hyponatremi Flashcards Preview

Endokrinologi K4 > hyponatremi > Flashcards

Flashcards in hyponatremi Deck (27)
Loading flashcards...
1

vart finns natrium i kroppen?

ffa extracelllärt, medan kalium finns ffa intracellulärt

natrium står ffa för osmolaliteten i plasma

2

hur räknas osmolaliteten ut?

2xnatrium + glukos + urea = ska vara mellan 280-300 mosm/kg

3

vad menas med pseudohyponatremi?

ett labfel som kan fås vid höga proteiner eller TAG i blodet --> visar lägre natrium än vad det är

dvs hyponatremi vid normal osmolalitet

4

vad menas med transitorisk hyponatremi?

vid högt glukos eller alkohol eller mannitl kan man få normal eller hög osmolalitet--> cellerna kompenserar då detta genom att flytta natrium in i cellerna

en hyponatremi som beror av mängden glukos, alkohol, mannitol men som egentligen innebär normal eller hög osmolalitet

5

definition av hyponatremi?

P/s-Na under 135 mmol/L

vanligaste elektrolytrubbningen

6

återseglar alltid natrium osmolaliteten?

nej

hyponarremi kan innebära både normo- och hypo-osmolalitet

detta är pga att andra substanser kan bidra till serumosmolaliteten

7

utredning av hyponatremi?

kan vara både hypa, normo och hypervolem

8

hypovolem hyponatremi?

förlust av både natrium och vatten, men saltförlusterna dominerar

osmolaliteten blir därmed lägre i blod och högre i urin om saltförlusterna sker i njuren

extrarenala förluster så kan u-osm vara normal

ex pga saltförluster via njuren eller GI (extrarenala)

9

typiska symtom hypovolem hyponatremi?

ofta haft diarre eller kräkningar

nedsatt hudturgor och dehydrering

lågt BT och hög HR

10

hypovolemi men RAAS kan inte kompensera?

Addison med binjurebarkssvikt och aldosteronbrist

11

hypervolem hyponatremi?

kombinerat överskott av natrium och vatten (mer vatten)

syns ffa vid hjärt- och leversvikt, njursvikt

nedsatt BT --> RAAS med ökat natrium och vatten till blodet = hypervolem och natrium tillbaka

u-natrium lågt och u-osm hög

ödem

12

akut/kronisk hyponatremi?

om det uppkommit inom 48 h = akut

--> kroppen hinner inte anpassa sig ger mycket mer besvär

längre tid = kroniskt

kroppen kan ha hunnit anpassa sig till lägre nivåer över tid

13

euvolem hyponatremi?

ökad vattenvolym utan signifikant natriumbrist

14

symtom akut hyponatremi?

snabbt påkommen förvirring
kramper
koma

15

symtom kronisk hyponatremi?

successivt påkommen trötthet
ostadig fallrisk
förvirring
illamående, kräkningar
rörelserubbning, dysfasi (språkstörning), koma, kramper

16

SIADH?

Syndrom of inappropriate ADH

innebär hyponatremi pga ökat vätskeinnehåll

ADH aktiveras trots att natriumnivåerna är normala = ökar vattenupptaget i njuren (aquaporiner i samlingsrör)

för att kompensera för ökad blodvolym frisätts natriuretiska peptider i hjärtat --> ökar utsöndring av natrium för att försöka bli av med vattnet

= ökade utsöndring av na i urin

17

utredning SIADH?

patient med euvolem hyponatremi --> U-osm ökar och p-osm minskar

18

orsaker bakom SIADH?

ofta läkemedel som neuroleptika, NSAID, vasopressinanaloger, antiepileptika

bronkopulmonella processer där barorec kan påverkas - lungcancer, pneumoni


cancer som producerar ADH ektopiskt

19

orsaker till euvolem hyponatremi?

hypotyreos
SIADH
binjurebarksvikt - addingsons

20

CSWS?

cerebral wastng syndrome

hypovolem hyponatremi

innebär ett lägre ventryck och uppträder vid hjärnskador av olika slag

förutom hyponatremi har patienterna även ökad diures, natriures och hypovolemi

dvs något i njuren troligen --> ökad natriures --> drar med sig vatten

minskning av både vatten och natrium i blodet

uppståt efter hjärnskador av olika slag

patienterna har förhöjda BNP

21

tecken på uttorkning eller hypovolemi?

dehydrering:

nedsatt hudturgor
trötthet
minskad diures
torra slemhinnor

kan leda till hypovolemi med:

blodtrycksfall
ortostatism
nedsatt perifer cirkulation
takykardi

22

tecken på hypervolemi?

venstas, ödem, ascites, hepatomegali

23

hur utreds om hyponatremin är akut eller kronisk?

man utgår alltid från att den är kronisk tills motsatsen bevisats

24

vad vill man utesluta vid hyponatremi?

grav hypotyreos
binjurebarkssvikt
hyperglukemi = diabets

25

hur behandlar man hyponatremi?

de kliniska symtomen bör avgöra hastigheten för natriumkorrigeringen

snabbt uppstådd = korrigeras snabbt

kroniskt = korrigera långsamt

för snabb korrigering kan leda till osmotiskt demyeliniseringssyndrom

urakuta symtom? - hyperton NaCl

hypovolem - korrigeras med NaCl - isoton

eller vätskerestriktion och diuretika (hypervolem)

normovolem = hitta underliggande orsak - SIADH? vätskekarens

26

osmotiskt demyeliniseringssyndrom?

en neurologisk komplikation om man korrigerar hyponatremin för snabbt

1. generaliserad encefalopati: hyponatremi ger en ökning av hjärncellernas volym = kompenseras genom att transportera osmotiskt aktiva substanser ut i extracellulärrummet

2. för snabb korrigering så dras ännu mer vatten ut ur cellerna för att kompensera = snabb dehydrering och myelinos

27

varför osteoporos vid hyponatremi?

natrium finns lagrat i ben --> osteoporos för att frisätta mer natrium till blodet