L3.6 Lesen 2 Flashcards Preview

Deutsch > L3.6 Lesen 2 > Flashcards

Flashcards in L3.6 Lesen 2 Deck (111)
Loading flashcards...
1

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

místo činu

Tatort

2

nepravidelné sloveso

etw. Akk vyvést , provést co

das, podstatné jméno ~s, ~

zločin (trestný čin)

kriminalita

verbrechen, verbricht, a, o

Was hast du wieder verbrochen? → Co jsi to zase vyvedl?

3

Was hat man _____ einer Publikumsumfrage herausgefunden?

in

4

Wie kam er ___ die Idee?

auf

5

_____ die Idee kommen

auf

6

_____ sonst

als

als: was sonst als... → co jiného než...

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen? → Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

7

příslovce

jinak , jindy , obyčejně

jinak , ještě , kromě toho

spojka

nebo , jinak (v opačném případě)

sonst

I

1) heute nicht, sonst ja → dnes ne, jinak ano

2) Hast du sonst noch Fragen? → Máš jinak ještě nějaké dotazy?

sonst nichts, nichts sonst → jinak nic

fráze

Sonst noch was? Ještě něco? , Ještě nějaké přání?

II
Gib mir sofort das Geld, sonst werde ich böse. → Okamžitě mi dej ty peníze, jinak se naštvu.

8

nepravidelné sloveso h./i.

strčit , zasunout , dát (dopis do obálky)

nasunout , nasadit (prsten ap.)

přišpendlit , připnout (brož ap.)

sepnout (vlasy do drdolu ap.)

prozradit , vyzradit

trčet , vězet , spočívat (kořeny v zemi ap.)

trčet , být zastrčený

zapíchnout (vzdát)

der, podstatné jméno ~s, ~

hůl(ka) , tyč(ka)

stecken

1) Samen in die Erde stecken → zasadit semínka do země

6) zu Hause stecken → trčet doma
Wo steckst du wieder? → Kde zase vězíš?
(hovor.) in Schwierigkeiten stecken → být v nesnázích (finančních ap.)

8) Die Reise können wir stecken. → Tu cestu můžeme zapíchnout.

fráze

hinter etw. stecken skrývat se , stát za čím (být zodpovědný)

etw. in Brand stecken co zapálit (dům)
Da steckt der Haken. V tom je ten háček.

9

skrývat se , stát za čím (být zodpovědný)

hinter etw. stecken

10

________ etw. stecken

hinter

11

nepravidelné sloveso o, o

zvednout , vzít (telefon ap.)

sejmout , sundat (víko ap.)

sich ___________ opadávat , odlepovat se

vybrat , vyzvednout (úspory ap.)

sich ___________ von j-m / etw. odlišovat se , lišit se od koho/čeho

vyjímat se kde

abheben

2) den Hörer abheben → zvednout sluchátko

4) Geld vom Konto abheben → vyzvednout peníze z konta

12

Wodurch _______ sich der 'Tatort' ____ _____ Augen des Publikums von anderen Sendungen _____?

hebt

in den

ab

13

odlišovat se , lišit se od koho/čeho

sich abheben von j-m / etw

14

příslovce

okolo , kolem , asi

um

Es waren um die 500 Leute da. → Bylo tu okolo 500 lidí.

15

sloveso

j-n stěsnat koho (lidi ap.)

sich ________________ tlačit se , mačkat se (lidé, zvířata)

zkrátit , říci stručně (příběh ap.)

sich ________________ hrnout se , valit se (události ap.)

zusammendrängen

16

Um die 60 Menschen drängen sich ___ engstem Raum in einer kleinen Bar zusammen.

auf

17

sloveso

hledět , zírat , civět

překypovat (nepořádkem ap.)

topit se (ve špíně ap.)

hemžit se , být posetý (louka květinami ap.)

starren

18

starren ___ etwas

auf

19

sloveso

dát do klatby , exkomunikovat , vyobcovat (z církve)
okouzlit , fascinovat , poutat
zaříkávat , zahánět , zažehnávat (zlé duchy ap.)

bannen

20

um 60 Menschen starren _________ auf eine Großleinwand.

gebannt

21

Groß­lein­wand

die

22

die, podstatné jméno ~, -ä-e

plátno (hrubé, režné ap.)
plátno (promítací)

Leinwand

23

sloveso

etw. Akk otřást čím (zemětřesení domem ap.)

j-n otřást kým , rozrušit koho

erschüttern

24

welterschütterndes __________

Ereignis

25

das, podstatné jméno ~ses, ~se

událost , příhoda , zážitek

Ereignis

fráze

ein freudiges Ereignis radostná událost (narození dítěte)

26

sloveso

(pro)následovat , sledovat (podle stop ap.)

stíhat , pronásledovat (perzekvovat)

sledovat (film ap.)

verfolgen

27

příslovce

mezitím , zatím , v mezičase

mittlerweile

28

sloveso

třpytit se , blýskat se , kmitat se (hladina vody ap.)

flimmern

mihotat se: Ein rotes Licht flimmerte in der Ferne. → V dálce se mihotalo červené světlo.

třpytit se: Der Schnee flimmert in der Sonne. → Sníh se třpytí na slunci.

29

příslovce

zatím , mezitím , zatímco (v mezičase)
do té doby , zatím

inzwischen

30

částice

dokonce (i)

sogar

Er war sogar schon in Grönland. → Byl dokonce už v Grónsku