parathyroidea och kalcium Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > parathyroidea och kalcium > Flashcards

Flashcards in parathyroidea och kalcium Deck (20)
Loading flashcards...
1

parathyroidea anatomi?

körtel som ligger nära de övre och undre delarna av varje tyroidealob

största delen av körteln utgörs av huvudceller --> som bildar och utsöndrar PTH vid lågt fritt joniserat kalcium i blodet

2

PTH?

frisätts vid låga nivåer av fritt joniserat kalcium i blodet

1. stimulerar osteoklasterna i skelettet = ökad benresorption = mer kalcium frisätts

2. ökar njurens resorption av kalcium i tubuli

3. ökar enzymet alfa-1-hydroxylas i njuren som bildar aktivt vit D3 som ökar upptaget av kalcium och fosfat i tarmen

4. ökar utsöndringen av fosfat i njuren --> sänker s-fosfat som då inte bildar kristaller med kalcium

5. ökat fritt kalcium i blodet = hämmar PTH

3

hyperparatyroidism?

ökad produktion av PTH --> kan vara primärt eller sekundärt

4

primär hyperpara?

adenom, hyperplasi eller carcinom som ökar PTH utsöndringen

--> leder till hyperkalcemi

patogenes;

1. MEN-1 med mutation i MEN1 genen

2. cyklin-D1 ökat uttryck

5

paraneoplastiskt syndrom?

tumörceller som bildar PTHrp --> ökar kalcium

6

symtom hyperparatyroidism?

- störningar i GI = förstoppning, illamående, sura uppstörningar, pankreatit och gallstenar

- CNS--> depression, anfall, förvirring, håglöshet

- neuromuskulära --> svaghet, hypotoni

- polyuri och sekundär polydipsi --> pga ökar osmotisk diures (pga ökad kalciumutsöndring i urin, tänk som vid diabetes)--> leder till dehydrering


om det får pågå länge;
-njursten
-osteoporos

7

sekundär hyperpara?

kalciumbrist --> ger ökat PTH --> ex pga njursvikt som ger ökat s-fosfat = kristaller och utfällningar

samt brist på alfa-1-hydroxylas som krävs för att bilda calcitriol

8

symtom sekundär hyperpara?

hyperplastiska paratyroidea

serum-kalcium ofta nära normalt pga PTH

9

tertiär hyperpara?

ibland kan hyperpara bli autonom och överdriven och generera en hyperkalcemi

10

lab-bild vid primär hyperpra?

högt fritt joniserat kalcium
högt PTH trots detta
högt U-kalcium
lägre GFR pga dehydrering

11

vitamin-D intoxikation?

för mycket vitamin-D --> ger ökat upptag av kalcium och fosfat från tarmen

--> PTH sjunker pga ökat kalcium
--> kalcitonin från C-cellerna utsöndras

fosfat ökar

U-kalcium högt

GFR sjunkande pga dehydrering

12

kalcitonin?

Kalcitonin är en neuropeptid som huvudsakligen produceras av C-cellerna i sköldkörteln hos människor.

Effekten av hormonet är att kalciumhalten (Ca2+) i blodet minskar, en motsatt effekt mot paratyroideahormonet (PTH)

1. Hämmar Ca2+-absorption hos tarmen
2. Hämmar osteoklastaktivitet i ben
3. Hämmar njurens återabsorption av Ca2+ och fosfat

13

familjär hypokalciurisk hyperkalcemi?

effekten av mutationerna är att kalciumsensorerna reagerar annorlunda --> först vid högre nivåer kalcium

fritt kalcium högt
PTH normalt, lätt förhöjt
U-kalcium lågt (skiljer från primär hyperpara)

HEREDITET

dvs de har högre set-point för kalcium/PTH --> men detta är deras normaltillstånd = gör inget

14

symtom vid hypokalcemi?

minskat kalcium gör att vi får:
1. stickningar, pirrningar runt munnen och händer
2. muskelkramper
3. chvosteks tecken
4. trousseaus tecken
5. hjärtat kan påverkas

15

hypoparatyroidism?

lågt kalcium och lågt PTH? --> fel på paratyroidea

vanligaste orsaken är iatrogen = sjukvården orsakat pga halsoperation där paratyroidea skadats

kan även vara autoimmunt

16

behandling hypopara?

ge aktivt vit D --> öka kalciumupptag i tarmen

17

vitamin-D-brist?

gör att vi inte kan ta upp bra med kalcium i tarmen

gör att PTH stiger --> men fortfarande brist på kalcium pga vit D-brist

ökad benresorption för att upprätthålla kalcium

ökad fosfatutsöndring --> men inget upptag pga vit D brist= lägre fosfat

25-hydroxy-vit D = innan det blir aktivt --> detta mäts och är då lågt

ALP ev förhöjt pga ökad benresorption

18

njursvikt?

kan ge hypokalcemi pga:
1. minskat alfa-1-hydroxylas
2. minskad utsöndring av fosfat = hyperfosfatemi

ger ökat PTH

OBS måste behandlas med aktivt vit D (D3)

även fosfatbindare kan användas

19

magnesium och paratyroidea?

Magnesium kan ha liknande effekt som kalcium på körtlarna.

Sättet magnesium verkar på är dock paradoxalt: något lägre värden magnesium stimulerar bisköldkörtlarna, men mycket låga magnesiumnivåer blockerar utsöndringen av bisköldkörtelns hormoner. Denna paradoxala påverkan från magnesium beror på att G-proteiner är involverade (vilket alltid ger likartade paradoxala uttryck).

PTH har sedan en reglerande verkan på magnesium, och ökar dess återupptag

dvs hypomagnesmi kan ge hypokalcemi

20

PTH lågt, kalcium högt?

1. malignitet --> PTHr eller skelettmetastas = osteoporos/lys

2. granulomatösa sjukdomar som sarkoidos --> alfa-1-hydroxylas finns i flera celler i rkoppen och vid dessa sjukdomar kan ex makrofagerna aktivera vit D via enzymet

3. akut immobilisering = ökar osteoklasternas aktivitet och osteoporosen

--> bisfosfonater kan hämma osteoklasterna