June 19 Flashcards Preview

Vocab > June 19 > Flashcards

Flashcards in June 19 Deck (24):
1

Every wed evening

Maishuu suyoubi no yoru

2

Based in making community

Comm o tsukuruno ga chuushin des

3

Because it ends late...

Osoku owatte node...

4

Can I have now? (Polite)

Omachi shitemo ii des ka?

Omachi shitemo yoroshii deshooka?

5

After the meal 2

Shokuji no atode

Shokuji go

6

Before the meal (meds)

Shokuji zen

7

Pm.

Gogo

8

Ignor

Mushi shimas

9

How to say

iikata

10

Direct

Chokusetsu

Chokusetsuni (adverb)

11

Get hurt

Kizutsu kimas

12

Luxury, right..

Zetaku ne

13

Without thinking 2

Kangaenaide

Kangae nashi de

14

Only ketchup 2

Ketchup dake

Ketchup nomi de onegaishimas

15

I think I should let Tamia go

T o ikase yoo to kangaete imas

...omotte imas

16

I am thankful

Arigataku omotte imas

17

Rapidly (got taller)

Don don

18

Gradually 3

Ipo ipo

Dan Dan

Sukoshi zutsu

19

2 of each

Futatsu zutsu

20

Everyone take one

Hitori hitotsu totte kudasai

21

Looks like it'll rain

...furi soo

22

Heard it'll rain

Furu soo

23

Just left

Deru tokoro des

24

Nishi shou opened

Niishi shou o hirakimashita