June 18 Flashcards Preview

Vocab > June 18 > Flashcards

Flashcards in June 18 Deck (34):
1

Can stay

Iraremas

2

Trip

Korobimas

3

No worries

Shimpai nai

4

The pain (noun)

Itasa

5

Pain meds

Itasa no kutsuri

6

Not sensitive

Donkan

7

Sensitive

Binkan

8

Comfort/console

Nagusame

9

Second half

Kouhan

10

Relax

Nonbiri

11

Go out

De kakeru

12

Voice is too loud

Koe ga ookisugi

13

Please speak louder

Ooki koe de hanashite kudasai

14

More than std amount

Oomeni

15

Less than Std amount

Sukunameni

16

Heaven

Tengoku

17

Independent (indiv/personality)

Jiritsu shimas

18

Cant do independently

Jiritsu dekimasen

19

??

Noreru yooni narimashita

20

I made my kids finish the meal

Kids finished the meal

(Wwa kodomo ni/no) Shokuji o sumasemas

(Kodomo wa ) Shokuji ga sumimas

21

Kill time

Jikan o tsubushimas

22

If I had chosen...

Erandara...

23

If I were to choose...

Erabu nara...

24

If I had to chose (presume)

Erabi to shitara...

25

Fold (paper)

Orimas

26

Decisions

Kimegoto o shimas

27

My thought is...

W no kangae dewa...

28

Some ppl

Nanninka

29

Dead fish

Shin da sakana

30

Cruel

Zankoku

31

Habit

Kuse

32

Has a good sense about children

Kodomo no koto nitsuite
ii kankaku ga arimas

33

Asked about Tamia

T nitsuite kikaremashita

34

Cancel

Chushi