March 2016 Flashcards Preview

Vocab > March 2016 > Flashcards

Flashcards in March 2016 Deck (32):
1

Graduate fro m Yochien

Yochien o demand

2

Make a line

Hito wa retsu o tsukurimas

3

Join the queue

W wa retsu ni narabimas

4

Be held

Okonawaremas
(Pass)

Reg: okonaimas

5

Graduate from middle school ^

Chuu gakko o
sotsugyo shimas

6

Pain (level)

Itasa

7

I have pain

Itami ga aru

8

Be tired

Akiru

Yomi akimas

9

With me included, it's 6 ppl

W mo irete, 6 min

10

At te back

Ushiro

11

Made us learn

Narabasemas

12

Walk to return home
Walk home

Aruite kaete kimas

13

Live at the very end of starcourt

Ichiban oku ni sunde imas

14

In 1 year time

Ato ichi nen

15

Look for apt

Apt o sagashimas

16

Need to live in toyosu

Toyosu de sumu hitsuyoo ga aru

Sumu koto ga hitsuyoo des

17

Anywhere in toyosu is good

Toyosu Nara dokodemo ii des

18

Try to correct

Naosoo to shimas

19

T and J use English between each other

J to T no aida de
eego o tsukute imas

Aida de (between action)

20

Try to do the laundry while the weather is clear

Hare de iru uchi ni
sentaku o
shioo to shimas

21

Can not put books in

Hon o ireraremasen

22

By end of March

San gatsu chuu ni

23

Send greeting to everyone

Mina ni yoroshiku

24

Just left

(Stronger than bakari)

Choudou demashita

25

Moment

Shukan

26

Just before bow

Ojigi suru sukoshi mae

27

Rode scooter along the road next to the canal

Unga no tonari
no michi zoi de
Scooter ni notta

Zoi (along)

28

Along the street

Michi zoi

29

Tayori ni narimas

30

Relaxed person

Nonbiri ya san

31

Distract

Ki ga chirimas

32

Enjoy

Tanoshinde imas