Oct 25 Flashcards Preview

Vocab > Oct 25 > Flashcards

Flashcards in Oct 25 Deck (23):
1

Baby is born (to me)

Akachan o umimasu

2

Queue

Gyoretsu

3

Make a line

Narabimas

4

Relax/breathe

Hotoshimas

5

Running race

Kakeko (noun)

6

Lost (sports)

Makemas

7

Won

Kachimas

8

Fail

Shipai

9

Not worried

Shimpai shinai

10

Secret

Kimitsu

11

Ignor

Mushi shimas

12

Unconscious

Muishiki

13

Keep this between us

Koko dake hanashi des

14

Orphanage

Yogoshisetsu

15

We were moved

Kando sasete kuremashita

16

The other day

Kono aida

17

Repeat

Kurikaishite

18

Happy to meet

Aite ureshikata

19

Become good at Japanese

N ga yoku naru ni tsurete,

20

Take advantage

Ryoushimas

21

Amount

Ryo


Cannot count
Okane no ryou
Gomi no ryou

22

That amount

Sono ryo

23

Many/big things

Number of big things

Big number of things

Kazu ga ooi

Things you can count

Kuruma no kazu ga ooi