KB+AB Hören, s 18,19 Flashcards Preview

Deutsch > KB+AB Hören, s 18,19 > Flashcards

Flashcards in KB+AB Hören, s 18,19 Deck (172)
Loading flashcards...
1

1. dozvědět se (informace ap.)

2. zažít , zakusit (štěstí, nevděk ap.)

přídavné jméno
1. zkušený (lékař ap.)

erfahren nepravidelné sloveso erfährt, u, a

1 + etw. frühzeitig erfahren → dozvědět se co předčasně

2 Ich habe es am eigenen Leibe erfahren. → Zažila jsem to na vlastní kůži.

Odvozená slova
Erfahrung

2

1. pořádek (ve skříni ap.)

2. pořádek , klid (ve třídě ap.)

3. řád , pořádek (v zemi ap.)

4. společenský řád

5. pořádek , pořadí , sled

6. řád (savců ap.)

Ordnung die, podstatné jméno ~, ~en; mst Sg

1 Ordnung machen → (u)dělat pořádek, uklidit

3 die öffentliche Ordnung → veřejný pořádek

die Ordnung bewahren/gefährden → zachovávat/ohrožovat řád

5 eine alphabetische Ordnung → abecední pořádek

fráze
1. etw. in Ordnung bringen dát co do pořádku

2. in Ordnung sein být v pořádku (bez závad ap.)

3. in schönster/bester Ordnung v nejlepším pořádku

3

1. vypadat (zdravě ap.)

2. nach etw. vypadat , jevit se na/jako co

3. mit j-m / etw. irgendwie vypadat s kým/čím jak

4. nach j-m / etw. vyhlížet koho/co (hosty ap.)

das, podstatné jméno ~s
1. vzhled , vzezření

aussehen nepravidelné sloveso sieht aus, a, e

1 Wie siehst du denn aus? → Jak to vypadáš?

Der Mann sah sehr traurig aus. → Ten muž vypadal velmi smutně.

2 Es sieht nach Gewitter aus! → Vypadá to na bouřku!

fráze
1. So siehst du aus! To si jenom myslíš!

2. wie ein Stück Malheur aussehen vypadat jako hromádka neštěstí

3. aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte vypadat , jako by neuměl do třechnapočítat

4

1. výzva (k boji ap.)

Herausforderung die, podstatné jméno ~, ~en

5

1. sice

2. und z_____r a sice , a to

zwar částice

1 Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir. → Mám sice málo času, ale pomohu ti.

6

1. pravý , správný , vhodný (okamžik ap.)

2. pravý (noha ap.)

3. správný , dobrý

4. pořádný , velký , strašný

částice
1. dost , fakt

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e
1. právo (soubor zákonů)

2. nárok , právo

3. spravedlnost , právo

přídavné jméno
stupňování

ryzí , čistý (bavlna ap.)
lauteres Silber → ryzí stříbro
upřímný , čestný , poctivý

přídavné jméno
stupňování

samý , holý , čistý , čirý
lauter Lügen sagen → říkat samé lži
vor lauter Freude → ze samé radosti
Das ist lauter Wahrheit. → Je to čirá pravda. recht přídavné jméno

1 Es ist die rechte Zeit, nach Hause zu gehen. → Je právě ten správný čas jít domů.

3 j-n / etw. recht verstehen → dobře (po)rozumět komu/čemu

fráze
1. j-m recht sein hodit se , vyhovovat , pasovat komu

2. recht haben mít pravdu

3. Man kann es nicht allen recht machen. Nelze se zavděčit všem.

4. Das geschieht dir recht! To ti patří! , Tady to máš! , To máš za to!

5. Recht so!, So ist es recht!, Das ist recht! Přesně tak! Správně! Tak to má být!

částice

recht gut → dost dobrý

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1 das bürgerliche/öffentliche Recht → občanské/veřejné právo

2 + j-s Rechte wahren → hájit čí práva

sein Recht + auf + etw. geltend machen → uplatnit své právo na co

seine Rechte fordern → dožadovat se svých práv

das Recht des Stärkeren → právo silnějšího

fráze

1. Recht sprechen soudit , vynášet rozsudky
2. von Rechts wegen podle práva
3. sein Recht fordern/verlangen hlásit se o svá práva
4. zu seinem Recht kommen dovolat se svého práva
5. mit/zu Recht právem , po právu , oprávněně
6. Recht haben pravdu být v právu
7. Recht behalten dostat za pravdu
8. j-m / etw. Recht geben dát komu/čemu za pravdu

7

1. nekonvenční (názor ap.)
2. neformální , nenucený (setkání ap.)

unkonventionell přídavné jméno

8

1. vlnová délka

Wellenlänge die, podstatné jméno ~, ~n

fráze
1. dieselbe/die gleiche Wellenlänge haben, auf derselben/der gleichen Wellenlänge seinbýt naladěn na stejnou vlnu / vlnovou délku (o lidech)

9

1. sich f_______n über etw. Akk Dat Gen
těšit se , radovat se , mít radost z čeho

2. sich f_______n auf j-n / etw. těšit se na koho/co (na výlet ap.)

3. j-n těšit koho (pochvala, úspěch ap.)

freuen sloveso

1 sich über ein Geschenk freuen → radovat se z dárku

sich des Sieges freuen → těšit se z vítězství

3 Es freut mich! → Těší mě!

10

předložka s 4. pád
1. kolem , okolo , za (místně)

2. u__ sich + Verb sloveso + kolem sebe

3. v(e) (časově)

4. kolem , okolo (časově)

5. užívá se k udání určitého obnosu nebo hodnoty o

6. za (o ceně)

7. Substantiv + _____m + Substantiv užívá se k označení posloupnosti podstatné jméno +za + podstatné jméno

8. užívá se k připojení dodatku
sich Sorgen u___ j-n machen → dělat si starosti o koho

příslovce
1. okolo , kolem , asi

spojka
1. u_____ ... zu + Inf. aby

2. Adjektiv + genug, u___ ... zu + Inf. dost (na to) ... , aby...

3. zu + Adjektiv , u___ ... zu + Inf. příliš + přídavné jméno ... , (než) aby...

um

1 um die Ecke biegen → zahnout za roh
um das Haus (herum) laufen → oběhnout dům (kolem) dokola

2 nervös um sich schauen → nervózně se rozhlížet kolem sebe

3 um sieben (Uhr) → v sedm (hodin)

4 um Weihnachten → kolem Vánoc
so um den 15. Mai (herum) → tak kolem 15. května

5 um zwei Jahre älter sein → být o dva roky starší
sich um zwei Euro verrechnen → přepočítat se o dvě eura

6 um 200 Euro verkaufen → prodat za 200 eur

7 einen Fehler um den anderen machen → dělat chybu za chybou

8 j-n um etw. bitten žádat koho o co
j-n um etw. beneiden závidět komu co

příslovce
Es waren um die 500 Leute da. → Bylo tu okolo 500 lidí.

spojka
1 Sie kam, um sich zu entschuldigen. → Přišla, aby se omluvila.

2 Er ist dumm genug, um so einen Fehler zu machen. → Je dost hloupý (na to), aby udělal takovou chybu.

3 Er ist zu krank, um zu arbeiten. → Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.

11

1. fórum (skupina odborníků ap.)

2. für etw. fórum , platforma pro co

3. über etw. Akk fórum , veřejná diskuse , beseda o čem

Forum das, podstatné jméno ~s, Foren/Fora

12

1. doporučit / doporučovat

2. sich e_______n doporučovat se , být doporučeno

3. sich e_______n doporučuje se , je záhodno , vyplácí se

4. poručit , svěřit (do péče)

empfehlen nepravidelné sloveso empfiehlt, a, o

1 Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen? → Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?

3 Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten. → Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

Odvozená slova
Empfehlung

13

1. dostat ven , vytáhnout (hřebík z prkna ap.) , odstranit (skvrnu ap.)

2. vyřešit , rozluštit (rovnici, problém ap.)

3. etw. Akk aus j-m vytáhnout , dostat co z koho (tajemství ap.)

4. dostat nazpátek (při placení)

herausbekommen nepravidelné sloveso a, o

14

1. trefit , zasáhnout

2. j-n potkat koho , setkat se s kým

3. sich mit j-m potkat se , sejít se s kým

4. auf j-n narazit na koho, potkat koho

5. narazit (na problémy ap.)

6. (s)trefit (chuť, tón ap.)

7. j-n dotknout se , ranit koho

8. sich t_____n hodit se , být vhod

9. užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesa

das, podstatné jméno ~s, ~
1. schůzka , sraz , setkání
2. závod , soutěž , zápas

treffen nepravidelné sloveso trifft, traf, h./i. getroffen

1 + j-n mit einem Schneeball treffen → trefit koho sněhovou koulí

2 auf der Straße einen Bekannten treffen → potkat na ulici známého

3 Ich treffe mich heute mit meinen Freunden. → Dnes se setkám s přáteli.

5 auf einen Schatz treffen → narazit na poklad

6 Getroffen! → Trefa! (správně)

9 eine Entscheidung über j-n / etw. treffen → rozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čem

Vorbereitungen für etw., zu etw. treffen → připravit co

fráze
1. Wie es sich so trifft... Jak to tak bývá...

2. j-n trifft der Schlag koho trefí šlak

15

1. vzniknout , vzejít

2. vzniknout , vyvstat (být způsobený)

entstehen nepravidelné sloveso entstand, i. entstanden


Odvozená slova
Entstehung

16

předložka s 3. pád
1. k(e)

2. na , do

3. užívá se při udávání pozice nebo polohy osoby nebo věci

4. užívá se k označení způsobu pohybu

5. po

6. užívá se k vyjádření míry platnosti z(e)

7. užívá se k udání množství

8. za , po (ve vztahu k ceně)

9. k(e) (narozeninám ap.), pro (zábavu ap.)

10. ku (v poměru)

11. užívá se k vyjádření výsledku nebo důsledku procesu nebo děje k , na

12. užívá se k udání cíle nebo účelu jednání

13. užívá se v názvech hostinců, hotelů ap. u

14. z___m Ersten za prvé (ve výčtu)

příslovce
1. k , ke (ve směru, tím směrem)

2. Nur z___!, Immer z___! → Jen tak dál!

3. příliš

4. Z_____! Zavřít! Zavři!

zu předložka s 3. pád

1 zu mir → ke mně
zu dem nächsten Haus → k nejbližšímu domu

2 zum Bahnhof fahren → jet na nádraží
zur Schule gehen → jít do školy
zur Arbeit gehen → jít do práce
zur Party gehen → jít na party

3 zu Hause → doma
zur Rechten → po pravici
zu Weihnachten → o Vánocích
zu keiner Zeit → nikdy
zu jeder Zeit → v každou dobu, vždy
zu Beginn → na začátek, na začátku
zum Schluss → na konec, na konci

4 zu Fuß → pěšky
zu Pferd → na koni

5 zu zweit → po dvou
zu Tausenden → po tisících

6 zum Teil → zčásti
zur Hälfte → z poloviny
zur Gänze → vcelku

7 das Stück zu je 5 Euro → jeden kus po 5 eurech

8 zum halben Preis → za poloviční cenu
zu 2 Euro → za 2 eura, po 2 eurech

9 etw. zum Geburtstag bekommen → dostat k narozeninám co

10 zwei zu vier → dvě ku čtyřem

12 Sie geht jede Woche zur Gymnastik. → Každý týden chodí na gymnastiku.

příslovce

1 dem Ende zu → ke konci

3 zu alt → příliš starý
zu groß → příliš velký
zu teuer → příliš drahý

4 Tür zu, es zieht! → Zavřít dveře, táhne!

17

1. (při)jít , (při)jet

2. durch etw. projít , projet čím

3. (sich) j-n / etw. k_______ lassen (za)volat , (při)volat (si) (lékaře, taxi ap.)

4 . dorazit , dostavit se , přijít

5. přijít , připadnout

6. j-m napadnout koho (řešení ap.) , přepadnout koho (pochybnost ap.)

7. j-m chovat se ke komu (ošklivě ap.)

8. nach j-m být po kom , podobat se komu

9. objevit se , přijít , vzejít

10. in etw. Akk patřit , (při)jít kam (do skříně ap.)

11. zu etw. dostat se k čemu , najít si čas na co (na učení ap.)

12. um etw. přijít o co , ztratit co (majetek ap.)

13. auf/hinter etw. Akk přijít na co , odhalit co

14. auf etw. Akk přijít , vzpomenout si na co , vyřešit co (hádanku ap.)

15. an etw. Akk dostat se , přijít k čemu ,dosáhnout čeho

16. auf j-n / etw. připadnout na koho/co (výdělek na osobu ap.)

17. aus/von etw. pocházet , přicházet odkud

18. v ustálených spojeních s verbálními substantivy se užívá k opisu sloves

kommen nepravidelné sloveso kam, i. gekommen

1 Kommst du mit mir ins Kino? → Půjdeš se mnou do kina?

Ich komme gleich. → Přijdu hned.

Der Zug kommt erst in einer halben Stunde. → Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

Wie komme ich von hier zum Hauptbahnhof? → Jak se odtud dostanu na hlavní nádraží?

aus der Schule kommen → přijít ze školy

Der Zug kommt aus Brünn. → Vlak přijíždí z Brna.

2 Kommt der Zug durch Mannheim? → Jede ten vlak přes Mannheim?

3 Wir ließen (uns) ein Taxi kommen. → Přivolali jsme si taxi.

4 Ist eine Nachricht gekommen? → Přišla nějaká zpráva?

ans Ziel kommen → dorazit do cíle

Ist mein Koffer schon gekommen? → Dorazil už můj kufr?

5 gelegen kommen → přijít vhod

7 Er kam seinem Vater frech. → Choval se ke svému otci drze.

9 Die ersten Blumen kommen schon. → Už se objevují první květiny.

10. Das Buch kommt ins Regal. → Kniha patří do regálu.
Er kam unters Auto. → Dostal se pod auto.

11 Endlich komme ich dazu, dir zu schreiben. → Konečně se dostávám k tomu, abych ti napsala.
Bist du dazu gekommen? → Dostal ses k tomu? (měl jsi na to čas?)

12 ums Leben kommen → přijít o život

15 an die Macht kommen → dostat se k moci
Wie bist du an das Foto gekommen? → Jak jsi se dostal k té fotce?

17 aus der Schweiz kommen → pocházet ze Švýcarska
Sein Husten kommt vom vielen Rauchen. → Jeho kašel je způsobený nadměrným kouřením.

18 zum Ausbruch kommen → vypuknout, propuknout

zur Einigung kommen → shodnout se

zu einem Entschluss kommen → dospět k rozhodnutí, rozhodnout se

zu einer Erkenntnis kommen → dojít k poznání, (roz)poznat

j-m zu Hilfe kommen → komu přijít na pomoc, pomoci

zum Abschluss kommen → uzavřít se, skončit (jednání ap.)

in etw. zum Ausdruck kommen projevit se v čem (vděčnost ve slovech ap.)

fráze
12. auf j-n / etw. nichts kommen lassen nedat dopustit , nedopustit na koho/co
13. (wieder) zu sich kommen (opět) přijít k sobě
14. Jetzt kommt's mir (wieder). Teď mi to (znovu) dochází.
15. So weit kommt's noch! K tomu nesmí dojít! , To se nesmí stát!
16. Komme, was will... Ať se stane cokoliv , ...
17. (wieder) zu Kräften kommen znovu nabít síly
18. an die Reihe kommen přijít na řadu
19. in Betracht kommen připadat v úvahu
20. in Fahrt kommen rozjet se , rozparádit se
21. zu kurz kommen přijít zkrátka
22. ans Licht kommen vyjít na světlo

18

1. povrchový (rána ap.)
2. povrchní , ledabylý , nedbalý (zájem ap.)


oberflächlich přídavné jméno

Odvozená slova
Oberflächlichkeit

19

1. sich b___________n mit j-m / etw. zabývat se kým/čím (filozofií ap.)
starat se o koho/co, věnovat se komu/čemu

2. zaměstn(áv)at

3. j-n mit etw. zaměstnat , zabavit koho čím (dítě hračkou ap.)

beschäftigen sloveso

2 Wie viel Leute beschäftigt er? → Kolik lidí zaměstnává?


Odvozená slova
Beschäftigung

20

1. etw. Akk über j-n / etw., von j-m / etw. říci / říkat co o kom/čem
mluvit

2. über j-n / etw. mluvit , (po)povídat , klevetit o kom/čemreden loveso

1 Unsinn reden → říkat nesmysly
im Schlaf reden → mluvit ze spaní
kein Wort reden → neříci ani slovo

2 Reden wir nicht mehr darüber! → Už o tom nemluvme!

Odvozená slova
Rede

21

1. in etw. Akk (roz)dělit , (roz)kouskovat na co

2. dělit

3. rozdělit (mezi více osob)

4. (po)dělit se (o radost ap.) ,rozdělit si (peníze ap.) , sdílet (názor ap.)

5. rozdělovat , oddělovat (stěna pokoj ap.)

6. etw. Akk mit j-m dělit se o co , sdílet co s kým (jednu koupelnu ap.)

teilen sloveso

3 Wir teilten den Gewinn unter uns. → Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.

6 sich die Bekleidung mit der Schwester teilen → dělit se o oblečení se sestrou

22

1. popsat (celou stránku)

2. etw. Akk zapsat data na co (na disketu ap.)

3. popsat (policii zloděje ap.)

4. opsat (kruh, osmičku ap.)

beschreiben nepravidelné sloveso ie, ie

fráze
1. nicht zu beschreiben sein být nepopsatelný (radost ap.)

Odvozená slova
Beschreibung

23

1. k tomu , při tom (k této věci, k tomuto stavu, průběhu ap.)

2. kromě toho , (ještě) k tomu , a ještě (navíc)

3. na to , k tomu , o tom , v tom (ohledně této věci, záležitosti ap.)

dazu příslovce

1 Sie sang, und er begleitete sie dazu. → Zpívala a on ji při tom doprovázel.

2 Er ist dumm und dazu auch noch frech. → Je hloupý a ještě k tomu i drzý.

3 Ich hatte dazu keine Lust. → Neměla jsem na to chuť.

24

1. (roz)hovor , rozmluva , řeč

2. telefonát , hovor

3. téma , předmět debaty

Gespräch das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

1 das Gespräch auf den neuen Film bringen → přivést řeč/hovor na ten nový film

Sie waren in ein Gespräch vertieft. → Byli zabráni do hovoru.

mit dem Nachbarn ins Gespräch kommen → dát se do hovoru/řeči se sousedem

25

1. naslouchat , poslouchat (soustředěně ap.)

hinhören sloveso

26

1. například , kupříkladu

beispielsweise příslovce

27

1. ustavičný , (neu)stálý , trvalý
2. trvalý (bydliště ap.)

ständig přídavné jméno

28

1. někdy , jednou (v budoucnu)

irgendwann příslovce

29

1. etw. Akk (z)pozorovat co, všimnout si čeho

2. sich m_______n zapamatovat si , vštípit si do paměti (důležité jméno ap.)

merken sloveso

30

1. docela , naprosto , zcela

2. d_______s nicht vůbec (ne) , naprosto ne , v žádném případě

3. stůj co stůj , v každém případě

částice
1. skutečně , opravdu , vskutku

durchaus příslovce