Image (part 2) Flashcards Preview

Vocab > Image (part 2) > Flashcards

Flashcards in Image (part 2) Deck (28):
1

Generation

Sedai

2

Independent

Dokuritsu

3

Sight seeing spot

Kankouchi

4

Want to go to a few sight seeing places

Sukoshi dake kankouchi ni ikitai

5

Device

Kiki

6

Electrical device

Denshi kiki

7

Microwave

Denshi renji

8

Technology

Gijutsu

9

Letter/character

Moji

文字

10

Happiness

Shiawase

11

Doctor

O isha san

12

Drive safely

Anzen ni untem suru

13

Hold up (child)

Daki agete

14

Try to get goal

Goru o ireyou to suru

15

Didn't sleep well

Yoku nemasen datta

16

It feels long

Nagaku kanjimas

Kanjiru

17

Japan is safe

(Safe for big places (countries)

Nihon wa chian ga ii

18

I am safe (my feeling)

W wa anshin suru

19

What should I eat?

Nani o tabetara ii des

20

Try to go

Itte miru

21

Shorter than 10km

Ju kiro inai


10km inai

22

Not more than 3 ppl

San nin inai

23

Reply within 3 days

(Noonger than 3 days)

Mikka inai ni henji shite kudasai

24

More than 3 days

Mikka ijou

25

Today became clear

(Come to become)

Kyou wa harete kimashita

26

When j fights peter, I warn j that p will one day become strong

J ga p to kenka suru toki,
j ni "p wa itsuka tsuyoku natte iku (deshou ) to chuui shimas

27

The longer I live in Japan,
I hope I become able to understand Japanese

Nihon ni iru kikan ga nagaku naru hodo,
nihongo ga wakaru yooni natte iku
to ii des

28

If I live in Japan for a long time,
I will come to get used to it

Nihon ni nagaku sumeba/sundara,
Nihon ni narete iku deshou