Smärta Flashcards Preview

Medicine > Smärta > Flashcards

Flashcards in Smärta Deck (44)
Loading flashcards...
31

Hur ofta byter man Fentanylplåster?

Var 3:e dag.

32

Ett problem med plåster är att man ofta underskattar styrkan i plåstret. Hur stor dygnsdos morfin motsvarar 25 μg/h fentanylpåster?

80 mg morfin

33

Ange tre fördelar och tre nackdelar med opioidplåster.

Fördelar: Stabil plasmakoncentration, Oberoende av GI-kanalen, enkel användning.
Nackdelar: Lång halveringstid, stor risk för överdosering, dyrt.

34

Vad är förstahandsvalet vid behandling av trigeminusneuralgi?

Karbamazapin

35

Vag är förstahandsvalet vid behandling av postherpetisk neuralgi och diabetesneuropati?

Gabapentin eller TCA, amitriptylin

36

När man sätter in behandling med amitriptylin börjar man med 5mg till natten, varför till natten?

För att minska dagtrötthet, amitriptylin har sederande effekt.

37

Vad är förstahandsvalet vid central neuropatisk smärta efter stroke?

Amitriptylin.

38

Vad är förstahandsvalet vid central neuropatisk smärta efter ryggmärgskada?

Pregabalin

39

För långvarig smärta som har sin grund i förändrad smärtmodulering där nociceptiv eller perifer neurogen komponent ej föreligger, vad bör behandlingen riktas in på?

Psykologiska och sociala konsekvenser. Information, fysisk aktivitet och KBT för att nå en förbättrad funktions- och aktivitetsförmåga.

40

Varför bör man undvika NSAID till patienter med nedsatt njurfunktion?

NSAID minskar produktionen av prostaglandiner som ger en vasodilatation njurens afferenta arterioli och därmed ökad GFR. Minskad mängd prostaglandiner ger minskat GFR.

41

När bör man börja nedtrappning av smärtbehandling med opioider?

När behovet av extradoser är mindre än 2 ggr/dygn

42

Hur lägger man upp ett uttrappningsschema för opioider?

Minska med 10-50% av ursprungsdosen varje vecka.

43

Vid hur liten opioiddos kan man sätta ut hela dosen rakt av?

10-20 mg/ dygn av morfin eller oxykodon kan sättas ut helt i ett steg.

44

Vad avgör avgör om uttrappningshastigheten av en opioid måste minskas?

Uppkomst av utsättningssymptom som frossa, muskelvärk, svettning. Mot dessa besvär ges kortverkande opioid.