Injektionsanæstetika, kap 11 Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Injektionsanæstetika, kap 11 > Flashcards

Flashcards in Injektionsanæstetika, kap 11 Deck (35)
1

Hvad er fordelen v injektionsanæstetika?

Hurtigt indsættende bedøvelse med lav risiko for excitation (specielt en fordel i forbindelse med eq).
Ingen blokering af luftvejene som v inhalationsanæstetika; gør det nemmere at arbejde i den region.

2

Hvad er ulemperne v injektionsanæstetika?

Anæstesidybden sværere at kontrollere.
Let at overdosere.
Langsom opvågning.
Normale eliminationsveje (lever, nyrer, langsom).
Kontraindikeret v nyre- og leverskader.
Dårlig muskelafslappelse.
Passerer placenta.
Vomitus.
Excitation v opvågning

3

Hvilke tre "klasser/stoffer" injektionsanæstetika?

Barbiturater, propofol, NMDA-antagonister

4

Hvad bruges barbituraterne til, udover anæstesi?

Ved epilepsis hos hunde og ved aflivning (phenobarbital)

5

Hvad er den mest brugte barbiturat?

Thiopental

6

Hvad er barbituraternes virkningsmekanisme?

Øger GABAs binding til chloridkanaler; hyperpolarisering.
Hæmmer calciuminflux => hæmmer release af NE, ACh, glutamat og GABA.
Dæmper motoriske områder; antikonvulsiv.

7

Største bivirkning ved barbituraterne

Respirationshæmmende. Også nogen kardiovaskulær depression, men slet ikke ligeså udtalt og sjældent klinisk relevant.

8

Har barbiturater analgesisk effekt?

Nej

9

Metaboliseres barbiturater?

Ja. Primært i leveren via cyt P450-enzymsystemet. Meget glukoronsyrekobling, hvorfor halveringstiden er længst hos kat, da de ikke har stor kapacitet til glukoronsyrekobling.
Beskeden renal elimination.
Store speciesforskelle i halveringstiden. (Kat langsom, hund intermediær, bo hurtig)

10

Hvordan er redistribueringen af barbiturater efter injektion?

Som for alle andre stoffer, vil det først opkoncentreres i højperfusionerede områder såsom CNS, hjerte, lever og nyrer, og så vil der ske en redistribution ud i de lavperfusionerede væv såsom fedtvæv. Magre dyr derfor langsommere redistribuering/recovery.

11

Er propofol lipofil eller hydrofil?

Lipofil

12

Hvad er propofols virkningsmekanisme?

Ligesom barbituraterne aktiverer den GABA-receptorerne; Cl- influx og hyperpolarisering.

13

Hvad er kendetegnet ved patienter, der er blevet anæsteseret med propofol?

De ser ikke helt væk ud (men er det)

14

Hvad bruges propofol ofte til/hvad er det godt til?

At inducere anæstesi.
Enkeltdosis virker i ca 5 min, og det bruges ofte til at lægge dyret ned for herefter at gå over til vedligeholdelse med inhalationsanæstetika, f.eks. Isofluran.

15

Hvad er bivirkningerne ved propofol?

Kan give forbigående apnø hurtigt efter injektionen.
Hypotension (nedsat vaskulær modstand)

16

Har propofol et stort eller lille fordelingsvolumen?

STORT. Ca 18l/kg! Altså høj koncentration i vævene

17

Metaboliseringen og elimineringen af propofol?

Metaboliseres hurtigt i leveren, udskilles med urinen.

18

Hvordan er propofols halveringstid?

Hurtig! (Halveringstiden for redistribution er kun 1-6min, 16-55min for elimination.)
Den korte halveringstid gør, at man skal have godt styr på, hvor ofte der skal gives nye doser (IV).
Man lægger ofte dyret ned med propofol og bruger så inhalationsanæstetika.

19

Hvad skyldes recovery fra propofol (og andre stoffer for den sags skyld)

Redistribuering og metabolisering

20

Har propofol analgesisk effekt?

Nej!

21

Hvad kan man kombinere propofol med?

Andre sedativa, analgetika, inhalationsanæstetika, lattergas.

22

Hvilken klasse injektionsanæstetika tilhører ketamin?

NMDA-antagonister

23

Hvad er ketamins virkningsmekanisme?

Hæmmer glutamat receptoren (som normalt er excitatorisk) nonkompetitivt.

24

Virker ketamin analgesisk, og i så fald hvorfor?

Ja, blokeringen af NMDA-receptoren stopper smerteimpulsen

25

Hvad kunne være en akut indikation for ketaminbrug?

Dyret har fået et sår, der skal sys; man giver ketamin og har ca et kvarters syningstid.

26

Hvilket anæstesiniveau opnås v normal ketamindosis?

Mellem 2-3 stykker

27

Hvad er de farmakologiske effekter af ketamin?

Anæstesi (ca stadie 2,5), god analgesi, øget muskeltonus, katalepsi (stive bevægelser), pharynx- og larynx- refleks bevaret.

28

Bivirkninger v ketamin?

Let tachycardi,
Hypertension,
Åbne øjne (øjensalve),
Vomitus,
Salivation

29

Hvor hurtigt opnås maximal koncentration i CNS efter ketaminindsprøjtning, og hvor længe varer den høje koncentration ved?

I løbet af et min nås max, høj koncentration i CNS i et lille kvarter.

30

Metaboliseres ketamin, og i så fald hvor?

Ja, leveren

31

Hvad er pH for ketamin og hvordan administreres det?

pH 3,5, IM eller IV (IM kan give svie)

32

Er ketamins terapeutiske index stort eller småt?

Stort

33

Hvad gives ketamin ofte sammen med?

(Andre) analgetika og anæstesimidler.

34

Passerer ketamin placenta?

Ja

35

Hvilken effekt har xylazin på ketamin?

Reducerer fordelingsvolumen og clearance med 50%.
(Xylazin er en alpha-2 agonist; hæmmer NE-release)