August 2017 Flashcards Preview

Vocab > August 2017 > Flashcards

Flashcards in August 2017 Deck (42):
1

Looked like I couldn't make it on time

Ma ni ai soo mo nakatta

2

Registered

Touroku suru

3

Age gap

(Ooki) nen rei sa

4

Is getting dirty

Yogoreru

Yogorete iru

5

Display flowers

Hana o kazaru

6

(Will prepare)
Cooking

Ryori o shite okimas

7

(Will prepare)
Line up chairs

Isu o narabete okimas

8

(Will prepare)
Clean

Sooji o shite oku

9

(Already done)
Shopped

Kaimono GA shite arimas

10

(Already done)
Flowers displayed

Hana ga kazatte arimas

11

Shelf

Tana

12

Display the dolls in top of the shelf

Hondana no ue ni ningyo ga hazatte arimas

13

Window already open

Mado ga akete arimas

14

Light already on

Denki ga tsukete arimas

Denki ga tsuite iru (it's in right now)

15

Already asked (requested)

Mou tanomimashita

Moo tanonde aru

16

Permission

Kyokka suru

17

Did not feel the earthquake

Jishin o kanji nakata

18

Distracted

Ki ga chirimas

19

I distract peter (when he gets a shot)

P no ki o sorashimas

20

2 nights 3 days

Ni haku mikka

21

Already advertised

Koukoku shite okimashita

22

8 songs

Ha(chi) kyoku

23

5 big animals

5 gotou

24

Under youchien age

Youchien yori shita

25

Was late

Osokata

26

Amazing weather

Sugoi tenki

27

Amazing (v/adj)
Hot

Sugoku atsui

28

Don't want her to remember
Want her to forget

Wasurete hoshii

29

Wanted to change mind

Kibun o kaetakatta

30

Wanted to change her mind

K no kibun o kaesasetakatta

31

Success

Elaborate/delicate/sophisticated
technology things

Seiko suru

32

Successfully

Umaku

33

Every day try I speak Japanese

Mai nichi hanasoo to shite iru

34

Use umbrella

(Only for umbrellas)

Casa o sashite iru

35

Beside (basketball court area)

Soba

36

Traffic accident

Koutsu jikou

37

Stuck in throat

Nodo ni tsumarimas

38

Cause (v)

Trigger

Hiki okoshimas

Jishin ga tsunami o hiki okoshimas

39

As K grows up

K ga ookiku nate iru

40

Before 2 years ago

Ni nen mae made

41

Feeling become light

Relief

Kimochi ga karuku natta

42

Heavy burden

Okasan no

Futan ga omoi