L5 Lesen 1 Flashcards Preview

Deutsch > L5 Lesen 1 > Flashcards

Flashcards in L5 Lesen 1 Deck (107)
Loading flashcards...
1

die, podstatné jméno ~, ~en

módní přehlídka

Modenschau

2

die, podstatné jméno ~, ~n

výdej , vydávání (zavazadel, stravy ap.)

vydávání , emise (známek, bankovek ap.)

sdělení , oznámení (rozkazu ap.)

výdej(na)

vydání , výdaj (peněz)

vydání , edice (knihy)

výtisk , vydání (časopisu ap.)

Ausgabe

5) laufende Ausgaben → běžné výdaje

3

vydání , edice (knihy)

die Ausgabe,n

4

die, podstatné jméno ~, ~en

vypsání , vyhlášení (voleb ap.)

rozpis (dodávek ap.)

Ausschreibung

5

nepravidelné sloveso ie, ie

předepsat , napsat (jako vzor)

předepsat , přikázat , nařídit

vorschreiben

6

sich ___________ auf j-n / etw. omezovat se na koho/co (pravidlo, platnost ap.)

beschränken

7

sich beschränken _____

auf j-n

8

sloveso

posoudit / posuzovat

beurteilen

Das Problem ist schwer zu beurteilen. → Ten problém se těžko posuzuje.

9

die, podstatné jméno ~, ~n

skutečnost , fakt

Tatsache

10

sloveso

auf j-n / etw. zříci se , vzdát se koho/čeho

verzichten

11

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

můstek , pódium (pro módní přehlídku ap.)

Laufsteg

12

___ dem Laufsteg

auf

13

nepravidelné sloveso

prolistovat , proletět , zběžně zhlédnout (noviny ap.)

durchblättern, durchblättern , blätterte durch/durchblätterte, h. durchgeblättert/durchblättert

Ich habe das Buch nur durchgeblättert/durchblättert. → Knihu jsem jen prolistovala

14

sloveso

předvést , přivést

předvést , představit , ukázat , demonstrovat

vorführen

1) einen Häftling dem Richter vorführen → předvést vězně soudci

2) das neue Auto seinem Kollegen vorführen → ukázat svému kolegovi nové auto

einen Film vorführen → promítnout film

15

der, podstatné jméno ~s, ~

(po)skvrna , úhona , nedostatek

vada , chyba , nedostatek (zboží ap.)

Makel

16

gratuliere ____ etwas

zu

17

sloveso

über etw. Akk žasnout nad čím

divit se čemu

staunen

18

trčet , vězet , spočívat (kořeny v zemi ap.)

stecken

zu Hause stecken → trčet doma

Wo steckst du wieder? → Kde zase vězíš?

(hovor.) in Schwierigkeiten stecken → být v nesnázích (finančních ap.)

19

Ich finde, ... hat ________, wenn sie/er sagt, dass...

recht

20

Ich sehe das ähnlich ___

wie

21

Ich teile ... _____ über ... (nicht)

Meinung

22

Ich könnte mir schon ________, ...

vorstellen

23

Für mich persönlich kommt ... nicht _______, denn ...

infrage

24

die, podstatné jméno ~

velký počet , značné množství

Vielzahl

25

4. etw. Akk probírat co , diskutovat o čem

5. probírat , brát (učivo ap.) , etw. Akk pojednat o čem

6. vyložit , analyzovat co (téma ap.)

behandeln

4. Können wir das nicht morgen behandeln? → Nemohli bychom to probrat zítra?

26

nepravidelné sloveso

přejít (k jinému bodu ap.)

přejít , zběhnout (k nepříteli ap.)

měnit se , přejít (voda v páru ap.)

übergehen, ging über, i. übergegangen

1. zur Tagesordnung übergehen → přejít k programu jednání

2. auf die andere Seite übergehen → zběhnout k druhé straně

3. Bald wird der Schnee in Regen übergehen. → Brzy se sněžení změní v déšť.

27

2. zařadit (posilové spoje ap.)

3. j-n zu etw., als etw. Akk ustanovit koho čím , dědicem, nástupcem ap.) , ustavit (výbor ap.)

einsetzen

Sein Onkel setzte ihn zu seinem Erben ein. → Jeho strýc ho ustanovil svým dědicem.

28

lassen + Infinitiv

1) anderen etwas (nicht) erlauben,
(nicht) zulassen, dass andere etwas tun

Laura lässt (nicht) gern Fotos von sich machen.

29

lassen + Infinitiv

2) etwas nicht selbst machen, sondern andere mit etwas beauftragen

Manche Modezeitschriften lassen nicht professionelle Models ihre Mode vorführen.

30

lassen + Infinitiv

3) etwas ist möglich, kann gemacht werden

Es ist erstaunlich, was sich mit Hilfe von Stylisten aus ganz normalen Frauen machen lässt.