Kapitel 5, 6, 7 - Autonome Nervesystem Flashcards Preview

Veterinær Paraklinik > Kapitel 5, 6, 7 - Autonome Nervesystem > Flashcards

Flashcards in Kapitel 5, 6, 7 - Autonome Nervesystem Deck (75)
1

Hvad er transmitterstoffet i parasympatisk signalering præ- og postsynaptisk?

ACh

2

Hvilken ion er bestemmende for hvilemembranpotentialet?

K+

3

Hvad ligger et normalt hvilemembranpotentiale på?

-70mV til -90mV

4

Hvordan er sympaticus og parasympaticus bygget op mht længden af præ- og postganglionære fibre samt hvilken del af rygmarven udgår de fra?

Sympaticus: udgår fra det thorakolumbale segment og har en kort præsynaptisk og lang postsynaptisk neuron. Parasympaticus udgår fra de kraniosaccrale segmenter og har en lang præsynaptisk og en kort postsynaptisk neuron.

5

Hvad kalder man populært funktionerne af parasympaticus og sympaticus?

Parasympaticus: rest and digest. Sympaticus: fight or flight.

6

Hvad er effekten af parasympaticus på hjertet?

Generel inhibition: sænker pulsen, sænker den kontraktile kraft og sænker konduktionshastigheden.

7

Hvad er effekten af sympaticus på hjertet, og via hvilke receptorer udføres denne effekt?

Generel excitation, udføres via beta1-adrenerge receptorer. Øget puls, øget kontraktionskraft, øget konduktionshastighed og øger ventriklernes irritabilitet.

8

Hvad er parasympaticus' effekt på blodkar?

Vasodilatation

9

Hvilke effekter har sympaticus på blodkar i kroppen, og via hvilke receptorer? HINT forskellige effekter på koronar-, cerebrale-, skeletmuskel-, splanchniske og nyreblodkar.

Generelt ses en konstriktion, men i de nævnte kar ses både konstriktion (alpha1-receptorer) og dilatation (beta-2 receptorer). Sympaticus kan regulere sin effekt ved at virke på enten alpha eller beta-receptorer og dermed opnå helt forskelligt respons. For endothelkar gælder generelt, at der sker dilatation, mens genitale, cutanøse og vener kontraherer v sympaticus-stimulation.

10

Hvad er effekten af parasympaticus på GI?

Generel excitation. Øgning af peristalisis og tonus, afslapning af sphincters, øget sekretion og kontraktion af galdeblære.

11

Hvad er effekten af sympaticus på GI?

Generel inhibition. Glatmuskulatur-relaxation (alpha og beta), kontraktion af sphincters (alpha), nedsat sekretion og afslapning af galdeblæren.

12

Hvad er hhv. Sympaticus' og parasympaticus' effekt på bronkioler?

Sympaticus: relaxation. Parasympaticus: konstriktion (og sekretion)

13

Hvad er parasympaticus' og sympaticus' effekt på genitalier?

Parasympaticus, han og hun: erektion. Sympaticus, han: ejakulation.

14

Hvad er sympaticus' effekt på leveren?

Beta-2 glykogenolyse og glukoneogenese (glukose fra AA)

15

Hvad er sympaticus' effekt på fedtceller?

Beta-1, lipolyse.

16

Hvad er sympaticus' effekt på thrombocytter?

Alpha-2, aggregation

17

Hvilke ACh-receptorer findes?

Nikotinerge - N1 og N2. Muskarine - M1, M2 og M3.

18

Hvordan virker de nikotinerge receptorer, og nævn et stof der er hhv. agonist og antagonist til hhv. N1 og N2.

Na+ K+ - kanaler, som åbner ved binding af ACh (eller nikotin). Type 1 agonist: nikotin. Antagonist: curare. Type 2 agonist: nikotin. Antagonist: hexamethon

19

Hvordan er muskarine receptorer opbygget, nævn en agonist og en antagonist samt hvad antagonisten bruges til klinisk.

G-proteinkoblede receptorer. M1-3 agonist: muskarin. M1-3 antagonist: atropin. Atropin bruges i klinikken til at hæmme parasympaticus i luftvejene, så der ikke udskilles slim under intubering.

20

Hvad er forskellen i signaleringsvejene for alpha-2/Beta-adrenerge receptorer i forhold til alpha-adrenerge receptorer?

Begge stimulerer de et G-protein, men beta (og alpha-2) receptorer ender ud med at aktivere PKA, mens alpha receptorerne aktiverer PKC. De to proteinkinaser phosphorylerer forskellige proteiner; forskellig effekt.

21

Hvilken transmitter bruges hhv. præganglionært og postganglionært i parasympaticus?

ACh

22

Hvilken transmitter bruges hhv. præganglionært og postganglionært i Sympaticus?

Præ: ACh. Post: NE

23

Hvad er effekten af NO og hvor bruges dette som signalstof?

Vasodilation, erektion af penis.

24

Hvad er effekten af og forskellen på absolut og relativ refraktærperiode?

Absolut refraktærperiode: der kan ikke opnås AP. Relativ refraktærperiode: sværere at opnå AP (hyperpolarisering)

25

Forklar kort om mekanismerne, når AP når axonterminal?

Depolariseringen medfører influx af Calcium, der medfører exocytose af synaptiske vesikler, hvormed neurotransmitter frigives og interagerer m receptorer postganglionært. Herefter reuptake eller nedbrydning.

26

Hvilke muligheder har man for at regulere ved en motoriske endeplade?

Hæmme/stimulere hhv receptoren, neurotransmitterrelease, reuptake og nedbrydning af transmitteren.

27

Hvad er lidokains effekt og hvad bruges det som?

Bruges som lokalbedøvende, virker ved at hæmme Na+ kanalerne, der er ansvarlige for depolariseringen ved AP. Lidokain bruges i øvrigt også som et klasse 1B antiarrhytmisk middel.

28

Hvad er effekten af TTX?

Hæmmer natriumkanalen, der er ansvarlig for depolarisering (ligesom lidokain), men er MEGET mere potent. Findes hos pindsvinefisk.

29

Hvad er effekten af botox, hvad bruges det som, og hvor stammer det fra?

Stammer fra Clostridium botulinum. Virker lammende, og kan bruges i ansigtsmuskulatur for at fjerne rynker (kontraherede muskler). Virker ved at ødelægge v-Snares, der står for at fusionere de synaptiske vesikler med membranen. Dette kan så ikke ske: lammelse. Kan være fatalt, hvis det rammer diaphragma. Pølseforgiftning skyldes forgiftning m botox.

30

Hvad anvendes sympaticomimetika til?

Bruges mod hjerteinsufficiens (aktivering af beta-1). Bruges ved anafylaktisk og septisk shock (bronkiedilaterende og vasokontraherende). Bruges ved kardiogent shock (nedsat pumpefunktion)

31

Nævn mindst tre direkte virkende sympaticomimetika

Epi, NE, dobutamin, dopamin

32

Nævn nogle inddirekte virkende sympaticomimetika.

Amfetamin, tyramin, kokain, antidepressiva, ephedrin

33

Hvordan er selektiviteten i fht. Alpha- og betareceptorer for hhv. Epinephrin, norepinephrin og isoproterenol?

Epinephrin: nogenlunde lige meget alpha- og betaselektivitet. Norepinephrin: lidt mere alpha- i forhold til beta. Isoproterenol: selektiv betareceptor -agonist

34

Hvad er funktionen af alpha-2 receptorerne, der sidder præsynaptisk?

Når der frigives NE, vil noget af den stimulere alpha-2 receptorerne, der sidder præsynaptisk, og dette vil virke negativ feedback, så der ikke frigives mere NE.

35

Hvorfor findes lidokain ofte i en formulation sammen med epinephrin?

Vasokonstriktionen forårsaget af epinephrin gør, at lidokain bliver længere i injektionsstedet og dermed virker i længere tid.

36

Hvad er de primære effekter af adrenalin?

Øget puls, øget myocardiel kontraktionsevne, øget ledningshastighed i hjertet (beta-1), vasokonstriktion (alpha-1), pupildilatation (beta-2), bronkiedilataton (beta-2), dilatation af muskelkar (beta-2), hæmning af tarm- og blæremuskulatur (beta 1 og alpha 2)

37

Har epinephrin lang halveringstid?

Nej, hurtig metabolisering (MAO og COMT)

38

Kn epinephrin gives pr. os?

Nej, nedbrydes af mavesyren og i tarmen

39

Gives epinephrin ofte SC?

Nej; langsom absorption; sjældent det man ønsker

40

Hvad er CAVE ved IV-injektion af epinephrin?

Arrhytmier

41

Hvad er indikationerne for epinephrin?

Lokalt: nedsætter blodgennemstrømningen; kan udnyttes sammen med lidokain, der så vil have længere virkningstid, kan også bruges til at stoppe blødninger v operation. Systemisk: bruges mod hjertestop (beta-1) og mod hypertension v anafylaktisk shock (vasokontraherende)

42

Hvad er bivirkningerne ved epinephrin?

Arrhytmier, angst, dyspnø, tremor, rastløshed

43

Kan man give dopamin p.o.

Nej

44

Hvilken klasse lægemiddel tilhører dopamin?

Sympaticomimetika, direkte adrenerg agonist. Omdannes til NE i blodet. I meget høje doser kan det virke som adrenalin, men bruges meget sjældent (man giver bare adrenalin...)

45

Hvilken klasse lægemiddel tilhører NE og Epi?

Sympaticomimetika, direkte adrenerg agonist.

46

Nævn en selektiv alpha1 adrenoceptor agonist (vasokonstriktion)

Phenylephrin, methoxamin.

47

Nævn en selektiv alpha-2 agonist (negativ feedback; hæmmer NE-release; vasodilatation --> fald i BT)

Clonidin, xylazin, detomidin, medetomidin

48

Nævn en selektiv beta-1 adrenoceptor agonist (hjertet)

Dobutamin

49

Beta-2 adrenoceptor agonister (bronkiedilaterende)

Clenbuterol (Contador, også mod luftvejslidelse hos eq) Terbutalin (virker først og fremmest på beta-2, men ved stor dosis stimulerer man også hjertet via beta-1) Salbutamol

50

Nævn nogle alpha-2 agonist- lægemidler samt deres funktion og anvendelse

Xylazin, detomitin, medetomitin. Virker vasodilaterende; fald i BT grundet alpha-2 negativ feedback på NE. Bruges mod - smerte - sederende

51

Nævn en indikation for brug af clenbuterol og terbutalin.

Kronisk obstruktiv pulmonær syge hos heste.

52

Hvilken lægemiddelklasse tilhører propranolol (og oxprenolol) og hvilke receptorer virker de på?

Virker antagonistisk på adrenerge beta-1 og beta-2 receptorer (beta-blokker)

53

Hvad er indikationen for betablokkere og nævn en.

Propranolol. Bruges mod akut koronar syndrom, hypertension og hjerteinsufficiens. Acebutolol er et eksempel på en selektiv beta-1 antagonist (hjertet)

54

Hvilke grupper parasympaticomimetica findes?

De direkte virkende og de inddirekte virkende, herunder organophosphater og carbamater.

55

Nævn en nikotinerg agonist i den neuromuskulære junction?

Succinylcholin

56

Nævn en cholinerg antagonist i den neuromuskulære junction?

Tubocurarin, lidokain (?)

57

Nævn nogle direkte virkende parasympaticomimetica

Muscarin, pilocarpin, arecholin, carbachol.

58

Hvad er indikationen for brug af pilocarpin?

Glaukom/ grøn stær; forøget intraokulært tryk.

59

Hvilke parasympatiske receptorer virker carbachol på? Og hvad er indikationerne for brug.

Virker både på muscarine og nikotinerge receptorer. Bruges mod vomatoni, kolik hos hest (kontraindikeret, hvis der er forstoppelse!! - kan give ruptur/invagination) trommesyge, tømning af uterus hos svin (dog mere udbudt at bruge oxytocin),

60

Hvad er antidot'en mod parasympaticomimetika?

Atropin (virker på M1-3)

61

Nævn nogle bivirkninger v parasympaticomimetica

Diarre, bronkiekonstriktion og -sekretion, dyspnø, eksokrin sekretion, pupilkonstriktion, hypotension, bradycardi.

62

Hvad er funktionen af acethylcholinesterasehæmmere?

At øge acethylcholins virkning i den synaptiske kløft ved at hæmme dens nedbrydning (via AChE). (Organophosphater krydser BBB)

63

Hvad er funktionen af organophosphater?

De hæmmer AChE irreversibelt via phosporylering.

64

Hvad er Neostigmin?

Mellemvirkende acethylcholinesterasehæmmer

65

Hvad er atropin?

Nonselektiv muskarin hæmmer

66

Hvilke organer er mest følsom overfor atropin?

Spyt- og svedkirtler. Ved bedøvelse vil dyrene ofte begynde at savle, og dette kan man lette ved at give atropin, så man undgår fejlsynkning. (Altså mere muscarine receptorer i spyt- og svedkirtler i fht. flere nikotinerge receptorer nede i GI)

67

Hvad er atropins virkning på det kardiovaskulære system? (~stor dosis)

Ved stor dosis ses takycardi, da sympaticus' input til hjertet kommer til at overskygge parasympaticus'. CO øges. (Ved lille dosis ses bradycardi)

68

Hvad er atropins virkning på GI?

Hæmmer det (hæmmer parasympaticus), men der skal store doser til, da det hovedsageligt er nikotinerge receptorer i GI

69

Atropins effekt på lungerne.

Dilaterer bronkier, sænker sekretion

70

Hvorfor drypper man atropin i øjnene v øjenoperation?

Pupildilatation

71

Kan atropin gives p.o.?

Ja. Men gives oftest IM

72

Fordeles atropin godt i kroppen?

Ja

73

Har atropin meget lang halveringstid?

Nej, 3-4 timer

74

Metaboliseres atropin i nyrerne?

Nej, leveren

75

Hvad er indikationerne for atropin?

Anæstesi, opthalmoskopi, spasmolyse af glatmuskulatur, køresyge