pankreas och diabetes typ 1 Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > pankreas och diabetes typ 1 > Flashcards

Flashcards in pankreas och diabetes typ 1 Deck (13)
Loading flashcards...
1

vad är diabetes typ 1?

en autoimmun sjukdom som drabbar betacellerna i pankreas som producerar insulin --> leder till insulinbrist och därmed hyperglykemi

2

prevalens?

stor i sverige, finland och sardinien

3

patogenes DM1?

autoimmunt - sviktande självtolerans mot antigen i beta-cellerna i pankreas

detta antigen tror man visas upp aha APC på MHC2 för CD4 --> aktiverar CD8 cytotoxiska celler och makrofager --> dessa förstör betacellerna aha cytokin som IFN-gamma, IL-1 osv

finns autoantikroppar mot GAD och insulin

4

när får man symtom?

när 80-90% av alla betacellerna är förstörda

ger insulinbrist och hyperglykemi

hyperglykemi ger ökad utsöndring glukos i urinen = osmotisk diures med polyuri och efterföljande polydipsi

minskat insulin leder också till ett katabolt/nedbrytande tillstånd (då insulin är anabolt) --> man går ner i vikt och muskelsvag
--> leder till ökad hunger (polyfagi)

ofta söker patienter vård vid infektion eller annat tillstånd då kroppen behöver mer insulin


kan leda till ketoacidos då cellerna inte får i sig socker --> använder ketoner

5

ärftlighet diabetes typ 1?

JA

HLA-DR3/4 ökat hos de med T1DM

6

ketoacidos?

1. insulinbrist leder till aktivering av LPL (lipoproteinlipas) --> ökad nedbrytning av fettväv och ökad mängd fria fettsyror

2. FFA oxideras i levern till ketoner

3. produktionen av ketoner kan övergå hastigheten med vilken de används = leder till ketoner i urin och i blod

4. uttorkning = sämre ketonutsöndring--> mer i blodet = leder till metabolisk acidos
--> illamående kräkningar, ont i magen, trött

7

normal insulinfysiologi?

1. insulin utsöndras av pankreas beta-celler vid högt glukos i blodet

2. insulinet verkar genom att uppreglera GLUT --> ökar upptag av glukos i perifer vävnad (muskler, fett, hjärnan osv)

3. glukoset används för att bilda ATP och överskottet lagras in som fett = insulin ökar lipogenesen och inhibera lipolys

4. ökar även upptag av aa och proteinsyntes samt inhibera proteolys

ANABOLT

5. på levern verkar insulinet genom att hämma glukoneogenes och glykolys --> ökar glykogensyntesen och lipogenes

8

hur diagnostiserar man typ 1 diabetes?

1. först anamnes med symtom

2. faste-glukos i blodet --> fasta = 8 h utan kalorier

fasteglukos över 7 = diabetes

3. blodglukos (ej fasta)

arteriellt 12,2
venöst 11,1

4. OGTT = oralt glukostolerans test (oral glukosbelastning)

ger glukos i lösning 1,75g/kg kroppsvikt upp till 17,5 g

venöst 11,1

5. HbA1c (glykosylerad fraktion av HbA1)--> långtidsvärde --> över 48mmol/mol är gränsen
--> bra för att mäta hur det sett ut över längre tid = medelnivå av blodsocker under senaste 2-3 mån

9

insulin utsöndring och reglering?

1. glukoshalterna ökar --> glukos transporteras över membranet via GLUT in i betacellen --> metaboliseras i glykolen --> citronsyracykeln --> ATP ökar

2. ATP binder till ATP-känslig kaliumkanal --> ATP stänger och ADP öppnar

3. ökat glukos=ökat ATP = kaliumkanalen stänger --> depolarisation --> spänningskänsliga kalciumkanaler öppnas --> insulin frisätts från granulae

10

insulin struktur och produktion?

insulin syntetiseras som en lång peptid

pre-proinsulin spjälkas till pro-insulin

C-peptid spjälkas bort från pro-insulin --> insulin kvar

därför kan man mäta endogen produktionen av insulin genom att mäta C-peptid (lm innehåller insulin bara inte C-peptid)

11

hyperkalemi vid diabets varför?

pga metabolisk acidos --> för att bli av med protoner så byts de mot kalium i njuren --> mer kalium i blodet

sker även i andra celler --> kalium mot väteproton

12

behandling TD1?

INSULIN

finns långverkande och kortverkande och direkta och mellanlångverkande

samt blandinsulin

kortverkande kan man ta innan måltid

13

remissionsfas/smekmånad?

en tid efter man börjat behandla diabetes då det tycks funka utan insulin

för att man har lite endogen funktion kvar som blir lite behållen av insulinbehandlingen = de blir inte så stressade

man sänker då dosen