Hypernatremi Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > Hypernatremi > Flashcards

Flashcards in Hypernatremi Deck (9)
Loading flashcards...
1

vad menas med hypernatremi?

p-na är över 145 mmol/l

2

symtom hypernatremi?

neurologiska symtom, trötthet, sänkt vakenhet, muskelryckningar, generaliserade kramper

även vattenbrist = dehydrering, nedsatt hudturgor, torra slemhinnor och hypotension

3

natriumbrist med mer uttalad hypovolemi

ger relativt högt natrium, trots brist

orsakas vid vatten/saltförluster som ex kräkning, diarre, pankreatit, peritonit, brännskador, feber

4

natriummängden normal, med hypovolemi

också relativ hypernatremi

vattenförluster som inte ersatts
skadat törstcentrum - hjärntumör eller iatrogent post op
diabetes insipidus central och nefrogen
hyperkalcemi
hypokalemi
läkemedel

5

orsak hypernatremi?

Hypernatremi uppstår när mängden natrium i kroppen är förhållandevis hög i relation till kroppens vattenmängd. Detta uppstår vid ren vattenförlust, vid förlust av hypotona kroppsvätskor (lägre osmolalitet än plasma) och vid snabb tillförsel av vätskor innehållande stor mängd natrium.

Ett vanligt tillstånd hos sjukhusvårdade patienter men förekommer sällan inom primärvården.

Eftersom långvarig hypernatremi endast kan förekomma vid bristande törst eller begränsad tillgång till vatten ses tillståndet oftast hos patienter med:

Sänkt vakenhet
Sövda patienter
Små barn
Äldre individer

6

natriumöverskott med euvolemi

ovanligt

kan bero av tillförsel av hyperton NaCl

drunkningstillbud i saltvatten

7

lab-värden vid hypernatremi?

Hb med EVF (högt till följd av dehydrering)

Elstatus (S-natrium, S-kalium, kreatinin och kalcium), eventuellt joniserat Ca om total kalcium är avvikande.

P-Glukos (eftersom samtidig hyperglykemi ytterligare ökar osmolaliteten och måste behandlas)

8

Diabetes insipidus?

innebär för lite ADH

antingen central = minskad produktion i hypotalamus, pga cancer, iatrogent osv

eller nefrogen = rec funkar inte i njuren --> ingen effekt av ADH

9

hur utreder man diabetes insipidus?

urin- och dryckesmätning
törstprov

kan ge desmopressin (vasopressin-analog, minirin)--> ger endast skillnad vid central

för att diffa mellan central och nefrogen kan man mäta copeptin (frisätts tillsammans från samma prekursor med ADH) --> lättare att mäta --> höjd vid nefrogen och sänkt vid central