Sentence Structures Flashcards Preview

Vocab > Sentence Structures > Flashcards

Flashcards in Sentence Structures Deck (14):
0

How do you go to Ginza?
X2

Ginza ni doo ikkimaska?

Ginza ni doo itara ii deska?

1

I regret that I went

Ikanakata hooga ii des

2

Come to get used to...

Narete kimashita

3

I have a funny memory
Bad memory

Okashii omoide ga arimas
Yana

4

I just remembered!
I remembered

Omoi dashimas!
Oboete imashita

5

After I drink coffee, I become awake

Kohi o nonda atode, megasamemas.
(Awake feeling.)

6

Please let me use

Tsukawasete kudasai

7

I was surprised bc of the news

Sono news o kitte bikurishashita

8

If you receive change, it's ok to buy something

Otsuri o moratara, nanika katte ii yo

9

Lets split the bill/check

Warikan ni shimashoo

10

The children look like they want to play games

Kodomo wa game o yarita soo des

11

Become caring/ concerned

Kini narimas

Kini natta n des

12

Time passes

Jikan ga tachimas

Jikan ga hiyaku tatsu n des

13

If it's Y3000, then I don't buy

Y3000 en dewa kaimasen

Y3000 en ja kaimasen