Hjerte- og Kredsløbsmidler - Kap 22, 23 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Hjerte- og Kredsløbsmidler - Kap 22, 23 > Flashcards

Flashcards in Hjerte- og Kredsløbsmidler - Kap 22, 23 Deck (55)
1

Hvilke faser er der i aktionspotentialet for en hjertemuskelcelle?

Fase 0: Depolarisering (Na influx)
Fase 1: Repolarisering
Fase 2: Plateau-repolarisering (Ca efflux)
Fase 3: Repolarisering
Fase 4: Hvilepotentiale

2

Hvad vil der sige at et stof er i inotropisk?

Har effekt på kontraktiliteten af hjertet.

3

Hvad vil det sige at et stof chronotropisk.

At det at effekt på hjertefrekvensen.

4

Hvilke typer hjerterytmefestyrrelser findes der?

Bradykardi: Langsom puls
Takykardi: Hurtig puls
Arrytmi: Uregelmæssig puls

5

Nævn mindst 3 primære årsager til hjerteinsufficiens

Iskæmi
Kongeniale
Trauma
Infektion (fx hjerteorm)

6

Nævn mindst 4 sekundære årsager til hjerteinsufficiens

Cor pulmonale
Infektioner
Anæmi
Trauma
Hypertension
Iatrogen

7

Hvad forstås ved 'den onde cirkel' ved hjerteinsufficiens?

Hjertets funktion er nedsat og det medfører nedsat GFR. Nyren reagerer ved renin frigivelse -> angiotensin I -> angiotensin II -> aldosteron og ADH som får nyren til at holde på Na og væske hvilket giver et øget vaskulært volumen (øget preload) og dermed større byrde for hjertet.
Ud over ADH og aldosteron stimulerer hjernen også kontraktion af glat muskulatur hvilket giver øget perifær modstand (øget afterload) og dermed endnu større byrde for hjertet.

8

Giv eksempler på inotrope stoffer

Glykosider
PDE-hæmmere
Beta-agonister

9

Hvad er virkningsmekanismen for hjerteglykosider?

Hæmmer Na/K-ATPasen, medfører øget Na intracellulært i myocardieceller, udveksling af Na med Ca og derved øget Ca og altså inotrop effekt.

10

Hvilke effekter ses ved hjerteglykosider?

Øget kontraktilitet og dermed output.
Reflektorisk perifær vasodilatation.
Øget eksitabilitet
Arytmier

11

Hjerteglykosiders indikationer

Kronisk hjerteinsufficiens
Atrielle arytmier
Profylaktisk (preoperativt)
Individuel doseringsregime (smalt terapeutisk index)

12

To eksempler på hjerteglykosider

Ouabain: mest potent, dårlig abs PO, ringe anvendelse (akut hjerteinsufficiens)
Digoxin: PO og IV, mest anvendte digitalis glykosid

13

Hvad er virkningsmekanismen for fosfordiesterase hæmmere, og giv et eksempel på et sådan stof.

Pimobendan fx.
Det er en inodilator: øger myocardiets Ca følsomhed, hæmmer PDE III og skaber balanceret vasodilatation.

14

Hvordan virker PDE inhibitor på cardiomyocyt?

PDE hæmmeren inhiberer omdannelsen af cAMP til 5'AMP. Derved får vi øget cAMP hvilket medfører et øget Ca2+ influx og en øget kontraktion.
(Beta agonister virker på samme måde dog bare via beta1 receptor)

15

Hvordan virker PDE inhibitor på karvæggen?

Skaber øget cAMP (da omdannelse til 5'AMP inhiberes) og den øgede cAMP giver øget Ca efflux altså lavere Ca niveau i karvæggen, og dette sammen med cAMP's effekt i faldet i MLCK medfører mindre kontraktion => vasodilatation.
((Beta agonister virker på samme måde dog bare via beta1 receptor)

16

Kort om pimobendans farmakokinetik

A: 60% ved PO (dårligt m foder)
D: Bindes 90% til protein
M: Lever til aktiv metabolit
E: Fæces

17

Giv et eksempel på en beta adrenerg agonist og forklar dens virkning.

Dobutamin. Stimulerer adenylatcyklasen via beta1 receptorer og skaber et øget cAMP og Ca niveau.

18

Vil beta agonister og PDE hæmmere have indvirkning på hinanden hvis de gives sammen?

Ja i en positiv retning eftersom de begge to sørger for øget cAMP indhold på to forskellige måder.

19

Giv eksempler på vadodilaterende stoffer

ACE hæmmere
Calcium-kanal blokkere
NO-donorer
Aldosteron antagonister

20

Hvad er virkningsmekanismen af ACE hæmmere?

Hæmmer angiotensin converting enzyme. Medfører fald i angiotensin II, fald i aldosteron og ADH, samt fald i retention af vand og salt i nyrerne. Blodvolumen øges altså ikke (nedsat preload) og vasokonstriktion modvirkes (nedsat afterload)

21

Hvordan virker ACE hæmmere på hjertet?

De har sekundær effekt herpå, i form af hæmodynamik forbedring og nedsat belastning.

22

Giv eksempel på ACE hæmmere

Captopril (PO 80% påvirkes af foder)
Enalapril (PO 60% påvirkes ikke af foder)
Benazepril (PO 38% påvirkes ikke af foder)

23

Calciumkanal blokkeres virkningsmekanisme

Blokerer Ca influx i eksitable væv.

24

Hvad vil det sige at Calciumkanal blokkere fungerer som et 'tve-ægget sværd'?

Karvæggen: Ca influx blokeres -> kontraktion hæmmes -> preload og afterload falder -> fald i blodtryk

Hjertet: Ca influx blokeres -> hæmmer kontraktion -> hjertet arbejder mindre -> iltforbrug sænkes -> hjerteblok / hjertestop

25

Hvad er indikationerne for vasodilaterende (arterioledilaterende) midler?

Kronisk hjerteinsufficiens (fx mitralklapinsufficiens)

26

Hvordan virker nitroglycerin?

Nitroglycerin er en NO vasodilator. Det øger cGMP intracellulært hvilket medfører kontraktion af karvæggen. Preload reduceres.
Det er et akutpræparat med ultra-korttids virkning!

27

Hvilken effekt har en aldosteron antagonist?

Nyrerne: Aldosteron stimulerer normalt Na reabsorption og K sekretion. En antagonist skaber altså K retention og hæmmer Na retention -> diuresen øges.
Hjertet: Fald i preload

28

Giv et eksempel på en aldosteron antagonist

Spironolactone (Prilacton)

29

Hvad er spironolactons indikationer?

Kronisk hjerteinsufficiens.
Forlænger desuden T1/2 af digoxin.

30

Hvordan vil man behandle akut hjerteinsufficiens?

Først give nitroglycerin.
Dernæst digoxin, g-strofantin (ouabain).
Sidst loop-diuretika.
(Er der hjertestop gives der adrenalin)

31

MC: Nitroglycerin har en lang T1/2

Forkert

32

MC: Digitalisglykosider virker ikke på heste

Forkert

33

MC: Captopril er en Ca kanal blokker

Forkert

34

MC: Enalapril må ikke gives sammen med mælk

Forkert

35

MC: Pimobendan er en selektiv beta1 receptor blokker

Forkert

36

MC: Hydralazin dilaterer arterioler

Rigtigt

37

Arytmi kan inddeles i tre undergrupper, hvilke?

Automati
Impulsledning
Eksitabilitet

38

Hvad er automati, og hvad kan det skyldes?

Arytmi der bunder i unormal impulsdannelse (abnorm frekvens, abnorm puls eller impuls fra unormalt oprindelsessted).
Årsagerne kan være øget sympatisk aktivitet eller beskadigelser.

39

Hvordan kan fejl i impulsledning medføre arytmi?

Grundet re-entry får man lokal nedsat ledningshastighed

40

Hvad indebærer eksitabilitet i forb. med arytmi?

Afkortet og uens refraktærperiode

41

Hvilke typer antiarytmika findes der?

Klasse I (Na kanal blokkere)
Klasse II (Beta adrenerge blokkere)
Klasse III
Klasse IV (Ca kanal blokkere)

42

Hvordan virker klasse I antiarytmika?

Inhiberer de hurtige Na kanaler:
- Eksitabilitet og impulsledning falder
- Effekt på repolarisering
- Spontan diastolisk depolarisering fra pacemakere falder

43

Hvad er indikationerne for antiarytmika klasse I?

Ventrikulære tachyarymier.
Arytmier med ectopiske pacemakerceller

44

Nævn et klasse Ia antiarytmika og dets virkning

Kinidin påvirker alle hjertets celler. Det reducerer depolariseringsfrekvensen, forlænger refraktærperioden, aktiviteten af ectopiske pacemaker falder og der sker fald i re-entry frekvensen.

45

Klinidins farmakokinetik

A: IM eller PO
D: 85-90% proteinbinding
M: Leveren

46

Giv eksempel på klasse 1b antiarytmika, og angiv funktion

Lidokain: Primært effekt på beskadigede cardielle celler, og skaber en minimal afkortning af refraktærperioden
Phenytoin: Reducerer automacitet, ledningshastighed og forlænger Q-T interval.

47

Hvornår bruges lidokain i forb. med arytmier?

IV administration som akutterapi ved ventrikulære tachyarytmier under anæstesi/kirurgi

48

Beskriv virkningsmekanismen for et klasse II antiarytmika

Blok af beta-adrenerge receptorer -> fald i sympaticus -> korrektion af tachyarytmier sfa ectopiske pacemakere

49

Giv et eksempel på et klasse II antiarytmika

Propanolol

50

Nævn indikationer for propanolol

Atriel fibrilation
Tachyarytmier

51

Propanolol farmakokinetik

A: IV og PO
M: stor first pass metabolisering

52

Beskriv virkningsmekanismen for klasse III antiarytmika

Prolongerer depolarisation (forlænger aktionspotentialet) -> refraktærperioden øges

53

Nævn et klasse III antiarytmika og dets effekt

Amiodaron: Blokerer Na og K kanaler -> forlænget aktionspotentiale (de dissocierer langsomt fra hvilende Na kanaler

54

Hvad vil man kunne bruge til behandling af atriel fibrilation?

Propanolol (klasse II)
Amiodaron (klasse III)

55

Hvad er virkningsmekanismen for klasse IV antiarytmika?

Reducerer Ca, ved både at blokere aktiverer og inaktiverede Ca kanaler. Dette medfører øget diastolisk depolarisering, øget refraktærperiode og nedsat AV-ledning og dermed nedsat hjertefrekvens.