Feb (2nd) 2016 Flashcards Preview

Vocab > Feb (2nd) 2016 > Flashcards

Flashcards in Feb (2nd) 2016 Deck (19):
1

Fam w kid who has DS

DS no kodomo ga iru kazuko

2

When we separate

Waketa toki...

3

Have interest

Kyomi o mochimas

4

Speak btwn Japanese ppl

Nihonjin doushi de hanasu

5

Can repeat

Kurikaeshi dekimas

6

66 books

Roku ju
Roku
Satsu

7

Relationship

Kankei

8

Shame

Haji

9

Wipes away
Takes away
Erases

(Jesus -- sin)

Keshi sari
Keshi sarimas

10

God changed my life

Kamisama ga W no seikatsu o kaemas

11

Bible

Seisho

12

Receive from God

Kamisama kara moraimas

13

Number 21

21 ban me

14

Queue

I join the queue

(W wa) retsu ni narabimas

15

Make a line/queue

Hito wa retsu o tsukurimas

16

Building falls

Building wa taoremas

17

Be held

Okonaimas

Okonawaremas

18

Graduate Yochien

Youchien o demand

19

Grad middle school ^^

Gakko o sotsugyo shimas