Random 25 Flashcards Preview

Vocab > Random 25 > Flashcards

Flashcards in Random 25 Deck (14):
0

The street separates

Michi ga wakaremas (intrans)

1

Rare (blonde Asian)

Kawate imas

2

Not able to make a reservation

Yoyoku ga dekite imasen

3

I don't know who is coming

Darega kuru ka wakarimasen

4

Don't know what I'm doing tomorrow

Ashita nani o suru ka wakarimasen

5

Once a day

Ichi nichi ni ikai

6

I don't know where Joburg is

Joburg wa doki ni aru ka wakarimasen

7

All night

Hito ban ju

8

1 week stay

1 shuu imas

9

1 stay

Ipaku

10

3 nights 4 days stay

San paku yo ka

11

If you are free

Hima na toki

12

Die from overwork

Karoshi

13

Sometimes I do, sometimes I don't. (Tari Tari)

Shitari shinakatari des, yo.