Helpful Phrases Flashcards Preview

Vocab > Helpful Phrases > Flashcards

Flashcards in Helpful Phrases Deck (19):
0

Climb stairs

Kaiden o noborimas

1

Climb mt Fuji

Mt Fuji ni noborimas

2

Did not become cold

Sumkunaku narimashita

3

Did not become lively

Nigiyakajanaku narimashita

4

Became unable to speak

Hanasenaku narimashita

5

Go and check

Mite kimas

6

Go and buy

Kaite kimas

7

Glad to have met you

O ai dekitte ureshikata des

8

Can I wait here?

O machi shite ii des ka?

9

He's waiting

O machi ni narimas

10

First time I went

Ita no wa hajimete des

11

Some day let's do it again

Mata o ai shitai des ne

12

You shouldn't have
(I have disturbed you)

Warui des ne

13

Taking care of kids

Kodomo no sewa

14

Finally

Yato

15

Within last 24 hrs ( a bit ago)

Sakki

16

ONLY a bit ago

Tatta sakki

17

Never

Ichido mo ....nai des.
Ikai mo (ita koto ga) nai des.

18

As for me (in my case)

W nanka wa...