June First Flashcards Preview

Vocab > June First > Flashcards

Flashcards in June First Deck (33):
1

I want to tell you what happened

Okita koto

Atta koto nitsuite hanashitai

2

Had to stop bc it was gross

I couldn't watch

Tomenakucha

Dame data

Ikenakatta

3

God changed my heart

Kamisama ni yotte, kokoro ga kaerareta


Kamaisama ga kokoro o kaete kuremashita

4

Which room?

Doko no heya?

5

How many people?

Nanin gurai?

6

Special needs kids

Shougai ji no kodomo

7

Steps on dangomishi

D. o tsubusu

Tsubushimas

8

I hope not

Janai to ii

9

Manager

Kachou

10

Scold

Shikaru

11

Praise

Homeru

12

Degree rank

Hot-ness

Samui kurai

13

Temple

Otera

14

Saving ($)

Chokin
貯金

15

On

Tsukimas

16

Disappear

Kieru

17

Lesson

授業
じゅぎょ

Jugyo

18

Still have not decided w or not to buy

Mada kau k d k kimenai

19

2 families

Futa kazoku

20

Depends which way you face

Muki ni yorimas

21

Generally

Ipanteki

22

To add

Kuwaeru

23

Depends on the place

Bashou ni yorimas

24

Depends on w or not i have time

Jikan ga aru k d k ni yorimas

25

Bandage

Houtai

26

Hit (while T is walking)

Butsukarimas

27

Careless

Fuchuui

28

(Bc of her) carelessness, T always gets injured

Fuchuui ni yotte,
T wa itsumo kega o shita


Casual: fuchuui de

29

Fall down/off

Ochimashita

30

Bc I hurried

Isoide ita kara

31

Come with your family (altogether)

Kazoku de

32

Sounds the same

Onaji oto ni kikoeru

33

Becoming clear

Hakiri shite kimashita