!

Odvozená slova
Seltenheit

123

1. trend (vývojová tendence)

Trend der, podstatné jméno ~s, ~s

124

1. číslo

2. číslice , číslo , cifra

3. počet (osob, věcí ap.)

Zahl die, podstatné jméno ~, ~en

1 die Zahlen von eins bis hundert → čísla od jedné do sta

2 eine Zahl schreiben → napsat číslici
eine gerade/ungerade Zahl → sudé/liché číslo
eine runde Zahl → zaokrouhlené číslo

125

1. věk , stáří

2. staroba , (pokročilý) věk , stáří

Alter das, podstatné jméno ~s, ~

1 Er ist (ungefähr) in meinem Alter. → Je (zhruba) v mém věku.

2 das Alter achten → vážit si stáří

126

1. sejmout , sundat (víko ap.)

2. j-m etw. Akk (pře)vzít co od koho (těžkou tašku ap.) , odebrat komu co (zátěž ap.)

3. j-m etw. Akk přijmout , převzít co od koho (květiny ap.)

4. j-m chtít , žádat od koho, po kom (peníze ap.)

5. vyzkoušet , zkontrolovat , ověřit , otestovat (funkčnost výrobku ap.)

6. vzít , sebrat , odebrat , vytrhnout

7. j-m etw. Akk odebrat , odkoupit co od koho (zboží ap.)

8. zhubnout

9. ubývat , krátit se (dny, zásoby ap.)

abnehmen nepravidelné sloveso nimmt ab, a, o

1 die Wäsche abnehmen → sebrat prádlo

3 Sie nahm dem Briefträger das Päckchen ab. → Převzala od listonoše balíček.

8 Sie hat sehr abgenommen. → Velmi zhubla.

9 Der Mond nimmt ab. → Měsíc ubývá.

Odvozená slova
Abnehmer

127

1. neosobní podmět, užívá se jako označení osoby nebo skupiny osob

2. lidé (veřejnost, společnost)

3. užívá se k označení vlastní osoby a zároveň vyjadřuje, že výpověď se týká i jiných lidí člověk


příslovce
1. jen (pěkně) (k vyjádření zdvořilé výzvy)

man zájmeno

1 Wie macht man das? → Jak se to dělá?
Man hat mir das Fahrrad gestohlen. → Ukradli mi kolo.

2 Man lobt ihn. → Lidé ho chválí.
Man sagt ... → Lidé říkají ..., Říká se ...

3 Man kann nie wissen, wozu das gut ist. → Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

128

1. založit , zřídit (firmu ap.)

2. sich g_______n vytvořit se , zformovat se (umělecká skupina ap.)

3. etw. Akk Akk odůvodnit , zdůvodnit co čím (rozhodnutí novými fakty ap.)

4. auf etw. Dat zakládat se , být založený na čem , opírat se o co (teorie o pokusy ap.)

5. sich g_______n auf etw. Akk zakládat se na čem , opírat se o co

gründen sloveso

Odvozená slova
Gründer, Gründung

129

1. kolem (dokola) , okolo

der, podstatné jméno ~s, ~s
1. rum (lihovina)

rum příslovce

130

1. nechat , dát (postavit ap.)

2. nechat , dovolit

3. j-m etw. Akk nechat , uznat komu co

4. j-n / etw. irgendwohin (v)pustit koho kam

5. sich l_______n dát se (dobře zpracovat ap.) užívá se ve spojení s infinitivem plnovýznamového slovesa

6. etw. Akk nechat (být) co
nechat čeho

lassen nepravidelné sloveso lässt, ließ, h. gelassen

1 Er lässt dich vielmals grüßen. → Nechá tě mockrát pozdravovat.
Lassen Sie sich nicht stören! → Nenechte se rušit!

2 sich zu etw. überreden lassen → nechat se přemluvit k čemu

5 Das lässt sich nicht leugnen. → To se nedá popřít.

6 Lass das (sein)! → Nech to (být)!

fráze
1. etw. außer Betracht lassen nebrat co v úvahu
2. etw. über sich ergehen lassen nechat si líbit co
3. sich etw. gefallen lassen nechat si líbit co
4. j-m freie Hand lassen nechat volnou ruku komu

131

1. povolovat , ustávat , ochabovat (bolest ap.)

2. etw. Akk upustit od čeho (od trestu) , prominout co (závazek)

3. uvolnit , povolit (opratě ap.)

nachlassen nepravidelné sloveso lässt nach, ie, a

1 Der Regen lässt nach. → Déšť ustává.

132

1. rozpustit / rozpouštět (cukr v kávě ap.)

2. sich a_______n rozpustit se (ve vodě ap.) , rozplynout se (oblak ap.)

3. rozvázat (kravatu ap.) ,rozplést , rozpustit (vlasy ap.)

4. sich a_______n rozvazovat se , povolovat se (vázanka ap.)

5. rozpustit (parlament ap.) , zrušit (manželství ap.)

6. sich a_______n rozpadnout se , ukončit činnost (spolek ap.) , rozptýlit se (dopravní zácpa ap.)

7. objasnit , ozřejmit , vysvětlit (rozpor ap.)

8. vyřešit , rozluštit (záhadu, tajemství ap.)

auflösen sloveso

2 Zucker löst sich im Tee auf. → Cukr se rozpouští v čaji.

5 eine Firma auflösen → ukončit činnost firmy

Odvozená slova
Auflösung

133

1. nenadálý , náhlý , nečekaný (změna ap.)

plötzlich přídavné jméno

hovor. Aber ein bisschen plötzlich! → Hejbni kostrou!

Odvozená slova
Plötzlichkeit

134

1. bezvýhradný , bezpodmínečný , naprostý (poslušnost, oddanost ap.)

2. nepodmíněný (reflex ap.)
příslovce

1. bezpodmínečně , nutně , každopádně

unbedingt přídavné jméno

135

1. někdy , jednou (v budoucnu)

irgendwann příslovce

136

1. doba , chvíle , okamžik (podpisu smlouvy ap.)

Zeitpunkt der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

137

1. všední / pracovní den
2. jednotvárnost , všednost , monotónnost

Alltag der, podstatné jméno ~(e)s, ~e; mst Sg

138

1. zbylý , zbývající , ostatní

übrig přídavné jméno

Ist noch Suppe übrig? → Zbyla ještě polévka?

fráze
1. ein Übriges tun završit , dokonat zbytek
2. j-m bleibt nichts (anderes übrig (als...) komu nezbývá nic jiného , (než..)
3. sehr zu wünschen übrig lassen mít velké rezervy (výkon ap.)
4. im Übrigen ostatně , kromě toho , vlastně

139

1. podat (zásilku ap.)

2. zadat , uložit (úkoly žákům ap.)

3. naložit (štěrk ap.)

4. uvést , ud(áv)at (množství ap.)

5. podávat , mít podání

6. etw. Akk vzdát co , (za)nechat čeho (kouření ap.)

aufgeben nepravidelné sloveso gibt auf, a, e

1 ein Telegramm am Schalter aufgeben → podat telegram u přepážky
Der Gast gab beim Ober seine Bestellung auf. → Host si u vrchního objednal.

2 Der Lehrer gab ihnen eine schriftliche Übung auf. → Učitel jim zadal písemné cvičení.

140

1. oslovit (kolemjdoucího ap.)

2. j-n auf etw. Akk požádat koho o co , obrátit se na koho kvůli čemu , oslovit koho kvůli čemu

3. etw. Akk začít mluvit o čem , začít s čím

4. j-n oslovit koho , zamlouvat se , líbit se komu

ansprechen nepravidelné sloveso spricht an, a, o

2 Er hat mich um Geld angesprochen. → Požádal mě o peníze.

4 Dein neues Auto spricht mich an. → Tvoje nové auto se mi líbí.

141

1. ovšem , (a)však

2. (no) ovšem , samozřejmě , zajisté

allerdings částice

1 Das Essen war gut, allerdings etwas teuer. → Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

142

1. sich b_______n snažit se , namáhat se (splnit úkol ap.)

2. sich b_______n um j-n starat se , pečovat o koho (o dítě ap.)

3. sich b_______n um j-n / etw. ucházet se , usilovat o koho/co

4. sich b_______n obtěžovat se , odebrat se kam

bemühen sloveso

Odvozená slova
Bemühung

143

1. odlomit , ulomit

2. strhnout (stan ap.) , rozložit , rozebrat (lešení ap.)

3. zbourat , strhnout (dům ap.)

4. přerušit , ukončit , skončit (studium ap.)

5. odlomit se , ulomit se (větev ap.) , (ro)zlomit se (na dva díly)

6. přestat (se smát ap.) , zarazit se (uprostřed věty ap.)

7. ustat , přestat , polevit , odmlčet se

8. svažovat se , (strmě) klesat (sráz, střecha ap.)

abbrechen nepravidelné sloveso bricht ab, a, h./i. o

1 sich einen Fingernagel abbrechen → ulomit si nehet

4 eine Beziehung abbrechen → ukončit vztah

5 Das Ruder ist bei starkem Strom abgebrochen. → Veslo se v silném proudu zlomilo.
Der Absatz ist mir abgebrochen. → Ulomil se mi podpatek.

fráze
1. alle Brücken hinter sich abbrechen spálit za sebou všechny mosty

144

1. vinout se , táhnout se , procházet

2. probíhat , konat se

3. sich v_______n zabloudit , ztratit se

verlaufen nepravidelné sloveso verläuft, ie, i./h. au

145

1. sich v_______n chovat se , počínat si , jednat

2. sich v___________n mít se (o věcech)

přídavné jméno

1. potlačovaný , zatajovaný

2. zdrženlivý , rozvážný

3. decentní , tlumený , nenápadný

das, podstatné jméno ~s, odb. ~
1. chování , jednání , počínání

verhalten nepravidelné sloveso verhält, ie, a

1 sich ruhig verhalten → chovat se klidně

2 Die Angelegenheit verhält sich nämlich so ... → Ta záležitost se má totiž tak...

přídavné jméno

1 verhaltener Zorn → potlačovaný hněv

1 sein Verhalten + gegen + j-n, + zu + j-m ändern → změnit své chování vůči komu, ke komu

146

1. odjezd

Abreise die, podstatné jméno ~, ~n

147

1. být nápadný , vzbuzovat pozornost

2. an j-m / etw. být nápadný , bít do očí na kom/čem (nervozita na herci ap.)

3. dopadat (světelné paprsky na hladinu ap.)

auffallen nepravidelné sloveso fällt auf, ie, i. a

1 Bloß nicht auffallen! → Jen nebýt nápadný!

148

1. několikanásobný , vícenásobný (vítěz ap.)
2. mnohý
3. několikrát , vícekrát

mehrfach přídavné jméno

149

1. proto , z toho důvodu

deshalb příslovce

150

1. vysvětlit , objasnit (text, teorii ap.)

erläutern sloveso

151

1. prostředek , pomůcka (k dosažení cíle ap.)

2. lék , prostředek

3. (finanční) prostředky , peníze , kapitál

Mittel das, podstatné jméno ~s, ~

fráze
1. Mittel und Wege suchen hledat možnosti (k dosažení cíle)
2. Der Zweck heiligt die Mittel. Účel světí prostředky.

152

1. (stručný) obsah , výtah , shrnutí

Inhaltsangabe die, podstatné jméno ~, ~n

153

1. pod(áv)at , dá(va)t (knihu, zapalovač ap.)

2. servírovat , podávat (hlavní chod ap.)

3. (po)stačit , vystačit (peníze na nákup ap.)

4. dosahovat , sahat (rukou na stůl ap.)

reichen sloveso

1 + j-m die Hand reichen → podat komu ruku

Reiche mir bitte das Salz! → Podej mi prosím sůl!

4 Der Mantel reichte ihr bis über die Knie. → Kabát jí sahal až po kolena.

154

1. zeď (hradba ap.)

2. stěna , zeď (v bytě ap.)

Mauer die, podstatné jméno ~, ~n

1 über die Mauer klettern → lézt přes zeď

155

1. neohraničený , bez hranic (území ap.)

2. (časově) neomezený , na neurčitou dobu

unbegrenzt přídavné jméno

2 unbegrenzt gültig sein → být platný bez omezení

156

1. okolkovat (dokument ap.) , orazítkovat (dopisní známku ap.) , označit

2. j-n / etw. als etw. označit koho za koho/co

abstempeln sloveso

157

1. utéci , (u)prchnout (do ciziny ap.)

fliehen nepravidelné sloveso floh, i. geflohen

vor den Feinden fliehen → uprchnout před nepřáteli

158

1. jásat , plesat , radovat se

jubeln sloveso

159

1. aus etw. vyčnívat , přečnívat z čeho (prkno z hromady ap.)

2. über j-n / etw. převyšovat koho/co (průměr ap.) , unter j-m, aus etw. vynikat mezi kým, kde (ve třídě ap.)

hervorragen sloveso

160

1. an j-m / etw. nedostatek koho/čeho (peněz ap.)

2. vada , závada , kaz (na zboží)

die, podstatné jméno ~, ~n

1. mandl

Mangel der, podstatné jméno ~s, -ä-

fráze

1. j-n durch die Mangel drehen/in die Mangel nehmen vzít (si) koho do parády

161

1. průměrný

mittelmäßig přídavné jméno

162

1. (z)filmovat (knihu ap.)

verfilmen sloveso

163

1. ideální , dokonalý

2. pomyslný , vymyšlený , neskutečný (stát ap.)

das, podstatné jméno ~s, ~e
1. ideál (morální cíl)

ideal přídavné jméno

164

1. posázet , ozdobit , posít (perličkami ap.)

2. obsadit (stůl ap.)

3. obsadit , zabrat , okupovat (území ap.)

besetzen sloveso

2 Es ist besetzt. → Je obsazeno. (telefonní linka)

165

1. žít (být na živu)

2. bydlet , žít (ve městě ap.)

3. von etw. žít , být živ(ý) z čeho (stravovat se)

4. etw. Dat žít čím, pro co

das, podstatné jméno ~s, ~

1. život , existence , žití

2. život , způsob života

3. život , ruch , shonleben sloveso

1 im Wohlstand leben → žít v blahobytu

2 auf dem Lande leben → bydlet na vesnici

4 Er lebt nur seiner Musik. → Žije jen svou hudbou.

fráze
1. leben und leben lassen žít a nechat žít

2. auf großem Fuß leben žít (si) na vysoké noze

3. von der Hand in den Mund leben žít z ruky do huby

das, podstatné jméno ~s, ~

1 + j-m das Leben retten → zachránit komu život
am Leben sein → být naživu
die Entstehung des Lebens → vznik života

fráze

1. ums Leben kommen přijít o život
2. das ewige Leben věčný život , věčnost
3. ein Kampf auf Leben und Tod boj na život a na smrt
4. mit dem Leben davonkommen vyváznout (životem)
5. j-m das Leben zur Hölle machen udělat komu ze života peklo

166

1. působit , pracovat (jako psycholog ap.)

2. působit , účinkovat , mít účinek (tablety ap.)

3. irgendwie působit , vypadat jak , dělat dojem

4. irgendwie auf j-n / etw. (za)působit jak na koho/co

5. plést (strojově)

6. tkát

wirken sloveso

2 Das Getränk wirkte berauschend. → Nápoj měl opojný účinek.

167

1. místo (nehody ap.)

2. situace , místo

3. bod , místo , část

4. pasáž , úryvek , místo

5. umístění , pořadí , místo

6. místo (za nebo před desetinnou čárkou)

7. zaměstnání , (pracovní) místo

8. pracovní pozice , funkce (vedoucího ap.)

9. instituce , úřad

Stelle die, podstatné jméno ~, ~n

1 Wir treffen uns an der vereinbarten Stelle. → Setkáme se na smluveném místě.

4 eine Stelle aus einem Buch herausschreiben → vypsat (si) úryvek z knihy

5 an erster/letzter Stelle liegen → být na prvním/posledním místě

7 eine Stelle antreten → nastoupit na místo

sich um eine (freie) Stelle bewerben → ucházet se o (volné) místo

fráze
1. an Stelle (na)místo (v zastoupení)
2. auf der Stelle na místě , (i)hned , okamžitě
3. nicht von der Stelle kommen, auf der Stelle treten nehnout se z místa , přešlapovatna místě (ve výzkumu ap.)

168

1. přehánět , nadsazovat , zveličovat

übertreiben nepravidelné sloveso ie, ie

die Sorgsamkeit übertreiben → přehánět starostlivost

169

1. přesto , přece (však) , i tak

dennoch příslovce

170

1. doporučitelný , doporučeníhodný , k doporučení

2. vhodný , záhodný

empfehlenswert přídavné jméno

171

1. podnět , pohnutka , důvod

2. příležitost , událost (slavnostní ap.)

Anlass der, podstatné jméno ~es, -ä-e

1 keinen Anlass zur Entschuldigung sehen → nevidět důvod k omluvě

2 aus Anlass + etw. → při příležitosti čeho

172

1. usmívat se (v duchu, pro sebe)

schmunzeln sloveso